Prezentace1

Report
Povinnosti a odpovědnost při přípravě a
provádění staveb
§ 152 povinnosti a odpovědnost stavebníka
§ 153 povinnosti a odpovědnost stavbyvedoucího
a osoby vykonávající stavební dozor
§ 154 povinnosti vlastníka stavby a zařízení
§ 158 vybrané činnosti ve výstavbě
§ 159 odpovědnost projektanta
§ 160 povinnosti zhotovitele
§ 161 povinnosti vlastníků technické infrastruktury
Povinnosti stavebníka § 152
• Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, tato
povinnost se týká i terénních úprav a zařízení
• Přitom musí mít na zřeteli zejména:
• Ochranu života a zdraví osob a zvířat
• Ochranu životního prostředí
• Ochranu majetku
• Šetrnost k sousedství
K tomu je povinen zajistit provedení a vyhodnocení zkoušek a měření
předepsaných zvláštními právními předpisy
Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení
ani ohlášení nebo u jiného obdobného záměru ( např. zřízení reklamního
zařízení)
Povinnosti stavebníka při přípravě stavby
Stavebník je povinen:
• Pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit
předepsanou dokumentaci, vyžaduje-li zákon zpracování
projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou je
stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace
takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám
• O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení v
dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi
přímo dotčené
• U staveb prováděných svépomocí uvést do souladu prostorové
polohy staveb s ověřenou projektovou dokumentací
Povinnosti stavebníka při realizaci stavby
Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je
stavebník povinen,
• Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního
podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení
stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, včetně následných změn
• Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení
stavby (nál. štítku § 18 d vyhl. č. 503/2006 Sb.) a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
případně do vydání kol. souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným způsobem
• Zajistit aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny
doklady týkající se provádění stavby
• Umožnit provedená kontrolní prohlídky a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky
se zúčastnit
• Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy
a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby, tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103
• Oznámení stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu
Stavby financované z veřejného rozpočtu
U staveb financovaných z veřejného rozpočtu, kterou provádí
stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen:
• Zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby
• Zajistit autorský dozor projektanta, popř. hlavního
projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou
projektovou dokumentací, pokud projektovou dokumentaci
zpracovala osoba oprávněna podle zvláštního předpisu
Povinnost vlastníka stavby
Vlastník stavby je povinen:
• Udržovat stavbu po celou dobu její existence
• Neprodleně ohlásit stavebnímu závady na stavbě, které ohrožují životy či
zdraví osob nebo zvířat
• Umožnit kontrolní prohlídku stavby a pokud tomu nebrání vážné důvody,
této prohlídky se zúčastnit
• Uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního
souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas
nevyžaduje
• Uchovávat po celou dobu existence stavby dokumentaci jejího skutečného
provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou
dokumentaci, popř. jiné důležité doklady týkající se stavby
Odpovědnost projektanta § 159
Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za:
• Respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a
• Za jejich koordinaci
Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s
příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány
Odpovědnost projektanta
• projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby
provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a
ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na
životní prostředí
• Projektant je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na
výstavbu, vztahující se ke konkrétnímu stavebnímu záměru
• Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly
kontrolovatelné
• Není-li projektant způsobilý některou část projektové dokumentace
zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním
pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za její zpracovaný
návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako
celku tím není dotčena.
Obecné požadavky na výstavbu
Obecné požadavky na výstavbu:
• Obecné požadavky na využívání území (vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění
novel č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb., a č. 431/2012 Sb.)
• Technické požadavky na stavby (vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění novely č.
20/2012 Sb.)
• Obecné technické požadavky zajišťující bezbariérové užívání staveb (vyhl.
Č. 398/2009 Sb.)
Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny
při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání
a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné
požadavky na výstavbu.
Obecné požadavky na výstavbu
Výjimku z obecných požadavků na výstavbu:
• Lze povolit v jednotlivých odůvodněných případech
• Lze povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního
předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně
umožňuje
• Jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života
osob a sousední pozemky nebo stavby
• Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu
sledovaného obecnými požadavky na výstavbu
Obecné požadavky na výstavbu
•
O výjimce z obecných požadavků na využití území při stanovení požadavků na
vymezování pozemků a umisťování staveb na nich rozhoduje stavební úřad
příslušný rozhodnout ve věci
Pro územní souhlas se výjimka připouští
O výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků
zabezpečující bezbariérové užívání stavby rozhoduje stavební úřad příslušný
rozhodnout ve věci
Řízení ve věci se vede na žádost buď samostatně, nebo může být spojeno s
územním, stavebním, nebo jiným řízením podle tohoto zákona, nemusí však být
ukončeno společným správním akte.
