Prezentacja naszego Komitetu Wyborczego-link

Report
Komitet Wyborczy Wyborców
Stanisława Myśliwca
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
„Siła państwa i jego rozwój zależą w dużej
mierze od mądrej i sprawnej pracy
samorządów, tak aby dla wszystkich w domu
ojczystym starczyło chleba i żeby nikt
nie czuł się zapomniany.”
Jan Paweł II
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Drodzy Wyborcy !
Pragniemy stosować słowa Wielkiego Polaka w naszej codziennej
działalności. Doceniamy to, co zostało zrobione do tej pory, lecz nie chcemy
pozostać w tym samym miejscu przez następne lata.
Najbliższe lata 2015-2020 są ostatnią możliwością pozyskania środków
unijnych w ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). A niestety,
w stosunku do innych gmin mamy wiele do nadrobienia. Szkoda, że nie udało
się pozyskać środków z tzw. schetynówek na drogi gminne, gdyż nabór trwał do
końca września 2014. W małym stopniu skorzystano z środków na drogi
dojazdowe do pól, które przebiegają przy naszych posesjach, są to środki
w ramach FOGR-u (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).
Mamy duże braki w infrastrukturze i wiele spraw związanych z nią jest
nieuregulowanych prawnie. Jest to trudny temat i zapuszczony przez lata, lecz
nie boimy się stawiać czoła wyzwaniom.
Również w naszej gminie jest spory odsetek osób nieposiadających stałego
zatrudnienia, w związku z powyższym chcemy zmienić ten stan rzeczy poprzez
podniesienie aktywizacji zawodowej.
Kandydat na Wójta Gminy Zabór –
Stanisław Myśliwiec

Od urodzenia mieszkam w Dąbrowie. Mam 53 lata, jestem
żonaty i posiadam czwórkę dzieci. Ukończyłem studium
zawodowe w zawodzie mechanizator rolnictwa.
Od 1980 r. prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni
186 ha. Jestem osobą bezpartyjną związaną z blokiem
samorządowym „Lepsze Lubuskie”.

W nadchodzących wyborach kandyduję na Wójta,
ponieważ chcę mieszkać w gminie dobrze zurbanizowanej
i przodującej w rozwoju. Wielką szkodą byłoby
zahamowanie i poprzestanie na tym, co dotychczas
zrobiono. Moi kontrkandydaci na to stanowisko, obiecują
dużo, ale pomijają kwestie konkretnego programu
rozwoju.
Dlaczego? Ponieważ takiego programu po prostu nie mają.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Czy mam doświadczenie ?

Byłem:
– przewodniczącym rady nadzorczej Spółdzielnia Usług Rolniczych Zabór
– przewodniczącym Komisji ds. finansów i budżetu Gminy Zabór
– dwie kadencje przewodniczącym Komisji ds. rolnictwa
– zastępcą przewodniczącego Lubuskiej Izby Rolniczej powiatu zielonogórskiego

Jestem:
– piątą kadencje radnym Rady Gminy Zabór
– trzecią kadencje delegatem do Lubuskiej Izby Rolniczej
– delegatem z Lubuskiej Izby Rolniczej do Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie,
gdzie pracuję w Komisji ds. statutu i w Komisji ds. szkód łowieckich
współpracującej z poselskimi komisjami
– trzecią kadencje członkiem społecznej Rady Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
– wiceprzewodniczącym rady społecznej Lubuskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Kalsku
– członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą a Bobrem”
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL

Otrzymałem za działalność społeczną:
– Odznakę Honorową „Zasłużony dla rolnictwa”
nadaną przez Ministra Rolnictwa
– Odznakę Honorową „Za zasługi dla
województwa lubuskiego”
– Statuetkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
za pracę na rzecz rolnictwa otrzymaną
od ministra Marka Sawickiego

