Prezentace studia EVVO

Report
Kvalifikační studium
Školní koordinátor
EVVO
Informace o realizaci studia
prosinec 2010 – květen 2012
Chceš-li mít dobrý plán na jeden rok, pěstuj rýži.
Chceš-li mít dobrý plán na deset let, pěstuj stromy.
Chceš-li mít dobrý plán na celý život, vzdělávej a
vychovávej mladé lidi.
Legislativa
Vzdělávací program Kvalifikační studium
pro výkon specializované činnosti Školní
koordinátor EVVO je realizováno
v souladu s §5 odst. 2 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů
 s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o DVPP,
akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků
 se Standardy pro udělování akreditací
DVVP č. j. : 26 451/2005-25, 30 908/2005-25
Cíl kvalifikačního studia
Zabezpečit formou
třísemestrálního akreditovaného
programu zákonem požadované
studium ke splnění
kvalifikačního předpokladu
pro školního koordinátora
EVVO.
Cílová skupina


pracovníci škol a školských zařízení, na
které se vztahují příslušná ustanovení
zákona č. 563/2004 Sb.;
stávající nebo budoucí koordinátoři
environmentální výchovy a vzdělávání na
školách, kteří získají teoretické i praktické
znalosti a dovednosti k plánování,
realizaci, koordinaci a evaluaci EVVO ve
škole
ČASOVÁ DOTACE
Celková hodinová dotace 250 hodin, z toho:



1. semestr: 142 hodin
2. semestr: 78 hodin
3. semestr: 30 hodin
Prezenční cyklus
přednášek, exkurzí a ekopraktik
Obsah studia – moduly:
A.
B.
C.
D.
Teorie EVVO, legislativa
EVVO v praxi
Témata EVVO
EVVO na školách
Modul A: Teorie EVVO (10 hod.)

Cíl, obsah, rozsah,
pojetí a vývoj
EVVO

Systém EVVO
v ČR - základní
dokumenty ČR a
EU v oblasti
EVVO, instituce,
sítě, financování


Principy udržitelného
rozvoje
- pilíře a výchova
k udržitelnému
rozvoji
Role koordinátora
EVVO – management
EVVO
Modul B: EVVO v praxi (90 hod.)



Příprava a realizace
plánů EVVO a
konkrétní ukázky,
příklady dobré praxe
Projekty EVVO, granty
a další možnosti čerpání
financí
Příklady vyučovacích
metod,
interdisciplinární
aktivní učení EVVO



Náměty pro praktickou
EVVO v jednotlivých
vyučovacích
předmětech
Exkurze a terénní výuka
(ve spolupráci se
středisky ekologické
výchovy v krajích)
Řešení problémových
úkolů, ekopraktikum
Modul C: Témata EVVO (70 hodin)





Příklady péče o prostředí
školy, včetně školního
pozemku a ekologizace
provozu školy, ekologické
audity škol
Hospodaření s přírodními
zdroji
Základy krajinné ekologie
Vztah organismu a
prostředí, znečištění ŽP
Globální problémy lidstva
a globální souvislosti





Životní prostředí
v regionech
Nástroje ochrany
životního prostředí
Příklady z výroby a
spotřeby
Složky životního
prostředí
Chemie a životní
prostředí
Modul D: EVVO na školách (80 hodin)




Didaktika EVVO
Hodnocení žáků,
indikátory hodnocení
Příklady řešení
konfliktních situací
týkajících se životního
prostředí a udrž. rozvoje
Spolupráce s partnery,
kontakty s místní
správou a středisky EV,
rodiči, podniky,
veřejností, NNO



Informační zdroje a
jejich možnosti: servis
pro pedagogické
pracovníky, informační
internetové stránky ad
Využívání vhodných
příležitostí – soutěže a
samostatné práce žáků
k rozvoji EVVO
Výukové programy a
jejich využití




Koordinátor – manažerské
a komunikační
dovednosti, poradenství
Rozvoj klíčových
kompetencí v rámci
EVVO
Diference EVVO ve
studijních a učebních
oborech, další uplatnění
EVVO v RVP, ŠVP a
plánech DVPP – realizace
ve škole, průřezové téma
environmentální výchovy,
integrovaná výuka EVVO




Systém EVVO na škole
a její analýza
Organizace, koordinace
a plánování EVVO ve
škole
Ekopsychologie – klima
třídy a školy, odcizení
člověka k přírodě,
ekologická etika
Osobní příklad a
výchova integrované
osobnosti
Lektoři a odborníci
Doc. RNDr. Milada Švecová, CSc.
RNDr. PhDr. Danuše Kvasničková
Mgr. Vladimír Melichar, botanik
RNDr. Jaroslav Růžička, ekolog
RNDr. Tomáš Vylita, hydrogeolog
Ing. Stanislav Wieser, ekolog
Bc. Petr Krása - ekolog
Poradci a konzultanti projektu:
Mgr. Hana Stýblová
Ing. Vít Venhoda, Ing. Lucie Tousecká – OŽPZ KÚ
Pavlína Štyndlová, ekofarma Kozodoj
Závěrečná práce
Výběr témat (doplnění, rozšíření)
 Formální náležitosti
 Konzultace garanta s každým
účastníkem
 Posudky hodnotitelů
 Obhajoba závěrečné práce

Ukončení studia – květen 2012
Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku
před komisí:
a/ obhajoba závěrečné písemné práce
b/ pohovor o tématu či exkurzi
c/ ověření získaných znalostí a teorie
Způsob ukončení studia
Účastníci si mohou společně vybrat jednu z forem:
Individuální obhajoba před komisí
 Veřejná obhajoba před kolegy

Slavnostní forma předávání
osvědčení
Finanční zabezpečení programu
Náklady na třísemestrální studium – 11.000 Kč
Účastníci z Karlovarského kraje – 6.000 Kč od KÚ
 Platby (škola na fakturu nebo samoplátce)
Karlovarský kraj: 5.000 Kč v 1 semestru

Ústecký kraj: 5.000 Kč v 1. semestru školou
6.000 Kč v 2. semestru:
(buď dotací Ústeckého kraje nebo školou)
Dokumentace studia
Archivace všech podkladů a prací
 Evidence účastníků a evidence
vydaných osvědčení
 Ediční činnost
– vydávání tematických článků
a závěrečného souhrnného sborníku

Kritéria
pro úspěšné absolvování studia
Povinná 80% účast frekventantů kurzu
v přímé výuce či exkurzích
 Vypracování tématického článku
 Zpracování závěrečné práce, její
obhajoba při komisionelní zkoušce:
- délka obhajoby včetně doplňujících
otázek komise je 15 minut

Organizační tým:
Metodický garant:
Mgr. Petra Frýzlová
e-mail: [email protected]
Mgr. Darina Dvořáčková
[email protected]
Organizace a koordinace:
Mgr. Alena Coubalová
e-mail: [email protected]
tel.: 353 585 268, 775 755 037
Děkujeme Vám za pozornost
a těšíme se na spolupráci!

similar documents