workshop 12. - 13. 11. 2013

Report
Martina Kostková, odbor legislativy a exekutivního
servisu MŠMT
13. listopadu 2013
Novely zákona č. 109/2002 Sb. od
1.11. 2012
 zákon č. 333/2012 Sb. (MŠMT)
 zákon č. 401/2012 Sb., kterým se mění zákon č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (MPSV)
 zákon č. 89/2012 Sb. a č. 303/2013 Sb. – rekodifikace
soukromého práva (MS)
2
Záměr předkladatele (MŠMT):
 1. předpoklad využívání preventivně výchovné péče ve




střediscích ve větším rozsahu – důraz na prevenci
a poradenství
2. snížení počtu dětí v ústavní péči tím, že bude kladen
větší důraz na prevenci a poradenství
3. poradenské preventivní služby bude poskytovat
nadále středisko, činnost DÚ se bude zaměřovat
výhradně na diagnostiku
4. zrušení požadavku na opakované psychologické
vyšetření ke zjištění psychické způsobilosti po 7 letech
platnosti
5. zavedení nového systému stanovení peněžitých
částek
3
Počty dětí v zařízeních
 Ve školním roce 2012/2013 celkem 220 zařízení, 6 941




dětí
Z toho: 147 DD (4442 dětí),
29 VÚ (1269 dětí),
14 DÚ (517 dětí),
30 DDŠ (713 dětí)
 (Šk. rok 2011/2012 – celkem 227 zařízení, 7150 dětí )
4
Úvodní ustanovení - § 1
odst. 2 a 3: zařízení spolupracují s rodinou dítěte a
poskytují jí pomoc při zajišťování záležitostí týkajících
se dítěte, včetně rodinné terapie a nácviku
rodičovských a dalších dovedností nezbytných pro
výchovu a péči v rodině. Zařízení poskytují podporu při
přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí
nebo jeho přemístění do náhradní rodinné péče;
 střediska poskytují pomoc rodičům nebo osobám
odpovědným za výchovu při výchově a vzdělávání
dítěte a při řešení problémů spojených s péčí o dítě, s
cílem zachovat a posílit rodinné vazby dítěte a zamezit
odtržení dítěte z jeho rodinného prostředí.
5
Úvodní ustanovení - § 1 odst. 4
 Zákonem č. 401/2012 vložen odstavec:
 Zařízení a střediska spolupracují s orgány sociálně-
právní ochrany dětí v souladu s individuálním plánem
ochrany dítěte.
6
Zařízení - § 2
2 – poskytuje speciálně pedagogické a
psychologické služby také ambulantní formou, a to dítěti
pobývajícímu mimo zařízení podle § 23 odst. 1 písm. a)
až c) (dovolenky, pobyt mimo v souvislosti se
vzděláváním nebo zaměstnáním)
 cílem zkrátit dobu pobytu dítěte v zařízení a usnadnit
dítěti návrat do původního prostředí
 odst. 4 – poskytování péče dětem-cizincům – do
specializovaného zařízení jen v případě, že nemohou být
z jazykových důvodů umístěny do ostatních zařízení
 odst.