Zostałem:
– laureatem „ Złoty Kłos” – 3 październik 2014r.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Nasz wspólny program

poprawa bezpieczeństwa publicznego i drogowego

pobudzenie inicjatyw gospodarczych oraz przyciągnięcie
inwestorów zewnętrznych (co powinno się przyczynić do
zmniejszenia bezrobocia, zwiększenia zamożności
mieszkańców, zwiększenia wpływów do budżetu, jak
również poprawie infrastruktury i zahamowaniu odpływu
młodych)

zwiększenie atrakcyjności naszej gminy poprawą
infrastruktury, co przyczyni się do zwiększenie ilości
mieszkańców naszej gminy i dzięki temu uzupełni ilość
uczniów w szkołach w Zaborze i Droszkowie
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL

poprawa stanu dróg lokalnych, budowa chodników, uzupełnienie
brakującego oświetlenia oraz odbudowa zbiorników małej
retencji

partnerstwo gminy w strukturach euroregionalnych, co umożliwi
pozyskiwanie środków finansowych w ramach różnych programów
czynny udział w odbudowie turystycznego wykorzystania rzeki
Odry
przyjazny urząd dla mieszkańców, który ma służyć pomocą
w rozwiązywaniu problemów, jak również wspierać wszelki
inicjatywy


Są to jasno wytyczone cele, które jestem w stanie realizować, jako
przyszły Wójt Gminy Zabór. Jestem otwarty na ludzkie problemy,
komunikatywny oraz wytrwały w dążeniu do wyznaczonego celu.
Kandydaci do Rady Gminy Zabór :
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Justyna Zakrzewska – Woźniak
Czarna Okręg 1

Mam 34 lata i od urodzenia mieszkam w Czarnej.
Od 10 lat jestem mężatką, mam synka.

Ukończyłam wyższe studia pedagogiczne na
Uniwersytecie Zielonogórskim na kierunku: Organizacja
życia szkoły i pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Uwieńczeniem mojego 5-letniego studiowania było
zdobycie I miejsca w konkursie na najlepszą pracę
magisterską z zakresu profilaktyki, resocjalizacji
i poprawy bezpieczeństwa w mieście.

Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie
Łódzkim na Wydziale Filologicznym, o specjalności:
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.
Zaraz po studiach podjęłam pracę w szkolnictwie –
obecnie pracuje na stanowisku nauczyciela bibliotekarza
w Szkole Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze. Lubię
swoją pracę, a zdobyte doświadczenie zawodowe
wykorzystuje w pracy społecznej z dziećmi i młodzieżą
w Czarnej.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Justyna Zakrzewska – Woźniak
Czarna Okręg 1

Moje osiągnięcia we wsi Czarna: Jestem autorką i realizatorką projektów unijnych dla
dorosłych i dla dzieci realizowanych w Czarnej – łączna kwota unijnych funduszy pozyskana
przeze mnie dla Czarnej to: około 35.000 zł. Dzięki realizowanym projektom dla
mieszkańców Czarnej przekazano do chowu kurki zielononóżki kuropatwiane i czubatki
dworskie, zostały również zakupione licencjonowane sadzeniaki gatunku Denar oraz
wyremontowana została wiejska kopaczka. Dzieci i młodzież, dzięki realizowanym
projektom podczas wakacji i ferii zyskały ciekawe zajęcia i wyjazdy, m.in. do kina, teatru,
na basen. Za pozyskane fundusze świetlica została wyposażona, m.in. w telewizor, zbiór
woluminów oraz wybudowany został plac zabaw.
Dla lepszej realizacji przedsięwzięć unijnych ukończyłam kursy i warsztaty, m.in.
„Planowanie i realizacja projektów społecznych”(Łowicz), „Zarządzanie projektami
społecznymi”(Łowicz).

Oprócz projektów realizowanych z funduszy unijnych organizuje we wsi imprezy
integracyjne finansowane z Funduszu Sołeckiego i są to m.in. festyny, spotkania opłatkowe,
mikołajki, imprezy z okazji dnia kobiet i dnia dziecka.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Justyna Zakrzewska – Woźniak
Czarna Okręg 1

Oprócz działalności samorządowej pełnie również funkcje społeczne takie jak:
Prezes Stowarzyszenia Miłośników Czarnej i Sekretarz Stowarzyszenia Inicjatyw
Lokalnych Gminy Zabór.

Jestem Radną Gminy Zabór od 2 kadencji i pełnie w niej funkcje przewodniczącej
Komisji ds. Społecznych. Jestem również sekretarzem w Klubie Radnych „Radni dla
gminy”.

