Prezentacja ogólna projektu - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata

Report
STANDARDY USŁUG POMOCY I INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMU BEZDOMNOŚCI
SEMINARIUM REGIONALNE
Niewidoczna czy nieistniejąca?
Współpraca lokalna w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności
Zabrze, 14 grudnia 2012 r.
Jakub Wilczek
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
PROJEKT PO KL 1.18
TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
REALIZATORZY ZADANIA 4
ZADANIE 4
Standaryzacja pracy z osobami bezdomnymi,
w tym opracowanie Modelu „Gminnego
Standardu Wychodzenia z Bezdomności”
 Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich (CRZL)
 Pomorskie Forum na Rzecz
Wychodzenia z Bezdomności
(PFWB)
 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta Zarząd Główny (TPBA)
 Związek Organizacji Sieć
Współpracy Barka
 Stowarzyszenie Monar
 Caritas Diecezji Kieleckiej
 Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
(SOD)
www.bratalbert.org.pl
GRUPA ODBIORCÓW
 Instytucje pomocy i integracji społecznej
(Ośrodki Pomocy Społecznej, Samorządy)
 Organizacje pozarządowe działające w
obszarze pomocy i integracji społecznej
www.standardypomocy.pl
ZADANIE 4
STANDARDYZACJA PRACY Z OSOBAMI BEZDOMNYMI
CEL GŁÓWNY ZADANIA 4
Podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania problemu bezdomności
i łagodzenia jej skutków poprzez opracowanie i wdrożenie standardów
usług skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
(tzw. Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności), który będzie można
włączyć do gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
ZADANIE 4
STANDARDYZACJA PRACY Z OSOBAMI BEZDOMNYMI
CELE SZCZEGÓŁOWE
 Zdiagnozowanie problemu bezdomności oraz systemu usług w obszarze
bezdomności w Polsce;
 Opracowanie, przetestowanie i upowszechnianie Modelu – Gminnego Standardu
Wychodzenia z Bezdomności (GSWB) – standardów usług społecznych
skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w sześciu
obszarach: streetworking, praca socjalna, mieszkalnictwo i pomoc doraźna,
partnerstwa lokalne, zdrowie, zatrudnienie i edukacja;
 Utworzenie Partnerstw Lokalnych i udzielanie im wsparcia w zakresie wdrażania
GSWB w fazie pilotażu;
 Stworzenie rekomendacji zmian systemowych i prawnych w obszarze problematyki
bezdomności oraz stworzenie koncepcji spójnego systemu polityki społecznej
ukierunkowanego na zapobieganie, rozwiązywanie i łagodzenie skutków
bezdomności;
 Integracja środowiska – podmiotów działających w obszarze bezdomności oraz
wypracowanie i wdrożenie modelu partnerstwa.
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
ZADANIE 4
STANDARDYZACJA PRACY Z OSOBAMI BEZDOMNYMI
GŁÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

FAZA DIAGNOZY
Produkty: Diagnoza zjawiska bezdomności w Polsce (Zespół Badawczy)
Diagnoza funkcjonowania systemu wsparcia - usług społecznych skierowanych
do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w 6 obszarach (Grupy Eksperckie)

FAZA MODELU
Produkty: Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności - standardy usług społecznych
skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w 6 obszarach (Grupy
Eksperckie)
Podręcznik Streetworkera Bezdomności
Metodologia Diagnoz Lokalnych

FAZA EDUKACJI
Produkty: Gminne Standardy Wychodzenia z Bezdomności (Projekty Partnerstw Lokalnych)

FAZA PILOTAŻU

FAZA REKOMENDACJI
Produkty: Rekomendacje oraz projekty aktów prawnych i rozwiązań legislacyjnych do wprowadzenia
standardów w obecny system polityki społecznej
Podręcznik - Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

