A szerződés alanyai

Report
Szerződéstan általános rész
A polgári jogviszonyok osztályozása
A polgári jogviszony alanyainak
csoportosítása
■
A polgári jogviszony alanyai: azok a személyek, akik
vagy amelyek között a jogviszonyok létrejönnek, akik
(amelyek) jogok és kötelezettségek hordozói lehetnek.
Hogy keletkeznek a kötelmek?
A kötelmek (két vagy több személy közötti mellérendelt jogviszony, amelynél
fogva kikényszeríthető kötelezettség keletkezik valamely szolgáltatás
teljesítésére, ugyanakkor jogosultság a szolgáltatás követelésére) ún. jogi
tényekkel keletkeznek:
■ Szerződéssel
■ Jogellenes (vagy jogszerű) károkozással: aki másnak jogszabályba
ütköző módon vagyoni vagy személyi hátrányt okoz és
magatartása felróható (kivételesen felróható magatartás nélkül
is), a kárt köteles megtéríteni a károsultnak.
■ Egyoldalú jogügylettel: pl.: a nyilatkozó saját vagyona terhére
vállal kötelezettséget (alapítványrendelés, díjkitűzés stb.).
■ Közhatalmi aktusokkal pl.: kisajátítás.
■ Jogalap nélküli gazdagodással.
■ Egyéb
törvényben
szabályozott
kötelem-keletkeztető
tényállásokkal.
A jogalap nélküli gazdagodás
■ Fogalma: Aki másnak rovására jogalap nélkül jut
vagyoni előnyhöz, köteles ezt az előnyt visszatéríteni.
■ Esetei:
□ Tartozatlan fizetés esetei: pl.: téves címzés, helytelen
átutalás, túlfizetés, kétszeri fizetés stb.
□ Okafogyott szolgáltatás: az eredetileg fennállott
jogalap megszűnt vagy a felek által együttesen kívánt
eredmény meghiúsult, de már teljesítettek. PL: a
megbízó az ügyvédi díjat előre kifizeti, de mielőtt
érdemi ügyintézésre kerül sor, meghal.
A visszatérítési kötelezettség
■ Nem köteles visszatéríteni a gazdagodást az, aki attól
a visszakövetelés előtt elesett, kivéve, ha
□ Számolnia kellett a visszatérítési kötelezettséggel, és
felelőssége a gazdagodás megszűnéséért megállapítható, vagy
□ Rosszhiszeműen jutott gazdagodáshoz.
■ Az életfenntartás céljára adott és arra felhasznált
juttatást visszakövetelni nem lehet, kivéve ha
jogszabály másként rendelkezik, vagy a juttatást
bűncselekmény útján szerezték meg.
A szerződések közös
szabályai
A kötelem és a szerződés
■ Kötelmet többféle tényállás keletkeztethet.
■ Ha az egymástól független jogalanyok gazdasági
érdekeiket egymással egyetértésben törekszenek
kielégíteni, akkor szerződésről beszélhetünk.
■ A szerződések joga a kötelmi jog egyik
legjelentősebb, legterjedelmesebb része.
A szerződésekről
■ Szerződés: két vagy több személy joghatás kiváltását
célzó
és
arra
alkalmas,
egybehangzó
akaratnyilatkozata.
■ Akaratnyilatkozat: joghatás kiváltására irányuló akarat
bármilyen módon történő kifejezése.
■ Az akaratnyilatkozat alakja:
□ szóbeli,
□ írásbeli,
□ ráutaló magatartás pl.: automataügyletek.
■ Főszabály: az alaki megkötés hiánya.
A szerződés alanyai
■ A szerződés alanyai: legalább két alanya mindig van,
akik jogi értelemben szabadok, egyenrangúak,
mellérendelt pozícióban vannak.
■ A szerződés alanyai lehetnek:
□ természetes személyek,
□ jogi személyek,
□ jogi személyiség nélküli egyéb jogalanyok (törvényi ill.
szervezeti képviselő útján).
■ A szerződés alanyait feleknek nevezzük (jogosult és
kötelezett; adós és hitelező).
A szerződési jog alapelvei
és fő jellemzői
■ A polgári jog általános alapelvei az egész polgári jogra,
így a szerződési jogra is kihat (jóhiszeműség és
tisztesség
elve,
elvárhatóság,
együttműködés,
rendeltetésszerű joggyakorlás, joggal való visszaélés
tilalma stb.)
■ Azonban a szerződési jogban speciális alapelvek is
érvényesülnek (az általános alapelveken kívül).
■ Ezek a speciális alapelvek:
□ szerződési szabadság és korlátai;
□ egyenértékűség;
□ pacta sunt servanda és a clausula rebus sic stantibus;
□ együttműködés a szerződés megkötése és teljesítése körében.
A szerződési szabadság elve
■ A szerződésre lépő alanyok akarata jogi
értelemben nincs megkötve, azaz a felek
eldönthetik:
□ szerződéskötési szabadsága: akar-e egyáltalán
szerződést kötni;
□ a partnerválasztás szabadsága: kivel akar szerződést
kötni;
□ szerződési típusszabadság: milyen szerződést kíván
kötni;
□ diszpozitivitás: milyen tartalommal kíván szerződést
kötni.
