Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm

Report
Belastingdienst
Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm
Bij het lenen, huren of leasen van een
motorrijtuig met een buitenlands kenteken
Vanaf 1 januari 2015
Waarom dit formulier?
Bent u ingezetene van Nederland? En hebt u voor een periode van
niet langer dan vier jaar een motorrijtuig met buitenlands kenteken
ter beschikking (u huurt, leaset of leent een auto of motor). En wilt u
met dit motorrijtuig in Nederland gebruik maken van de openbare
weg? Dan betaalt u belasting van personenauto’s en motorrijwielen
(bpm) over deze periode. Vanaf de ingangsdatum van de periode van
terbeschikkingstelling moet u bpm betalen. Vanaf de einddatum van
de periode van terbeschikkingstelling kunt u bpm terugvragen. Met
dit formulier doet u aangifte bpm en verzoekt u om teruggaaf bpm.
1
De bedragen van de aangifte en het verzoek om teruggaaf
verrekenen wij met elkaar. Het verschil moet u betalen.
Meer informatie
Lees eerst de Toelichting Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm.
Hebt u daarna nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl. Of bel
de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749, bereikbaar van maandag
tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Uw gegevens
Naam (en voorletters)
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Particulier Burgerservicenummer
N
LB
Ondernemer Btw-nummer
2
2a
Gegevens contract
Naam van de onderneming of
persoon die het motorrijtuig ter beschikking stelt
2b Adres
2c Vestigingsplaats
2e Begindatum contract
–
–
2f Einddatum contract
–
–
*150160701*
1 5 0 1 6 0 7 0 1
15 016 07 01
BPM 016 - 2Z*7FOL 
2d Land
02 van 05
3
3a Gegevens motorrijtuig
Soort motorrijtuig Personenauto
Motor
Bestelauto
Kampeerauto
3b Merk
3c Type en uitvoering
3d Aantal cilinders
3e Cilinderinhoud cc
3f Vermogen
kW
3g CO2-uitstoot in gram/km 3h Datum eerste toelating
gr/km
–
3i Automaat
3j Carrosserie Bijvoorbeeld sedan,
stationwagon of suv
3k –
Ja
Nee
Aantal deuren inclusief achterklep
3l Kenteken
3m
Voertuigidentificatienummer
(chassis-/framenummer)
3n Brandstof
4
4a
Benzine
Diesel
Anders, namelijk
Te betalen bpm
Bereken de bpm in het formulier ‘Berekening bpm bij de aangifte en melding bpm’ en voeg dat bij deze aangifte. Kruis aan of u kiest voor
het bruto bpm-bedrag of het historisch bruto bpm-bedrag. U mag het laagste van deze twee bedragen gebruiken voor de verdere berekening.
€
Bruto bpm-bedrag
Begindatum gekozen
Historisch bruto bpm-bedrag €
periode (zie toelichting)
4b
4c
Bedrag van de teruggaaf
€
(zie toelichting)
Saldo te betalen bpm €
Trek af 4a-4b
–
–
–
5Ondertekening
Naam
Datum
–
–
Handtekening
Schrijf
binnen
Aantal bijlagen
het
vak
(exlusief Berekening bpm)
Let op! Zet op elke bijlage uw naam en burgerservicenummer of btw-nummer.
*150160702*
1 5 0 1 6 0 7 0 2
15 016 07 02
Plaats
03 van 05
Algemene toelichting
Met dit formulier doet u tegelijkertijd aangifte bpm en verzoekt u om
teruggaaf bpm.
Lever het formulier met de bijlagen in bij een van de bpm-aangifte­
punten. Kijk op www.belastingdienst.nl voor de adressen van de
bpm‑aangiftepunten.
De bijlagen die wij nodig hebben om uw Aangifte bpm/Verzoek
teruggaaf bpm in behandeling te nemen zijn:
– het formulier ‘Berekening bpm’
– een kopie van het ondertekende huur- of leasecontract waaruit
blijkt welke periode u met het motorrijtuig in Nederland van de
weg gebruik maakt
– een kopie van het contract bij niet-commerciële terbeschikking­
stelling. Dit contract moet zowel door degene die het motorrijtuig
aan u ter beschikking stelt en door u zijn ondertekend
Het huur- of leasecontract moet in het Nederlands of Engels zijn
opgesteld of er moet een vertaling in een van deze twee talen
worden meegeleverd.
Na het inleveren van dit formulier
Na het inleveren van dit formulier controleren wij de gegevens.
Daarna ontvangt u van ons een beschikking en een ‘Betaalbericht’.
Hierin staan onder meer het te betalen bedrag en het betalings­
kenmerk. Met deze gegevens kunt u de bpm betalen.
U kunt de bpm op twee manieren via uw bank betalen:
– via een ‘reguliere’ elektronische overboeking
– via een zogenaamde ‘spoedbetaling’
Voor een spoedbetaling rekent uw bank extra kosten. U moet deze
kosten zelf betalen.
