ATT*ST*BAS PL*NO*ANAS SIST*MAS LIKUMA NORMU

Report
ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS
SISTĒMAS LIKUMA NORMU
PIEMĒROŠANA
R.Osvalde, Pārresoru koordinācijas centrs, vadītāja vietniece
V.Vesperis, Pārresoru koordinācijas centrs, nodaļas vadītājs
Ilgtermiņa attīstības plānošanas
dokumenti
ES līmenis
Attīstības plānošanas sistēma
Reģionālais līmenis
Nacionālais līmenis
Starptautiskie
attīstības plānošanas
dokumenti
Starptautiski ierosinātie
attīstības plānošanas
dokumenti
Nacionālie attīstības plānošanas dokumenti
Konceptuālais dokuments “Latvijas izaugsmes modelis: cilvēks pirmajā vietā”
Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija*
ES ilgtspējīgas attīstības
stratēģija
Kopienas stratēģiskās
pamatnostādnes
Nacionālais
attīstības
plāns*
ES fondu darbības
programmas
Latvijas Nacionālā
reformu programma
ES 2020
Konverģences
programma
Pamatnostādnes**
Stabilitātes un
izaugsmes pakts
* Teritorijas attīstības plānošanas dokumenti
** Politikas plānošanas dokumenti
Īstermiņa
att. pl. dok.
LSAP 2010-2013
Plāni**
Plānošanas reģiona
attīstības
programma*
Vietējās pašvaldības
attīstības stratēģija*
Vietējās pašvaldības
attīstības
programma*
Politisko vadlīniju dokumenti
Vidēja termiņa attīstības plānošanas
dokumenti
Plānošanas reģiona
attīstības stratēģija*
(ES Kohēzijas politika, ES
Kopējās lauksaimniecības
politika)
Vietējais līmenis
Galvenie dokumenti
Politikas
plānošanas
sistēmas
attīstības
pamatnostādnes
(12.09.2006)
Attīstības
plānošanas
sistēmas likums
(08.05.2008)
Teritorijas
attīstības
plānošanas
likums
(13.09.2011)
Reģionālās
attīstības likums
(21.03.2002)
Plānošanas dokumentu skaits
• POLSIS datubāzē uz 2012.gada 15.maiju iekļauts 631
politikas plānošanas dokuments (11.06.2012)
• No tiem 290 ir spēkā esoši un aktuāli
Plānošanas dokumentu mijiedarbība
ES prasību izpildes
nodrošināšanai
Nacionāla līmeņa
attīstības plānošanas
dokumenti
Krīzes pārvarēšanas
dokumenti
• Nacionālā reformu programma
• Latvijas Konverģences programma
2012.-2015
• NAP
• LSAP
• LSAP
• Pasākumu plāns valsts pārvaldes
sistēmas un civildienesta optimizēšanai
• Operatīvi valdības lēmumi
Plānošanas dokumentu pēctecība
Nav informācijas par politikas plānošanas dokumentu īstenošanai
piešķirto faktisko finansējumu
Politikas plānošana netiek balstīta uz kvalitatīvu un regulāru ietekmes
novērtējumu (nav zināšanu, nav metodikas, nav laika)
Politika tiek pieņemta informatīvo ziņojumu veidā, negrozot iepriekš
pieņemtos plānošanas dokumentus
Jāstiprina sasaiste starp politikas plānošanas dokumentos paredzēto
finansējumu un vidēja termiņa budžeta plānošanu:
• Institūcijas vadības dokumentā (IDS) jānosaka attīstības plānošanas un budžeta
plānošanas savstarpējo sasaisti un attīstības plānošanas dokumentu pēctecīgu
īstenošanu;
• līdztekus fiskālai disciplīnai jāstiprina IDS loma un iestādes vadītāja atbildība vidēja
termiņa attīstības un budžeta sasaistei
Politisko vadlīniju dokumentu loma
“..Izstrādājot politisko vadlīniju dokumentus, nodrošina to saskaņotību ar Latvijas
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un Nacionālo attīstības plānu vai piedāvā pārskatīt
tos.”
(Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta ceturtā daļa).
“(1) Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību ir politisko vadlīniju
dokuments, kuru izstrādā visam Ministru kabineta pilnvaru laikam un kurš ietver
Ministru kabineta darbības prioritātes, sasniedzamos mērķus un rezultātus.
