Pobierz prezentację multimedialną

Report
Witkac.pl
Generator ofert – wersja beta
Witkac.pl - dla kogo?
▪ Samorządy – gminy, powiaty, województwa, ogłaszające konkursy na
realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
▪ Organizacje pozarządowe i podmioty prywatne, przeprowadzające konkursy
ofert dla innych organizacji
▪ Organizacje pozarządowe, startujące w konkursach oferty
Witkac.pl – dostępne moduły
KONKURSY
GENERATOR
OFERT
OCENA I WYNIKI
KONKURSU
ZARZĄDZANIE
UMOWAMI I
ANEKSAMI
SPRAWOZDANIA
STATYSTYKI
▪ Budowanie uporządkowanej bazy danych organizacji
ubiegających się o realizację zadań
▪ Proste i zautomatyzowane powiadamianie o
ogłoszonych konkursach i ich wynikach
▪ Uporządkowany i uproszczony proces oceny
formalnej i merytorycznej ofert
▪ W pełni zindywidualizowany moduł tworzenia
kryteriów oceny z możliwością wprowadzania
indywidualnych ocen przez ekspertów
▪ Zautomatyzowany proces tworzenia dokumentów:
kart oceny, wyników konkursu oraz umów
▪ Automatyczny proces informowania organizacji o
zbliżających się terminach
▪ Obsługa umów, aneksów i sprawozdań
▪ Obsługa ofert składanych w trybie art. 19a
▪ Możliwość tworzenia indywidualnych wzorców
dokuementów
Korzyści z witkac.pl
dla samorządów
▪ Najbardziej przyjazny generator ofert oparty o
formularze internetowe, z wbudowanym systemem
pomocy
▪ Ograniczenie liczbę błędów formalnych i
rachunkowych przy przygotowywaniu ofert
▪ Archiwum składanych ofert, z możliwością
tworzenia oferty na podstawie ofert już
wprowadzonych do systemu
▪ Automatyczne powiadomienia o ogłoszonych
konkursach
▪ Możliwość zarządzania ofertą w trakcie jej realizacji
▪ Tworzenie prostych i poprawnych sprawozdań
▪ Automatyczne przypominanie o zbliżających się
terminach (złożenia oferty, wysłania sprawozdania)
Korzyści z witkac.pl
dla organizacji
Jak to działa?
Prezentacja podstawowych modułów
Okno logowania
Przyjazne okno logowania do systemu
Zakładanie konta
organizacji
Konto zakładane jest w 5 krokach.
Użytkownik dodatkowo może wskazać
sfery pożytku publicznego oraz obszar
terytorialny z jakiego chce otrzymywać
powiadomienia o konkursach.
Polami obowiązkowymi są e-mail,
hasło oraz miejscowość.
Widok dla organizacji
po zalogowaniu
Na pierwszym ekranie widoczne są
podstawowe funkcje: Mój profil, Lista
konkursów oraz lista dostępnych
urzędów.
Widok listy
konkursów dla
organizacji
Lista konkursów prezentuje konkursy,
które dostępne są w systemie.
Użytkownik może dowolnie ustawiać
kolejność konkursów klikając w
nagłówek. Przy konkursach, które
aktualnie przewidują nabór ofert
widoczny jest przycisk „Dodaj”
Widok wprowadzania
i edycji oferty
Formularz wprowadzania i edycji
oferty został podzielony na pięć
ekranów. Aby przejść między nimi
wystarczy kliknąć w odpowiedni
nagłówek.
Oferta jest podzielona zgodnie ze
wzorem z rozporządzenia.
Widok kosztorysu
W systemie wprowadzono przyjazny
moduł tworzenia kosztorysu oferty,
który dodatkowo sprawdza, czy
wszystkie wprowadzone dane są
prawidłowe.
Widok dla urzędnika
Widok po zalogowaniu dla urzędnika.
Dodatkową funkcjonalnością jest
przypisywanie urzędnika do
konkretnego wydziału, departamentu,
który ogłasza konkurs.
Urzędnik oprócz przeglądania swoich
konkursów, listy innych urzędów,
może edytować parametry umów oraz
parametry kryteriów oceny.
Widok „Mój urząd”
W tej zakładce zgromadzone zostały
informacje dotyczące urzędu: linki do
poszczególnych wydziałów oraz
zbiorcze zestawienie ogłaszanych
konkursów.
Widok „Nowy
konkurs”
Program pozwala na wprowadzanie
nowych konkursów, które opatrzone
są parametrami wynikającymi z
ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz
wzoru oferty. Istnieje możliwość
zmiany parametrów zależnie od
potrzeb urzędu/instytucji.
Szczegółowy widok
wprowadzonego
konkursu
Szczegółowy widok pozwala na
przejście do określenia parametrów
umowy do konkursu, szybkiego
zakończenia naboru oraz
przeglądania listy złożonych ofert oraz
ofert, które zostały wprowadzone do
systemu, ale nie zostały złożone.
Szczegółowy widok
złożonej oferty
Szczegółowy widok złożonej oferty
pozwala na dokonanie oceny oferty,
odblokowanie oferty do poprawienia
przez organizacje, wydrukowania
oferty w formacie PDF lub HTML,
wygenerowania umowy do oferty.
Szczegółowy widok
umowy
Szczegółowy widok umowy pozwala
na edycję numeru i daty umowy,
określenia transz w jakich płatna
będzie dotacja oraz wygenerowania
umowy w PDF lub HTML.
Parametry umowy
Parametru umowy są ustawiane na
pięciu poziomach: domyślne ustawienia
systemowe, dla całego urzędu, dla
całego departamentu/wydziału, dla
konkretnego konkursu oraz dla
konkretnej umowy.
Dzięki temu generowanie umów jest o
wile prostsze, a urzędnik nie musi
wielokrotnie wpisywać tych samych
danych.
Kryteria
merytoryczne
W systemie można ustawić dowolne
kryteria merytoryczne, wg których
oceniane są oferty w konkursie.
Kryteria są budowane na zasadzie
drzewka (kryteria główne i kryteria
częściowe). Dla każdego z nich
można ustalić wartość minimalną oraz
maksymalną.
Podsumowanie
▪ To tylko wybrane funkcje systemu witkac.pl
▪ Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami – zapraszamy do
kontaktu: [email protected]

similar documents