7
Nezaopatřené osoby „na dohodu“ - § 2
odst. 6
zařízení poskytuje plné přímé zaopatření zletilé
nezaopatřené osobě na základě smlouvy, před
uzavřením nutno podat žádost
a)
žadatel
musí
splňovat
podmínku
nezaopatřenosti (příprava na budoucí povolání
studiem)
b) zařízení má volnou kapacitu (při splnění těchto
podmínek ředitel smlouvu uzavře - § 24 odst. 4)
 o zamítnutí žádosti rozhoduje ředitel ve správním
řízení (§ 24 odst. 3 písm. b))
8
Počty výchovných skupin a dětí - § 4
• § 4 odst. 3 – zrušen minimální počet 2
výchovných skupin v jedné budově VÚ
• obdobně mělo být i u DD a zároveň mělo dojít i
ke snížení max. počtu rod. skupin ze 6 na 4 –
sněmovnou vypuštěno
• dosavadní oprávnění MŠMT udělit výjimku z
počtu dětí nahrazeno oprávněním zřizovatele
udělit výjimku pouze z nejnižšího počtu dětí,
pokud uhradí zvýšené výdaje na činnost zařízení
9
Diagnostické ústavy
 preventivně výchovnou péči (dle § 16) poskytují jen u





„dobrovolných pobytů“ - viz přechodné ust. č. 4, a to nejdéle do
31. 8. 2017
umísťování a přemísťování od 1. 1. 2014 jen u dětí s uloženou
ochrannou výchovou
§ 5 odst. 2 – spolupráce s OSPOD při přípravě vyjádření pro
soud
§ 5 odst. 6 – do DÚ se dítě umísťuje na dobu zpravidla
nepřesahující 8 týdnů
§ 5 odst. 8 - výčet případů, kdy DÚ administrativně umísťuje
dítě, zrušen (zůstává na úvaze soudu); dodatečnou diagnostiku
by DÚ měl provést výjezdem do zařízení, kam dítě umístil
dobrovolné pobyty (§ 7) byly sice zrušeny, ale dle přechodného
ust. č. 4 DÚ poskytují dětem péči dle § 16 v dosavadním znění
10
Střediska výchovné péče - § 16 a 17
 návrh na přejmenování (střediska preventivních služeb)
zamítnut v Poslanecké sněmovně
 konkretizován účel, rozsah a cíl poskytované preventivní
péče, okruh příjemců a formy služeb přednost má
ambulantní forma, nově uvedena terénní forma
 jako doposud poskytují preventivně výchovnou péči
(speciálně pedagogické a psychologické služby) + nově
služby poradenské, terapeutické, diagnostické, vzdělávací,
výchovné a sociální, informační; služby se poskytují až po
udělení písemného informovaného souhlasu
 snaha o destigmatizaci § 16 odst. 5 – na tiskopisech a
razítku pouze označení střediska, nikoliv úplný název
právnické osoby
11
Psychická způsobilost pedagogických
pracovníků - § 18
 zákon č. 352/2011 Sb. (poslanecká iniciativa) –
již od 1. ledna 2012 zrušil omezenou platnost
posudku na 7 let
 zákon č. 333 upřesnil tak, že způsobilost musí
prokazovat ped. pracovník zařízení a střediska
poskytujícího internátní služby
 způsobilost nemusejí prokazovat pracovníci
přijati na základě dohod konaných mimo
pracovní poměr
12
Oddělená místnost - § 22, práva ředitele
zařízení - § 23 odst. 1
• zkrácení minimální doby, na niž lze dítě umístit
do oddělené místnosti, z 12 na 6 hodin
• § 23 odst. 1 písm. c) – povolit dítěti přechodné
ubytování mimo zařízení lze i před dokončením
povinné školní docházky
• písm. l) – právo zastoupit dítě i ve věcech
zásadní důležitosti – pokud zákonní zástupci
neplní své povinnosti nebo nejeví o dítě skutečný
zájem a vyžaduje-li to zájem dítěte
13
Další práva ředitele zařízení – § 23 odst. 2
 a) požádat příslušný OSPOD o informace o
poměrech v rodině dítěte a o informace o
postupu při zprostředkování pěstounské péče
nebo osvojení
 b) nahlížet do spisové dokumentace vedené
OSPODem o dítěti (na základě písemné žádosti
ředitele)
14
Povinnosti ředitele zařízení - § 24
• povinnost projednat předem opatření zásadní
důležitosti i s OSPODem
• zrušena povinnost nechat schválit vnitřní řád
ředitelem DÚ, oznamovat mu účinnost soudních
rozhodnutí a jména dětí vhodných k osvojení
nebo k pěstounské péči
• bezodkladně po zjištění útěku dítěte oznámit
útěk Policii ČR
• nerozhoduje o povinnosti dítěte uhradit náklady
přepravy zpět z útěku
15
Další změny v souvislosti s
rekodifikací soukromého práva
 § 24 odst. 5 písm. a) – ředitel ukončí pobyt dítěte v
zařízení i pokud uplynula stanovená doba trvání
ústavní výchovy (pokud však ještě probíhá řízení
soudu o prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy,
čeká se na skončení tohoto řízení)
 § 26 odst. 3 – vymezení, která práva a povinnosti mají
nezletilí rodiče a která rodiče omezení ve svéprávnosti
16
Příspěvek na úhradu péče
(§ 27 až 30)
17
Nařízení vlády
 doporučení LRV – vypustit konkrétní částky a
zvolit způsob jednotný, pružný a jednoduchý
  zvolena forma nařízení vlády, které bude
-
-
obsahovat:
částky příspěvku za kalendářní měsíc dle věku
min. a max. částky kapesného dle věku
max. hodnotu osobního daru dle věku
max. hodnotu pomoci nebo příspěvku dítěti při
ukončení pobytu v zařízení
18
Přechodné ustanovení k výpočtu výše
příspěvku
• Nařízení vlády – začátkem listopadu předáno do
vlády
• dle přechodného ustanovení čl. II bodu 3 se do
nabytí účinnosti NV postupuje při výpočtu výše
příspěvku dle dosavadní právní úpravy
• výklad odboru legislativy ze dne 30. 11. 2012:
• nutno rozlišit výpočet výše x stanovení podílů
rodičů, příp. dítěte
19
Dosavadní a nová úprava
 výpočet výše příspěvku – dle dosavadní úpravy,
tj.
