www.spotkaniaparkowe.pl

Report
FORUM PARKÓW NAUKOWYCH
I TECHNOLOGICZNYCH
Briefing prasowy
Kraków 19-20 czerwca 2013 r.
www.spotkaniaparkowe.pl
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
Powitanie gości – DPIN,
Wystąpienie przedstawiciela zarządu DPIN,
Wystąpienie przedstawiciela zarządu SOOIPP,
Wystąpienie przedstawiciela UMWD,
Czas dla dziennikarzy – pytania i wywiady
indywidualne
www.spotkaniaparkowe.pl
Lidia Ciesielska – Wiceprezes Zarządu
DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWCJI
I NAUKI S.A.
www.spotkaniaparkowe.pl
DPIN.pl
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki (DPIN)
został powołany w 2008 r. przez Samorząd
Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu
Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce,
Coventry University Enterprise z regionu
West Midlands (Wielka Brytania) oraz
Politechniki Wrocławskiej.
Dziś naszym udziałowcem jest również
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Invest-Park”, w obrębie której znajduje się
park i z której udogodnień mogą korzystać
lokatorzy DPIN.
www.spotkaniaparkowe.pl
DPIN.pl
DPIN oferuje:
• wsparcie od etapu tworzenia prototypu, po stworzenie innowacyjnego
produktu wchodzącego na rynek,
•
•
•
•
opiekę przy realizacji innowacyjnych projektów badawczych i wdrożeniowych,
optymalne warunki rozwoju dla początkujących, innowacyjnych firm,
upowszechnienie wyników prac badawczych i rozwojowych,
pośrednictwo w nawiązywaniu współpracy z jednostkami uczelnianymi i
światowymi liderami w wybranych dziedzinach,
• usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie oceny potrzeb technologicznych,
promocji technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażania nowych
technologii oraz doradztwa biznesowego.
Dodatkowym atutem jest doskonała bieżąca orientacja w funduszach Unii
Europejskiej i programach krajowych, przeznaczonych na rozwój innowacji i wsparcie
przedsiębiorczości.
www.spotkaniaparkowe.pl
DPIN.pl
Zasoby:

