Spotkanie z wójtami, burmistrzami, prezydentami.

Report
Spotkanie
z
wójtami, burmistrzami,
prezydentami.
Styczeń 2015 r.
Temat:
Przygotowanie do wejścia w życie
od 1 marca 2015 r. nowych ustaw:
 ustawy o ewidencji ludności
 ustawy o dowodach osobistych
 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego
Dlaczego?
„Rewolucyjne” zamiany
w zakresie realizacji zadań
i obsługi klienta w obszarze spraw obywatelskich
o Pełna informatyzacja gmin, zadań, usług
z zakresu spraw
obywatelskich
 bezpośredni dostęp wszystkich gmin do rejestrów: PESEL,
RDO, RSC




bezpośrednie zasilanie rejestrów przez gminy
automatyczna wymiana danych między rejestrami
e-usługi- załatwianie spraw drogą elektroniczną
odmiejscowienie wielu usług
Wdrożenie
nowych ustaw
 Wielkie przedsięwzięcie logistyczne
i merytoryczne realizowane w ramach
programu
pl.ID
 Instytucja wdrażająca – MSW
 Wdrożenie i realizacja ustaw – GMINA
Wdrożenie
nowych ustaw
 masowy i powszechny charakter usług –
1,5
mln spraw
 niezwłoczne załatwianie spraw – „od ręki”
 wpływ pracy każdej gminy na pracę
innych gmin i instytucji → organów
administracji, służb, sądów
Sprawne wdrożenie
nowych ustaw
Konieczne jest:
dobre przygotowanie:
 merytoryczne
 informatyczne
 organizacyjne
• szczególny nadzór, wsparcie, pomoc władz gmin
Zadania
na styczeń i luty 2015 r.
•Edukacja
www.obywatel.gov.pl
Zmiany
merytoryczne
•3 nowe ustawy
•10 zmienionych ustaw
•21 nowych rozporządzeń
Szkolenia
merytoryczne
grudzień
USC
• nieobecnych
9 gmin
EL i DO
• nieobecnych
5 gmin
Szkolenia
informatyczne
ŹRÓDŁO
od lipca 2014 r. MSW
 szkolenia liderów gminnych w Łodzi
 szkolenia e-learningowe
 EGZAMIN obowiązkowy – certyfikat
Szkolenia liderów
w Łodzi
 Małopolska –
 Polska -
334
4300
osób
osoby
Szkolenie
e-learningowe
 liczba wydanych kart kryptograficznych -
723
 nie logowało się – 546
 logowało się –
w
1 269
osoby
osób
19 gminach nie logował żaden
pracownik
Egzamin
termin „0”
 10-12 grudnia 2014 r.
Małopolska
620 osób
pozostało – 649
zdało -
osób
Ostatni termin
egzaminu
19-23 stycznia 2015 r.
 https://szkolenia.obywatel.gov.pl/blocks/coi_exam/list.php
Zwolnieni
z egzaminu
 Katarzyna Czernik -Zakopane
 Emilia Skupień -Zakopane
 Kinga Kufta -Gdów
Wnioski:
Sprawdzenie w swojej gminie
 Kto z pracowników:
nie logował się na platformie e-learningowej
kto nie zdał egzaminu
Samokształcenie
Karty kryptograficzne
i
podpis kwalifikowany
Uwaga:
Dostęp i praca
w
SRP
wyłącznie
przez aplikację
ŹRÓDŁO
za pomocą
karty kryptograficznej
wydanej przez MSW
Uwaga:
Każda osoba pracująca w SRP
musi mieć
kartę kryptograficzną
Wójt/burmistrz/prezydent
musi mieć
kartę kryptograficzną
Podpis
elektroniczny
• Do pracy w SRP nie potrzeba
urzędnikom
kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego
• Podpis elektroniczny kwalifikowany
→
tylko
do
wydawania
klientom
elektronicznych decyzji, odpisów aktów,
zaświadczeń, udostępniania danych itp.
Łącza i stanowiska
z dostępem do SRP
Łącza do SRP
 Dostęp do SRP – wydzielona, dedykowana sieć
 Instalacja łączy
(Orange) - brak łączy -
• Koszt
- od 21 listopada do 31 grudnia 2014 r.
6 gmin
instalacji i utrzymania łączy ponosi MSW
Łącza do SRP
Podłączenie stanowisk
wewnątrz budynku –
LAS
Instrukcja podłączenia dla gmin:
 www.obywatel.gov.pl
 dodatkowe wyjaśnienia MSW
Łącza
 Urządzenia dostarczone do gmin
muszą pozostawać
włączone do:
 sieci teleinformatycznej
 sieci energetycznej
 Konieczne wyłączenie urządzenia z sieci
→ informację przesłać na adres:
[email protected]
Liczba stanowisk w Małopolsce
z dostępem do
SRP -
831
Sprzęt
MSW zapewniło
gminom:
 Stacje robocze  Serwery -
551
182
694
Skanery- 372
Routery - 175
Switche - 148
Czytniki kart -1001
 Drukarki -