A szerződési szabadság korlátai
az egyes területeken
■ Szerződéskötési kötelezettség: a szerződési szabadság elve alóli
kivétel. Pl.: közüzemi szerződés, előszerződés.
■ Partnerválasztás tilalma: a partnerválasztás szabadsága alóli
kivétel. Pl.: a közforgalmú tömegközlekedést üzemeltető cég az
utazásból önkényesen senkit nem zárhat ki.
■ Típuskényszer: a szerződési típusszabadság alóli kivétel. Pl.: a
gazdasági társaságokról szóló törvény 6 társasági jogi formát
ismer. A Gt.-ben nem szereplő gazdasági társasági formát a
cégjegyzékbe nem lehet bejegyezni.
■ Tartalom szabadságának korlátai: jogszabály meghatározhatja a
szerződés egyes tartalmi elemeit és kimondhatja, hogy ezek a
szerződésnek akkor is részei, ha a felek eltérően rendelkeznek.
Pl.: biztosítási szerződés esetén a biztosított vagy a szerződő fél
hátrányára törvény rendelkezésitől sem a biztosítási szabályzat,
sem a felek szerződése nem térhet el.
Az egyenértékűség alapelve
■ A szerződéssel kikötött szolgáltatásért - ha a
szerződésből vagy a körülményekből kifejezetten más
nem következik - ellenszolgáltatás jár.
■ Visszterhesség követelménye: a szolgáltatással
szemben éltékét tekintve vele arányban álló
ellenszolgáltatásnak kell állnia.
■ De:
az
értékarányosság
nem
egyenlő
az
értékazonossággal. Az egyenértékűség követelménye
eltűr
bizonyos
értékeltolódást
a
szerződés
megkötésekor a felek szolgáltatása között. Ez az ún.
„alkusáv”.
■ A szerződések lehetnek jogszerűen és jogellenesen
egyensúlyhiányosak.
Pacta sunt servanda, a
szerződések megtartandók
■ A szerződés a megkötő feleket kötelezi, akik
kötelesek az abban foglaltakat jóhiszeműen
végrehajtani.
■ A szerződő felek kötelesek tartózkodni minden
olyan magatartástól, amely a szerződés
céljainak meghiúsítására irányul.
■ A szerződést aszerint kell végrehajtani, ahogy a
felek a szerződésben rögzítették, és attól csak
közös akarattal lehet eltérni.
Clausula rebus sic stantibus,
ameddig a dolgok így állnak fenn
■ A pacta sunt servanda elv alóli kivételt jelenti:
amennyiben a szerződés megkötése után a felek
bármelyikének körülményeiben olyan lényeges
változás áll be, amely miatt a szerződés további
teljesítése el nem várható, mentesülhet a teljesítési
kényszer alól:
□ Kezdeményezheti a bíróság előtt a szerződés módosítását
vagy
□ Egyoldalú nyilatkozatával a szerződést megszüntetheti
(felmondhatja), esetleg felbonthatja (elállás).
□ A felek közötti tartós jogviszonyokban van különös
jelentősége.
A szerződések létrehozása
A szerződések létszakai
1.
2.
3.
4.
A szerződés létrehozásának folyamata, ami a szerződés
megkötéséig terjed.
A szerződés létrejöttétől az előre meghatározott teljesítési
határidőig terjedő időszak.
A teljesítés: a kötelem tartalmának eredményes véghezvitele.
Szerződésszegés vagy helytállás szakasza.
A szerződés létrehozása I.
■ A szerződéses kötelem alapja az akarategység;
azaz a szerződés alanyainak egybehangzó
akaratnyilatkozata szükséges.
■ Tipikus: kétalanyú szerződésnél az egyik fél
ajánlatot tesz, a másik elfogadja.
■ Ajánlat: amennyiben a fél akaratnyilatkozata
közvetlenül szerződéskötésre irányul oly
módon, hogy az ezzel egybecsengő nyilatkozat
kölcsönös kötelezettségeket keletkeztet.
A szerződés létrehozása II.
■ Ajánlat megtétele — ajánlat elfogadása.
■ Ajánlati kötöttség fogalma: az ajánlattevő az ajánlat
megtétele után egy bizonyos ideig köteles állni ajánlatát,
attól egyoldalúan nem léphet vissza.
■ Ajánlati kötöttség időtartama:
1. A felek maguk határozzák meg → ha nem →
2. Jelenlévők között vagy telefonon
3. Távollevők között
■ Ajánlat elfogadása ↔ új ajánlat.
■ Konszenzus: a kontraktus lényeges
kiterjednie.
elemeire
kell
Előszerződés
■ Fogalma: a felek szerződéssel arra vállalnak
kötelezettséget, hogy egy későbbi időpontban
egymással szerződést kötnek.
■ Alaki, tartalmi követelményei.