W kadencji 2010-2014 we wsi Czarna udało się zrealizować następujące inwestycje:
plac zabaw dla dzieci, chodnik przy placu zabaw, parking przy świetlicy wiejskiej,
dywanik asfaltowy od posesji nr 15 do 19.

Z państwa pomocą chciałabym kontynuować swoje działania na rzecz miejscowości
i mieszkańców Czarnej. Nadal zdobywać fundusze unijne, realizować ciekawe projekty,
a moim samorządowym marzeniem jest powstanie wielofunkcyjnego boiska w Czarnej,
żeby dzieci, młodzież, ale również dorośli mieli stworzone warunki do uprawiania
czynnego sportu.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Marek Kowaliczek
Dąbrowa Okręg 2

Mam 38 lat i od urodzenia mieszkam
w Dąbrowie.

Mam cudowną żonę i dwójkę wspaniałych
synów. Jestem rolnikiem i od 2005 roku
prowadzę dobrze prosperującą firmę
budowlaną .

Od kilku lat jestem członkiem rady sołeckiej
zaangażowanym w różnego rodzaju inicjatywy
sołectwa wsi Dąbrowa.

Jestem jednym z inicjatorów budowy w naszej
wsi placu zabaw i boiska do gry w piłkę.

Wiem, że największymi problemami naszej
miejscowości są połączenia komunikacyjne,
drogi dojazdowe i szybki Internet. Chciałbym
rozwiązać te problemy.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Aleksander Dziaczuk
Milsko Okręg 3

Mam 34 lata. Od urodzenia mieszkam w miejscowości
Milsko. Od 7 lat jestem w związku małżeńskim z Celiną.
Mamy czteroletnią córkę Olę.

Z zawodu jestem blacharzem-lakiernikiem, ale swoją
pasję skierowałem ku pszczelarstwu, dlatego
ukończyłem szkołę pszczelarską i uzyskałem tytuł
mistrza pszczelarstwa. Pasję pszczelarską przejąłem po
dziadku. Od jedenastu lat prowadzimy z żoną pasiekę
wędrowną. Obecnie pracuję
w rodzinnej firmie DEX parapety.

Jako radny Milska chciałbym rzetelnie sprawować dane
mi zobowiązania wynikające z programu wyborczego.
Zależy mi na dobru wszystkich, a także liczę się z
opiniami mieszkańców i chciałbym swoje działania tak
wyważyć, żeby jednocześnie osiągnąć zadowolenie
u wszystkich mieszkańców.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Piotr Szkoda
Łaz Okręg 4

Mieszkam w Łazie od dziecka,
mam 23 lata.

Ukończyłem szkołę zawodową,
specjalizację mechanik pojazdów
samochodowych.

Aktualnie służę w 5 Lubuskim Pułku
Artylerii. Wiążę z nią swoją
przyszłość zawodową.

Interesuję się motoryzacją oraz
militariami.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Piotr Szkoda
Łaz Okręg 4

Jako młoda osoba wśród innych kandydatów, chciałbym zwrócić się
w kierunku młodzieży i reprezentować to środowisko w Radzie.
Dla swojej miejscowości pragnę poprawić infrastrukturę drogową
i uzupełnić oświetlenie. Również przydałoby się boisko wielofunkcyjne,
gdyż młodzieży brakuje miejsca do spędzania wolnego czasu na
sportowo. Potrzebna jest większa dostępność do sali w celu
skorzystania ze stołów ping-pongowych, sprzętu audiowizualnego,
czy swobodny dostęp do internetu bezprzewodowego.

Warto byłoby pomóc dzieciom i młodzieży poprzez wprowadzenie zajęć
wspomagających naukę w szkole, gdyż wymogi programu nauczania
rosną, co wymaga od rodziców poświecenia dużej ilości czasu i jest
trudne do pogodzenia z bieżącymi obowiązkami.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Włodzimierz Piekarski
Tarnawa Okręg 5

Mam 63 lata, od 10 lat mieszkam w Tarnawie,
jestem wdowcem.

