prezentacja - Powiat Szczecinecki

Report
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy
stanu środowiska w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Dorzecza Parsęty
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
Waldemar Miśko – Przewodniczący Zarządu
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
www.parseta.org.pl
Umowa ws. Projektu (pomiędzy MRR a stroną szwajcarską) została
podpisana 30.11.2011 r.
Umowa ws. Realizacji Projektu została podpisana 16.01.2012 r.
Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.10.2013 r.
Wartość projektu: 37.855.894,00 PLN – 12.643.919 CHF
Wartość dofinansowania (85%): 32.177.510,00 PLN – 10.747.331 CHF
Harmonogram realizacji projektu: 01.11.2011 r. – 31.10.2013 r.
Instytucja Pośrednicząca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie
Instytucja Realizująca: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
www.parseta.org.pl
2
Partnerzy Projektu:
Powiat Białogardzki, Powiat Świdwiński, Powiat Kołobrzeski, Powiat
Szczecinecki, Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek Gmina
Borne Sulinowo, Gmina Dygowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Energetyka
Cieplna Sp. z o.o. w Karlinie, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Sianów,
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
www.parseta.org.pl
3
Lp. Partner
Wartość inwestycji
Wartość dofinansowania
1
Powiat Białogardzki
6 756 832,85
5 743 307,92
2
Powiat Świdwiński
3 642 709,42
3 096 303,01
3
Powiat Kołobrzeski
9 902 432,39
8 417 067,53
4
Powiat Szczecinecki
2 039 790,05
1 733 821,54
5
Miasto Białogard
1 759 660,19
1 495 711,16
6
Miasto Kołobrzeg
592 799,95
503 879,96
7
Miasto Szczecinek
2 708 622,08
2 302 328,77
8
Gmina Borne Sulinowo
513 998,14
436 898,42
9
Gmina Dygowo
126 650,12
107 652,60
10
Gmina Gościno
200 258,93
170 220,09
11
Gmina Karlino
2 946 276,89
2 504 335,36
12
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Karlino
941 176,47
800 000,00
13
Gmina Połczyn-Zdrój
806 762,35
685 748,00
14
Gmina Sianów
1 158 888,38
985 055,12
15
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
2 479 637,58
2 107 691,94
www.parseta.org.pl
4
Najważniejsze zmiany do Umowy Partnerskiej,
wynikające z podpisanej umowy z WWPE oraz
projektu dokumentu „Realizacja projektów w
ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy. Wytyczne dla beneficjentów
Priorytetów nr 1 oraz nr 2”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
www.parseta.org.pl
5
• Instytucja
Realizująca
zobowiązana
jest
do
archiwizowania
i przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo
informacji, wszelkich danych związanych z realizacją Projektu,
w szczególności dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym,
technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres
co najmniej 10 lat od daty zakończenia realizacji Projektu.
• Partner zobowiązuje się do dostosowania wewnętrznych zarządzeń
obowiązujących w jego instytucji do ww. wymogów archiwizacyjnych.
• Partner zobowiązany jest wystawić na rzecz Instytucji Realizującej weksel
własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
• Partner zobowiązany jest współpracować z osobą/instytucją pełniącą
usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.
www.parseta.org.pl
6
Do końca lutego br. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego
na usługę nadzoru inwestorskiego.
Przetarg zostanie podzielony na części:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zakres Powiatu Kołobrzeskiego
Zakres Powiatu Białogardzkiego oraz Miasta Białogard
Zakres Powiatu Świdwińskiego oraz Gminy Połczyn – Zdrój
Zakres Miasta Kołobrzeg, Gminy Gościno oraz Gminy Dygowo
Zakres Gminy Karlino oraz Energetyki Cieplnej w Karlinie
Zakres Powiatu Szczecineckiego oraz Gminy Borne Sulinowo
Zakres Gminy Sianów oraz Szpitala w Koszalinie
www.parseta.org.pl
7
Zmiany dotyczące zamówień publicznych.
• Partnerzy zobowiązują
Publicznych.
się
stosować
ustawę
Prawo
Zamówień
• W celu zwiększenia przejrzystości i zapobieżenia korupcji dokumenty
przetargowe winny zawierać klauzulę antykorupcyjną.
• Przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Partner zobowiązany jest do uzyskania pisemnej akceptacji ze strony
Instytucji Realizującej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz projektu umowy z wykonawcą.