FAZA UPOWSZECHNIANIA
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
MODEL
GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI
JAK NALEŻY ROZUMIEĆ MODEL GSWB?
To model rozwiązywania problemu bezdomności realizujący funkcje i obejmujący
poziom oddziaływania Prewencji, Interwencji i Integracji – zawierający standardy
usług skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w sześciu
obszarach: streetworkingu, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej,
zdrowia, zatrudnienia i edukacji, a także tworzenia i działania partnerstw lokalnych.
JAK NALEŻY ROZUMIEĆ STANDARD?
To uzgodnione i uznane za obowiązujące, najczęściej utrwalone w postaci dokumentu
lub zestawu dokumentów stwierdzenia, w których szczegółowo opisano
czym jest i czym powinien się charakteryzować standard,
określając tym samym normy, wymogi, warunki, reguły czy zasady dotyczące
standaryzowanego obszaru.
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
MODEL
GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI
1. NAZWA/OPIS I DEFINICJA USŁUGI
2. ODBIORCA USŁUGI
3. CEL USŁUGI
Przyjęto i opracowano
jednorodną strukturę
i układ informacji, które
obejmują zbiór wymagań
a jednocześnie
wyznaczają standardy
usług w sześciu
obszarach
4. ZAKRES USŁUGI
5. REZULTAT USŁUGI
6. MIEJSCE UMOCOWANIA DANEJ USŁUGI
7. PODMIOTY REALIZUJĄCE DANĄ USŁUGĘ
8. WARUNKI REALIZACJI DANEJ USŁUGI
9. WSPÓŁPRACA PRZY REALIZACJI DANEJ USŁUGI
10. DOKUMENTACJA DANEJ USŁUGI
11. KOSZTY I FINANSOWANIE DANEJ USŁUGI
12. MONITORING I EWALUACJA DANEJ USŁUGI
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
STANDARD PARTNERSTWA LOKALNEGO
 Opisuje proces inicjowania partnerstwa lokalnego, prezentuje zakres podmiotowy i
przedmiotowy działania ,
 Opisuje proces tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych w zakresie przeciwdziałania i
rozwiązywania problemu bezdomności,
 Określa cele, zasady i reguły zarządzania danym partnerstwem,
 Opisuje zakres prowadzenia edukacji oraz promocji partnerstwa,
 Definiuję kwestię finansowania partnerstwa,
 Wyznacza niezbędną dokumentację oraz ramy monitoringu i ewaluacji działalności
partnerstwa
Standard partnerstwa lokalnego jest materiałem kluczowym z perspektywy wdrażania
standardów usług skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, gdyż
jego funkcjonowanie warunkuje tworzenie zintegrowanego i kompleksowego
system wsparcia tych osób.
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
STANDARD STREETWORKINGU
 Definiuje streetworking wyłącznie w odniesieniu do konkretnej grupy odbiorców, jako pracę
odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych osób z osobą bezdomną pozostającą poza
systemem pomocy instytucjonalnej w jej środowisku, na jej zasadach, w jej tempie i w
oparciu o zaakceptowany przez nią plan pomocy,
 Szczegółowo opisuje zakres tej usługi w podziale na etapy pracy z osobą bezdomną,
 Wyznacza kwalifikacje specjalistyczne i psychospołeczne streetworkerów, a także opisuje
procedury szkoleń streetworkerów,
 Przedstawia oczekiwane rezultaty, wskazuje na kwestę umocowania niniejszej usługi,
 Precyzuje warunki realizacji usługi w zakresie czasu pracy, pór roku i okresu w jakim
świadczony może być streetworking,
 Określa niezbędną dokumentację, zakres oczekiwanej współpracy z innymi podmiotami,
a także kategorie kosztów i zakres finansowania niniejszej usługi,
 Zawiera wskazówki do monitorowania i ewaluacji streetworkingu,
Odrębnym materiałem merytorycznym przygotowanym w ramach pracy Grupy eksperckiej ds.
streetworkingu jest Podręcznik Streetworkera Bezdomności, zawierający praktyczne
wskazówki dotyczące wdrażania i realizowania niniejszej metody pracy z osobami
bezdomnymi.
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
STANDARD PRACY SOCJALNEJ ŚWIADCZONEJ NA RZECZ OSÓB
BEZDOMNYCH I ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ
 Wyznacza optymalny katalog rekomendowanych działań w zakresie niezbędnym dla
skutecznej realizacji celów pracy socjalnej ze wskazaną grupą odbiorców na trzech poziomach
oddziaływania: profilaktyki, interwencji i integracji,
 Określa normy ich realizacji , które opisują pożądane zachowania wobec osób bezdomnych i
zagrożonych bezdomnością,
 Stanowi tryb postępowania metodycznego realizatora pracy socjalnej - sposób pracy
wyznaczający przebieg działań (czynności), formy, metody i narzędzia umożliwiające jego
skuteczną realizację,
 Precyzuje zasady oraz wyznacza logiczny ciąg działań uzupełniających się i zmierzających do
określonego celu koncentrując się na specyfice pracy z odbiorcami usługi gwarantując
pożądaną jakość przeprowadzanych działań,
 Określa pracę socjalną wskazując na jej treść i charakter, zamierzony – planowany efekt
podejmowanych działań oraz oczekiwane - spodziewane wyniki tego procesu;
 Precyzuje warunki realizacji usługi wskazując na pożądany zakres współpracy między