 Czytniki z pin padem -
369
Dodatkowy
sprzęt
 od 25 czerwca do 3 września 2014 r. MSW
 dostępna ankieta inwentaryzacyjna i doposażeniowa
 gminy mogły zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy
sprzęt
 sprzęt zamówiony zostanie dostarczony na przełomie
I/II kwartału 2015 r.
Dodatkowy
sprzęt
 Małopolska
• nie zgłosiło zamówienia na sprzęt –
• nie wypełniło ankiet -
12
107 gmin
gmin
Aplikacje Wspierające (AW)
=
Aplikacje Alternatywne (AA)
REJESTRY
GMINNE
Ewidencja
Ludności
obecnie
Od 1 marca
AW
Dowody
Osobiste
MSW
GZM
GEWIUDO
RM
RZC
BRAK
Rejestracja
Stanu
Cywilnego
AW
BAZA
POMOCNICZA
BAZA
POMOCNICZA
Liczba aktów
w Małopolsce
12 mln
 ponad
aktów usc z ostatnich 100 lat
50 % aktów jest w AW
Dostosowanie
AW
USC → migracja aktów do RSC
EL → prowadzenia RM, RZC
→ połączenie RM z rejestrem PESEL
• informacja na stronie www.obywatel.gov.pl
• spotkanie MSW z firmami – autorami AW
• konieczny kontakt gminy z firmą
• umowa
Aplikacje Wspierające
Małopolska
Ewidencja Ludności
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
KORELACJA
CLANET
MiCOMP
OTAGO
RADIX
SYGNITY
TECHNIKA
TEN-SOFT
COIG
USC
1.
2.
3.
4.
5.
TECHNIKA
BIURO KOMPLEKS-SERVICE
RADIX
SYGNITY
TEN-SOFT
Aktualizacja
zgłoszeń w GIODO
Aktualizacja
GIODO
 RM - aktualizacja
 RZC - aktualizacja
 GEWIUDO – likwidacja + przechowywanie bazy danych
→ w terminie
30 dni od zmiany
lub
→
zgłoszenie ABI do GIODO →
zgłoszenia aktualizacji do GIODO
WSOIC - wyjaśnienia
brak
obowiązku
Upoważnienia
Uwaga:
Każdy
pracownik
PESEL, RDO,
pracujący w rejestrach
RSC musi posiadać:
 kartę kryptograficzną
 pisemne upoważnienie wydane przez wójta
(burmistrza, prezydenta)
 nadane uprawnienia - LAR
Upoważnienie
dla wójta
Minister Spraw Wewnętrznych
przekazał upoważnienie
dla każdego
wójta/burmistrza/prezydenta
Nowi wójtowie → upoważnienie do
13 stycznia 2015 r.
Upoważnienie
wójta do:
• przetwarzania danych w rejestrach PESEL,
RDO, RSC
• nadawania dalszych imiennych upoważnień
pracownikom gminy do pracy w rejestrach
 z zachowaniem ograniczeń ustawowych
Rejestr
upoważnień
Wyznaczenie w każdej gminie osoby do:
 prowadzenia
i
stałej
aktualizacji
rejestru
upoważnień wydanych przez wójta (burmistrza,
prezydenta)
 przesyłania do MSW kopii wydanych przez wójta
(burmistrza, prezydenta) upoważnień
 informowania MSW o ewentualnej zmianie na
stanowisku wójta (burmistrza, prezydenta)
UPOWAŻNIENIA
 Upoważnienia wydane przez poprzedniego
wójta są ważne
