Právní aspekty činnosti optometristy

Report
Právní odpovědnost
Mgr. MUDr. Dita Mlynářová
Brno
2012
Právní úprava
• Úmluva o lidských právech a biomedicíně
• Listina základních práv a svobod – zejména
články 6,7,8,10,31
• Zákon o péči o zdraví lidu č. 20/1966 Sb.
• Zákon o zdravotních službách č.372/2011 Sb.
• Zákon o veřejném zdravotním pojištění
č.48/1997 Sb.
• Zákon o způsobilosti lékařů č. 95/2004 Sb.
• Zákon o zdravotní péči v NZZ č. 160/1992
• Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000
• Zákon o ochraně před návykovými látkami č.
379/2005 Sb.
• Zákon o způsobilosti zdravotníků – nelékařů
č.96/2004
• Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích
• Zákon č.455/1991 Sb., živnostenský
zákon
• Vyhláška o činnostech zdravotnických
pracovníků 55/2011
• Vyhláška, kterou se stanoví min. požadavky na
studijní programy 39/2005
• Vyhláška o věcném a technickém vybavení
č.221/2010
• Vyhláška o atestační zkoušce č.189/2009
• ČSN EN ISO 11986 (195226)
• Nařízení vlády č. 336/2004
Optometrista
• Způsobilost k výkonu povolání - § 11 zákona č. 96/2004 o
nelékařských zdravotnických povoláních:
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání optometristy se
získává absolvováním
• a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního
oboru pro přípravu optometristů, nebo
• b) akreditovaného bakalářského studijního oboru optometrie,
pokud byl zahájen nejpozději ve školním roce 2005/2006.
(2) Za výkon povolání optometristy se považuje činnost v rámci
diagnostiky a korekce očních refrakčních vad a poradenství a
aplikace kontaktních čoček.
Vyhláška o činnostech zdravotnických
pracovníků – 55/2011
• § 10 Optometrista:
(1) Optometrista vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále
bez odborného dohledu a bez indikace může
• a) doporučovat vhodné druhy a úpravy brýlových čoček,
• b) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad,
včetně druhů kontaktních čoček a jejich vhodného použití,
• c) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, manipulovat
s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
• d) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a
prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a
sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
• (2) Optometrista bez odborného dohledu a bez indikace u
osob starších 15 let věku může
• a) vyšetřovat zrakové funkce a provádět metrická vyšetření
refrakce oka, určovat refrakční vadu a provádět korekce,
• b) rozhodovat, zda je ke korekci refrakční vady vhodné použít
dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické
pomůcky, a předepisovat je, zhotovovat a opravovat,
• c) vyšetřovat v oblasti předního segmentu oka pro potřeby
korekce refrakčních vad,
• d) provádět poradenskou činnost v oblasti refrakčních vad,
• e) při podezření na oční onemocnění doporučovat pacientům
vyšetření u lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru
oftalmologie,
• f) aplikovat kontaktní čočky a předávat je s poučením a
doplňkovým sortimentem pacientům a provádět jejich
následné kontroly.
• (3) Optometrista pod odborným dohledem
očního lékaře se specializovanou způsobilostí
v oboru oftalmologie může provádět
• a) činnosti uvedené v odstavci 2 u osob
mladších 15 let,
• b) vyšetření na oftalmologických
diagnostických přístrojích; tato vyšetření však
nehodnotí a nestanovuje diagnózu.
Zákon č. 123/2000 Sb., o
zdravotnických prostředcích
• podmínky pro používání zdravotnických prostředků,
• klinické hodnocení zdravotnických prostředků,
• předepisování, výdej, nákup, skladování a prodej
zdravotnických prostředků,
• instalaci, instruktáž, používání, údržbu, servis a
evidenci zdravotnických prostředků,
• oznamovací povinnosti,
• výkon státní správy a dalších činností v oblasti
zdravotnických prostředků,
• kontrolu,
• pokuty.