celková částka (příspěvková základna x
příspěvkový koeficient, případně x 0,3); za
období kratší než 1 měsíc: celková částka /30 x
počet dnů
 podíl rodičů, příp. dítěte, na hrazení příspěvku –
dle nové právní úpravy (účinné od 1.11.2012)
 v rozhodnutí stanoví ředitel jak výši příspěvku,
tak podíl rodičů (dítěte) na jeho úhradě
20
Dosavadní a nová úprava, zaokrouhlování
podle dosavadní úpravy : § 27 (+ odkazy na § 27 v § 29
odst. 3 a v § 30 odst. 2 a 3)
 podle platné (novelizované) úpravy: § 28, 29, 30 odst. 1
 zaokrouhlování – doporučení: dílčí početní operace
(násobení příspěvkové základny příslušnými koeficienty
nebo výpočet 1/30 výše příspěvku a její vynásobení
počtem dnů, po které dítě pobývalo v zařízení) přesně,
zaokrouhlí se celková výše příspěvku a podíly rodičů
(dítěte) na koruny – metodou přímého matematického
zaokrouhlení (od 50 hal. včetně – nahoru)
 případné přeplatky či nedoplatky související se
zaokrouhlením vyúčtovat (ročně)
21
Snížení nebo nestanovení příspěvku - § 28
• rodiči musí být vždy zachován součet ŽM +
normativních nákladů na bydlení (co je navíc,
může být použito na úhradu příspěvku)
• příspěvek se nestanoví:
a) pokud by „to, co je navíc“ činilo méně než 100
Kč
b) rodič je příjemce dávky pomoci v hmotné nouzi
- prokazování nároku na snížení či prominutí za
12 měsíců od posledního doložení
22
Normativní náklady na bydlení
 Požadavek MPSV sladit podmínky plateb rodičů za pobyt
dítěte v jednotlivých typech zařízení náhradní péče o děti
( se zákonem 359/1999 Sb. a 108/2006 Sb.)
 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 Platné nařízení vlády – č. 482/2012 Sb.
 Normativní náklady na bydlení lze posuzovat pouze u
zákonného zástupce, resp. rodiny umístěno dítěte, kteří
bydlí v bytě/domě na základě nájemní smlouvy nebo mají
tento byt/dům ve vlastnictví či jde o družstevní byt.
Podmínkou je také trvalý pobyt hlášený v uvedeném
bytě/domě.
