CSR

Report
Wsparcie na wdrożenie CSR
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
www.csr.parp.gov.pl
1
Definicja CSR zgodnie z ISO 26000
Społeczna
odpowiedzialność
biznesu
(ang.
corporate
social
responsibility, CSR) - odpowiedzialność organizacji za wpływ jej
decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko, przejawiająca się
przejrzystym
i
etycznym
zachowaniem,
które
przyczynia
się
do zrównoważonego rozwoju, uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
jest wprowadzone w całej organizacji i praktykowane w jej
działaniach.
www.csr.parp.gov.pl
2
Korzyści wdrożenia CSR wg badania PARP
„Ocena stanu wdrażania standardów
społecznej odpowiedzialności biznesu”
Pozytywny wizerunek
74%
58%
Zmotywowani pracownicy
45%
Przychody
42%
Dobre relacje z otoczeniem
Oszczędności
21%
Stabilność, przewidywalność biznesu
18%
9%
Zdobywanie wiedzy rynkowej
Zarządzanie ryzykiem
2%
Inne
1%
Nie wiem/trudno powiedzieć
1%
www.csr.parp.gov.pl
3
Bariery wdrożenia CSR wg badania PARP
„Ocena stanu wdrażania standardów
społecznej odpowiedzialności biznesu”
Konieczność poniesienia nakładów finansowych
38%
Brak czasu
33%
Złożoność tematu
32%
Brak wiedzy i umiejętności
30%
Brak przełożenia na codzienną działalność
Brak zaangażowania władz firmy/zarządu
Inne
Nie wiem/trudno powiedzieć
www.csr.parp.gov.pl
19%
6%
0%
14%
4
Korzyści
Potrzeba wsparcia
przedsiębiorców w procesie
wdrażania CSR
Projekt PARP
Bariery
Projekt: Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną
odpowiedzialność biznesu (CSR)
Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
www.csr.parp.gov.pl
5
Założenia konkursu dla MŚP
Planowany termin ogłoszenia II naboru wniosków:
grudzień 2013/styczeń 2014
Przedmiot konkursu: udzielenie MŚP wsparcia na wdrożenie CSR
tj. bezzwrotnej dotacji na realizację projektu polegającego na
wdrożeniu rozwiązań z zakresu CSR.
Zasady finansowania: maks. wartość dotacji: 100 tys. zł,
wymagany wkład własny finansowy min. 30% całkowitych kosztów
kwalifikowalnych.
www.csr.parp.gov.pl
6
Założenia konkursu dla MŚP (cd.)
Wydatki kwalifikowalne:
 zakup usług doradczych,
 audyt (z wyłączeniem audytu finansowego),
 badania lub analizy produktów oraz procesów produkcyjnych lub
usługowych,
 certyfikacja produktu/ procesu/usługi,
 inwestycje w rzeczowe
niematerialne i prawne,
składniki
majątku
oraz
wartości
 działania informacyjno-promocyjne.
www.csr.parp.gov.pl
7
Przykładowe typy projektów
Obszar 1. Środowisko naturalne:
 zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej towaru lub
usługi
poprzez
zmniejszenie
zużycia
materiałów/surowców,
redukcję odpadów, działania w zakresie ekoproduktu;
 wdrożenie/poprawa zarządzania środowiskowego np. EMAS, ISO
14001, Program Czystszej Produkcji, Błękitny Anioł, Ecolabel,
Energy Star, Euroliść, PEFC.
www.csr.parp.gov.pl
8
Przykładowe typy projektów (cd.)
Obszar 2. Relacje z personelem przedsiębiorstwa:
 zwiększenie udziału pracowników w zarządzaniu firmą,
wolontariat
pracowniczy,
zaangażowanie
pracowników
we wdrażanie strategii CSR;
 wdrożenie standardów np. SA 8000, OHSAS18001, „Zatrudnienie
Fair Play”, AA 1000.
Obszar 3. Zaangażowanie społeczne:
 wdrożenie raportowania wg standardu Global Reporting Initiative
(GRI);
 wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw;
 zaangażowanie w dobrowolne działania i partnerstwa lokalne.
www.csr.parp.gov.pl
9
Strona projektu www.csr.parp.gov.pl
www.csr.parp.gov.pl
10
Dziękuję za uwagę
Małgorzata Jelińska
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU
WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
Tel. +48 22 432 80 80, Fax. +48 22 432 86 20
[email protected], www.csr.parp.gov.pl
www.csr.parp.gov.pl
11

similar documents