• Dla zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 500 000 CHF,
Partner w terminie 45 dni przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zobowiązany jest dostarczyć Instytucji
Realizującej projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
projekt umowy z wykonawcą.
www.parseta.org.pl
8
• W związku z koniecznością dostarczenia Instytucji Pośredniczącej
(Władza Wdrażająca Programy Europejskie) przez Instytucję Realizującą
w terminie 7 dni od podpisania przez Partnera umowy w sprawie
zamówienia publicznego, oświadczenia potwierdzającego zgodność
przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z
przepisami, Partner zobowiązuje się do przesyłania Instytucji Realizującej
w terminie 3 dni po zawarciu umowy z wykonawcą, dokumentacji
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w
szczególności:
- opublikowane ogłoszenie / informację o wszczęciu postępowania,
- Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami,
- korespondencję prowadzoną na etapie przetargu (między innymi:
odpowiedzi na pytania wykonawców, modyfikacje SIWZ),
- oferty złożone przez wykonawców,
- protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze
wszystkimi wymaganymi załącznikami zgodnie z Prawem Zamówień
Publicznych,
- podpisaną umowę z wybranym wykonawcą wraz z załącznikami,
- gwarancję należytego wykonania umowy (jeżeli wymagana).
www.parseta.org.pl
9
Procedury dot. finansowania projektu
Iwona Czerniec – p.o. Dyrektora Biura
• Dofinansowanie przekazywane jest Instytucji Realizującej w formie
refundacji poniesionych wydatków.
• Następnie refundacja przekazywana będzie na rachunek Partnera.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
www.parseta.org.pl
10
Warunkiem rozliczenia lub przekazania Partnerowi środków dofinansowania
w formie refundacji jest przedłożenie Instytucji Realizującej dokumentów
poprawnych, kompletnych i spełniających wymogi formalne, merytoryczne i
rachunkowe takich jak:
- kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
wraz z protokołami odbioru, oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera,
- kopie wyciągów bankowych z rachunków Partnera lub przelewów
bankowych potwierdzających poniesienie wydatku, oznaczone datą i
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Partnera. W przypadku wyciągów bankowych należy
przesłać pierwszą stronę wyciągu bankowego, strony, na których znajdują
się przelewy dotyczące projektu oraz ostatnią stronę wyciągu bankowego,
www.parseta.org.pl
11
.
- kopie umów, oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Partnera,
- w przypadku zamówień poniżej 14 tys. euro kopie formularza
dokumentującego udzielenie zamówienia o wartości do 14 tys. euro,
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy, oznaczone datą i potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Partnera,
- wydruki z systemu finansowo-księgowego wg. kosztów i wydatków,
oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
Głównego Księgowego jednostki lub osobę przez niego upoważnioną,
- oświadczenie o przychodzie – zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do Procedury - oryginał podpisany przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Partnera.
www.parseta.org.pl
12
.
Dokument, na podstawie którego Partner będzie ubiegał się o refundację
musi być opisany zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.
* Jeżeli kwota dokumentu dotyczy
kilku działań, należy określić podział
kwotowy na poszczególne działania;
** Wykaz działań niezbędnych do
wypełnienia opisu faktury, zgodnych z
Budżetem uproszczonym,
stanowiącym załącznik do umowy nr
URP/SPPW/2.1.2/KIK/48 w sprawie
realizacji Projektu:
www.parseta.org.pl
13
.
Działanie 2.1. Instalacja kolektorów słonecznych w 35 budynkach
użyteczności publicznej
Działanie 2.2. Modernizacja i rozbudowa 3 miejskich sieci ciepłowniczych
Działanie 2.3. Wymiana i modernizacja źródeł ciepła wraz z systemami
ogrzewania w 3 budynkach należących do publicznych zakładów opieki
zdrowotnej oraz w 10 szkołach publicznych
Działanie 2.4. Montaż mikroturbin wiatrowych w 8 budynkach
www.parseta.org.pl
14
.
Wszystkie załączone do rozliczenia wyciągi bankowe, wyjaśnienia, protokoły,
itp. powinny być opatrzone nazwą i numerem Projektu:
„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w
obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” nr
projektu KIK/48
Płatność końcowa w wysokości co najmniej 5% łącznej kwoty
dofinansowania zostanie przekazana Partnerowi po uzyskaniu środków od
Instytucji Pośredniczącej po:
- zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową,
- akceptacji części sprawozdawczej z realizacji projektu,
przeprowadzeniu
kontroli
na
zakończenie
realizacji
projektu
i stwierdzeniu prawidłowej realizacji projektu.
www.parseta.org.pl
15
W trakcie realizacji projektu zostanie
. złożonych 8 wniosków o płatność
obejmujących następujące okresy sprawozdawcze:
Okresy sprawozdawcze
Terminy składania
wniosków o płatność
01.11.2011-31.01.2012
01.02.2012-30.04.2012
01.05.2012-31.07.2012
01.08.2012-31.10.2012
01.11.2012-31.01.2013
01.02.2013-30.04.2013
01.05.2013-31.07.2013
01.08.2013-31.10.2013
do 20.02.2012
do 20.05.2012
do 20.08.2012
do 20.11.2012
do 20.02.2013
do 20.05.2013
do 20.08.2013
do 20.11.2013
Aby dokument finansowy został ujęty w danym wniosku o płatność,
kserokopia wszystkich poprawnie i kompletnie sporządzonych
dokumentów musi zostać dostarczona do Instytucji Realizującej
najpóźniej do 10–go dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu
objętego wnioskiem o płatność.
www.parseta.org.pl
16
Ewidencja księgowa projektu
Edyta Tomaszewska – Skarbnik Związku
• Partner zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej dla realizacji projektu oraz założenia kont analitycznych,
związanych z realizacją przepływów pieniężnych zawierającym znacznik
konta dla projektu i zasady budowy kont analitycznych.