23
Normativní náklady na bydlení (II)
 Pokud rodič neužívá byt na základě nájemní smlouvy,
nemá družstevní byt ani vlastní byt (bezdomovec, osoba
hlášená na úřadovně), částku normativních nákladů na
bydlení pro jednu osobu dle stanoviska MPSV nelze
vyčíslit a posuzovat se bude pouze, zda jim zbude
částka životního minima
 to však není v některých případech spravedlivé - lze
uvažovat o analogickém využití § 1 odst. 1 nařízení vlády
č. 595/2006 Sb. (o nezabavitelných částkách), kde se
stanoví fiktivní částka normativních nákladů na bydlení
pro jednu osobu pro byt užívaný na základě nájemní
smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, tj. 5687 Kč
24
Úhrada péče u jednostranných sirotků § 29
 nově shodné postavení s oboustranně osiřelým
dítětem (s tím, že „zbytek“ hradí žijící rodič, což
je nutno dovodit z § 27 – hradí rodiče, dítě se
podílí, má-li vlastní pravidelné příjmy)
 pokud nemá jiný příjem, použije se nejvýše 10 %
ze sirotčího důchodu dítěte (nejvýše znamená,
že nesmí být použito více než 10 %, pokud by
však stačilo např. 5 % k úhradě celého
příspěvku, nesmí se použít více než těchto 5 %)
25
Jednostranní sirotci - § 29; kapesné, osobní
dary, věcná pomoc (§ 31 až 33)
 pokud má jiný příjem, použije se k úhradě část
příjmů převyšujících 50 % výše příspěvku pro
danou věkovou kategorii, a to až do výše
příspěvku
 zbytek příspěvku hradí rodič (§ 29 odst. 2)
 u kapesného, osobních darů a věcné pomoci do
vydání nařízení vlády postup podle dosavadní
úpravy (pozn. v § 33 platí nový odkaz na § 24
odst. 5 písm. b) a c))
26
Změna příspěvkového koeficientu
 Informace ČSÚ – k 31. 12. 2012 vzrostl úhrnný
index spotřebitelských cen za rok 2012 o 3,3 %
 příspěvek na úhradu péče se zvyšuje o 3,3 %
(dosavadní § 27 odst. 4), tedy se o 3,3 %
zvyšuje příspěvkový koeficient, který měl dosud
hodnotu 1,063 (navyšováno v r. 2009)
 výpočet: 1,063 + 3,3 % =1,098079
27
Výše příspěvku od 1. března 2013
 Součin příspěvkové základny uvedené v § 27 odst. 2
(ve znění účinném do 1. 11. 2012) a příspěvkového
koeficientu po zaokrouhlení na koruny činí v případě,
že se zařízení vyplácí přídavek na dítě nebo hradí-li
příspěvek dítě nebo nezaopatřená osoba:
a) 1098 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku (1000x1,098079)
b) 1263 Kč - dítě od 6 do 10 let věku (1150x1,098079)
c) 1428 Kč – dítě od 10 do 15 let věku (1300x1,098079)
d) 1592 Kč - dítě nad 15 let či nezaopatřená osoba
(1450x1,098079)
28
Výše příspěvku od 1. března 2013 –
nevyplácení přídavku na dítě
 pokud se zařízení se nevyplácí přídavek na dítě,
vynásobí se příspěvková základna uvedená v § 27
odst. 2, ve znění účinném do 1. listopadu 2012 číslem
1,3 (součin příslušné částky dle věku dítěte a





koeficientu 1,3) a poté příspěvkovým koeficientem
1,098079
příspěvek po zaokrouhlení na koruny tedy činí:
a) 1428 Kč – dítě do 6 let (1000x1,3x1,098079)
b) 1642 Kč – 6-10 let (1150x1,3x1,098079)
c) 1856 Kč – 10-15 let (1300x1,3x1,098079)
d) 2070 Kč – nad 15 let (1450x1,3x1,098079)
29
Návrh nařízení vlády
 příspěvek na úhradu péče (navýšení úměrně tomu, o
kolik se zvýšilo dětem kapesné): 1113 Kč – dítě do 6 let
věku, 1503 Kč – 6-15 let věku, 1742 Kč – dítě od 15 let
nebo nezaopatřená osoba
 kapesné: 60 Kč do 6 let, 180 Kč 6-10 let, 300 Kč 10-15
let, 450 od 15 let nebo nezaopatřená osoba
 osobní dar – ve výši životního minima pro danou
věkovou kategorii (1740 Kč, 2140 Kč, 2450 Kč)
 věcná pomoc nebo peněžitý příspěvek nejvýše 25 tis.