sektorowej, niezbędną dokumentację, kategorie kosztów, ramy monitoringu i ewaluacji usługi
oraz kwalifikacje i kompetencje realizatora pracy socjalnej zgodnej ze standardem
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
STANDARDY MIESZKALNICTWA I POMOCY DORAŹNEJ
 Określają modele wdrażania wsparcia w obszarze mieszkalnictwa i pomocy doraźnej,
 Opisują i definiują usługi w zakresie zakwaterowania dla osób bezdomnych oraz świadczenia
doraźnej pomocy skoncentrowanej na zabezpieczeniu podstawowych potrzeb,
 Zawierają wytyczne do prowadzenia placówek udzielających zakwaterowania i schronienia
ludziom bezdomnym,
 Zawierają rekomendacje minimum jakie powinny być spełnione w odniesieniu do odbiorców,
celów i zakresu usług, umiejscowienia, warunków realizacji, kompetencji zatrudnianej kadry,
podmiotów prowadzących i współpracujących, dokumentacji, kosztów i finansowania, a także
oceniania,
 Charakteryzują miejsca związane z udzielaniem pomocy w zakresie zakwaterowania tj.:
Ogrzewalnię dla osób bezdomnych, Noclegownię dla osób bezdomnych, Schronisko dla osób
bezdomnych, Dom dla bezdomnych, Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych,
 Charakteryzują miejsca udzielania pomocy doraźnej tj.: Punkt konsultacyjno-informacyjny,
Punkt wydawania żywności, Punkt wydawania odzieży, Świetlicę dla osób bezdomnych,
Jadłodajnię, Łaźnię
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
STANDARDY ZDROWIA
 Standaryzują świadczenie usług w zakresie:
- Potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
- Opieki paliatywnej i hospicyjnej w placówkach świadczących usługi dla osób bezdomnych,
- Terapii oraz profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych osób bezdomnych,
- Przedmedycznej pomocy doraźnej,
- Pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej,
- Stacjonarnej opieki długoterminowej dla osób bezdomnych wymagających opieki
lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej,
Powyższe wystandaryzowane usługi są nierozerwalnie związane ze standardami
mieszkalnictwa, dlatego można uznać, iż usługi z zakresu zdrowia dookreślają je do poziomu
optymalnego, odnoszącego się do precyzyjnie wskazanych docelowych grup odbiorców.
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
STANDARD ZATRUDNIENIA I EDUKACJI
 Wskazuje w jaki sposób powinien współdziałać system instytucji i organizacji oraz przepisów
prawnych, aby efektywnie wspierać bezrobotną osobę bezdomną w reintegracji społecznej i
zawodowej poprzez naukę i pracę,
 Zbiera i porządkuje przepisy, usługi i narzędzia aktywizacji zawodowej rozproszone w rożnych
instytucjach i organizacjach, które właściwie zastosowane zwiększają szanse na ponowne
zatrudnienie,
 Porządkuje usługi w czterech obszarach:
- Aktywizacja społeczna
- Aktywizacja zawodowa
- Edukacja zawodowa i ogólnorozwojowa
- Zatrudnienie wspierane
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
FAZA PILOTAŻU
 Realizacja wniosków 19 Partnerstw
Lokalnych
 Wdrażanie Modelu GSWB i jego
weryfikacja
 Wsparcie i opieka merytoryczna,
administracyjna i organizacyjna
 Doradztwo i konsultacje
zewnętrznych ekspertów
 Spotkania Partnerstw Lokalnych
 Wizyty studyjne i zagraniczne
 Seminaria regionalne i krajowe
 Promocja realizacji fazy pilotażu
(opracowania i publikacje)
 Ewaluacja i audyt naukowy Modelu
GSWB
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
NAJWAŻNIEJSZE REKOMENDACJE
PLAN STRATEGICZNY WDRAŻANIA MODELU GSWB
 Projekty zmian w regulacjach prawnych dotyczących pomocy społecznej w obszarze
streetworkingu, pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej - m.in. np. rozporządzenie w
sprawie usług gwarantujących zakwaterowanie ludziom bezdomnym, w sprawie finansowego
wsparcia udzielanego w ramach tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i
domów dla bezdomnych,
 Krajowy Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności
 Zabezpieczenie w nowym okresie programowania funduszy na wdrażanie Modelu GSWB
 Ogólnopolski rejestr usług zakwaterowania osób bezdomnych – system certyfikacji
 Podkreślenie konieczności tworzenia gminnych programów rozwiązywania problemu bezdomności
lub gminnych strategii rozwiązywania problemu bezdomności
 Podkreślenie konieczności inicjowania i tworzenia Partnerstw Lokalnych (publiczno-społecznych)
 Projekty zmian w obszarze zdrowia: ubezpieczenia, zakres usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych
 Ustawa o pracownikach socjalnych – stworzenie ustawy
 Zasady prowadzenia polityki społecznej – stworzenie ustawy
 Większa dostępność i wykorzystanie instrumentów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy
dla ludzi zagrożonych bezdomnością i doświadczających bezdomności
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Opracowanie merytoryczne: Magdalena Czochara
[email protected]
www.bratalbert.org.pl
www.standardypomocy.pl

similar documents