Kotschy Beáta prezentációja ide kattintva tekinthető meg

Report
A portfólió szerepe a
pedagógusok minősítési
rendszerében
Kotschy Beáta
Az előadás témái
 A pedagógusok munkájának értékelése:
tanfelügyelet, szaktanácsadás, minősítés
 Az értékelés-minősítés forrásai
 A portfólió fogalma, fajtái
 A portfólió funkciói a minősítési
folyamatban, az értékelés szempontjai
 A portfólió tartalma
Tanfelügyelet-szaktanácsadás-minősítés
Tanfelügyelet
Funkciója: az intézmény működésének és az egyes
pedagógusok munkájának ellenőrzése és értékelése
Gyakorisága : 5 évenként
Szaktanácsadás
Funkciója: a pedagógusok egyéni támogatása, szakmai
segítése
Gyakorisága: folyamatos
Minősítés
Funkciója: a pedagógusok szakmai fejlettségi szintjének
minősítő értékelése
Gyakorisága: 4 alkalom a teljes életpálya során
Ellenőrzés-értékelés-minősítés
Segítő
értékelés
Minősítő
Motiváló
ellenőrzés
Szelektáló
Az értékelés/minősítés forrásai
Az elmúlt időszak hiányosságai, pedagógusi ellenérvek :
 A látogatás pillanatnyi helyzetet mutat be.
 Az értékelő szűk információs forrásra támaszkodik.
 Az értékelésben sok a szubjektív elem.
Javítási törekvések:
 Az értékelés egyik forrása a portfólió, amely a pedagógus munkáját
folyamatában, fejlődésében mutatja.
 Az információk legfőbb forrása maga a pedagógus és az általa elért
eredmények (portfólió, óra/foglalkozás megtekintése, tanulói
eredmények, szakmai beszélgetés a portfólió és a látottak alapján),
ehhez járulnak a különböző értékelések (igazgatói, tanulói-szülői,
tanfelügyelői stb.).
 Az értékelés azonos kritériumrendszer alapján történik, amelynek
központi elemei a pedagógusok kompetenciái (KKK).
A portfólió fogalma,
funkciói a minősítés folyamatában
A portfólió fogalma:
A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely
alapján végigkísérhető a pedagógus (más szakember,
tanuló) szakmai útja, tevékenysége, fejlődése, nehézségei és
sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a
pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján.
Fajtái:
Munkaportfólió – eredmény/értékelési portfólió
Papíralapú portfólió - e-portfólió
Tanulói portfólió - pedagógus portfóliója
A portfólió funkciói a minősítésben
A portfólió funkciói:
– A portfólió a pedagógus fejlődésének folyamatát
bemutató információk forrása!
– A portfólió dokumentumainak elemzése egy, a
minősítési folyamatban használt módszerek közül!
– A portfólió tartalma egyéni és az egyes
pályaszakaszokban különböző.
– A minősítés során a dokumentumok tartalmának
minőségi értékelése történik meg.
– A minősítés során vizsgált területek és a
dokumentumok között többoldalú kapcsolatrendszer
van.
A portfólió tartalma
Az értékelésre készített portfólió céltudatos egyéni válogatás
útján készül. Érdemi része a pedagógus saját döntése alapján
tartalmazhat bármilyen írott, képi, hanganyagot, amely
pedagógiai tevékenységeit mutatja be, s amellyel saját
véleménye szerint igazolni tudja, hogy milyen szakmai fejlettségi
szinten áll.
A pedagógus reflexiói mutatják be pedagógiai nézeteit, szakmai
tudatosságát, problémaérzékenységét, problémamegoldó
képességét, a tanulók, tanulócsoportok ismeretének mélységét,
az irántuk megnyilvánuló attitűdöket stb.