Od 1984 roku jestem organizatorem Lubuskiego
Lata Filmowego. Film to moja pasja, której
poświęcam większość życia. Uwielbiam
angażować się w pracę społeczne oraz imprezy
kulturalne. Jestem osobą zorganizowaną,
otwartą i komunikatywną. Chętnie pomogę
i wysłucham każdej propozycji.

Za swoją działalność zostałem odznaczony:
– Zasłużony Działacz Kultury
– Zasłużony dla województwa zielonogórskiego

Byłem przewodniczącym Rady Sołeckiej
w Tarnawie.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Napieralski
Zabór Okręg 6

ul. Akacjowa

ul. Błotna

ul. Kwiatowa

ul. Ogrodowa

ul. Sportowa
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Napieralski
Zabór Okręg 6

Mam 43 lata, urodziłem się w Zaborze
i nieprzerwanie, do dziś mieszkam w tej
miejscowości.

Jestem ojcem czternastoletniego Cezarego,
sześcioletniej Moniki i mężem Katarzyny.
Od 1992 pełnię służbę w policji, kilka lat
pracowałem jako społeczny kurator sądowy.
W 2001 r. ukończyłem studia w Wyższej Szkole
Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku
Pedagogika Pracy Socjalnej.

Od najmłodszych lat fascynuję się przyrodą
otaczającą Zabór – kiedyś pochłaniała mnie
praca w szkolnym kole LOP i wędkarstwo;
dziś łowiectwo, turystyka, pszczelarstwo.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Napieralski
Zabór Okręg 6

Jestem członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborze,
od wielu lat przewodniczę komisji rewizyjnej w miejscowym kole
łowieckim, pomagam rolnikom w uzyskaniu odszkodowań za szkody
w uprawach wyrządzone przez zwierzynę. W przeszłości, niezbyt odległej,
zagrałem kilka ról na scenie Teatru Zza Boru.

W ostatnich dwunastu latach z woli mieszkańców Sołectwa Zabór
trzykrotnie zostawałem Radnym Rady Gminy. Przez wszystkie kadencje
pracowałem w komisji do spraw społecznych a przez dwie pierwsze,
dodatkowo w komisji rewizyjnej.

Nade wszystko cenię sobie stały kontakt z ludźmi, poznawanie ich potrzeb
i możliwość niesienia pomocy.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Dariusz Jędrych
Zabór Okręg 7

ul. Burgundzka

ul. Gronowa

ul. Leśna

ul. Morwowa

ul. Toskańska

ul. Witosa

ul. Szampańska
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Dariusz Jędrych
Zabór Okręg 7

Mam 41 lat, od urodzenia mieszkam
w Zaborze, jestem żonaty i mam jednego syna.

Posiadam wykształcenie średnie techniczne.
Obecnie prowadzę własną działalność.

Moje zainteresowania to pszczelarstwo
i myślistwo.

Jestem osobą pełną zapału, otwartą,
odpowiedzialną oraz lubiącą kontakt z ludźmi.
Jestem pracowity i sumienny w wykonywaniu
powierzonych mi zadań.

Posiadam zdolności organizacyjne i sprawdzam się
w pracy zespołowej.

Od 8 lat jestem Prezesem Koła Łowieckiego Tracz
w Zaborze.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Lewandowski
Zabór Okręg 8

ul. Chłapowskiego

ul. Klonowa

ul. Krótka

ul. Okrężna

ul. Polna

ul. Tylna

ul. Wapienna

Osada Proczki
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Lewandowski
Zabór Okręg 8

Od roku 1997 jestem mieszkańcem Naszej
przepięknej Gminy.

Miejscowość Proczki, do której wówczas się
przeprowadziłem i która stała się dla mnie
i dla mojej rodziny wymarzonym miejscem na
Ziemi, pokochałem od razu. Wspólnie z moją
żoną Małgorzatą pielęgnujemy tu Nasze
najcenniejsze latorośle – Michała, Łukasza
i najmłodszą Olę.