• Wraz z pierwszymi przesyłanymi do Instytucji Realizującej dokumentami
do refundacji, Partner zobowiązany jest do przedłożenia kopii planu kont
jednostki Partnera z wyszczególnieniem wyodrębnienia kont analitycznych
projektu. Z każdym rozliczeniem należy natomiast przesyłać księgowania
według wydatków i kosztów projektu za okres sprawozdawczy, a także
wydruki z kont rozrachunków z Instytucją Realizującą. Wydruki księgowań
z systemu finansowo-księgowego jednostki powinny być podpisane przez
Głównego Księgowego jednostki lub osobę przez niego upoważnioną.
www.parseta.org.pl
17
Należy stosować następującą klasyfikację budżetową projektu:
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Rozdział 90095 Pozostała działalność,
- Paragraf 628 dochody – środki otrzymane od pozostałych jednostek…….
- Paragraf 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- Wydatki wg źródeł finansowania (czwarta cyfra paragrafu): 0 - wydatki
niekwalifikowane, 7 - wydatki kwalifikowane (środki z dofinansowania - 85%),
6 - wydatki kwalifikowane (środki własne - 15%)
Przykładowe zapisy operacji
księgowych dotyczących realizowanej
inwestycji:
- wpływ od Beneficjenta zaliczki lub refundacji (dotacji): 130-900-90095-6287znacznik projektu/720-900-90095-6287 - (znacznik projektu)
- ujęcie w ewidencji księgowej przyjęcia faktury - 080/201
- zapłata za fakturę w części dotyczącej dofinansowania - 201/130-90090095-6057 - (znacznik projektu)
- zapłata za fakturę w części dotyczącej wkładu własnego - 201/130-90090095-6056 - (znacznik projektu)
www.parseta.org.pl
18
Przykładowe zapisy operacji księgowych dotyczących kosztów zarządzania
(po stronie Partnera):
- przekazanie przez Partnera, na podstawie noty księgowej, środków na
koszty zarządzania dla Instytucji Realizującej: 240/130-900-90095-6057,
240/130-900-90095-6056, 240/130-900-90095-6050 (w strukturze budowy
kont analitycznych powinien znajdować się znacznik projektu).
- zwrot od ZMiGDP 85% środków na koszty zarządzania 130-900-900956287-(znacznik projektu) / 720-900-90095-6287- (znacznik projektu)
- przekazanie przez ZMiGDP nakładów inwestycyjnych w zakresie
zarządzania projektem po zakończeniu realizacji projektu : 080/240
www.parseta.org.pl
19
Promocja
Iwona Czerniec – p.o. Dyrektora Biura Związku
Za promocję w projekcie odpowiedzialna jest Instytucja Realizująca.
Zasady promocji w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy
zostały przedstawione w dokumencie pn. „Wytyczne ws. informacji
i promocji”, z którym można się zapoznać na stronie internetowej:
www.programszwajcarski.gov.pl; zakładka „Dokumenty”.
Partnerzy zobowiązani są do informowania o fakcie pozyskanego
dofinansowania oraz zamieszczania logotypów Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy na korespondencji prowadzonej w ramach projektu,
na stronie internetowej oraz przy informacjach przekazywanych do prasy.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
www.parseta.org.pl
20
Zgodnie z Kompletną Propozycją Projektu Instytucja Realizująca – Związek
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wykonana następujące działania
informacyjne:
-
organizacja czterech konferencji
zamieszczenie informacji prasowych
wykonanie tablic informacyjno – promocyjnych
wykonanie ulotek informacyjnych
przeprowadzenie spotkań edukacyjnych w szkołach
wykonanie gadżetów promocyjnych.
W marcu br. planowana jest konferencja otwierająca realizację projektu.
W konferencji wezwą udział przedstawiciele Biura Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy, Instytucji Pośredniczącej oraz Krajowej Instytucji
Koordynującej.
Termin konferencji zostanie ustalony w uzgodnieniu z ww. instytucjami.
www.parseta.org.pl
21
Wszyscy Partnerzy Projektu zobowiązani są do promocji projektu na swoich
stronach internetowych.
Każda informacja dotycząca realizacji projektu powinna zawierać nazwę i
numer projektu logo programu oraz informację o dofinansowaniu:
„projekt dofinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej”.
Do wszelkiej korespondencji związanej z realizacją projektu należy używać
przygotowanej przez Instytucję Realizującą „firmówki”.
W prawym dolnym rogu (w stopce) dokumentu możliwe jest umieszczenie
logo Partnera.
www.parseta.org.pl
22
www.parseta.org.pl
23
Dziękujemy za uwagę.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Instytucja Realizująca:
Związek Miast i Gmin
Dorzecza Parsęty
Ul. Szymanowskiego 17
78-230 Karlino
www.parseta.org.pl
24

similar documents