§ 19
zákona 123/200 Sb.Povinnosti související s
nákupem, skladováním a prodejem zdravotnických
prostředků
• zacházet se zdravotnickými prostředky v
souladu s návody
• hlásit bezodkladně nežádoucí příhody SÚKLu
• uchovávat po dobu 10 let kopie poukazů a
objednávek
• Zdravotnické prostředky musí být skladovány
podle pokynů jejich výrobců a
kontrolovány, zda není důvod pro jejich
vyřazení
Prostředky pro dezinfekci, čištění, oplachování
• zařazeny podle míry rizika do třídy IIb podle
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb.,
• Mají tedy přísnější režim skladování a
zacházení s nimi než vlastní kontaktní čočky
• Nutné proškolení osob, které a těmito
prostředky zacházejí
• mají být tyto prostředky zaznamenány do
zdravotnické dokumentace do při poskytování
zdravotní péče
Vyhláška o věcném a technickém
vybavení
• Příloha 2 B - 2.8. Optometrista
• Vybavení: vyšetřovací křeslo s lampou, brýlová skříň,
štěrbinová lampa,
• optotypy, vybavení k určení barvocitu,
• zácvikový stolek se zrcadlem a osvětlením,
• přístroj na měření zakřivení oční rohovky,
• fokometr, skiaskop nebo autorefraktometr,
• zařízení k zatemnění oken, pokud je prováděna
skiaskopie.
• Nevyžaduje se vyšetřovací lehátko, tonometr,
fonendoskop a osobní váha.
Optik
• Podnikání na základě zákona č. 455/1991
Sb., živnostenský zákon
• Všeobecnými podmínkami provozování
živnosti fyzickými osobami
• a) dosažení věku 18 let,
• b) způsobilost k právním úkonům,
• c) bezúhonnost.
• Živnost vázaná – podmínkou odborná
způsobilost, praxe v oboru
Provozování živnosti optik
• Překážky provozování živnosti:
• Konkurz, 3 roky od rozhodnutí o prodeji
podniku nebo od zastavení konkurzu pro
nedostatek majetku
• Insolvence - úkony související se vznikem,
změnou nebo zrušením živnostenského
oprávnění jen s písemným souhlasem
insolvenčního správce.
Překážky provozování živnosti 2
• správním orgánem uložen trest nebo sankce
zákazu činnosti týkající se provozování živnosti
v oboru
• Zrušení živnostenské oprávnění pro závažné
porušení nebo opakované závažné porušování
podmínek stanovených rozhodnutím o udělení
koncese, - po dobu 3let od právní moci
rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění
Oční optik – odborná způsobilost
•
způsobilost k výkonu zdravotnického
povolání optometristy
• vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání
diplomovaný oční optik
nebo diplomovaný oční technik,
• střední vzdělání s maturitní zkouškou v
oboru vzdělání oční optik s poskytováním
zdravotní péče nebo oční technik,
• osvědčení o rekvalifikaci vydané
akreditovaným zařízením MŠMT a 4 roky praxe
v oboru
Kontaktní čočky
• Technické parametry ČSN EN ISO 119 86, Úřad
pro měření a normalizaci
• posouzena shoda jeho vlastností se základními
požadavky stanovenými právními předpisy
= prohlášení o shodě
• CAVE datum vydání a datum poslední revize
• CE + 4 místný znak, obsahuje označení
notifikující osoby
• Návod k použití
Nařízení vlády č. 336/2004
- technické požadavky na zdravotnické prostředky - příloha 1.
- Požadavky na zdravotnický prostředek se považují za splněné,
pokud je v souladu s požadavky harmonizovaných norem
• Na trh nebo do provozu může být zdravotnický prostředek
uveden,
• a) byla u něho stanoveným způsobem posouzena shoda jeho
vlastností se základními požadavky (dále jen "shoda") a
výrobce nebo zplnomocněný zástupce vydal o tom písemné
prohlášení (dále jen "prohlášení o shodě"),
• b) byly k němu přiloženy informace o jeho použití v souladu s
bodem 13 přílohy č. 1 k tomuto nařízení; při jeho uvedení na
trh v České republice musí být informace o jeho použití v
českém jazyce.
