Podstawowe Informacje dla zdających egzamin gimnazjalny w 2015

Report
PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH
EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
1
Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r.
HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R.
Data
21 kwietnia
(wtorek)
22 kwietnia
(środa)
23 kwietnia
(czwartek)
Część egzaminu
humanistyczna
matematyczno-przyrodnicza
język obcy
nowożytny
Godzina
rozpoczęcia
Czas trwania
regulaminowy
wydłużony dla
uprawnionych
Historia i wiedza
o społeczeństwie
9.00
60 min
80 min
Język polski
11.00
90 min
135 min
Przedmioty
przyrodnicze
9.00
60 min
80 min
Matematyka
11.00
90 min
135 min
Poziom
podstawowy
9.00
60 min
80 min
Poziom
rozszerzony
11.00
60 min
90 min
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
2
INFORMACJA DLA UCZNIA (SŁUCHACZA)
DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU
Każdy uczeń (słuchacz) przystępujący
do egzaminu gimnazjalnego
powinien zostać zapoznany
z Procedurą 9.
z Procedur organizowania i przeprowadzania
egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum
obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015.
(VI, Procedura 9)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
3
INFORMACJE DLA UCZNIÓW (SŁUCHACZY)
O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU
•
•
•
•
•
przydział do sal egzaminacyjnych
wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły
przebieg egzaminu (w tym organizacja przerw)
Serwis dla uczniów
Informacja dla ucznia (słuchacza)
prawa i obowiązki zdającego
dotycząca przebiegu egzaminu
•
•
•
zasady kodowania arkusza egzaminacyjnego
zasady postępowania z arkuszem
zasady wypełniania karty odpowiedzi
(VI, Procedura 9)
Instrukcja/Informacja
zamieszczona na pierwszej stronie
arkusza egzaminacyjnego
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
4
SERWIS DLA UCZNIÓW
Adres:
www.oke.gda.pl
Logowanie się:
Serwis dla
uczniów
Serwis OKE
LOGIN nadany
przez OKE,
przekazany
przez dyrektora
szkoły
HASŁO – PESEL
zdającego
Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby
•
sprawdzić poprawność swoich danych osobowych
i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły*.
od 27 stycznia
2015 r.
* Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes.
•
uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu
gimnazjalnego.
od dnia uwolnienia wyników
(Va, §51, p.2)
19 czerwca 2015 r., po godz. 10.00
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
5
PRZYDZIAŁ MIEJSC W SALI EGZAMINACYJNEJ
Przed każdym zakresem/poziomem egzaminu
zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej
pojedynczo według kolejności na liście
i losują numery stolików, przy których będą pracowali.
Numery wylosowanych stolików
należy zapisać na liście zdających w danej sali.
Od losowania można odstąpić w przypadku
uczniów rozwiązujących zestawy dostosowane,
korzystających z leków/ opieki medycznej
lub w innych uzasadnionych przypadkach.
(VI, Procedura 7, p.13)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
6
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZDAJĄCEGO
Zdający bez uprawnień do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu
rozwiązujący zadania z arkusza standardowego
1.
2.
3.
4.
zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony arkusza
sprawdza liczbę stron arkusza i jakość wydruku
zgłasza braki i usterki w celu wymiany arkusza (w razie potrzeby)
wyrywa kartę rozwiązań zadań otwartych z arkusza do języka polskiego,
matematyki, poziomu rozszerzonego języka obcego
5. sprawdza poprawność numeru PESEL na nalepkach z OKE
6. koduje arkusz
• umieszczając w wyznaczonych miejscach arkusza
(VI, Procedura 9)
 trzyznakowy kod
 numer PESEL
 nalepkę z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia
7.
8.
9.
10.
zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi
zapisuje rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych
zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z arkuszem
po zakończeniu pracy odkłada arkusz na brzeg ławki
7
SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO (G1)
Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO
NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
Karta rozwiązań zadań otwartych
(do wyrwania przez ucznia)
Zeszyt zadań
Karta odpowiedzi
do zadań zamkniętych
Wstęp do Procedur…, str. 6.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
8
SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO (G1)
Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
Karta odpowiedzi
do zadań zamkniętych
Zeszyt zadań
Wstęp do Procedur…, str. 6.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
9
SCHEMAT ARKUSZY DOSTOSOWANYCH (G2, G4, G5, G6, G7, G8)
ZE WSZYSTKICH ZAKRESÓW/POZIOMÓW EGZAMINU
Karta odpowiedzi
do zadań zamkniętych
Zeszyt zadań
Wstęp do Procedur…, str. 6.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
10
KODOWANIE ARKUSZY STANDARDOWYCH
Z ZAKRESU HISTORII I WOS, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
I POZIOMU PODSTAWOWEGO JĘZYKA OBCEGO
Pola na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić.