Kadra – 15 osób, w tym kadra ze stopniami naukowymi

Kontakty – współpraca z ponad 90 firmami,

Infrastruktura – powierzchnie pod najem: biura, sale

Kapitał – po zakończeniu realizacji inwestycji kapitał
oraz osoby, które poszerzają swoje kompetencje przy
realizacji projektów związanych z działalnością DPIN,
instytucjami i ośrodkami naukowymi w Polsce oraz w
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, Hiszpanii,
Finlandii, Włoszech, Szwecji, Portugalii, Austrii i na
Węgrzech, która nieustannie jest rozwijana,
szkoleniowo-konferencyjne, laboratorium CAD, hala
warsztatowo-produkcyjna, salon wystawienniczy,
położonych w doskonałej lokalizacji i na terenie SSE,
DPIN będzie wynosił ok. 30 mln PLN.
www.spotkaniaparkowe.pl
DPIN.pl
Know-how
W celu pozyskania jak najwyższych kompetencji z zakresu
prowadzenia parku naukowo-technologicznego oraz budowy
sieci współpracy, w ramach realizowanych projektów
pracownicy DPIN odbyli kilkadziesiąt wizyt w parkach nauki,
technologicznych oraz instytutach badawczych, m.in.
• Parc Científic de Barcelona
• Parc de Recerca UAB (Universitat
Autònoma de Barcelona)
• The Merseburg Innovation and
Technology Centre
• Birmingham Aston Science Park
(BSPA),
• Johanneberg Science Park (JSP)
• Lindholmen Science Park
• Swedish Telepedagogic Knowledge
www.spotkaniaparkowe.pl
Centre
• Austrian Center of Competence for
Tribology,
• Austrian Competence Centre for
Electrochemical Surface
Technology,
• Diamond Aircraft,
• Austrian Research Institute for
Chemistry and Technology,
• Attophotonics Biosciences GmbH.
• Uniwersytet Pitesti
DPIN.pl
Projekty
DPIN wziął udział w realizacji 15 projektów finansowanych
z środków unijnych, głównie międzynarodowych, w tym:
Projekty krajowe:
Projekty międzynarodowe:
 Forum Parków Naukowych i
Technologicznych,
 RAINOVA (A Regional
Approach To Innovation For
Vet And Learning
Communities),
 Budowa budynku
Dolnośląskiego Parku
Innowacji i Nauki S.A. - etap 1,
 Stowarzyszenie Klaster
Innowacyjnych Technologii w
Wytwarzaniu CINNOMATECH,
 Dolnośląskie Centrum
Bezpieczeństwa
Energetycznego,
www.spotkaniaparkowe.pl
 Next Generation Science
Park,
 Science Park Without Walls,
 Smart Framework for SME´s  EXPLORE Extended
Exploitation Of European
focused on Modern Industrial
Research Projects
Technologies,
Knowledge And Results,
 Energetyczny Portal
 Materials & Manufacturing
Innowacyjny CZ-PL,
of the Future –
ManuFuture 2011,
 ENbus - Energising the
Building Sector,
 View on Horizon 2020 –
ManuFuture 2013.
DPIN.pl
KRAJOWE PROJEKTY DPIN
• Forum Parków Naukowych i Technologicznych – spotkania
networkingowe, kooperacyjne i targi dla IOB oraz ich lokatorów,
• Stowarzyszenie Klaster Innowacyjnych Technologii w
Wytwarzaniu CINNOMATECH - zrzesza ponad 50 przedsiębiorstw,
głównie z branży wytwórczej, a także edukacyjnej, B+R, finansowej,
usług informatycznych i doradczych w obszarze projektowania
procesów technologicznych, doboru narzędzi oraz optymalnego zużycia
energii elektrycznej,
• Dolnośląskie Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego
(DCBE), tworzone we współpracy z Samorządem Województwa
Dolnośląskiego na rzecz inicjowania i koordynowania działań w
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska.
www.spotkaniaparkowe.pl
DPIN.pl
MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY DPIN
• RAINOVA (A Regional Approach To Innovation For
Vet And Learning Communities) – stworzenie
regionalnej, międzynarodowej sieci promującej innowację w
ośrodkach szkolenia zawodowego.
• Smart Framework for SME´s focused on Modern
Industrial Technologies - opracowanie i
rozpowszechnianie know-how w zakresie wsparcia inicjatyw
R&D, kooperacji, lokalizacji firm i tworzenia odpryskowych
typu spin-off.
• Energetyczny Portal Innowacyjny CZ-PL – budowa
czesko-polskiego portalu na rzecz wspierania innowacji
technicznych oraz technologii w dziedzinie energetyki
www.spotkaniaparkowe.pl
DPIN.pl
• ENbus - Energising the Building Sector - zmniejszenie
zużycia energii w sektorze budowlanym,
• Park Nauki Nastepna Generacja (Next Generation
Science Park) – analiza najnowszych koncepcji
funkcjonowania parków technologicznych oraz
identyfikacja najstosowniejszego podejścia do regionalnego
systemu parków naukowych i technologicznych dla każdego z
regionów,
• Park Nauki Bez Barier (Science Park Without Walls) koncentruje się na nowym typie zaawansowanych połączeń
i usług biznesowych potrzebnych dla nowej generacji
przedsiębiorców,
• EXPLORE Extended Exploitation Of European
Research Projects Knowledge And Results – promocja