Wspaniałe walory przyrodnicze, za które tak
cenimy Proczki – lasy, woda, spokój i cisza – tak
potrzebne w dzisiejszym zwariowanym świecie,
to atrybuty, które charakteryzują całą Naszą
Gminę, począwszy do największych jej
miejscowości, aż po te najmniejsze.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Lewandowski
Zabór Okręg 8
Te wspaniałe zalety naszego regionu powinny iść równolegle
z jego rozwojem, dlatego też za priorytet stawiam:

poprawę stanu dróg poprzez ich utwardzenie

budowę ścieżek rowerowych

łatwiejszy dostęp do szybkiego internetu

zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców

stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę infrastruktury sportowej
dla różnych grup wiekowych

uaktywnienie mieszkańców poprzez zajęcia w świetlicach wiejskich

wsparcie ciekawych pomysłów naszych mieszkańców

podwyższenie walorów estetycznych naszych miejscowości
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Lewandowski
Zabór Okręg 8

Wybierając radnego ze swojego okręgu wyborczego, zawsze możecie
Państwo liczyć na pomoc z jego strony w sprawach dotyczących Was
i Waszej miejscowości (z pewnością będzie o to walczył jak lew),
lecz każdy radny podejmując decyzje na forum Rady zabiera głos
i decyduje o sprawach całej Gminy, w której mieszkamy MY WSZYSCY.

Zwracam się więc do Państwa z prośbą, abyście w dniu wyborów udali
się do urn wyborczych i zagłosowali za tymi którzy według Was funkcję
Wójta i Radnego będą piastowali z szacunkiem do mieszkańców i za
tymi którzy mogą poprawić Nasze życie.

p.s. Moją fascynacją są winogrona i wspólnie prowadzimy Winnice
„Na Leśnej Polanie” w Proczkach
Jarosław Urbanowski
Przytok Okręg 10

ul. Myśliwska

ul. Brzozowa

ul. Na wzgórzu

ul. Ceglana

ul. Ogrodowa

ul. Chabrowa

ul. Ruczajowa
ul. Fiołkowa

ul. Widokowa

ul. Kamienn

ul. Zacisze


ul. Zbożowa

ul. Kąpielowa

ul. Zdrojowa

ul. Kwiatowa

ul. Źródlana

ul. Lubuska nr 18, 20, 22,
24-69, 71, 73, 75, 77, 79

ul .Makowa
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Urbanowski
Przytok Okręg 10

Z miejscowością Przytok związany jestem od urodzenia,
a mieszkam tutaj od 2000 roku razem z żoną Anną
i dziewięcioletnia córką Amelią.

Z wykształcenia jestem automatykiem. W 2001 roku
ukończyłem Uniwersytet Zielonogórski z tytułem magistra
inżyniera.

Zawodowo związany jestem z informatyką, pracując
w firmie zarządzającej nieruchomościami. Praca ta wiąże
się z uczestnictwem w życiu ludzi, w rozwiązywaniu ich
problemów i polepszaniu jakości ich życia. Wiele z tych
doświadczeń możemy przenieść na nasz grunt
i sprawić, aby żyło nam się lepiej.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Urbanowski
Przytok Okręg 10

Czyż nie milej jest jeździć po ładnych
drogach, chodzić po oświetlonych chodnikach.
Zamiast brudnych sadzawek, mieć
zagospodarowane czyste zbiorniki wodne,
place zabaw dla dzieci…
To nie są mrzonki – tak wyglądają miasteczka
i wsie umiejscowione niedaleko nas.
Wystarczy wybrać się choćby do Kargowej
czy Nowej Soli.

Państwo możecie wybrać jak chcecie żyć.
Wystarczy oddać głos na właściwych ludzi.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Ostrowski
Przytok Okręg 11

ul. Akacjowa

ul. Piaskowa

ul. Gajowa

ul. Sadowa

ul. Lubuska nr 1017,
19, 21, 23

ul. Skowronkowa

ul. Słoneczna

ul. Odrzańska

przysiółek Przytoczki

ul. Pałacowa

przysiółek Rajewo

ul. Parkowa
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Ostrowski
Przytok Okręg 11

Od urodzenia mieszkam w Przytoku. Posiadam
wykształcenie wyższe. Ukończyłem studia na kierunku
Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Obecnie pracuję na stanowisku informatyka
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze.