Przykładowa karta odpowiedzi
Przykładowa pierwsza
strona zeszytu zadań
w przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia
zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi
(VI, Procedura 6, p.2, 4m)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
11
KODOWANIE ARKUSZY STANDARDOWYCH
Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I POZIOMU ROZSZERZONEGO JĘZYKA OBCEGO
Pola na zeszycie zadań, karcie rozwiązań zadań otwartych
i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić.
Przykładowa pierwsza
strona zeszytu zadań
Przykładowa karta
odpowiedzi
Przykładowa pierwsza strona
karty rozwiązań zadań otwartych
w przypadku uczniów uprawnionych
do nieprzenoszenia zaznaczeń do
zadań zamkniętych na kartę
odpowiedzi lub/i do dostosowania
kryteriów oceniania
(VI, Procedura 6, p.2, 4m)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
12
PRZYKŁADOWA
KARTA ODPOWIEDZI
Kod kreskowy arkusza
Nie zaklejać
Nalepkę
z kodem kreskowym ucznia
należy umieścić
w miejscu na nią
przeznaczonym,
nie na kodzie
kreskowym arkusza.
!
Nalepka z kodem
kreskowym ucznia
!
13
KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Z MATEMATYKI
W 2015 ROKU
W przypadku arkusza z matematyki
kodowaniu będą podlegać
obie kartki
przeznaczone na zapisanie zadań otwartych w karcie rozwiązań
zadań otwartych.
(VI, Procedura 6, p.2)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
14
CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCE SIĘ
NA KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH
Z ZAKRESU HISTORII I WOS, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
I POZIOMU PODSTAWOWEGO JĘZYKA OBCEGO
Na pierwszej stronie zeszytu zadań
Na karcie odpowiedzi
wpisanie trzyznakowego kodu
zdającego w odpowiednie pola
wpisanie trzyznakowego kodu
zdającego w odpowiednie pola
wpisanie numeru PESEL zdającego
w odpowiednie pola
wpisanie numeru PESEL zdającego
w odpowiednie pola
naklejenie nalepki z kodem
kreskowym i numerem PESEL ucznia
w polu na nią przeznaczonym
naklejenie nalepki z kodem kreskowym
i numerem PESEL ucznia w polu na nią
przeznaczonym
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
15
CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCE SIĘ
NA KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH
Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I POZIOMU ROZSZERZONEGO JĘZYKA OBCEGO
Na pierwszej stronie
zeszytu zadań
wpisanie trzyznakowego
kodu zdającego
w odpowiednie pola
wpisanie numeru PESEL
zdającego w odpowiednie
pola
naklejenie nalepki z kodem
kreskowym i numerem PESEL
ucznia w polu na nią
przeznaczonym
Na karcie rozwiązań
zadań otwartych
wpisanie trzyznakowego
kodu zdającego
w odpowiednie pola
wpisanie numeru PESEL
zdającego w odpowiednie
pola
naklejenie nalepki z kodem
kreskowym i numerem PESEL
ucznia w polu na nią
przeznaczonym
Na karcie odpowiedzi
wpisanie trzyznakowego kodu
zdającego w odpowiednie
pola
wpisanie numeru PESEL
zdającego w odpowiednie
pola
naklejenie nalepki z kodem
kreskowym i numerem PESEL
ucznia w polu na nią
przeznaczonym
16
ODCZYTYWANIE TEKSTÓW LICZĄCYCH 250 SŁÓW
LUB WIĘCEJ (CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA)
Uczniowie ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się,
w których opinii wskazano
•
•
dysleksję głęboką
poważne trudności
w czytaniu i rozumieniu
dłuższego tekstu
Jeden z członków ZN odczytuje
• jeden raz głośno
• po kolei
• wszystkie teksty liczące po 250 słów
lub więcej
• stanowiące podstawę zadań
z języka polskiego.
Czasu odczytywania nie wlicza się do
czasu pracy z zestawem.
Informacja o tym, że arkusz zawiera teksty do odczytania,
będzie zamieszczona na stronie tytułowej.
(IV, Tabela 1.;
VI, Procedura 4, p.11c, Procedura 7, p.19)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
17
ZACHOWANIE ZDAJĄCYCH PO ZAKOŃCZENIU
EGZAMINU Z ARKUSZEM STANDARDOWYM
Uczniowie, którzy mają obowiązek przenosić zaznaczenia do zadań
zamkniętych na kartę odpowiedzi,
• sprawdzają poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi
do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi
• odkładają arkusze na brzeg ławki stolika
• oczekują na pozwolenie opuszczenia sali egzaminacyjnej.
