Uvodni-prednaska-29-10-2014_final

Report
Daně v judikatuře
Ústavního soudu
Rozbor některých rozhodnutí Ústavního soudu
v daňové oblasti
5. listopadu 2014
Daně v judikatuře
Ústavního soudu
Rozbor některých rozhodnutí Ústavního soudu
v daňové oblasti
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
5. listopadu 2014
Osnova
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
3
Východiska
Ústavní soud ČSFR
Ukládání daní na základě zákona
Zákaz uložení daně vyhláškou
Pravidla pro posuzování ústavnosti daně
Daně a pravá retroaktivita
Daně a nepravá retroaktivita
Ústavnost daně z převodu nemovitostí
In dubio mitius
1. Východiska

Ústavní soud
◦ čl. 89 odst. 2 Ústavy - „Vykonatelná
rozhodnutí Ústavního soudu jsou závazná pro
všechny orgány i osoby.“

daň
◦ v širokém slova smyslu = daně, poplatky a jiná
obdobná peněžitá plnění

4
čl. 11 odst. 5 Listiny
◦ Daně a poplatky lze ukládat jen na základě
zákona.
2. Ústavní soud ČSFR
nález sp. zn. Pl. ÚS 22/92
 nemožnost ukládání libovolných daní
 zdanění na základě objektivních a
racionálních kritérií
 princip relativní rovnosti
 možnost progresivního zdanění x nemožnost
degresivního zdanění
 prospěch jedné skupiny a povinnosti jiné
skupiny pouze s odvoláním na veřejné
hodnoty

5
3. Ukládání daní na základě
zákona

nález sp. zn. Pl. ÚS 3/95

pojmové znaky konstrukčního prvku daně
musí obsahovat zákon
základní konstrukční prvky musí být
stanoveny zákonem
 umožnění sekundární legislativy
v daňovém právu

6
4. Zákaz uložení daně
vyhláškou
7

nález Pl. ÚS 63/04

nemožnost uložit daň sekundárním
právním předpisem
5. Pravidla pro posuzování
ústavnosti daně
nález sp. zn. Pl. ÚS 7/03
 široký prostor pro zákonodárce pro
rozhodování o předmětu, míře a rozsahu
daní
 daň jako veřejnoprávní povinné peněžité
plnění
 posuzování ústavnosti daně

◦ neakcesorická rovnost (vyloučení svévole)
◦ akcesorická rovnost (čl. 3 odst. 1 Listiny)
8
 majetková diskriminace – rdousící efekt
6. Daně a pravá retroaktivita

nález sp. zn. Pl. ÚS 33/01

nepřípustnost pravé retroaktivity
◦ striktně omezené výjimky
9
7. Daně a nepravá
retroaktivita

nález sp. zn. Pl. ÚS 9/08

přijetí právní úpravy v průběhu
zdaňovacího období

přípustnost nepravé retroaktivity
◦ výjimečné případy, kdy je nepřípustná
10
8. Ústavnost daně z převodu
nemovitostí

nález sp. zn. Pl. ÚS 29/08
daň jako nástroj k financování úkolů státu
z důvodu veřejného zájmu = legitimita
zdaňování
 nezasahování do úsudku demokraticky
zvoleného zákonodárce (i do neracionální
úpravy)

11
9. In dubio mitius

nález sp. zn. IV. ÚS 666/02
dvojí výklad
 šetření podstaty základních práv a svobod
 v pochybnostech mírněji

12
Děkuji za pozornost !
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
13

similar documents