Druhy právní odpovědnosti
• trestně právní
• občanskoprávní
• správně právní
• pracovně právní
• disciplinární odpovědnost
Předpoklady vzniku právní
odpovědnosti obecně
1. jednání nebo opomenutí, které je protiprávní
(je v rozporu s povinnostmi zdravotnického
pracovníka)
2. škodlivý následek (i ohrožení právním
předpisem chráněných hodnot)
3. příčinná souvislost mezi jednáním a
následkem ( KAUZÁLNÍ NEXUS)
4. zavinění
Zavinění
• úmysl přímý
• úmysl nepřímý
• nedbalost vědomá
• nedbalost nevědomá
Zavinění
• ad 1. pachatel věděl, že poruší nebo ohrozí chráněný zájem,
nebo může porušit nebo ohrozit a chtěl takové porušení
nebo ohrožení způsobit
• ad 2. pachatel věděl, že svým jednáním může způsobit
porušení nebo ohrožení zákonem chráněného zájmu a pro
případ, že jej způsobí, s tím byl srozuměn
• ad 3. pachatel věděl, že může ohrozit nebo porušit zákonem
chráněný zájem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že
takový následek nezpůsobí
• ad 4. pachatel nevěděl, že svým jednáním může ohrozit
nebo porušit zákonem chráněný zájem, ač o tom vzhledem
k okolnostem a svým osobním poměrům vědět měl a mohl
Trestné činy zdravotníků
•
•
•
•
•
Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti
Ublížení na zdraví z nedbalosti
Neposkytnutí pomoci
Neoprávněné nakládání s osobními údaji
Neoznámení a nepřekažení trestného činu –
zejména týrání, vražda,těžké ublížení…
Další trestné činy
•
•
•
•
•
Omezení a zbavení osobní svobody
Poškození cizích práv
Šíření nakažlivé choroby
Ohrožení pod vlivem návykové látky
Neoprávněné nakládání s orgány, lidským
genomem a embryí, klonování
II) občanskoprávní odpovědnost
1. obecná odpovědnost za škodu – především na zdraví
2. odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které
mají původ v povaze přístroje
3. odpovědnost za škodu na vnesených a odložených
věcech
Za škodu, kterou způsobil zaměstnanec, odpovídá obecně
poškozenému zaměstnavatel,
Ad 2. odpovědnost za škodu způsobenou
okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje
= odpovědnost za výsledek = objektivní odpovědnost
Předpoklady:
• okolnosti, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, kterých bylo použito
• vznik škody
• příčinná souvislost mezi okolnostmi a vzniklou škodou
Ten, kdo přístroj nebo věc použil, nemůže se zprostit
odpovědnosti ani tehdy, prokáže-li, že škodu nezavinil
Ad 3.odpovědnost za škodu na
vnesených a odložených věcech
• Je-li s provozováním nějaké činnost zpravidla
spojeno s odkládáním věcí, odpovídá
provozovatel za škodu na věcech odložených
• a to na věcech odložených na místě k tomu
určeném či obvyklém
• ledaže by ke škodě došlo i jinak
Pracovněprávní odpovědnost
• odpovědnost zaměstnance za škodu
Předpoklady vzniku :
porušení pracovních povinností zaměstnancem, při
výkonu pracovních činností nebo v souvislosti s ním
vznik škody na straně zaměstnavatele
příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a
vzniklou škodou
zavinění zaměstnance
• odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách
• odpovědnost na svěřených předmětech
Povinnosti zaměstnance obecně
• Povinnost oznamovací a zakročovací - § 171
zákoníku práce
= povinnost zaměstnance oznámit zaměstnavateli
hrozící škodu
+ povinnost zakročit přiměřeným způsobem,
odvrátit či zmírnit škodlivé následky
Informovaný souhlas
• Článek 5 Úmluvy a § 23/1 zák.20/1966 Sb.