U mag pas van de openbare weg in Nederland gebruik maken als u
het verschuldigde bedrag betaald hebt.
Wijziging periode van gebruik volgens contract
Is de periode van gebruik in Nederland langer dan de periode waar­
over bpm is berekend? Dan moet u dit schriftelijk melden. Hierna
ontvangt u van ons een naheffingsaanslag (zonder boete) over het
langere gebruik. Als de periode van gebruik korter is, kan een aan­
vullend verzoek om terug­gaaf worden ingediend. U kunt de melding
of het aanvullend verzoek om teruggaaf sturen naar de inspecteur
waarvan u de beschikking hebt ontvangen.
Huur of lease
Onder huur of lease wordt verstaan huur of lease door een particulier
of ondernemer van een verhuurbedrijf of leasemaatschappij.
Niet-commerciële terbeschikkingstelling
Niet-commerciële terbeschikkingstelling is het aan u zonder betaling
ter beschikking stellen van een auto of motor. U moet hiervan – net
zoals bij huur of lease – een contract op laten stellen.
Buitenland
Onder buitenland wordt verstaan een andere lidstaat van de
Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).
Motorrijtuigenbelasting
Als u in Nederland gebruik wil maken van de openbare weg, moet u
ook motorrijtuigenbelasting betalen. U kunt aangifte doen met het
formulier ‘Aangifte motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken’.
Brengt u een personenauto, motor of bestelauto buiten Nederland?
Dan kunt u, nadat u het motorrijtuig hebt teruggebracht naar het
buitenland, de betaalde motorrijtuigenbelasting terugvragen met het
formulier ‘Verzoek motorrijtuigenbelasting verrekening of teruggaaf’.
Beide formulieren kunt u downloaden van www.belastingdienst.nl.
Afronden in uw eigen voordeel
U mag het bedrag dat u terugvraagt in uw eigen voordeel afronden
op hele euro’s.
Toelichting Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm
1 Uw gegevens
Vul hier de gegevens in van degene die het voertuig in Nederland
gebruikt. Dit kan ook een rechtspersoon zijn. Bent u ondernemer?
Vul dan hier de gegevens van de onderneming in en vermeld uw
btw‑nummer. In alle andere gevallen vermeldt u het burgerservice­
nummer.
Ondertekent iemand anders dan uzelf de aangifte? Vul hier dan de
gegevens van de ondertekenaar in.
Contactgegevens
Om u snel van dienst te kunnen zijn communiceren wij met u via
e-mail. Als u bpm moet betalen ontvangt u van ons na controle van
de aangifte een ‘Betaalbericht’ (zie de Algemene toelichting). Ook als
wij afwijkingen in uw aangifte constateren gebruiken wij e-mail. Vult
u geen e-mailadres in? Dan gebruiken wij uw postadres. Dit kan de
afgifte van uw kentekenbewijs vertragen.
2 Gegevens contract
Naam van de onderneming of persoon die het motorrijtuig
ter beschikking stelt
Vul hier de gegevens in van de onderneming waarvan u het
motorrijtuig hebt gehuurd of geleased of van degene van wie u
het motorrijtuig hebt geleend.
Begindatum contract
Vanaf deze datum moet u bpm betalen.
Einddatum contract
Vanaf deze datum hoeft u geen bpm meer te betalen.
04 van 05
Toelichting Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm (vervolg)
3 Gegevens motorrijtuig
Soort motorrijtuig
Personenauto’s zijn alle motorrijtuigen op drie of meer wielen, met
uitzondering van autobussen, vrachtauto’s en bestelauto’s.
Kampeer­auto’s zijn personenauto’s voor de Belastingdienst.
Motoren zijn motor­rijtuigen op twee wielen. Motoren met een
zijspan, trikes en quads worden voor de Wet bpm als motoren
beschouwd.
Type en uitvoering
Vermeld het type en de uitvoering van het motorrijtuig zo uitgebreid
mogelijk.
4 Te betalen bpm
Te betalen bpm
Het te betalen bpm-bedrag rekent u uit met het formulier
‘Berekening bpm’.
Berekening bpm bestelauto’s
U kunt het formulier ‘Berekening bpm’ ook gebruiken voor bestel­
auto’s. Vul dan bij vraag 2d ’Kampeerauto met dieselmotor’ of
’Kampeerauto zonder dieselmotor’ in (afhankelijk van de brand­stof­
soort van de bestelauto). U ziet dan hoeveel bpm u voor uw bestel­
auto moet betalen
Heeft de RDW geen CO2-uitstoot bepaald voor de auto?
Dan stelt de Belastingdienst de CO2-uitstoot vast op 350 gr/km
voor een benzineauto of 302 gr/km voor een dieselauto. Tenzij u de
CO2‑uitstoot kunt aantonen op de hieronder beschreven manier.