i wspieranie wykorzystywania wyników B+R w działalności
gospodarczej.
www.spotkaniaparkowe.pl
DPIN.pl
• Materials & Manufacturing of the Future – ManuFuture
2011 „Europa Zachodnia i Wschodnia w Globalnym
Wytwarzaniu o Wysokiej Wartości Dodanej - fakty na dziś oraz
wyzwania jutra” – konferencja naukowa branży wytwórczej o
randze politycznej najważniejszego wydarzenia branżowego
• View on Horizon 2020 – ManuFuture 2013, w efekcie
wysokiej oceny ManuFuture 2011, pod kątem merytorycznym
i organizacyjnym, DPIN został zaproszony do organizacji
kolejnej edycji, która odbędzie się jesienią 2013 r. na Litwie.
Rolą DPIN jest pomoc w przygotowaniu programu konferencji,
zaangażowaniu zainteresowanych stron oraz w działaniach
pokonferencyjnych (raportowanie, opracowanie artykułów
pokonferencyjnych).
www.spotkaniaparkowe.pl
DPIN.pl
Budowa budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji
i Nauki S.A. - etap 1
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki planuje jesienią 2013 roku uruchomienie
Parku Technologicznego, Inkubatora Przedsiębiorczości i Inkubatora
Technologicznego.
Infrastruktura:
 nowoczesne biura klasy B,
 stanowiska w „open space“,
 dostęp do laboratorium CAD,
 halę warsztatowo-produkcyjną,
 sale konferencyjno-szkoleniowe,
 salki biznesowe,
 bufet i parking,
 działka pod dzierżawę – 2 ha.
www.spotkaniaparkowe.pl
Usługi:
 laboratorium CAD,
 wirtualne biuro,
 hot desk,
 szkolenia ogólne i specjalistyczne,
 usługi biurowe,
 usługi ICT,
 ogólne usługi księgowe,
 doradztwo prawne, podatkowe i inne,
 doradztwo dot. zewnętrznego
finansowania.
Forum Parków Naukowych
i Technologicznych
Projekt Forum Parków Naukowych i Technologicznych to cykl
trzech imprez realizowanych w trzech miastach Polski – Łodzi,
Krakowie i Wrocławiu, a są to:
1. Targi Innowacji i Przedsiębiorczości 4 FUTURE,
2. Spotkania Kooperacyjne Firm Zrzeszonych w Klastarach
i Lokatorów Parków oraz Inkubatorów,
3. Spotkania Networkingowe Przedstawicieli Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości.
www.spotkaniaparkowe.pl
Forum Parków Naukowych
i Technologicznych
Cele projektu:
 wzrost poziomu powiązań sieciowych pomiędzy ośrodkami
wspierającymi innowacje i przedsiębiorczość w Polsce,
 wzrost przedsiębiorczości i innowacyjności firm lokatorów
parków i inkubatorów poprzez stworzenie sieci
kooperacyjnej, na rzecz współpracy przy projektach B+R,
biznesowych oraz wymianą doświadczeń,
 wzmocnienie pozycji rynkowej firm lokatorów parków i
inkubatorów oraz zrzeszonych w klastrach poprzez
wykorzystanie potencjału IOB, wzrost powiązań
kooperacyjnych oraz ułatwienie im promocji swojej
działalności
www.spotkaniaparkowe.pl
Forum Parków Naukowych
i Technologicznych
Grupy docelowe targów i spotkań kooperacyjnych:
 Firmy lokatorzy parków technologicznych,
inkubatorów przedsiębiorczości,
inkubatorów technologicznych
i preinkubatorów akademickich,
 Firmy zrzeszone w klastrach,
 Potencjalni inwestorzy – anioły biznesu,
przedstawiciele capital venture, biznesu,
 Potencjalni partnerzy – ośrodki B+R,
pracownicy naukowi, studenci,
 Środowiska opiniotwórcze przedstawiciele władz, środowiska
naukowego i mediów oraz szeroko
rozumiana opinia publiczna.
www.spotkaniaparkowe.pl
Forum Parków Naukowych
i Technologicznych
Efekty:
1. Wsparcie przedsiębiorców i osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą dzięki
możliwości spotkania się z osobami, które już
przeszły podobną drogę,
2. Nawiązanie współpracy pomiędzy firmamilokatorami parków, inkubatorów lub zrzeszonych
w klastrach, w zakresie wspólnych przedsięwzięć
biznesowych lub B+R,
3. Zbudowanie
sieci
współpracy
pomiędzy
ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości na
rzecz profesjonalizacji branży czego wyrazem
ma być wspólnie opracowany kodeks działania
IOB,
4. Promocja wpływu działalności IOB na rozwój
gospodarki regionów i kraju.
www.spotkaniaparkowe.pl
Forum Parków Naukowych
i Technologicznych
Imprezy w Krakowie to drugie miejsce spotkań w ramach
targów i spotkań kooperacyjnych. Pierwsze odbyły się w Łodzi
a Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym
i zgromadziły 12 firm oraz 24 osoby. Odbyły się warsztaty
merytoryczne z następujących tematów:
 Przedstawienie oferty IOB gospodarza targów połączone ze zwiedzaniem
laboratoriów i inkubatorów – Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny
 Odnawialne Źródła Energii i efektywność energetyczna w działalności
gospodarczej
 Współpraca się opłaca – klastry, współpraca B+R z przedsiębiorcami,
przedstawienie doświadczeń projektu SMART FRAME na temat współpracy B+R