• O povaze poskytované zdravotní péče a
každého vyšetřovacího nebo léčebného
výkonu, jakož i o jeho důsledcích
• O rizicích výkonu
• O alternativách výkonu
• O potřebném léčebném režimu
• Vzor www.lkcr.cz
Co má obsahovat pozitivní revers
• Kdo, kde, kdy s čím vyslovil souhlas
• Povaha onemocnění, potřebný výkon a jak
bude probíhat
• Jaká jsou rizika doporučeného výkonu
• Jaké jsou alternativy doporučeného výkonu
• Prohlášení o rozhovoru, možnosti dotazů a
informovaném souhlasu s výkonem+podpis
Co má obsahovat negativní revers
• Kdo, kdy, kde, komu jaký výkon odmítl
• Jakého náležitého vysvětlení se mu dostalo,
zejména na jaká rizika pro život a zdraví byl
upozorněn a zda poučení rozumí
• Prohlášení, že přes toto poučení doporučený
výkon (nebo hospitalizaci) odmítá
• Datum a podpis, eventuálně podpis svědka
Péče bez souhlasu pacienta
• 1.Nemoci s povinným léčením, nosiči
• 2. Jestliže osoba jevící známky duševní
choroby nebo intoxikace bezprostředně ohrožuje
sebe nebo své okolí
• 3. Pacient není schopen dát souhlas a jde o
neodkladné výkony pro život a zdraví
• 4.U nezletilého či zbaveného ZSÚ odmítán
souhlas a jde o neodkladné výkony
Odpovědnost za zásah do práva na
ochranu osobnosti
• Ochrana života a zdraví – žaloby za imateriální
újmu
• Ochrana lidské důstojnosti a práva na
svobodné rozhodování
• Ochrana soukromí a právo na ochranu
osobních údajů
• Ochrana osobní svobody a nucená
hospitalizace
Povinnost mlčenlivosti
• Řešeno v § 55/2 d) zák. 2O/1966 Sb., který je v
poměru lex specialis k zákonu o ochraně
osobních údajů č. 101/2000 Sb.
• Zdravotnický pracovník je povinen zachovat
mlčenlivost o skutečnostech o kterých se
dozvěděl při výkonu svého povolání kromě
taxativně stanovených výjimek
Výjimky z povinné mlčenlivosti
a) Souhlas pacienta s poskytnutím údajů
b) Oznamovací povinnost dle právního předpisu
c) Se souhlasem soudce v trestním řízení
d) V nezbytně nutném rozsahu pro právní
ochranu lékaře nebo ZZ v případě soudního
sporu nebo trestního řízení
Právní ochrana zdravotníků
Mediální zákony – právo na odpověď a právo na dodatečné
sdělení (lhůty 30-8-15). Zákonné náležitosti – nutno dodržet.
Příklad.
Žaloba na ochranu osobnosti nebo na ochranu dobré pověsti
právnické osoby – § 13 o.z. lze se domáhat, aby bylo upuštěno
od neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti,
aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno
přiměřené zadostiučinění.
Uplatnění práva na náhradu nemajetkové újmy v penězích
Trestní oznámení pro pomluvu
Mezi lékaři – stížnost ČLK (smírčí a disciplinární řízení)
Právo na obranu
• Policie je povinna zakročit dle § 10 zákona č. 273/2008 Sb. o
Policii ČR, § 50 krátkodobá ochrana osob
• Právo na sebeobranu – nutná obrana:
• Útok musí přímo hrozit nebo trvat (lze jej odvracet, nikoli
oplácet)
• Obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená ke způsobu útoku
• Krajní nouze - nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto
nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený
následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než
ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo,
povinen je snášet.
Děkuji za pozornost
Doporučuji praktickou příručku pro lékaře a
zdravotníky, která nedávno vyšla:
Lékař a právo, JUDr. Jan Mach
Lze objednat v nakladatelství Grada
[email protected] katalogové číslo 3058

similar documents