Historisch bruto bpm-bedrag
Het historisch bruto bpm-bedrag is het bruto bpm-bedrag dat gold
in de periode tussen het tijdstip waarop uw gebruikte motorrijtuig
voor het eerst (in het buitenland) in gebruik werd genomen en het
tijdstip van aangifte. U mag het laagste tarief uit deze periode kiezen.
Is het historisch bruto bpm-bedrag lager dan het bruto bpm-bedrag
dat u hebt berekend op het formulier ‘Berekening bpm’? Dan mag u
dit historisch bruto bpm-bedrag gebruiken om te berekenen hoeveel
bpm u moet betalen. Gebruikt u het historisch bruto bpm-bedrag?
Kruis dit dan aan op het aangifteformulier.
U kunt de CO2-uitstoot alleen aantonen met:
– de Europese typegoedkeuring (ETG) van de auto
– de individuele goedkeuring voor de auto door de RDW
Bij de keuring moet u dan het emissiecertificaat en/of het
bijbehorende testrapport overleggen.
– het testrapport van een individuele keuring van de auto door
bijvoorbeeld TNO
– het certificaat van overeenstemming (CVO)
– een goedkeuring waarin de CO2-uitstoot is vastgelegd
Het brandstofverbruik moet dan zijn gemeten volgens de
reglementen van de Economische Commissie voor Europa
van de Verenigde Naties (ECE101-00).
U rekent het historisch bruto bpm-bedrag zelf uit. Ga daarbij uit van
de catalogusprijs die u hebt berekend op het aangifte-, berekeningsof meldingsformulier. Corrigeer dit bedrag voor voorzieningen die de
catalogusprijs verhogen of verlagen. Gebruik daarbij de regels die van
toepassing waren in de periode tussen het tijdstip van de eerste
ingebruikname (in het buitenland) en het tijdstip van aangifte.
Vervolgens past u het door u zelf te kiezen bpm-tarief aantoe dat in
die periode gold. De begindatum van deze periode zet u in het
invulveld op het aangifteformulier. Stuur de berekening van het
historisch bruto bpm-bedrag mee als bijlage bij de aangifte. Op
www.belastingdienst.nl vindt u een overzicht van de historische
tarieven vanaf 1 januari 1993.
Datum eerste toelating
Deze datum van de eerste registratie of de eerste ingebruikname
staat op een eerder afgegeven kentekenbewijs. Dat is het buitenlands
kentekenbewijs. Staat deze datum niet op het kentekenbewijs of
hebt u geen kentekenbewijs? Neem dan de laatste dag van het jaar
waarin het motorrijtuig is gemaakt.
Bedrag van de teruggaaf
Het bedrag van de teruggaaf (4b) is het saldo van de het bruto bpm­
bedrag (2d uit de Berekening bpm) min het bedrag dat u berekent
met de tabel hieronder.
CO2-uitstoot bepalen
De CO2-uitstoot van een personenauto met een Europese typegoed­
keuring staat in het kentekenregister van de RDW. De RDW vermeldt
de CO2-uitstoot bij de keuringsgegevens van uw auto.
Carrosserie
Vul u de carrosserievorm in. Dit kan bijvoorbeeld zijn: sedan,
stationwagen, hatchback, coupé, cabriolet, mpv, suv en dergelijke.
Voertuigidentificatienummer
Het voertuigidentificatienummer (chassis-/framenummer) bestaat
meestal uit 17 posities.
Kenteken
Vul het kenteken in dat op het buitenlandse kentekenbewijs staat.