W wolnym czasie uprawiam wędkarstwo,
od najmłodszych lat jestem członkiem Koła PZW Przytok
oraz uczęszczam na treningi karate kyokushin
do Zielonogórskiego Klubu Sportowego Karate w Zielonej
Górze. Lubię słuchać dobrej muzyki, najczęściej
w audycjach radiowej „Trójki”.

Dzięki temu, iż jestem wędkarzem i często bywam nad
Odrą, nie są mi obce przysiółki Rajewo oraz Przytoczki.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Jarosław Ostrowski

Przytok Okręg 11
Moim Mottem jest:
„Głowę trzymaj nisko, lecz spoglądaj wysoko. Mów roztropnie. Miej
dobre serce. Służ innym ludziom z czcigodną pobożnością – traktuj
to jako punkt wyjścia.”
–słowa Sosai Masutatsu Oyamy

Będąc Radnym chciałbym sprawnie działać dla dobra Gminy Zabór
oraz mojej miejscowości, gdyż wiele jest do zrobienia. Mamy
przeciągany temat budowy kaplicy na cmentarzu, nie rozwiązaną
gospodarkę ściekową i bolączkę całej gminy czyli drogi , lampy
i chodniki.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Przemysław Żurański
Przytok Okręg 12

ul. Dębowa

ul. Drzewna

ul. Janowska

ul. Kisielińska

ul. Kościelna

ul. Lawendowa

ul. Leśna

ul. Sosnowa
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Przemysław Żurański
Przytok Okręg 12

Urodziłem się w 1977 roku w Zielonej Górze.
Od urodzenia mieszkam w Przytoku, gdzie
ukończyłem Szkołę Podstawową. Następnie
uczęszczałem do Zasadniczej Szkoły
Budowlanej w Zielonej Górze, a po ukończeniu
do Technikum Budowlanego.
Mam wykształcenie średnie.

Od 2002 roku prowadzę własną działalność
handlową tj. sklep ogólnospożywczy
w Przytoku, w którym zatrudniam dwoje
tutejszych mieszkańców.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Przemysław Żurański
Przytok Okręg 12

Od 2011 roku działam w grupie teatralnej
Teatru Zza boru, tworząc i występując
w przedstawieniach. Mam dwójkę
wspaniałych dzieci.

Lubię uprawiać amatorsko sport i wraz
z mieszkańcami gminy grywam w siatkówkę.

Będąc mieszkańcem Przytoku, a zarazem
Gminy Zabór znam potrzeby oraz problemy
mieszkańców i chciałbym większość z nich
rozwiązać.

Mam nadzieję, iż będę miał ku temu okazję.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Gwidon Obałkowski
Droszków Okręg 13
ul. Akacjowa
 ul. Brzozowa
 ul. Bukowa
 ul. Grabowa
 ul. Jesionowa
 ul. Jazzowa
 ul. Klonowa
 ul. Leśna








WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
ul. Lipowa
ul. Orzechowa
ul. Ptasia
ul. Tęczowa
ul. Wierzbowa
ul. Wspólna
ul. Zielonogórska
Gwidon Obałkowski
Droszków Okręg 13
Ósmy rok jestem mieszkańcem sympatycznej wsi
Droszków, z wyboru a nie z konieczności. Urodzony
w 1955 roku, do ukończenia studiów/Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu/ mieszkałem w różnych
miejscowościach w Polsce.
W latach osiemdziesiątych na długo wyjechałem
za granicę, między innymi na dalsze studia/budownictwo
w Niemczech, Konserwatorium Muzyczne w Niemczech
i Holandii.
 Po powrocie właśnie Droszków, zauroczył mnie jako
miejsce zamieszkania – sympatyczni, życzliwi ludzie,
piękne położenie, ciekawa historia – to zadecydowało
o wyborze tego a nie innego „miejsca na ziemi”.
Jestem przekonany, że wiedza zdobyta przez studia
oraz lata praktyki za granicą, przydadzą się bardzo
dla lepszego rozwoju mojej Wsi jak i Gminy.
Chciałbym, jak i Wy, Szanowni Mieszkańcy, żeby żyło nam
się lepiej, wygodniej, bezpieczniej.

WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Gwidon Obałkowski
Droszków Okręg 13
Wchodzimy w ostatnie cztery lata, w których możemy korzystać z funduszy Unii
Europejskiej – bardzo ważny okres – od tego jakim teraz okażemy się gospodarzem,
będzie zależało, jak będzie nam się żyło w przyszłości, a do zrobienia jest wiele.
Jestem zdeklarowanym przeciwnikiem marazmu i niemocy w gospodarzeniu naszą
przecież Gminą. Twierdzę, że można gospodarzyć lepiej, pieniądze wydawać rozsądniej
a efekty mogą być widoczne szybciej niż się spodziewamy.
Żeby coś osiągnąć - najpierw trzeba chcieć, praca nie marazm i „trwanie” są
kluczem do rozwoju…..problemy – drogi, bezpieczeństwo, rozwój inwestycji – czekają na
ludzi z inicjatywą i wiedzą.
Jesteśmy największą wsią w Gminie, płacimy największe podatki – co z tego mamy
jako Droszków …????…. można gospodarzyć z lepszym skutkiem dla nas wszystkich.
Wszyscy chcemy zmian – więc zacznijmy od gospodarzy – macie szansę na „swojego
człowieka” w gminie, który nie boi się walczyć o Wasze, jest bezkompromisowy, posiada
wiedzę i – przede wszystkim chce by było lepiej – Wasz dobrobyt, to też mój dobrobyt.
Szanowni Mieszkańcy – zacząć zmiany na lepsze możemy już w dniu
wyborów……..zapraszam przede wszystkim do urny
Wy decydujecie o sobie – oddając głos na mnie dajecie szanse zmianom na lepsze.
Gabriela Maciejewska
Droszków Okręg 14

ul. 3 Maja

ul. Kościelna

ul. Ceglana

ul. Różana

ul. Cyprysowa

ul. Piaskowa

ul. Jaśminowa

ul. Osiedle Wypoczynek

ul. Kalinowa

ul. Źródlana

ul. Konwaliowa
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Gabriela Maciejewska Droszków Okręg 14

57 lat, wykształcenie średnie, technikekonomista, pracuję zawodowo.
Od roku 1967 mieszkam na terenie gminy
Zabór, natomiast z Droszkowem jestem
związana od 1978r.

Współpraca w Radzie Sołeckiej (od 2011)
zmotywowała mnie do kandydowania
w obecnych wyborach do Rady Gminy.
Dzięki temu poznałam wielu mieszkańców,
ich potrzeby i problemy, które będę starała
się skutecznie rozwiązywać, aby każdemu
żyło się lepiej i łatwiej.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Gabriela Maciejewska Droszków Okręg 14

Moje atuty : umiejętność komunikacji,
organizacja imprez kulturalnych, wrażliwość
na krzywdę i problemy życia codziennego.

Zależy mi, aby moja miejscowość stała się
miejscem czystym pięknym i przyjaznym dla
mieszkańców. Jako osoba bezpartyjna
i niezależna obiecuje, że ludzkie sprawy będą
dla mnie najważniejsze.

Zapraszam wszystkich do uczestnictwa
w Wyborach Samorządowych i proszę
o poparcie mojej kandydatury.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Dariusz Tarnas
ul.
 ul.
 ul.
 ul.
 ul.
 ul.
 ul.
 ul.
 ul.

Droszków Okręg 15
Brzoskwiniowa
Czereśniowa
Dębowa
Drobiarska
Działkowa
Jagodowa
Jeżynowa
Krótka
Malinowa

ul. Poziomkowa

ul. Przy lesie

ul. Polna

ul. Słoneczna

ul. Sosnowa

ul. Strumykowa

ul. Truskawkowa

ul. Wiśniowa
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Dariusz Tarnas
Droszków Okręg 15

Uwielbiam ciszę i kontakt z przyrodą, dlatego
w 2004r. zamieszkałem w Droszkowie. Mam 46
lat, jestem żonaty, posiadam trójkę dzieci.
Ukończyłem studia i uzyskałem tytuł mgr inż.
automatyka, ukończyłem również drugi fakultet
z Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem.

Lubię czytać książki – literaturę fantastyczną
i historyczną. Staram się aktywnie spędzać wolny
czas – systematycznie gram w siatkówkę
i uczestniczę w spływach kajakowych.