 Upoważnienie wydane przez MSW dla
poprzednio urzędującego Wójta, Burmistrza
lub Prezydenta, należy odesłać do DEP MSW
UPOWAŻNIENIA
konsultacje
Kwestie prawne, upoważnienia, uprawnienia
Naczelnik- Kamil
Obłodecki
tel. 22 60 28-555, kom. 723 997 991
[email protected];
Wydział Analityczno-Prawny
Uprawnienia
=
Role w SRP
LAR
Nadawanie
uprawnień
technicznych
 wyznaczony przez wójta
 mający kartę kryptograficzną
 zgłoszony do MSW – ankieta - brak
3 gmin
 możliwość zgłoszenia/skreślenia LAR –
ankieta
 http://ankiety.coi.gov.pl/index.php/428487/lang-pl
Formularze
MSW zapewnia gminom:
 druki odpisów aktów stanu cywilnego
 druki
2 zaświadczeń
Formularze
dla USC
Małopolska – na 1,5 miesiąca
• 30 000 odpisów aktów
• 2 000 zaświadczeń
• Druga partia – początek lutego 2015 r.
 podział proporcjonalny do liczby wydanych odpisów
i zaświadczeń w pierwszym półroczu 2014 r.
 min – 4 zaświadczenia
Odbiór formularzy
Druki ścisłego zarachowania
 Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 Pismo do gmin – wyjaśnienia
Procedura opracowana przez WSOiC
• Zasady dystrybucji, ewidencji i brakowania
druków.
Odbiór formularzy
Kraków ul. Przy Rondzie 6 I piętro, pokój nr 110
tel. 12
39 21 832 dla:
 Miasto Kraków
 powiaty: krakowski, chrzanowski, wielicki, miechowski, proszowicki,
wadowicki, olkuski, oświęcimski, nowotarski, tatrzański, suski,
myślenicki
Odbiór formularzy
Tarnów Al. Solidarności 5-9, pokój nr
 tel. 14
32
696 34 04 dla:
 Miasto Tarnów
 powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński
Odbiór formularzy
Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52, pokój nr 114,
tel. 18 540 23 42 dla:
 Miasto Nowy Sącz
 powiaty: sądecki, gorlicki, limanowski
Kanały
komunikacji
•
•
•
•
PIA
ePUAP
Poczta elektroniczna: LAS, LAR, gminy
Poczta Polska
 sprawdzać ww. pocztę
 odbierać na bieżąco korespondencję
 informować o wszystkim LAS
• Wzmocnienie kadrowe USC
Kierownicy
i zastępcy usc
obecnie
254
293
osoby
do 30.10.2014 r.
 zatrudnieni w kilku gminach
 zatrudnieni na ułamki etatów
osoby
Wskazówki:
Wzmocnić kadrowo usc
→ kierownik/zastępca
w usc:
musi stale przebywać
 zatrudnić kierownika/zastępcę w jednej gminie
 zatrudnić więcej zastępców na ułamki etatów
 zatrzymać doświadczonych kierowników/zastępców
Zapewnić:
 wsparcie informatyczne
Problemy, pytania, wnioski, uwagi,
wątpliwości merytoryczne
i techniczne?!
 MSW
 Koordynatorzy wojewódzcy
dane kontaktowe wysłano do gmin
USC