(2) Ministru prezidenta amata kandidāts nodrošina to, ka Deklarācija tiek izstrādāta,
iepazīstoties ar šā likuma 22.pantā noteiktajā kārtībā sagatavoto informāciju, lai
nodrošinātu lietu nepārtrauktību”
(Ministru kabineta iekārtas likuma 15.pants).
Noteikt valdības deklarācijas:
- vietu attīstības plānošanas sistēmā;
- vienotu formu un struktūru (LIAS un NAP ietvarā)
Attīstības plānošanas ietvarā
iespējama atskaišu integrācija
“(9) Pārskatu par valsts attīstības plānošanas sistēmas darbību Ministru prezidents ietver savā
ikgadējā ziņojumā Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību.”
(Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta devītā daļa)
“Ministru prezidents ne vēlāk kā 1.martā rakstveidā iesniedz Saeimā ikgadējo ziņojumu par
Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību.”
(Saeimas kārtības ruļļa 118.1 panta pirmā daļa)
“Ministru prezidents ziņo Saeimai par Deklarācijas par Ministru kabineta iecerēto darbību un
rīcības plāna izpildi vismaz reizi gadā.”
(Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta piektā daļa)
“Ministru prezidents sniedz Saeimai gadskārtējo ziņojumu par nacionālo drošību”
(Nacionālās drošības likuma 9.pants)
“Ministru prezidents Saeimā regulāri ziņo arī par konkurētspējas novērtējuma
rekomendāciju ieviešanu un rezultātiem valsts konkurētspējas veicināšanā.”
(Novērtējuma un rekomendāciju ziņojums par Latvijas konkurētspējas uzraudzības institucionālo modeli, 2012)
Sabiedrības iesaiste attīstības
plānošanā
“(8) Vienu reizi divos gados Ministru kabinets organizē publisku diskusiju par
valsts attīstības virzieniem un prioritātēm, kā arī to īstenošanas gaitu.”
(Attīstības plānošanas sistēmas likuma 12.panta astotā daļa)
“
(5) Ministru kabinets, ciktāl likumā nav paredzēts citādi, nosaka sabiedrības
līdzdalības kārtību.”
(Attīstības plānošanas sistēmas likuma 11.panta piektā daļa)
Ministru kabineta 2009.gada 25.augustā noteikumi Nr.970 „Sabiedrības
līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” nosaka detalizētu
sabiedrības līdzdalību visos attīstības plānošanas procesa posmos.
Publiskā diskusija reizi divos gados par valsts attīstības virzieniem:
1) dublē sabiedrības līdzdalībai noteikto;
2) rada papildus slogu valsts budžetam
Attīstības plānošanas sistēmas
izvērtējums
Neatkarīgs attīstības plānošanas sistēmas darbības
novērtējums, kas:
• veic esošo politikas plānošanas dokumentu analīzi, raksturojot pašreizējo
situāciju attiecībā uz politikas plānošanas procesa un valsts budžeta
veidošanas procesa sasaisti;
• izvērtē esošo politikas plānošanas sistēmas hierarhiju un izstrādāto
politikas plānošanas dokumentu saskaņotību un mijiedarbību;
• novērtē pašreizējo stratēģiskās plānošanas sistēmas ieviešanas līmeni
valsts pārvaldē, kā arī identificē galvenos šīs sistēmas ieviešanu kavējošos
faktorus
• sniedz pārskatu par sasniegtajiem darbības rezultātiem, kā arī veiktajām
izmaiņām normatīvajos aktos
• sniedz priekšlikumus politikas plānošanas sistēmas pilnveidošanai
nākotnē, kā arī identificē turpmāk uzlabojamās jomas
Turpmākās rīcības plānojums
31.09.2013
Līdz 01.04.2013
31.12.2012
30.06.2012
Informatīvais
ziņojums MK par
turpmākajiem
soļiem attīstības
plānošanas sistēmas
pilnveidei
Neatkarīgs
attīstības
plānošanas
sistēmas
novērtējums
Sabiedriskā
apspriešana
par attīstības
plānošanas
sistēmu
Priekšlikumi MK par
nepieciešamajiem
uzlabojumiem
attīstības plānošanas
sistēmā
Paldies par uzmanību!

similar documents