A portfólió struktúrája,
javasolt tartalmi elemei
•
•
•
•
•
•
•
Szerző:
- Fénykép, név
Pedagógus OM-azonosítója
Szak
Munkahely
Dátum
TartalomjegyzéK
Mappák:
– Pedagógiai portfólió
– Szakmai önéletrajz
– Nevelő-oktató munka dokumentumai
– A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti
tevékenységek bemutatása/dokumentumai
– Önálló művészeti/alkotói tevékenységek bemutatása/dokumentumai
– Az intézmény rövid bemutatása
– A szakmai életút értékelése
– Külső szakemberek értékelése
Portfólió tartalma részletezve
A Nevelő-oktató munka dokumentumai
2.a) Pedagógiai alaptevékenységek dokumentumai és önreflexiói
 A szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás dokumentumai
Pl. éves tervek, megvalósítás dokumentálása, elemzése; iskolai tanórák /óvodai
csoportfoglalkozások tervei, tématerv, egy téma feldolgozásához kapcsolódó,
összefüggő óratervek megvalósításának dokumentumai
 Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezésének dokumentumai
Pl. egyéni és csoportfoglalkozások tervei, tanórák, foglakozások megvalósításának
dokumentumai
 A tanulás támogatása
Pl. alkalmazott stratégiák, a tanulást támogató módszerek bemutatása,
tanulásszervezés elemei,
 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése
Pl. különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (felzárkóztatás,
tehetséggondozás) szakkör, fakultáció, egyéni/csoportos fejlesztési tervek
 A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység,
és/vagy osztályfőnöki/csoportvezetői tevékenység, pl. tanórán kívüli aktivitás
A portfólió tartalma részletezve - folytatás
 A pedagógiai folyamatok és a tanulók
személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,0
pl. saját értékelési módszer bemutatása
 Kommunikáció és szakmai együttműködés,
problémamegoldás pl. jegyzőkönyvek, konfliktuselemzések,
beszámolók, esetelemzés, együttműködések
dokumentumai szülőkkel, mentorral, kollégákkal, részvétel
az intézmény innovációs tevékenységében, bekapcsolódás
az intézmény éves munkatervében szereplő feladatok
megvalósításába
 Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai
fejlődésért pl. továbbképzések, önképzés rövid bemutatása
és a szakmai fejlődésre tett hatása
A portfólió tartalma részletezve-folytatás
Egyéni szakmai tevékenységek dokumentumai
Pl.: pályázati tevékenység, a kutató-fejlesztő munka elemző-értékelő bemutatása és
dokumentálása; szakírói feladatok, publikációk; szakértői, szaktanácsadói
tevékenységek; intézményen kívüli szakmai tevékenység leírása, értékelése és
dokumentálása
A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti
tevékenységek bemutatása
Pl.: szakmai - közéleti tevékenység, szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság
egyéb közéleti tagság
Önálló alkotói/művészeti tevékenység bemutatása
Minimum 1- maximum 3 oldalas összefoglalás a pedagógus önálló művészeti/alkotói
tevékenységéről, munkáiról/esetleg mellékletekben, albumokban bemutatva
Az intézmény rövid bemutatása
Az intézmény típusa, sajátos pedagógiai programja, elhelyezkedése, gyerekek
összetétele stb. - maximum 1 oldalas összefoglaló
A szakmai életút értékelése
Összefoglalás a pedagógus pedagógiai szemléletéről, szakmai fejlődésének útjáról, a
fejlődést segítő és gátló tényezőkről, erősségeiről és hiányosságairól, további
szakmai céljairól - maximum 3 oldal
A portfólió dokumentumainak
elemzése, értékelése
Az értékelés kritériumai
 Az életpálya egyes szakaszainak követelményei
 A pedagógusok képzési és kimeneteli
követelményei (KKK): tudás, képességek
attitűdök (felelősség, autonómia)
 Az egyes kompetenciák fejlettségét bemutató
indikátorok
 Az ezek alapján kidolgozott értékelési eszközök
Szakirodalom a tájékozódáshoz
A portfólióról
•
Falus Iván−Kimmel Magdolna 2003. A portfólió.
Gondolat Kiadói Kör, Budapest
•
Kimmel Magdolna 2007. Az e-portfólió science fiction vagy
realitás? Pedagógusképzés, 4.sz. 5-22.
A reflektív gondolkodásról
•
Falus Iván 2001. Gondolkodás és cselekvés a pedagógus
tevékenységében. In Báthory Z. − Falus I. szerk.: Tanulmányok a
neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 213-234.
•
Szivák Judit 2003. A reflektív gondolkodás fejlesztése.
Gondolat Kiadói Kör, Budapest
•
Kimmel Magdolna 2006. A tanári reflexió korlátai.
Pedagógusképzés, 3-4 sz. 35-49.
Szakirodalom a tájékozódáshoz
A képzési és kimeneteli követelményekről
•
15/2013 EMMI-rendelet. In Magyar Közlöny 2013. január 30.
A pedagógus szakmai fejlődésének útjáról
•
Falus Iván 2006. A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új
útjai. Gondolat Kiadó, Budapest
•
Kotschy Beáta szerk. 2011. A pedagógussá válás és a szakmai
fejlődés sztenderdjei. www.epednet.ektf.hu
Eger, EKF
Köszönöm a figyelmet!

similar documents