Jestem osobą bezpartyjną lecz mocno
zaangażowaną w działanie na rzecz naszej Gminy,
a w szczególności miejscowości Droszków.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Dariusz Tarnas
Droszków Okręg 15

W Droszkowie zacząłem współpracę ze Stowarzyszeniem Miłośników Droszkowa
od stworzenia strony internetowej www.droszkow.eu.
Od 2007 roku do 2010 pełniłem funkcję Sekretarza Stowarzyszenia.

Za mojej kadencji:
– organizowano czas wolny dla dzieci (ferie, wakacje, wycieczki, zajęcia
pozalekcyjne) w ramach środków gminnych i środków z Fundacji Wspomagania Wsi
oraz wolontariatu,
– stworzono logo i opracowano Statut Stowarzyszenia,
– opracowano Statut Szkoły w Droszkowie i zapoczątkowano reformę szkoły,
– pozyskano fundusze na pomoce dydaktyczne z Kuratorium w ramach „Radosnej Szkoły”,
– przeprowadzono konkurs na Dyrektora Szkoły.
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Dariusz Tarnas

Droszków Okręg 15
Jestem Radnym Droszkowa w kadencji 2010-2014.
W trakcie kadencji:
– pełnię funkcję przewodniczącego Komisji finansów
– pełnię funkcję przewodniczącego Klubu Radnych „Radni dla Gminy”
– pełniłem funkcję przewodniczącego doraźnej Komisji statutowej
– jestem członkiem Komisji ds. społecznych

Fundusz Radnego przeznaczyłem głównie na kontynuacje rozpoczętej
inwestycji – poszerzenia ulicy Dębowej. Przy tak małej kwocie pewnie
prościej przeznaczyć ją na dokumentację inwestycji, którą i tak by
realizowała gmina. W mojej ocenie warto było przeznaczyć te środki
na dokończenie rozpoczętej inwestycji
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Linki do:

Składanych przeze mnie wniosków do nowo konstruowanego budżetu

Wykazu na co przeznaczyłem swoje środki z Funduszu Radnego

Propozycji składnych przez Klub Radnych
Są dostępne na stronie
www.myśliwiec-zabor.pl
Cele, które chciałbym wspólnie z
Radnymi z Droszkowa zrealizować:

zabezpieczyć ciągłość komunikacji publicznej z Zieloną Górą

budowę sali wiejskiej z funkcją sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym
i dodatkowymi pomieszczeniami usługowymi

poprawę stanu dróg lokalnych, budowę chodników, uzupełnić brakującego
oświetlenie oraz odbudować rowy odwadniające

wybudować ścieżki rowerowe w ramach projektu wojewódzkiego

wspierać ogólnospołeczne inicjatywy dla całej społeczności

rozwinąć placówkę oświatową w naszej miejscowości i udostępnić ją szerszemu
kręgu osób

dbać o interesy mieszkańców np. interweniować w spawie projektu przebiegu drogi
S32bis przez naszą miejscowość
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej:
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Zapraszamy na wybory 16 listopada 2014r.
Kandydat na Wójta Gminy Zabór
- Stanisław Myśliwiec
Kandydaci do Rady Gminy Zabór:

Justyna Zakrzewska-Woźniak
- Czarna Okręg 1

Marek Kowaliczek
- Dąbrowa Okręg 2

Aleksander Diaczuk
- Milsko Okręg 3

Piotr Szkoda
- Łaz Okręg 4

Włodzimierz Piekarski
- Tarnawa Okręg 5
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Zapraszamy na wybory 16 listopada 2014r.

Jarosław Napieralski
– Zabór Okręg 6

Dariusz Jędrych
– Zabór Okręg 7

Jarosław Lewandowski
– Zabór Okręg 8

Jarosław Urbanowski
– Przytok Okręg 10

Jarosław Ostrowski
– Przytok Okręg 11

Przemysław Żurański
– Przytok Okręg 12

Gwidon Obałkowski
– Droszków Okręg 13

Gabriela Maciejewska
- Droszków Okręg 14

Dariusz Tarnas
- Droszków Okręg 15
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL
Dziękujemy za uwagę
WWW.MYSLIWIEC-ZABOR.PL

similar documents