Presentasjon John W. Viflot

Report
UTVIKLINGSPLAN FOR HØGSKOLEN I TELEMARK
Kjølnes, Porsgrunn
Presentasjon for oppstartsmøte.
Agenda
1. Gjennomgang av organisering og sammensetning for hver av de tre arbeidsgruppene
2. Gjennomgang av mandat/arbeidspunkt for hver av de tre arbeidsgruppene
3. Gjennomgang av fremdriftsplanen
4. Mal for gruppearbeid fra 13.15-14.15
ORGANISERING
LOKALE DISKUSJONSARENAER FOR UTVIKLING AV PLANEN:
Oppdragsgiver
HiT
Styringsgruppe
Prosjektledelse
SB
Tore Kildal
HiT
John Viflot/Morten
Østby
Sluttrapport HiT
Høyskolen internt
Offentlig forvaltning og
infrastruktur
Næringsliv og lokalmiljø
UTVIKLINGSPLAN
Presentasjon for STYRINGSGRUPPA.
ORGANISERING - DELTAKERE
Styringsgruppe
Høgskolen i Telemark v/Kristian Bogen
Porsgrunn kommune v/Per Wold
Skien kommune v/Knut Wille
Telemark fylkeskommune v/Terje Riis-Johansen
Statsbygg v/Gro Bratsberg
Studentorganisasjonen i Telemark v/Børge A. Aunan
Porsgrunn utvikling A/S v/Kjell Arne Lunde
Prosjektledelse
Arbeidsgrupper for diskusjoner og
utvikling av planen
HiT v/John Viflot/Morten Østby/Erik Nordberg /Anita Dale
(referent)
Statsbygg v/Tore Kildal/Gro Bratsberg
Høgskolen internt
Leder: Morten Østby, HiT
HiT v/Thorstein Fåne, Kari
Bjaadal,
Nina Martinsen, Erik Nordberg,
Anders Davidsen, Erik Aarnes
SiTel v/Nils-Harald Henriksen
SoT v/Jim Johnsen
SB v/Stein Inge Kval-Engstad
SiG v/Henrik Stemsrud
PK v/Øyvind Solbakken
Offentlig forvaltning og
infrastruktur
Leder:?
HiT v/Morten Østby
Telemark fylkeskommune v/Bjørg Hilde
Herfindal
Porsgrunn kommune v/Jorid Sætre
SB v/Tore Kildal
PU v/Kjell Arne Lunde
Statens vegvesen v/Gunn Marum
Jernbaneverket v/?
Næringsliv og lokalmiljø
Leder : John Viflot, HiT
HiT v/John Viflot, Arild Hovland, Anne
Solberg, Marianne Hedlund,
Morten Melaaen, Mette Kammen
Teltek v/Marit Larsen
NHO v/Nicolai Boye
PK v/Øyvind Solbakken
PU v/Kjell Arne Lunde
Vekst i Grenland v/Ståle Tveit
Lillegården kom.senter v/Einar Christiansen
Herøya Industripark v/Tor Oscar Bolstad
Sykehuset Telemark ?
MANDAT FOR GRUPPE: HØGSKOLEN INTERNT
1. Vurdere ulike tiltak for å styrke Porsgrunn og Kjølnesområdet som et attraktivt studiested, herunder bl.a.:
a. gjennomføre fase 2 for nytt studenthus på Kjølnes, jf. underpunkter på s. 10 i vedlagte idéskisse.
Det bør for øvrig tas utgangspunkt i det arbeidet som allerede er gjort i den vedlagte idéskissen.
b. identifisere hva som er studentenes ønsker for at Campus Kjølnes skal bli et attraktivt studiested i
årene fremover.
c. Identifisere og etablere felles møteplasser mellom Porsgrunn kommune og HiT og HiTs studenter
d. utarbeide prognoser for studenttallsutviklingen og personalutviklingen på studiested Porsgrunn for
perioden 2012-2020. Prognosen bør ta utgangspunkt i en studieportefølje som nå med fremskriving
av studenttallet slik var pr. 01.10.11.
e. anslå arealbehov som må dekkes ut fra en slik prognose, og ut fra andre forhold (som for eksempel
studentevaluering infrastruktur), herunder:
i. behov for undervisningslokaler (klasserom/auditorium)
ii. behov for grupperom
iii. behov for kontorplasser
iv. behov for spesialrom.
f. vurdere og fremlegge alternative løsninger for hvordan arealbehovet kan dekkes (økt
arealeffektivitet, ombygging, leie av lokaler, nybygg m.v., eller en kombinasjon av disse tiltakene).
g. vurdere hvilke årlige merkostnader de ulike løsningene vil medføre for høgskolen med tilhørende
forslag til finansiering i et langtidsbudsjett.
