Prezentacja - Przekazanie aktywów z Otwartych Funduszy

Report
Przekazanie aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych
Warszawa, 20 stycznia 2014 r.
Tryb przekazywania aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych
Na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach
emerytalnych, nastąpi umorzenie 51,5% jednostek, przekazanie aktywów z OFE do ZUS.
Obligacje i bony Skarbu Państwa
OFE
Obligacje emitowane przez BGK
Inne papiery gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa
ZUS
Środki pieniężne w złotych
2
Przekazanie niezbędnych dokumentów z ZUS do OFE
W dniach 23 - 24 stycznia 2014 r. pracownicy ZUS dostarczą bezpośrednio do siedziby PTE
zarządzającego danym OFE podpisane przez upoważnione osoby dokumenty zawierające m.in.:
•
Numer rachunku bankowego ZUS dla środków pieniężnych;
•
Numer rachunku papierów wartościowych ZUS dla aktywów z art. 23 ust. 2 pkt 1-2 ustawy;
•
Numery rachunków i kont depozytowych podmiotu prowadzącego dla ZUS rachunki papierów
wartościowych w krajowych i zagranicznych depozytach;
•
Numery rachunków papierów wartościowych ZUS dla aktywów z art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy;
•
Informacje w zakresie rozrachunku aktywów z art. 23 ust. 2 pkt 1-2 ustawy;
•
Adres elektronicznej skrzynki podawczej: [email protected]
•
Adres strony: www.zus.pl/ofe-aktywa
Zakład przekaże do OFE wykaz osób wyznaczonych do kontaktu po stronie ZUS.
ZUS
OFE
3
Przekazanie niezbędnych dokumentów z OFE do ZUS
Dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 1100 OFE przekaże do ZUS następujące dokumenty:
Specyfikację zawierającą:
•
Rodzaj przekazywanych aktywów wskazanych w 23 ust. 2 pkt 1-3 ustawy ;
•
Kwotę środków pieniężnych denominowanych w złotych;
•
Numery rachunków i kont depozytowych depozytariusza w krajowych
i zagranicznych depozytach dla aktywów skazanych w 23 ust. 2 pkt 1-2 ustawy;
•
Numery rachunków papierów wartościowych dla aktywów z art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy;
•
Trzy egzemplarze oświadczeń przenoszących aktywa o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3
ustawy – odrębne komplety oświadczeń dla każdego banku prowadzącego rejestr
obligatariuszy;
•
Jeżeli warunki emisji stanowią inaczej, oświadczenie zgodne z warunkami emisji.
OFE
ZUS
4
Przekazanie niezbędnych dokumentów z OFE do ZUS
Wyżej wymienione dokumenty powinny być podpisane przez odpowiednio osoby/ę
upoważnione/ą zgodnie z:
•
Reprezentacją;
•
Kartą wzorów podpisów obowiązującą dla danego OFE w banku pełniącym funkcję
depozytariusza dla aktywów o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy.
W celu niezwłocznego wyjaśniania ewentualnych nieprawidłowości prosimy
o przekazanie do dnia 22 stycznia 2014 r. wykazu osób po stronie OFE
do kontaktu z ZUS wraz z numerami telefonów.
OFE
ZUS
5
Przekazanie niezbędnych dokumentów z OFE do ZUS
Dokumenty w formie papierowej należy przekazać bezpośrednio do siedziby ZUS na adres:
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa.
•
Od godziny 700 przy głównym wejściu zostanie przygotowane stanowisko dla celów przyjęcia
dokumentów przykazywanych z OFE;
•
Wyznaczony pracownik ZUS po otrzymaniu przekazywanych dokumentów:
– kseruje otrzymane dokumenty;
– potwierdza otrzymanie dokumentów poprzez przybicie stempla oraz złożenie podpisu na
każdej stronie kopii przekazanych dokumentów.
Mając na uwadze ewentualne problemy z elektronicznym dostarczeniem dokumentów
Prosimy o dostarczenie wraz z dokumentami papierowymi specyfikacji aktywów na
elektronicznym nośniku danych.