Bereken het bedrag van de vermindering als volgt:
– bepaal de periode tussen de datum waarop het contract van de
personenauto, motor of bestelauto inging (2i) en de datum waar­
op het contract van de personen­auto, motor of bestelauto
beëindigd is (2j)
– bepaal met de tabel het percentage bij die periode
– vermenigvuldig dit percentage met het bruto bpm-bedrag
(2d uit de Berekening bpm)
05 van 05
Toelichting Aangifte bpm/Verzoek teruggaaf bpm (vervolg)
Tabel kortingspercentage
Is sinds het tijdstip waarop
de auto of motor voor het
eerst in gebruik is genomen,
een periode verstreken
van ten minste
0 dagen
1 maand
3 maanden
5 maanden
9 maanden
1 jaar en 6 mnd
2 jaar en 6 mnd
3 jaar en 6 mnd
4 jaar en 6 mnd
5 jaar en 6 mnd
6 jaar en 6 mnd
7 jaar en 6 mnd
8 jaar en 6 mnd
9 jaar en 6 mnd
dan
is het
percentage
maar minder dan
1 maand
3 maanden
5 maanden
9 maanden
1 jaar en 6 mnd
2 jaar en 6 mnd
3 jaar en 6 mnd
4 jaar en 6 mnd
5 jaar en 6 mnd
6 jaar en 6 mnd
7 jaar en 6 mnd
8 jaar en 6 mnd
9 jaar en 6 mnd
0
8
14
19
28
41
52
62
71
76
81
85
89
92
Tel daar bij op voor
iedere maand die
helemaal of voor een
deel is verstreken
sinds de periode
uit de eerste kolom
8
3
2,5
2,25
1,444
0,917
0,833
0,75
0,416
0,416
0,333
0,333
0,25
0,083
Rekenvoorbeeld 1: Gebruikte personenauto, motor of bestelauto
met buitenlands kenteken
Een gebruikte personenauto heeft als datum van eerste toelating in
het buitenland 6 juni 2006. Op 8 april 2011 wordt deze auto voor het
eerst gebruikt op de weg in Nederland. De auto is dan dus 4 jaar,
10 maanden en 2 dagen oud. In verband met het gebruik van de
Nederlandse wegen is er € 7.000 aan bpm betaald. Het bruto bpmbedrag is € 20.589. Vanaf 19 november 2013, dus 2 jaar en ruim
7 maanden nadat het motorrijtuig voor het eerst werd gebruikt op
de Nederlandse wegen, wordt de auto niet langer gebruikt door de
Nederlands ingezetene in Nederland.
De teruggaaf wordt als volgt berekend:
Op 8 april 2011 was de auto ten minste 4 jaar en 6 maanden, maar
nog geen 5 jaar en 6 maanden oud. Voor deze eerste gebruiksmaand
is het verminderingspercentage 0,416%. Dit geldt ook voor de
volgende 7 gebruiksmaanden. Aan het begin van de 9e gebruiks­
maand, op 8 december 2011, zijn er voor deze auto 5 jaar en 6
maanden voorbij. Het verminderingspercentage voor deze gebruiks­
maand is 0,416%. Dat geldt ook voor de 10e tot en met de 32e
gebruiksmaand. Voordat de auto 7 jaar en 6 maanden oud is, wordt
de auto buiten Nederland gebracht. Het totale verminderings­
percentage is nu:
32 x 0,416% = 13,31%. Het bedrag van de teruggaaf is dan:
€ 7.000 -/- 13,31% x 20.589 = € 4.259,60, afgerond € 4.260.
Gebruik korter dan 3 maanden
Voor een personenauto, motor of bestelauto die korter dan drie
maanden in Nederland is gebruikt, berekent u de teruggaaf per dag.
U berekent de vermindering voor de volle maanden volgens de
hoofd­regel. Voor de laatste gebruiksmaand deelt u de vermindering
die volgens de hoofdregel zou gelden door dertig. De uitkomst
hiervan vermenigvuldigt u met het aantal dagen van die maand
dat de personen­auto, motor of bestelauto in Nederland is gebruikt.
Rekenvoorbeeld 2: Gebruik korter dan 3 maanden
De datum van eerste toelating voor een gebruikte personenauto
is 28 april 2012. Op 9 januari 2013 wordt deze auto voor het eerst
gebruikt op de weg in Nederland. De auto is dan dus ruim 8 maanden
oud. Voor het gebruik van de Nederlandse wegen wordt € 38.000 aan
bpm betaald. Het bruto bpm-bedrag is € 50.000. Op 3 maart 2013,
dus 1 maand en 22 dagen nadat het motorrijtuig voor het eerst op
de Nederlandse wegen werd gebruikt, wordt de auto niet langer
gebruikt door de Nederlands ingezetene in Nederland.
De teruggaaf wordt als volgt berekend:
Aan het begin van de eerste maand dat de auto in Nederland werd
gebruikt, op 9 januari 2013, was de auto ten minste 5 maanden,
maar nog geen 9 maanden oud. Het bijbehorende verminderings­
percentage is 2,25%. In de tweede gebruiksmaand wordt de auto
buiten Nederland gebracht. Voor deze maand wordt het bedrag van
de vermindering daarom per dag berekend. Volgens de hoofdregel
zou voor deze gebruiksmaand een verminderingspercentage gelden
van 1,444%, omdat de auto bij de aanvang van deze maand al
9 maanden oud is. In deze laatste maand is de auto 21 dagen in
Nederland gebruikt. Het totale verminderingspercentage komt
dan op 2,25% + 21/30 x 1,444% = 3,26%.
Het bedrag van de teruggaaf wordt
€ 38.000 -/- 3,26% x 50.000 = € 36.370.
5Ondertekening
Controleer of u het formulier volledig hebt ingevuld en onderteken
het. Lever het formulier met de bijlagen in bij een van de bpmaangifte­punten. Kijk op www.belastingdienst.nl voor de adressen
van de bpm‑aangiftepunten.

similar documents