2. Legge fram en samlet anbefalt løsning for punkt 1.
Punkt 1 a. bør ta utgangspunkt i vedlagte idéskisse for nytt studenthus på Kjølnes. Punktene
1 b.-1 f. bør ta utgangspunkt i S-sak 8/10 med arbeidsgruppens rapport i vedlegg 2 (ePhorte 2009/894-16).
MANDAT FOR GRUPPE: OFFENTLIG FORVALTNING OG INFRASTRUKTUR
1. Vurdere ulike tiltak for å styrke Porsgrunn og Kjølnesområdet som et attraktivt studiested,
herunder bl.a.:
a. vurdere infrastrukturmessige muligheter for å bedre vei- og kollektivtransport til
Kjølnesområdet
b. vurdere hvordan Kjølnesområdet kan gjøres mer attraktivt både for studenter og
næringsvirksomhet
c. vurdere hvordan Porsgrunn by kan gjøres mer attraktiv/studentvennlig for
studentene
d. vurdere parkeringsforhold på Kjølnesområdet, herunder bl.a. arealbehov og om det
kan etableres felles parkeringsordninger
e. vurdere tiltak for å øke kollektivandelen for tilsatte/studenter på Kjølnesområdet.
2. Anbefale en handlingsplan med konkrete tiltak for å styrke Porsgrunn som et attraktivt
studiested.
MANDAT FOR GRUPPE: NÆRINGSLIV OG LOKALMILJØ
1. Vurdere ulike næringsutviklingstiltak for å styrke Porsgrunn og Kjølnesområdet som et
attraktivt studiested, herunder bl.a.:
a. Identifisere potensielle aktører for felles utvikling på Kjølnesområdet.
b. Vurdere i hvilken grad de identifiserte aktørene kan bidra til felles utvikling
sammen med høgskolen og øvrige eksisterende aktører på Kjølnesområdet.
c. Sondere mulighetene for felles utvikling på Kjølnesområdet med de identifiserte
aktørene.
d. Utarbeide en plan for et nytt felles næringsbygg på Kjølnesområdet.
2. Vurdere og anbefale ansvar og fremdriftsplan for den videre næringsutviklingen på
Kjølnesområdet.
FREMDRIFTSPLAN
Febr.
2012
2012
Uke
7-9
Uke
2012
Uke
Oppstartsmøte
2012
Uke
Midtveismøte
27/2
Rapportskriving,
- utkast
Siste
plenums
-møte
2012
Ferdigstille
rapport
30.06.12
Leveringsfrist for
gruppene
23/4
Styringsgruppemøte
Diskusjonsforum
Utviklingsutvalg og
Formannskap
Naboskap/lokalsamfunn
Konferanse
BAKGRUNNSMATERIALE
•
•
•
•
•
•
•
•
Kommunedelplan Kjølnes
Porsgrunn kommunes utviklingsplan
Kunnskapspark i Porsgrunn - Porsgrunn Utvikling AS og TFK Eiendom
Studenthus Porsgrunn, Idéskisse HiT april 2011
Studentmelding, Porsgrunn kommune under arbeid
SB sin kartlegging av UH-campus 2011
Usability – Kartlegging av brukskvalitet utført av SB og SINTEF
Jernbaneverket
Forventninger til gruppene
1. Presentasjonsrunde
2. Diskusjon av mandatet
3. Organisering og fremdriftsplan i egen arbeidsgruppe utover våren
a. Beslutte 1. møte i arbeidsgruppen
4. Presentere momenter knyttet til pkt. 2 og 3 ovenfor i plenum fra kl. 14.15
5. Spesielt for gruppe Offentlig forvaltning og infrastruktur: Velge leder

similar documents