Rozhodnutí o povolení výjimky nebo odchylného řešení lze vydat jen v dohodě
nebo se souhlasem dotčeného orgánu, který hájí veřejné zájmy chráněné podle
zvláštních právních předpisů, kterých se odchylné řešení týká.
Vybrané činnosti ve výstavbě § 158
Vybrané činnosti ve výstavbě jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě mohou
vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění k jejich výkonu podle zvl. Právního předpisu (z.č.
360/1992 Sb.)
Vybranou činností je projektová činnost, kterou se rozumí:
Zpracování územně plánovací dokumentace
Územní studie
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní
rozhodnutí a
projektová dokumentace, kterou se rozumí projektová dokumentace pro stavby.
• Dle ust.§ 104 odst. 1 písm. a) až e)
• Stavby pro vydání stavebního povolení podle § 115
• K uzavření veřejnoprávní smlouvy podle ust. § 116
• K posouzení autorizovaným inspektorem podle ust. § 117
• Změn staveb uvedených v ust. § 118 písm. a) až d)
• Staveb uvedených v písm. a) až e) k opakovanému stavebnímu povolení nebo dodatečnému
povolení stavby podle § 129
• Pro provádění stavby
• Pro nezbytné úpravy podle ust. §§ 137, nebo
• Vodního díla k ohlášení podle ust. § 15a odst. 2 písm. c) vodního zákona
Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.
Předepsané dokumentace a projektové dokumentace jsou vybranou činností
ve výstavbě (může je zpracovat pouze projektant)
Vybranou činností ve výstavbě není
• dokumentace skutečného provedení a
• dokumentace bouracích prací
Přechodná ustanovení:
• dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována přede
dnem účinnosti této vyhlášky (29. Březen 2013) a předložená SÚ do 31. 12.
2014, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy
• dokumentace pro provádění stavby může být zpracována podle původní
právní úpravy, pokud bude stavba zahájena do 31. 12. 2014
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění vyhl. Č. 62/2013 Sb.
Vyhláška se nevztahuje na obsah a rozsah projektové dokumentace pro:
• stavby letecké
• Stavby drah a na dráze, včetně zařízení na dráze
• Stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací
(vyhl. Č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb)
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění vyhl. Č. 62/2013 Sb.
Vyhláška stanoví rozsah a obsah
• dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení (příloha č. 1)
• dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území (příl. č. 2)
• dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
(příl. č. 3)
• společná dokumentace pro vydání společného ÚR a SP (příl. č. 4)
• projektová dokumentace pro ohlášené stavby podle ust. § 104 písm. a) až e) SZ
nebo projektová dokumentace pro vydání SP (příl. č. 5)
• dokumentace pro provádění stavby (příl. č. 6)
• dokumentace skutečného provedení stavby ( příl. č. 7)
• dokumentace bouracích prací (příl. č. 8)
a dále
• náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a jejich
vedení (příl. č. 9)
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění vyhl. Č. 62/2013 Sb.
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území a dokumentace
pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území obsahuje části:
A.
B.
C.
D.
E.
Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Situační výkresy
Výkresová dokumentace
Dokladová část
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění vyhl. Č. 62/2013 Sb.
PD pro ohlášení a stavební povolení se člení na :
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a
technologických zařízení
E. Dokladová část
+ rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a
významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému
provedení, apod.
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění vyhl. Č. 62/2013 Sb.
PD pro provádění stavby se člení na:
A.
Průvodní zpráva
B.
Souhrnná technická zpráva
C.
Situační výkresy
D.
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E.
Dokladová část
+rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a
významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedení apod.
Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje :
A.
Průvodní zpráva
B.
Souhrnná technická zpráva
C.
Situační výkresy
D. Výkresová dokumentace
E. Geodetická část
+rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a
významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedení apod.
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl.
Č. 62/2013 Sb.
Dokumentace bouracích prací tvoří:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace
E. Dokladová část
+rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a
významu stavby, jejímu umístění, stavebně
technickému provedení apod.

similar documents