Krakowski Park Technologiczny - warunki inwestowania

Report
www.kpt.krakow.pl
KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
www.kpt.krakow.pl
MISJA KPT
Wspieranie rozwoju nowoczesnej
gospodarki Małopolski
www.kpt.krakow.pl
UDZIAŁOWCY KPT
www.kpt.krakow.pl
DEFINICJE
Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie
obszary Polski, w ramach, których inwestorzy mogą prowadzić
działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem
funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego
wybranych obszarów kraju.
Strefa Aktywności Gospodarczej w ramach Osi Priorytetowej 4
„Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego” przewidziano
dofinansowanie m.in. tworzenia stref aktywności gospodarczej
w gminach Województwa Małopolskiego. Tworzone SAG podzielono
na obszary: od 2 do 20 ha, oraz powyżej 20 ha.
Beneficjentami dofinansowania mogą być: jednostki samorządu
terytorialnego (jst), jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość
prawną, szkoły wyższe, instytucje otoczenia biznesu i przedsiębiorcy.
www.kpt.krakow.pl
SYNERGIA SSE I SAG – CELE
FUNKCJONOWANIA
wsparcie rozwoju gospodarczego miast i gmin
tworzenie nowych miejsc pracy
rozwój określonych dziedzin działalności gospodarczej
Poprawa oferty inwestycyjnej gmin, poprzez poprawę
warunków do inwestowania
» rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz
ich wykorzystanie w gospodarce narodowej,
» zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego i
infrastruktury gospodarczej,
»
»
»
»
www.kpt.krakow.pl
MAPA POMOCY PUBLICZNEJ
www.kpt.krakow.pl
KRAKOWSKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA
specjalna strefa ekonomiczna
» Pomoc Publiczna w sse: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub
PIT
» Dla inwestorów, którzy posiadają zezwolenie wydane na działalność
w sse
» Zezwolenie na działalność w sse, w imieniu Ministra Gospodarki
wydaje Krakowski Park Technologiczny, ma charakter decyzji
administracyjnej
» Wysokość pomocy publicznej od 35% do 55%
» 2026 r. okres funkcjonowania sse w Polsce
www.kpt.krakow.pl
KRAKOWSKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA
specjalna strefa ekonomiczna
» założona w 1997 r.
» 28 podstrefy w 25 gminach
» całkowita powierzchnia – 707 ha
» 190 zezwoleń na działalność w strefie
» zadeklarowane nakłady inwestycyjne - 3,8 mld zł
» nowe miejsca pracy - 17 tys.
www.kpt.krakow.pl
List intencyjny, ogólny zarys inwestycji
Biznesplan
Wydanie zezwolenia
Zakup nieruchomości lub wynajem powierzchni
biurowej
Rozpoczęcie inwestycji
www.kpt.krakow.pl
W KRAKOWSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE
EKONOMICZNEJ ZAINWESTOWALI
www.kpt.krakow.pl
SKUTECZNE PRZYCIĄGANIE INWESTYCJI DO GMIN
»
Zachęty inwestycyjne (sse, fundusze UE, granty rządowe zwolnienie od
podatku od nieruchomości)
»
uregulowany stan prawny gruntu (polityka gminy)
»
Plan zagospodarowania terenu (polityka gminy)
»
wyposażenie w infrastrukturę (SAG, fundusze UE)
»
zlokalizowanie przy szlakach komunikacyjnych (inwestycje drogowe na
szczeblu krajowym, fundusze UE)
»
przejrzyste warunki zakupu terenu (brak konieczności odrolnienia,
odlesienia itp.)
www.kpt.krakow.pl
SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA - NIEPOŁOMICE
Największa podstrefa
w Małopolsce – ponad 200 ha
Strefa zlokalizowana
w sąsiedztwie Krakowa
Główni inwestorzy: MAN,
Nidec, Woodward, Foodcare,
Brembo, SOMFY
Efekt kuli śnieżnej – lokowanie
kooperantów
www.kpt.krakow.pl
SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA - ZATOR
Obszar ponad 30 ha
11 zezwoleń na działalność
w sse
Główni inwestorzy: ZPHiU
Witold Płoszczyca, Argo-Hytos
Polska, PROTECH sp. z o.o,
Ekowafel
Infrastruktura wykonana
w ramach MRPO Strefy
Aktywności Gospodarczej
Strefa ukierunkowana na
sektor MSP
www.kpt.krakow.pl
BUSINESS IN MAŁOPOLSKA
» Centrum BUSINESS in MAŁOPOLSKA (CeBiM) „one stop
shop” - biuro, w którym
» wspólnie pracują przedstawiciele MARR, KPT i UMWM,
opracowanie
» specjalistycznych corocznych raportów sektorowych
(rynek pracy, rynek nieruchomości, warunki
inwestowania)
» profesjonalna baza terenów inwestycyjnych z Małopolski
» kampania promocyjna na światowych rynkach
priorytetowych dla Małopolski
» współpraca z międzynarodowymi mediami
www.kpt.krakow.pl
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

similar documents