Najem

Report
Najem
Istota umowy najmu. Prawa i obowiązki stron.
Istota umowy najmu

Pojęcie art. 659§1 KC

Czynsz art. 659§2 KC

Z najmu wypływa uprawnienie do korzystania z rzeczy w
ograniczonym zakresie – używanie rzeczy

Przykłady?
2
ibaf.edu.pl
Jakub Sieradzki
Okres trwania najmu
Nieoznaczony



Znaczenie
Terminy wypowiedzenia art. 673§1 KC
Oznaczony





3
Możliwość wypowiedzenia art. 673§3 KC
UWAGA! Jeśli okres trwania najmu jest oznaczony a w
umowie nie zawarto zapisów dotyczących możliwości jego
wypowiedzenia żadna ze stron nie może go wcześniej
rozwiązać!
Kto może wypowiedzieć umowę najmu?
Przyczyny wypowiedzenia najmu na czas oznaczony
ibaf.edu.pl
Jakub Sieradzki
Zawarcie umowy

Zgodne oświadczenia woli obu stron

Forma czynności prawnej


4
Dowolna
Najem nieruchomości i pomieszczeń na czas dłuższy niż rok art. 660 KC
ibaf.edu.pl
Jakub Sieradzki
Obowiązki wynajmującego
Wydanie najemcy rzeczy najętej w stanie zdatnym do
umówionego użytku art. 662§1 KC
Utrzymywanie rzeczy w stanie zdatnym do użytku art.
662§1 KC



Wyjątki – drobne nakłady art. 662§2 KC, zniszczenie rzeczy
bez odpowiedzialności wynajmującego art. 663§3 KC
Spokojne używanie art. 665 KC
Konieczne naprawy art. 663KC, wady rzeczy art. 664§1,2 i
3 KC


5
ibaf.edu.pl
Jakub Sieradzki
Obowiązki najemcy

Płacenie czynszu art. 669§1 KC

Prawo zastawu w razie niepłacenia czynszu art. 670 KC

Używanie rzeczy w sposób określony w umowie art.
666§1 KC, art. 667§2 KC, art. 662§2 KC, art. 666§2 KC

Podnajem i bezpłatne używanie art. 668KC
6
ibaf.edu.pl
Jakub Sieradzki
Zakończanie umowy najmu
Zgodne oświadczenie obu stron




art. 667§3 KC
art. 667§1 KC
Wypowiedzenie bez zachowania terminów wypowiedzenia
(art. 664§2 KC, art. 667§2 KC, art. 672 KC)
Upływ czasu


7
Po upływie czasu najmu – art. 675 i 676 KC
ibaf.edu.pl
Jakub Sieradzki
Najem lokali
Przepisy

8

Ogólne dotyczące najmu 659-679 KC

Szczególne dotyczące najmu 680 – 692 KC oraz ustawa o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
zmianie KC
ibaf.edu.pl
Jakub Sieradzki
Najem lokali cd.
czynsz





9
W zasadzie swoboda ustalenia
Podniesienie czynszu i możliwość wypowiedzenia art. 6511 KC
i modyfikacja ustawowa (3 miesiące i forma pisemna pod
rygorem nieważności)
Opłaty niezależne od właściciela
Wypowiedzenie z uwagi na zwłokę 687 KC
ibaf.edu.pl
Jakub Sieradzki
Prawa i obowiązki stron







Założenie urządzeń art. 684 KC
Udostępniania wynajmującemu lokalu w celu
dokonywania przeglądów (Ustawa)
Stosowanie się do porządku domowego art. 683 KC
Drobne nakłady (art. 662 i 681 KC)
Wady rzeczy najętej art. 664 i uzup. 682 KC
Prawo zastawu art. 670, 686 KC i kaucja
Podnajem i bezpłatne użyczenie art. 688 KC
10
ibaf.edu.pl
Jakub Sieradzki

similar documents