 Transfer technologii i własność intelektualna (jej ochrona i wykorzystanie w
działalności gospodarczej)
Informacja o imprezie – zapowiedzi i relacje, to 25 publikacji.
www.spotkaniaparkowe.pl
Marzena Mażewska – Prezes Zarządu
STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW
OŚRODKÓW INNOWACJI
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE
www.spotkaniaparkowe.pl
SOOIPP
Stowarzyszenie działa od 1992 roku i poprzez merytoryczne
oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej
instytucjami otoczenia biznesu, wspomaga powstawanie
i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów.
Obecnie Stowarzyszenie liczy 200 członków indywidualnych
oraz 50 członków wspierających. SOOIPP organizuje
szkolenia i konferencje dla kadry IOB, udziela im wsparcia
eksperckiego korzystając z potencjału wiedzy i umiejętności
około 40 ekspertów z różnych dziedzin.
www.spotkaniaparkowe.pl
SOOIPP
Główne cele działania SOOIPP to
 doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości,
 popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz
praktycznych w zakresie organizacji i działania Ośrodków
Innowacji i Przedsiębiorczości,
 wspieranie i promocja sieci Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości w Polsce.
www.spotkaniaparkowe.pl
Forum Parków Naukowych
i Technologicznych
Cele spotkań networkingowych:
Spotkania mają służyć rozwojowi
zasobów ludzkich ośrodków,
wypracowaniu standardów działania
ośrodków innowacji i przedsiębiorczości
oraz nawiązywaniu bezpośrednich
kontaktów i integracji pracowników.
Zaplanowano organizację 9 spotkań dla zarządzających i
pracowników ośrodków innowacji. Ich konwencja
obejmuje część warsztatowo - seminaryjną i integracyjną.
Większość spotkań jest organizowana we współpracy z
wiodącymi ośrodkami, których przedstawiciele dzielą się
doświadczeniem z uczestnikami spotkań.
www.spotkaniaparkowe.pl
Forum Parków Naukowych
i Technologicznych
Planowane rezultaty spotkań networkingowych:
 Zwiększenie współpracy między
ośrodkami,
 integracja pracowników OIiP,
 Wypracowanie przez środowisko
standardów działania ośrodków
innowacji,
 Podzielenie się dobrymi
praktykami w bieżącym działaniu i
strategii zarządzania.
www.spotkaniaparkowe.pl
Forum Parków Naukowych
i Technologicznych
Do tej pory w ramach spotkań networkingowych:
 Zrealizowano 6 spotkań w
których łącznie wzięło udział
11 przedstawicieli ośrodków
innowacji
i przedsiębiorczości,
 W tych działaniach wspierały
nas: Krakowski Park
Technologiczny, Poznański Park
Naukowo Technologiczny,
Łódzki Regionalny Park
Naukowo Technologiczny oraz
Centrum Transferu Technologii
Uniwersytetu Łódzkiego
www.spotkaniaparkowe.pl
 Warsztaty zrealizowane w
ramach organizowanych
spotkań networkingowych to:
-
networking inkubatorów
technologicznych,
-
standardy działania CTT,
-
zasady realizacji pomocy
publicznej w OIiP,
-
standardy działania OI,
-
kompetencje kadr w budowie
zespołów OI.
Forum Parków Naukowych
i Technologicznych
Kolejne spotkania networkingowe planujemy zrealizować w sesji
jesiennej w następujących miejscach:
05-06.09.2013, Szczecin - Regulacje prawne w realizacji projektów
przez OIiP
26-27.09.2013 , Gdynia - Rozwijanie sieci współpracy
17-18.10.2013, Toruń
- Aspekty prawne kontaktów
międzynarodowych w działaniu OIiP
23-24.11.2013, Wrocław - Rekomendacje do programu
rządowego w zakresie określania standardów
działania OIiP
www.spotkaniaparkowe.pl
Mieczysław Ciurla – Dyrektor Wydziału Gospodarczego
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
www.spotkaniaparkowe.pl
UMWD
Założenia do polityki innowacyjnej
Zgodnie z art. 11.1. drugiego rozdziału Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa władze regionu określają strategię jego
rozwoju, uwzględniającą między innymi następujące cele: pobudzanie
aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i
innowacyjności
gospodarki
województwa.
Ponadto
samorząd
województwa prowadzi politykę rozwoju, na którą składa się:
 tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie
rynku pracy,
 racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie
środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju,
 wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki
i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.
www.spotkaniaparkowe.pl
UMWD
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
Przedsiębiorczość i innowacyjność stanowią jeden z celów strategicznych przyjętej Strategii.
W ramach tego celu przedstawiono szereg działań, które należy podjąć w celu rozwoju
innowacyjności regionu, m. in.:





