Me*a apsaimnieko*anas pl*no*ana LVM

Report
LVM Meža apsaimniekošanas
plāni, sadarbība ar pašvaldībām
E. Zakovics
LPS izpilddirektoru sanāksme
Rīga, 09.11.2011
Plānošanas secība
1.
Vadlīniju
aktualizēšana
2.
Misija, vīzija
PAPILDUS
PRASĪBAS
Stratēģiskā
plānošana
Stratēģiskie
mērķi
3.
Taktiskā
plānošana
Meža
apsaimniekošanas
plāns
4.
Operatīvā
plānošana
Cirsmas,
būvobjekti
5.
Realizācija
2
Meža Politika
STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS – meža nozares ilgtspējīga attīstība un rentabilitāte, ievērojot
ekoloģiskos un sociālos nosacījumus, dot maksimālo pievienotās vērtības pieaugumu
PRINCIPI:
meža vērtība nedrīkst samazināties, vēlams pieaugt
īpašnieks vēlas gūt peļņu no meža
ilgtspējīga, stabila koksnes resursu pieejamība
prognozējama vide pārstrādei
stabila uzņēmējdarbības attīstība
nodrošināt nozares rentabilitāti
ilgtspējīga mežsaimniecība
3
LVM stratēģiskie mērķi
Vides mērķi
Sociālie mērķi
Saglabāt dabas daudzveidību
Apsaimniekot mežu līdzsvarotā un
Latvijas sabiedrības akceptētā veidā
Veidot sabiedrības saudzīgu un
atbildīgu attieksmi pret meža vidi
Būt atbildīgam un uzticamam
sabiedrības loceklim
Palielināt uzņēmuma aktīvu un
apsaimniekojamo kokaudžu vērtību
Samazināt saimnieciskās
darbības ietekmi uz vidi
Attīstīt LVM darbiniekiem
motivējošu darba vidi
Paaugstināt klientu
apkalpošanas kvalitāti
Palielināt LVM apsaimniekojamo mežu
devumu globālo klimata izmaiņu
mazināšanā
Ekonomiskie mērķi
Nodrošināt stabilu peļņu un
pozitīvu naudas plūsmu no
saimnieciskās darbības
Kļūt par stabilu un prognozējamu
partneri saviem klientiem,
piegādātājiem un pakalpojumu
sniedzējiem
Palielināt biznesa procesu efektivitāti
un veicināt pakalpojumu sniedzēju
efektivitātes paaugstināšanu
Veicināt un attīstīt augstas
pievienotās vērtības koksnes produktu
ražošanu, pakalpojumus un zināšanas
4
Papildus prasības
Piemēram: ļoti vecas audzes
VIDE
Piemēram:
•saglabāt esošo sugu īpatsvaru;
•10 saglabājamie koki cirsmā
15%
Papildus
prasības
plānošanai
SABIEDRĪBA
Piemēram:
•sabiedrībai nozīmīgas vietas
EKONOMIKA
5%
Piemēram:
•Melnezera apkārtnē esošo audžu
ciršanas nosacījumi
Gadi
117.5
112.5
107.5
102.5
97.5
92.5
87.5
82.5
77.5
72.5
67.5
62.5
57.5
52.5
47.5
42.5
37.5
32.5
27.5
22.5
17.5
12.5
7.5
2.5
Tūkstoši ha
Valdošo sugu īpatsvars
1400
1200
1000
800
Citi lapu
koki
Melnalksnis
600
Apse
400
Bērzs
200
0
Vecumklašu struktūra
Tūkstoši ha
Vecumklašu struktūra
1400
1200
1000
>120
80-120
800
40-80
1-40
600
400
200
0
Gadi
7
LVM meža autoceļu būvniecība
716
617
520
554
534
401
376
450
500
550
600
211
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
Plan Plan Plan Plan
Avots: “LVM Meža infrastruktūra”
Ekonomiskie mērķi piemērs- Piegādes
≤ -20%
≤+20%
Piezīme:
1.milj.m3 = 5000 darbavietas
Max
Sortimentu kopējais apjoms, milj. m3
Iespējami lielas, stabilas
1
piecgades
24
9
Komunikācija par meža apsaimniekošanas
stratēģisko un taktisko plānu
Valsts līmenī
-meža apsaimniekošanas stratēģiskie un taktiskie mērķi
-LVM apsaimniekoto mežu teritoriālais zonējums
-būtiskāko ražošanas apjomu un meža apsaimniekošanas darbu
raksturojošie rādītāji
Nodrošina: uzņēmuma korporatīvā vadība
10
Komunikācija par meža apsaimniekošanas
stratēģisko un taktisko plānu
Reģionālā līmenī
-LVM apsaimniekoto mežu teritoriālais zonējums
mežsaimniecības teritorijā
-paveiktie un plānotie meža apsaimniekošanas darbi
-plānotie ceļu būves un rekonstrukcijas darbi
-vietējo iedzīvotāju darba un rekreācijas iespējas
Nodrošina: reģionu izpilddirektori
11
Komunikācija par meža apsaimniekošanas
taktisko un operatīvo plānu
Vietējā līmenī
-tikšanās un apspriedes ar vietējiem iedzīvotājiem vai vietējām
organizācijām un institūcijām
-vietējo iedzīvotāju informēšana par plānotajiem meža
apsaimniekošanas darbiem
-kopīgas talkas vai izglītojošas ekskursijas, iepazīstoties ar meža
apsaimniekošanu
Nodrošina: meža iecirkņu vadītāji sadarbībā ar
mežsaimniecību
12
Sadarbības līgumi ar pašvaldībām un LVC
par ceļu izmantošanu
Līgumu skaits
Ceļu kopgarums
(km)
2009. gads
2010. gads
2011. gads
108
878
96
1631
73
1804
Avots: “LVM Meža infrastruktūra”
Kā notiek pašvaldības ceļu
uzturēšana?
Kultūrvēstures mantojums LVM mežos
Piemērs:
Piemineklis atrodas Latgalē Feimaņu
pagastā 5. Rēzeknes meža iecirknī 346.
kv.2. nog. pie šosejas RēzekneDaugavpils, uzraksta fragments "Jelgavas
kājnieku pulka cīņu vieta uzvaras gājienā
par Latgali".
Nav valsts aizsardzībā.
Aicinājums visiem, kuriem ir informācija par objektiem, kas
saistīti ar pagātni, vēsturi, pazīstamiem
cilvēkiem, interesantas un īpatnējas, svarīgas vietējiem
iedzīvotājiem – tādas , kurām piemērotākais nosaukums ir
„kultūras mantojums”. u.t.t. ziņot par to LVM gan centrālā,
gan reģionālā līmenī - http://www.lvm.lv
Paldies par uzmanību!

similar documents