OFE
ZUS
6
Przekazanie niezbędnych dokumentów z OFE do ZUS
Dokumenty w formie elektronicznej podpisane z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu
(wyłącznie specyfikacja aktywów przekazywanych przez OFE) należy przekazać na adres:
[email protected]
•
Dokumenty należy przekazać w formie skompresowanego pliku zabezpieczonego hasłem;
•
Hasło do pliku należy przekazać telefonicznie jednej z niżej wymienionych osób:
Michał Wietrzyński - (22) 667 12 93
Paweł Makuch - (22) 667 12 92
Marcin Hanczewski - (22) 667 12 97
•
Wskazane osoby
dokumentów.
dokonają
weryfikacji
oraz
potwierdzenia
zawartości
przesłanych
Dla usprawnienia procesu przyjmowania dokumentów, prosimy o przesłanie plików przed
dostarczeniem ich do ZUS w formie papierowej
OFE
ZUS
7
Przekazanie aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych
OFE
Dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 1400 OFE przekazuje do ZUS:
• Bony skarbowe;
• Obligacje skarbowe;
• Obligacje emitowane przez BGK na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym.
Depozytariusz OFE
PKO BP
Depozytariusz ZUS
ZUS
8
Przekazanie gotówki oraz aktywów z Otwartych Funduszy
Emerytalnych
Dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 1400 OFE przekazuje do ZUS:
•
Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa,
zarejestrowane poza KDPW;
OFE
•
Bank prowadzący
rejestr obligacji
gwarantowanych
przez Skarb Państwa
ZUS
Środki pieniężne w złotych.
OFE
Bank prowadzący
rachunek pieniężny
OFE
ZUS
9
Przekazanie aktywów z Otwartych Funduszy Emerytalnych
Dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 1500 OFE przekazuje do ZUS:
•
OFE
Obligacje emitowane na rynki zagraniczne, zarejestrowane
w międzynarodowych depozytach.
Depozytariusz OFE
Dnia 3 lutego 2014 r. do godziny 1700 OFE przekazuje do ZUS:
•
Obligacje emitowane na rynki zagraniczne, zarejestrowane
i znajdujące się wyłącznie w The Depository Trust Company.
Zagraniczne izby
rozliczeniowe
PKO BP
Depozytariusz ZUS
ZUS
10
Informacje ogólne:
Prezentacja oraz wzór Specyfikacji udostępnione zostaną pod adresem:
www.zus.pl/ofe-aktywa
Lista osób upoważnionych do kontaktu z OFE w związku z realizacją postanowień Ustawy:
Aleksandra Kobierska - (22) 667 20 11, [email protected];
Michał Wietrzyński - (22) 667 12 93, [email protected];
Paweł Makuch - (22) 667 12 92, [email protected];
Marcin Hanczewski - (22) 667 12 97, [email protected]
Proszę o przesłanie listy osób upoważnionych ze strony OFE w związku z realizacją postanowień
Ustawy na adres: [email protected] do dnia 22 stycznia 2014 r.
OFE
ZUS
11
Informacje ogólne:
Pytania przesłane przez OFE dotyczące przekazania aktywów do ZUS
w dniu 3 lutego 2014 r.:
•
Przekazanie specyfikacji elektronicznie nie rozwiązuje kwestii zabezpieczenia
przekazywanej informacji, zgodnie z art. 49 ustawy o oiffe informacja o składnikach portfela
jest informacją poufną. Proponujemy przekazanie informacji na płycie CD lub
zaszyfrowanym plikiem w ZIP.
•
Czy w związku z koniecznością sporządzenia wyceny aktywów w dniu 1 lub najpóźniej
w dniu 2 lutego istnieje ryzyko otrzymania błędnych danych do wyceny a co za tym idzie
przekazanie błędnych aktywów do ZUS (w roku 2014 GPW dwa razy korygowało Cedułę
giełdową za poprzedni dzień) są przewidziane scenariusze awaryjne lub korygujące
operację przekazania aktywów?
•
Dane jakiego podmiotu (PTE czy OFE) powinny znaleźć się na certyfikacie kwalifikowanym
(oprócz danych osobowych osoby dla której będzie wystawiony certyfikat) – firma
wystawiająca certyfikat może wpisać jeden podmiot - aby podpisany dokument nie został
przez Państwa odrzucony?
12
Dziękuje za uwagę
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW PREZENTACJI
Dziękuję za uwagę
13

similar documents