 Rozwój nowych technologii, w tym regionalnych
Działania służące uruchamianiu nowych firm w regionie,
specjalizacji naukowo-technologicznych, do których
z preferencją dla MŚP.
zaliczyć można: nauki chemiczne (w tym inżynieria
materiałowa i nanotechnologie), nauki medyczne,
Wsparcie dla rozwoju firm innowacyjnych i kreatywnych
biologię, biotechnologię i biomedycynę, farmaceutykę,
oraz rodzinnych także w obszarach peryferyjnych.
nauki o żywności, mechanikę i automatykę, inżynierię
Rozwój regionalnych instytucji finansowych
wodną i lądową, nanofotonikę oraz technologie
finansujących przedsiębiorców.
środowiskowe, pomiarowe, kosmiczne,
mikronizowanych materiałów biologicznych i
Wsparcie instytucji stymulujących rozwój
informacyjno-komunikacyjne na Dolnym Śląsku.
przedsiębiorczości i innowacyjności, w szczególności
inkubatorów przedsiębiorczości, akademickich
 Rozwój instrumentów wspierania przedsięwzięć
inkubatorów przedsiębiorczości i parków
konkurencyjnych i innowacyjnych gospodarczo.
technologicznych oraz sieci tych instytucji.
 Wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu i
Stymulacja współpracy przedsiębiorstw z jednostkami
ich roli w rozwoju korzystnych warunków do rozwoju
badawczo-rozwojowymi i uczelniami w zakresie
przedsiębiorczości oraz realizacji zadań publicznych w
transferu i absorpcji innowacji oraz nowych technologii.
porozumieniu z Samorządem Województwa
Dolnośląskiego m. in. poprzez wspieranie i powierzanie
zadań.
www.spotkaniaparkowe.pl
UMWD
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020
Mocne strony Dolnego Śląska w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności

Istotny potencjał naukowo-badawczy i akademicki skoncentrowany we Wrocławiu, ale także obecny w innych
miastach regionu.

Stosunkowo duża koncentracja inwestycji zagranicznych.

Wysoki na tle kraju poziom rozwoju gospodarczego oraz wysoka dynamika rozwojowa regionu.

Wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców regionu – zróżnicowany obszarowo.

Wysoka atrakcyjność inwestycyjna, występowanie dogodnych obszarów dla inwestycji gospodarczych i tworzenia
miejsc pracy.

Dobrze rozwinięte instytucje otoczenia biznesu, w tym świadczące usługi proinnowacyjne.

Znaczny udział firm w branży średniowysokich i wysokich technologii w strukturze gospodarczej w porównaniu do
sytuacji na poziomie kraju.

Znaczny udział sektora IT w gospodarce regionu.

Funkcjonowanie centrów usług wspólnych (BPO) korporacji międzynarodowych.

Dynamiczny rozwój stref aktywności gospodarczej, w tym SSE.

Atrakcyjne położenie na styku trzech państw, korzystne położenie w stosunku do zagranicznych rynków zbytu,
bliskość dużych centrów miejskich.
www.spotkaniaparkowe.pl
UMWD
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2011-2020
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego stanowi podstawę dla Regionalnej Strategii Innowacji,
będącej dokumentem strategicznym o charakterze programu rozwoju. Jej celem jest ustalenie
kierunków działań mających doprowadzić do powstania regionalnego systemu innowacyjnego —
działającego proinnowacyjnie układu powiązań instytucji, organizacji, podmiotów gospodarczych
wspierającego innowatorów oraz usprawniającego procesy implementacji innowacyjnych rozwiązań,
przede wszystkim technologicznych i organizacyjnych.
Dolnośląski System Innowacji tworzą:

Jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialne za wspieranie rozwoju gospodarczego województwa, realizację
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz realizację działań finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL), a także samorząd terytorialny niższych szczebli,

Jednostki naukowe realizujące projekty badawczo-rozwojowe i wdrażające wyniki badań w firmach oraz szkolnictwo przyczyniające
się do rozwoju kapitału społecznego niezbędnego do realizacji Regionalnej Strategii Innowacji (w tym szkoły wyższe oraz szkoły
średnie zawodowe i techniczne).

Jednostki otoczenia biznesu, wspierające rozwój innowacyjności w firmach, rozwój kapitału społecznego, ułatwiające finansowanie
innowacji oraz pośredniczące w kontaktach pomiędzy poszczególnymi aktorami dolnośląskiego systemu gospodarczego,

Przedsiębiorstwa innowacyjne, absorbujące i rozwijające innowacyjne rozwiązania, finansujące prace badawczo-rozwojowe
zewnętrzne i wewnętrzne.
www.spotkaniaparkowe.pl
UMWD
Źródła finansowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
Podstawowymi źródłami finansowania wdrażania RSI są, poza środkami własnymi
przedsiębiorstw i instytucji, dostępne programy realizowane na poziomie regionalnym,
krajowym oraz międzynarodowym, finansujące działalność innowacyjną, bądź tworzenie
warunków dla rozwoju takiej działalności.
Programy regionalne:
 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponenty
regionalne
 Program Rozwoju Klastrów
Programy krajowe:
 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponenty
krajowe
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 Bon na Innowacje
 Pożyczka na innowacje
 Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz jego agend: Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki
www.spotkaniaparkowe.pl
Programy międzynarodowe:
 Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 Polsko-Szwajcarski Program Współpracy
 Program Leonardo da Vinci
 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju
technologicznego
 Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i
Innowacji
Oprócz wymienionych powyżej źródeł finansowania
innowacji, warto również wspomnieć o Inicjatywie
JEREMIE, mającej na celu zasilenie kapitałowe
funduszy udzielających przedsiębiorstwom wsparcia
w postaci pożyczek i poręczeń oraz instrumentów
typu seed i venture.
Dziękujemy za
uwagę!
www.spotkaniaparkowe.pl

similar documents