Kč
30
Povinná dokumentace - § 34
vnitřního řádu zařízení doplnit pravidla
oznamování útěku Policii ČR včetně uvedení osoby
oprávněné k převzetí dítěte po jeho vypátrání
 v programu rozvoje osobnosti vést záznamy o plnění
stanovených cílů
 v dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte
zadrženého na útěku uvádět obdobné údaje jako o
průběhu pobytu dítěte v oddělené místnosti
 do
31
Sankce a kontrola - § 35
 MŠMT provádí kontrolu nad dodržováním
zákona (působnost ČŠI není dotčena)
 LRV doporučila vypustit ust. o ukládání pokut,
neboť ani ve školském zákoně není obdobné
ust., navíc ředitel zařízení vystupuje v někt.
případech jako funkčně příslušný správní orgán
(vykonavatel veřejné moci), kde ukládání sankcí
za přestupky není na místě; doposud nebyla
ministerstvem žádná pokuta udělena
32
Působnost správního řádu - § 36
řád se nevztahuje na udělování výjimek
ministerstvem:
- z počtu dětí v diagnostické třídě (§ 11 odst. 3)
- ze zřizování DDŠ odděleně nebo oddělených rodinných
skupin (§ 13 odst. 3)
- ze zřizování VÚ odděleně (§ 14 odst. 4)
odkladný účinek nemá odvolání proti: zamítnutí žádosti o
poskytování plného přímého zaopatření, umístění a
přemístění dítěte, zamítnutí žádosti o povolení pobytu
mimo zařízení, zrušení pobytu podle § 23 odst. 1 písm.
d) – tj. odvoláním sice nenastává právní moc, ale
rozhodnutí je předběžně vykonatelné
 správní




33
Nepřijímání dětí do zařízení - § 38
a) děti pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
pokud dle lékaře vyžadují odbornou zdravotní péči,
kterou jim zařízení nemůže poskytnout
b) děti s psychiatrickým onemocněním (schizofrenie,
bipolární porucha, těžké depresivní a úzkostné stavy
vyžadující psychiatrickou léčbu)
• dětem bacilonosičům nebo v karanténě by měl být
zajištěn pobyt v nemocnici, nebo jim péči poskytne
samo zařízení
34
Zrušení § 40a – hrazení nákladů za převoz
dítěte
• před novelou duplicitní úprava
• postup upraven v § 26 odst. 4 zákona č.
273/2008 Sb. (o Policii ČR)
• - zajistí-li policista nezletilou osobu, musí
informovat zákonného zástupce nebo školské
zařízení, z něhož utekla
• - zařízení zajistí bezodkladný odvoz
• - pokud výjimečně převoz zajistí policie,
povinnost uhradit náklady má nezl. osoba nebo
její zákonný zástupce
35
Zmocňovací ustanovení - § 41
 MŠMT stanoví vyhláškou standardy kvality pro
preventivně výchovnou péči ve střediscích a
standardy kvality pro výkon ústavní a ochranné
výchovy v zařízeních
 v r. 2012 NÚV vytvořil návrh struktury, v r. 2013
by mělo dojít k dokončení standardů, tvorbě
kritérií jejich hodnocení a přípravě k pilotnímu
ověření
 nařízení vlády (částky příspěvku, kapesného atd.
(účinnost leden 2014 (?))
36
Přechodná ustanovení
zřizovatelé středisek – uvést zakladatelské
dokumenty do souladu s novelou do 12 měsíců –
(původně mělo dojít i ke změně názvu –
Střediska preventivních služeb - Parlament
neschválil)
• 2. zřizovatelé DD a DDŠ – uvést počty rodinných
skupin do souladu s § 4 odst. 5 do 5 let
• 3. výpočet výše příspěvku, kapesného, hodnoty
daru k narozeninám atd., pomoci při ukončení
pobytu – do nabytí účinnosti nařízení vlády
postup dle dosavadní úpravy
• 1.
37
Přechodná ustanovení (II)
 4. diagnostické ústavy – mohou poskytovat
preventivně výchovnou péči dětem umístěným
na žádost zákonných zástupců (tzv. dobrovolné
pobyty“) do 31. 8. 2017; počet těchto dětí musí v
průměru za měsíc odpovídat nejvýše 10 %
kapacity DÚ
38
Změny dalších souvisejících zákonů
 měly souviset se zrušením pojmu „školská
zařízení pro preventivně výchovnou péči“ – nově
pouze „Střediska výchovné péče“, nebylo
důsledně provedeno (v § 1 pojem zůstal)
 krizový zákon, zákon o ochraně veřejného
zdraví, zákon o matrikách, jménu a příjmení,
zákon o DPH, zákon o pedagogických
pracovnících
 školský zákon – středisko se považuje za
školské poradenské zařízení
39
[email protected]

similar documents