Nemocenské pojištění

Report
Nemocenské pojištění 2015
Pojistné na sociální zabezpečení
2015
Změny dalších právních předpisů
Ing. Michal Ztratil
Ostrava 18.1.2015
Přehled změn právních předpisů
Novely zákonů
•
250/2014 Sb. – doprovodný zákon k zákoně o státní
službě
•
251/2014 Sb. – technická novela zákona 582/1991 Sb.
•
267/2014 Sb. – velká daňová novela s předpisy
souvisejícími v nemocenském a důchodovém pojištění,
zrušení JIM
Vyhlášky, sdělení
•
208/2014 Sb. – Vyhláška MPSV – VVZ, koef.,valorizace
•
214/2014 Sb. – Sdělení MPSV – redukční hranice NP
Účast na pojištění - opakování
Zaměstnání –
Změna od 1.1.2014
•
činnost zaměstnance pro zaměstnavatele, ze které
mu plynou nebo by mohly plynout příjmy podléhající
dani ze závislé činnosti a nejsou od daně osvobozeny
•
taxativní vymezení konkrétních vztahů + ostatní
způsob
•
Od 1.1.2015 změna bodu 3 – státní zaměstnanci
podle zákona o státní službě
•
Návaznost na přechod do služebního poměru, místní
příslušnost
Účast na pojištění - opakování
Podmínky účasti na pojištění
•
Výkon zaměstnání
1.
na území ČR
2.
sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň
2500 Kč měsíčně
•
Výkon zaměstnání při nesjednání částky ZP nebo
sjednání ve výši < 2500 Kč - ZMR
1.
na území ČR
2.
dosažení příjmu alespoň 2500 Kč za kalendářní měsíc
Posouzení druhu zaměstnání
Účast na pojištění - opakování
Sčítání příjmů u zaměstnání malého rozsahu, DPP
•
1. DPČ – od 1.7.2014 příjem 8/2014 1500 Kč
•
2. DPČ – od 15.8.2014 příjem 8/2014 1000 Kč
•
Dodatečná zúčtovaná odměna
•
1. DPČ – od 1.7.2014 příjem 8/2014 1500 Kč
•
2. DPČ – od 15.8.2014 do 31.8.2014
příjem 10/2014 1000 Kč – aplikace § 8 odst. 3
zák. č. 589/1992 Sb.
Účast na pojištění
Vznik a zánik pojištění – vliv ZOK
•
jednatel – smlouva o výkonu funkce
•
podmínky trvání pojištění
•
pracovní poměr na funkci jednatele
•
smlouva o výkonu funkce a souběžný pracovní poměr
•
vliv § 61 ZOK
•
OSSZ nebude primárně napadat označení druhu
zaměstnání
pracovní poměr x statutární zástupce
Účast na pojištění
Zvýšení minimální mzdy – NV č. 204/2014 Sb.
•
8500 Kč ---> 9200 Kč měsíčně
•
50,60 Kč ---> 55 Kč/hod.
•
Dopady do účasti na pojištění, ZMR
•
PS rozsah 12 hod/týdně, mzda 50,60 Kč/hod
•
do 31.12.2014 mzda 2429 Kč měs. -> jedná se o ZMR
•
od 1.1.2015 mzda 2640 Kč měs. -> vznikne účast na pojištění od
1.1.2015 a potrvá nepřetržitě do skončení zam.
Vyhláška MPSV č. 208/2014 Sb.
Všeobecný vyměřovací základ 2013
stejně jako za rok 2012
Přepočítací koeficient
• průměrná mzda 2015
25903 Kč
1,0273
26611 Kč
zvýšení o 669 Kč
• maximální vyměřovací základ 2015
1 277 328 Kč
zvýšení o 32112 Kč
• rozhodný příjem pro NP 2014
2 500 Kč
Sdělení MPSV č. 214/2014 Sb.
Redukční hranice 2015
• Pro rok 2015 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP
stanoveny takto:
I. redukční hranice = 888 Kč (+23 Kč)
II. redukční hranice = 1331 Kč (+33 Kč)
III. redukční hranice = 2662 Kč (+67 Kč)
• Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového
výdělku na rok 2015 jsou:
I. redukční hranice = 0,175 x 888 = 155,40 Kč
II. redukční hranice = 0,175 x 1331 = 232,93 Kč
III. redukční hranice = 0,175 x 2662 = 465,85 Kč
Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru
Vývoj elektronického podání
•
§ 123e zák. č. 582/1991 Sb.
•
§ 162 zák. č. 187/2006 Sb.