Iwkowa
Podegrodzie
Jordanów gmina
Jordanów miasto
Siepraw
Krościenko nad
Dunajcem
 Andrychów
 Stryszów
 Przeciszów
Szkolenia
merytoryczne
nieobecni
EL i DO





Mszana Dolna miasto
Rytro
Spytkowice nowotarskie
Jordanów miasto
Tomice
Gminy w których
nikt się nie logował










Borzęcin
Bolesław (powiat dąbrowski)
Lipinki
Ropa
Liszki
Skała
Dobczyce
Grybów UM
Chełmiec
Korzenna








Rytro
Pałecznica
Bystra-Sidzina
Rzepiennik Strzyżewski
Skrzyszów
Brzeźnica
Mucharz
Spytkowice (powiat
wadowicki)
 Biskupice
Dodatkowy sprzęt
brak ankiet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Libiąż
Trzebinia
Ropa
Skała
Sułoszowa
Pcim
Tokarnia
Grybów
Łososina Dolna
Klucze
Trzyciąż
Koniusza
Dodatkowy sprzęt
brak zamówienia


















Biały Dunajec
UM Bochnia
Bolesław dąbrowski
Bolesław olkuski
Borzęcin
Brzeźnica
Budzów
Bukowno
Bystra-Sidzina
Charsznica
Chełmiec
Chełmek
Ciężkowice
Czarny Dunajec
Dobczyce
Dobra
Drwinia
Gdów


















Gnojnik
Gromnik
Gródek nad Dunajcem
UG Grybów
Igołomia - Wawrzeńczyce
Iwanowice
Iwkowa
Jabłonka
Jodłownik
Kalwaria Zebrzydowska
Kamienica
Kamionka Wielka
Kęty
Klucze
Koniuszy
Korzenna
Krościenko nad Dunajcem
Krynica-Zdrój
Dodatkowy sprzęt
brak zamówienia




















Krzeszowice
Książ Wielki
Lanckorona
Laskowa
Lipnica Wielka
Lubień
Łabowa
Łącko
Łapanów
Łososina Dolna
Łużna
Maków Podhalański
Mędrzechów
Michałowice
Mogilany
Mucharz
Myślenice
UM Nowy Targ‘
Nowy Wiśnicz
Nowe Brzesko


















Olesno
Olkusz
Osiek
Pałecznica
Polanka Wielka
Poronin
Proszowice
Raba Wyżna
Radgoszcz
Radłów
Ropa
Ryglice
Rytro
Rzepiennik Strzyżewski
Siepraw
Skała
Skawina
Słaboszów
Dodatkowy sprzęt
brak zamówienia














Słomniki
Słopnice
Spytkowice wadowickie
Spytkowice nowotarskie
Stryszawa
Stryszów
Sucha Beskidzka
Szczucin
Szczurowa
Świątniki Górne
Trzebinia
Tuchów
UG Jordanów
UG Mszana Dolna
















UM Limanowa
UM Mszana Dolna
UM Oświęcim
UM Tarnowa
UM Jordanowa
Uście Gorlickie
Wadowice
Wielka Wieś
Wierzchosławice
Wietrzychowice
Wiśniowa
Wolbrom
Zakopane
Zawoja
Zembrzyce
Żabno
Gminy
bez sieci:






Biecz
UM Tarnowa
Chrzanów
UM Grybów Miasto
Nowy Wiśnicz
UG Jordanów
UPRAWNIENIA
 Gminy, które nie wypełniły w listopadzie ankiety dla LAR
 Lisia Góra, Ropa, Muszyna.
15 gmin bez
programu do USC








Borzęcin
Drwinia
Koszyce
Lipinki
Łapanów
Mędrzechów
Niedźwiedź
Nowe Brzesko
•
•
•
•
•
•
•
Radgoszcz
Radziemice
Trzciana
Trzyciąż
Uście Gorlickie
Zembrzyce
Żegocina
Dziękuję za uwagę
Lucyna Gajda
Dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców MUW w Krakowie

similar documents