408_Osobní obchodní společnosti_Prezentace

Report
VY_32_INOVACE_07_EKO_408_Mus
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti
podpory 1.5
„EU peníze středním školám“
Název školy
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Název OP
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0258
Název projektu
Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ
Šablona
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Označení vzdělávacího materiálu
VY_32_INOVACE_07_EKO_408_Mus
Druh učebního materiálu
prezentace
Autor
Ing. Bohuslav Musil
Vzdělávací obor, pro který je
materiál určen
Předmět
Cukrář
Ročník
2. ročník
Název tematické oblasti (sady)
Podnikání, majetek a hospodaření podniku
Název vzdělávacího materiálu
Osobní obchodní společnosti
Anotace
Zhotoveno, (datum/období)
Prezentace slouží k osvojení a procvičení znalostí v tématu podnikání,
podnikatel a podnik. Má žákům přiblížit základní pojmy v oblasti
obchodních společností, vysvětlit jejich význam a upevnit znalosti žáků.
Je určena pro výuku ekonomiky ve 2. ročníku učebního oboru Cukrář.
13. 12. 2013
Ověřeno
28. 2. 2014
Ekonomika
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Právnické osoby
 Korporace
- obchodní korporace
1
(nový zákon č. 90/2012 Sb.)
a) obchodní společnosti
b) družstva
- spolky (nelze založit za účelem podnikání)
Fundace
- nadace (veřejně prospěšné a dobročinné účely)
- nadační fond (dočasný k dobročinnému účelu)
 Ústavy (společensky užitečné, např. muzea)
ZÁKON č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních
korporacích)
2
Osobní obchodní společnosti
Obchodními korporacemi jsou obchodní
společnosti a družstva.
Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a
komanditní společnost - osobní společnosti
Společnost s ručením omezeným a akciová
společnost - kapitálové společnosti
Evropská společnost a evropské hospodářské
zájmové sdružení. (Řídí se především předpisy
Evropské unie.)
Družstvy jsou družstvo a evropská družstevní
společnost.
Osobní společnost
může být založena jen za podnikatelským účelem nebo
za účelem správy vlastního majetku. Právní jednání
týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku
vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.
Osobní společnost se zakládá společenskou smlouvou.
Statutárním orgánem osobní společnosti je každý její
společník. Jestliže je společníkem právnická osoba,
vykonává společnická práva a povinnosti jí pověřený
zmocněnec – fyzická osoba. Společníci, kteří jsou
statutárním orgánem, musí splňovat podmínky pro
provozování živnosti.
3
VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v. o. s.)
je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na
jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za
její dluhy společně a nerozdílně. (I osobním
majetkem.)
Společnost nezřizuje žádné orgány. Statutárním
orgánem v. o. s. jsou všichni její společníci. Pro
společníky platí zákaz konkurence. Vzájemné právní
poměry společníků se řídí společenskou smlouvou.
Každý společník má jeden hlas, ledaže společenská
smlouva určí jinak. Není-li ve společenské smlouvě
dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné a zisk či
ztráta se dělí rovným dílem. Zisk podléhá DPFO.
Má-li podle společenské smlouvy společník
vkladovou povinnost, splní ji ve lhůtě, způsobem a v
rozsahu určeným společenskou smlouvou. Výše
vkladu a jeho forma není určena - i provedení práce
nebo poskytnutí služby. Není předepsán základní
kapitál (je tvořen souhrnem vkladů, které však nejsou
u v. o. s. povinné.) Společník může do společnosti
přistoupit nebo ze společnosti vystoupit změnou
společenské smlouvy.
4
Společnost se nejčastěji zrušuje:
a) výpovědí společníka
b) dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým
zrušuje společnost,
c) smrtí společníka, zánikem společníka právnické
osoby
d) dnem právní moci rozhodnutí o prohlášení
konkursu na majetek některého ze společníků, o
schválení oddlužení některého ze společníků,
právní mocí exekučního příkazu k postižení podílu
některého společníka ve společnosti
e) vyloučením společníka nebo z jiných důvodů
určených ve společenské smlouvě či zákoně o
obchodních korporacích
KOMANDITNÍ SPOLEČNOST k. s.
je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její
dluhy omezeně - komanditista a alespoň jeden společník
neomezeně - komplementář.
Komplementáři jsou statutárním orgánem, společnost
řídí a ručí i osobním majetkem. Není-li ve společenské
smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly komplementářů
stejné.
5
Komanditista ručí vkladem zapsaným v obchodním
rejstříku. Komanditista splní vkladovou povinnost ve
výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě.
Minimální vklad není stanoven. Pokud společenská
smlouva určí, že komanditisté ručí za dluhy společnosti
do výše určené částky „komanditní suma“, uvede se
tato částka ve společenské smlouvě. Nelze sjednat
nižší komanditní sumu, než kolik činí vklad
komanditisty. Podíly komanditistů se určují podle
poměru jejich vkladů zaznamenaných ve společenské
smlouvě.
6
O věcech, které nepřísluší statutárnímu orgánu
rozhodují všichni společníci.
Neurčí-li společenská smlouva jiné dělení, dělí se zisk
a ztráta mezi společnost a komplementáře na
polovinu. Komplementáři si část zisku a ztráty rozdělí
rovným dílem. Část zisku, která připadla společnosti,
se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru
jejich podílů a komanditních sum. Ztrátu
komanditisté nesou jen do výše komanditní sumy.
Ztrátu komanditisté nenesou, jestliže komanditní
suma nebyla stanovena.
7
Použitá literatura:
KLÍNSKÝ, Petr; MŰNCH, Otto. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní
střední školy. 4. vyd. Praha: EDUKO. ISBN 978-808-7204-375.
Zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech
[ 1, 2, 2, 4, 5, 6, 7] [cit. 2013-12-13]. Dostupný pod licencí Microsoft Office
2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi ... cz&CTT=114) na WWW:
<http://office.microsoft.com/cs-cz/images/>.
Zdroje:
http://business.center.cz/
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání
na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.

similar documents