•
účinnost od 1.1.2013
•
Povinnost komunikace mezi ČSSZ a subjekty
sociálního zabezpečení výhradně elektronicky
•
Odložení postupu nejprve do 31.12.2013, dnes
poslední odklad do 31.12.2014
•
Od 1.1.2015 zcela zrušena povinnost komunikovat
elektronicky
Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru
Tiskopisy ve formátu datové věty - XML
•
Oznámení o nástupu do zaměstnání
•
Přehled o výši pojistného
•
Příloha žádosti o dávku
•
Evidenční list důchodového pojištění
Úkoly zaměstnavatelů přihlašovaných do registru
Změny e-podání od 1.1.2015
•
§ 123e zák. č. 582/1991 Sb., § 162 zák. č. 187/2006 Sb.
•
Možnosti e-podání
•
1. Datová zpráva – podepsaná uznávaným elektronickým
podpisem – elektronická podatelna OSSZ
•
2. Datová zpráva – odeslaná prostřednictvím datových
schránek – schránka e-podání ČSSZ, OSSZ
•
3. Datová zpráva – s ověřenou identitou podatele
způsobem určeným orgánem nemocenského pojištění, v
případě jeho zajištění
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz
ePortál - podporuje snadné vyplnění s automatickými výpočty
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz
ePortál – při přihlášení DS předvyplní osobní údaje
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz
Aplikace pro vyplňování funguje i bez doplňku
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz
Po úspěšné kontrole by se e-podání nemělo vrátit z důvodu chyby
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz
Při vyplňování se aplikace neustále připojuje na e-portál a při
kontrole pošle tzv. fiktivní xml zpracování ke kontrole správnosti
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Vyplňování tiskopisů - on-line na webu www.cssz.cz
Po úspěšné kontrole by se e-podání nemělo vrátit z důvodu chyby
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb.
Změny – § 5 odst. 1 zákona
Výjimky z vyměřovacích základů - zaměstnanci
•
a) náhrada škody podle zákoníku práce a právních
předpisů upravujících služební poměry
•
b) odstupné další odstupné, odchodné a odbytné,
•
c) věrnostní přídavek horníků
•
d) plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního
důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího
stupně po uplynutí jednoho roku ode dne skončení
zaměstnání
poskytované na které vznikl nárok podle zvláštních
právních předpisů a odměna při skončení funkčního
období, na kterou vznikl nárok podle zvl. p.p.
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb.
Změny od 1.1.2015 – pojistné na sociální pojištění
Výjimky z vyměřovacích základů - zaměstnanci
•
e) jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k
překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v
důsledku živelní pohromy, požáru, ekologické nebo
průmyslové havárie nebo jiné mimořádně závažné události,
•
Již nebude platit výjimka pro:
•
odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a
zlepšovacích návrzích6), pokud vytvoření a uplatnění
vynálezu nebo zlepšovacího návrhu nemělo souvislost s
výkonem zaměstnání,
•
pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance v
případě nepeněžních příjmů
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb.
Změny od 1.1.2015 – pojistné na sociální pojištění
Zrušení sazby pojistného 26%
•
od 1.1.2015 již všichni zaměstnavatelé budou platit sazbu
25 % z VZ zaměstnance
•
existence pojistného pro zvýšení dob dobrovolné účasti
na důchodovém pojištění z 10 let --- na 15 let
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb.
Změny – pojistné na sociální pojištění
Potvrzení o dosažení maximálního vyměřovacího
základu
•
Nezapomenout na údaj – účast na důchodovém
spoření
•
rozdělení vyměřovacích základů – není povinné
Úhrn za období
před kalendářním
měsícem, kdy se
stal účastníkem DS
Úhrn za období od
kalendářního
měsíce, kdy se stal
účastníkem DS
Sazba 6,5 %
Sazba 3,5 %
POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ – 589/1992 Sb.
Odvod pojistného
„Záporný“ vyměřovací základ
•
Snížení úhrnu započitatelných příjmů v kal. měsíci
•
a) v němž bylo toto plnění vráceno srážkou z příjmů
•
b) do něhož bylo zúčtováno, vráceno srážkou, ale
nedošlo k úplné kompenzaci
•
c) zaměstnanec nemá příjmy
vznik záporných hodnot – nepřípustné
Snížení VZ v kal. měsíci, do něhož byl zúčtován vyšší
příjem
DŮCHODOVÉ
POJIŠTĚNÍ
Spisovny - důchodové pojištění
Zák. č. 251/2014 Sb.  novela zák. č. 582/1991 Sb.
- Povinnost spisoven poskytovat údaje ČSSZ, OSSZ
- Legalizace placení za tyto úkony
- Prokazatelné výdaje spisovny budou regulovány
vyhláškou – viz Vyhláška MPSV
č. 339/2014 Sb. ze dne 29.12.2014
Děkuji
za pozornost

similar documents