(VI, Procedura 7 i 9)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
18
POSTĘPOWANIE ZDAJĄCEGO Z ARKUSZEM
EGZAMINACYJNYM
KARTY ODPOWIEDZI
• W żadnym przypadku nie odrywać kart odpowiedzi od arkusza!
!
• Należy przenosić zaznaczenia odpowiedzi do zadań zamkniętych
na kartę odpowiedzi, o ile nie posiada się uprawnień do ich
nieprzenoszenia.
• Należy sprawdzić kompletność przeniesienia odpowiedzi do zadań
zamkniętych na kartę odpowiedzi w ciągu 5 minut wyznaczonych
przez przewodniczącego zespołu nadzorującego po zakończeniu
egzaminu w przypadku rozwiązywania zadań z arkusza
standardowego bez prawa do nieprzenoszenia ich na kartę
odpowiedzi.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
19
UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (1)
Unieważnienie nastąpi w przypadku
(VI, Procedura 2, p.4.6;
Vc, §6. p.1-2, §11 –
zmiana §47. p.1-2 z Va)
•
stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
przez ucznia/słuchacza
•
wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej
urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego
podczas egzaminu
•
zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu
egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest
natychmiast powiadomić OKE faksem (58 320 55 91).
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
20
UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (2)
Unieważnienie nastąpi również w przypadku
•
uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów
przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE
przez zdającego lub jego rodziców (opiekunów prawnych)
(VI, Procedura 9, p.16-17; Va , §146, p.1-3)
•
w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia
•
w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu
z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart
odpowiedzi.
(Vc, §1, p.74d )
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
21
UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU
Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (3)
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania
przez zdającego zadań z zakresu/poziomu
historii i wiedzy
albo języka polskiego
o społeczeństwie
przedmiotów
przyrodniczych
poziomu
podstawowego
języka obcego
albo
albo
matematyki
poziomu
rozszerzonego
języka obcego
unieważnienie
dotyczy
tylko tego
zakresu/poziomu,
którego dotyczy
stwierdzenie
niesamodzielności
rozwiązania.
(Vc, §1, p.74b)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
22
WYNIKI EGZAMINU
Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu
• języka polskiego
• historii i wiedzy o społeczeństwie
• matematyki
• przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
• języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
(jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie).
Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego.
(Va, §48, p.5a-b)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
23
WYNIKI EGZAMINU
Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu
• języka polskiego
• historii i wiedzy o społeczeństwie
• matematyki
• przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
• języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
• języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym
(jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie).
Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego.
(Va, §48, p.5a-b)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
24
PRZEKAZANIE UCZNIOM/SŁUCHACZOM
INFORMACJI O WYNIKACH
•
•
Istnieje możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE
w Gdańsku – od 19 czerwca, po godz. 10.00.
!
Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego dyrektor szkoły przekazuje uczniom/słuchaczom lub ich
rodzicom/opiekunom prawnym wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
(Vc, §1, p.21)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
25
WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
•
Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły.
•
Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego na poziomie rozszerzonym będą brane pod
uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół
ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.
(Przepisy przejściowe z rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.;Va, § 6)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
26
WARUNKI UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
•
uzyskanie pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych
•
przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego
Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków
regulują zapisy w
.
(Vc, §1.18 - nowy §47b)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
27
PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU
W przypadku nieukończenia gimnazjum przez ucznia/słuchacza,
który przystąpił do egzaminu
uczeń/słuchacz przystępuje ponownie do egzaminu
w roku szkolnym,
w którym powtarza ostatnią klasę.
(Vc, §1.18 – nowy §47c)
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: [email protected]
28
ZDAJĄCY POWINNI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zapoznać się z Informacją dla ucznia/słuchacza z pierwszej strony arkusza
samodzielnie pracować z arkuszem
ostrożnie wyrywać kartę rozwiązań zadań otwartych z arkuszy
standardowych otrzymywanych o godz. 11.00
(VI, Procedura 9)
stosować ołówek wyłącznie do rysowania
poprawnie wpisać trzyznakowy kod
sprawdzić numer PESEL na nalepkach z OKE
wpisać właściwy numer PESEL
uważnie umieszczać naklejki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia
we właściwych miejscach arkusza
wypełniać karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym
tuszem/ atramentem
przenieść na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych,
o ile mają taki obowiązek
sprawdzić w ciągu 5 minut po zakończeniu egzaminu poprawność przeniesienia
zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, o ile nie są zwolnieni
z tego obowiązku
• nie sporządzać notatek na karcie odpowiedzi
• nie używać korektora
• nie wpisywać w arkuszu danych umożliwiających identyfikację
• nie stosować innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi
(z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia)
29
• nie wnosić urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej
!
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ.
Opracowanie merytoryczne i techniczne: Joanna Gwizdalska, Renata Świrko

similar documents