■ Szerződéskötési kötelezettség.
■ Bíróság szerepe: kötelem létrehozása, tartalom
megállapítása
■ Szerződéskötés megtagadása.
A szerződés érvénytelensége
Az érvénytelenség
■ Érvénytelenség: amennyiben a szerződés valamely, a
törvényben meghatározott oknál fogva nem alkalmas a
kívánt joghatás előidézésére, érvénytelen szerződésről
beszélünk:
□ a szerződés a felek akaratából létrejött ugyan, de olyan
hibában szenved, amely miatt
□ nem fűződik hozzá jogkövetkezmény vagy
□ ha már bekövetkezett a változás, a szerződéskötés előtti
állapotot állítja helyre.
■ Az érvénytelenség okának a szerződés megkötésekor
kell fennállnia.
Az érvénytelenség megjelenési formái
■ Az érvénytelen szerződések megnyilvánulási formái:
□ Semmisség: a semmis szerződés érvénytelenségére
□
bárki határidő nélkül hivatkozhat; a bíróság köteles a
semmisséget hivatalból figyelembe venni.
Megtámadhatóság:
az
érvénytelenség
feltételes
formája. A szerződés csak sikeres megtámadás
következtében válik érvénytelenné. Az ilyen szerződés
mindaddig érvényes, amíg sikeresen meg nem
támadják. Megtámadásra jogosult:
■ a sérelmet szenvedett fél és
■
akinek a megtámadáshoz érdeke fűződik.
Megtámadási okok I.
■ Tévedés: az egyik fél a szerződés megkötésekor valamely
lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, ha
tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette.
■ Megtévesztés, jogellenes fenyegetés: az egyik fél a másik
felet megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vett rá a
szerződés megkötésére.
Fenyegetés: személyi vagy vagyoni hátrány kilátásba
helyezése abból a célból, hogy ezáltal a szerződő felet
nyilatkozat tételében befolyásolják. Tkp. a szabad akarat
kifejeződését gátolja pl. valakit azzal a fenyegetéssel
késztetnek szerződéskötésre, hogy különben feljelentik egy
általa valóban elkövetett bűncselekmény miatt.
Megtámadási okok II.
■ Objektív értékaránytalanság: ha a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás között anélkül, hogy az egyik felet az
ajándékozás szándéka vezetné, a szerződéskötés
időpontjában feltűnően nagy az értékkülönbség.
■ Az eset összes körülményeinek körültekintő vizsgálata
alapján dönthető el, hogy a „feltűnően nagy-e az
értékkülönbség”. Elemezni kell a szerződéskötés
körülményeit, a szerződés egész tartalmát, a forgalmi és
értékviszonyokat, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
meghatározásának módját és az ügylet sajátosságait.
■ Az alkusávon (+/- 20%) belül kell mozognia a szolgáltatás
és ellenszolgáltatás értékének.
□ 20%-ot el nem érő értékkülönbség általában nem számít
feltűnőnek;
□ 40-50%-ot meghaladó értékkülönbség általában feltűnő.
□ Amennyiben a bíróság megállapítja az értékaránytalanságot,
az alkusáv széléig korrigál, azaz megengedi a +/- 20%-os
eltérést
Semmisségi okok I.
1. Cselekvőképesség hiánya vagy korlátozottsága.
2. Színlelt szerződés.
3. Fizikai kényszer: a nyilatkozatot a fél fizikai kényszer
hatására tette meg, korlátozták az önálló akaratát, így
ehhez nem fűződhet joghatás pl. erőszakkal vezetik a
kezét egy okirat aláírása közben.
4. Megszabott alakszerűség hiánya: pl. ingatlan adásvételi
szerződést nem írásban kötik meg.
5. Álképviselet: ha valaki más nevében úgy tesz
nyilatkozatot, hogy arra nem jogosult, vagy képviseleti
jogkörét terjedelemben vagy időben túllépi.
6. Tilos szerződés: törvényi tilalomba ütköző szerződés.
Semmisségi okok II.
7.
Jogszabály megkerülésével kötött szerződés: az ilyen szerződéssel a
felek valamilyen, a jog által nem helyeselt állapotot kívánnak
előidézni oly módon, hogy a tényleges ügyleti szándékukat
egyébként nem tilalmazott formába öntik.
8. Jóerkölcsbe ütköző szerződés: a jóerkölcs fogalmát a bírói gyakorlat
tölti ki tartalommal.
9. Uzsorás szerződés: a szerződő fél a szerződés megkötésekor a másik
fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előnyt köt ki.
10. Lehetetlen szerződés: a szolgáltatás már a szerződés megkötésekor
lehetetlen. Fizikailag lehetetlen az a szolgáltatás, amelynek
teljesítése a tudomány és a technika pillanatnyi állása szerint nem
lehetséges pl. valaki arra vállalkozik, hogy gyalog átkel az óceánon,
de ennél gyakoribb a jogi lehetetlenség pl. a polgármester eladja a
törzsvagyonba tartozó önkormányzati ingatlant.

similar documents