Cvičení 5 - Přeprava zvířat

Report
Ochrana a welfare hospodářských
zvířat při porážení
Právní předpisy upravující ochranu
hospodářských zvířat při porážení
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška
č.
382/2004
Sb.,
o
ochraně
hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo
jiném usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005
Sb.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při
usmrcování - účinnost od 1. ledna 2013
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů
§ 3 písm. p): Pro účely tohoto zákona se rozumí porážkou
usmrcení jatečného zvířete za účelem využití jeho
produktů.
§ 5 odst. 2 písm. a): Důvodem k usmrcení je využití
produktů hospodářského zvířete (využití produktů zvířete
chovaného nebo drženého pro produkci potravin, vlny,
kůže, kožešin nebo jiných produktů)
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů
Porážení hospodářských zvířat (§ 5, 5a - 5g)
• Přeprava zvířat na jatky
• Vykládka a přehánění zvířat na jatkách
• Ustájení zvířat, která nejsou poražena do 12 hodin
• Fixace zvířat před omráčením
• Omračování
• Vykrvování
• Jatečné zpracování
• Porážku jatečných zvířat na jatkách musí provádět osoba
odborně způsobilá.
• Podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou.
Vyhláška č. 382 / 2004 Sb.,
o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo
jiném usmrcování
• Odborně způsobilé osoby k porážení hospodářských zvířat na
jatkách
• Požadavky na vykládku a přehánění zvířat na jatkách
• Péče o zvířata před porážkou
• Péče o ryby před usmrcením
• Postupy omračování zvířat
• Vykrvování jatečných zvířat
• Postupy při usmrcování zvířat
PŘÍLOHY
č. 1: Podmínky přechovávání živých ryb v kádích a příručních nádržích
č. 2: Nákresy a popis stanovených míst na hlavě zvířete pro vedení omračovacího
úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat
při usmrcování - účinnost od 1. ledna 2013
Příručky osvědčených postupů
Standardní operační postupy
Kontrolní postupy (včetně kontrol omráčení)
Úroveň způsobilosti a osvědčení o způsobilosti
Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty – povinnosti v SOP
Vědecká podpora – kontaktní místo
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat
při usmrcování - účinnost od 1. ledna 2013
Vnitrostátní pravidla, jejichž cílem je zajištění rozsáhlejší ochrany
zvířat při usmrcování, mohou být ponechána v platnosti.
Členské státy mohou přijmout vnitrostátní pravidla zajišťující
rozsáhlejší ochranu zvířat při usmrcování než ta, která jsou
obsažena v tomto nařízení, a týkající se
• usmrcování zvířat mimo jatky a souvisejících úkonů
• porážení farmové zvěře
• rituální porážení zvířat
Welfare při porážení - problémy
Pět základních příčin
• Stres způsobený nevhodným vybavením a postupy
• Vlivy rušící zvířata při přehánění
• Nezpůsobilý personál
• Nedostatečná údržba vybavení/přístrojů
• Špatná kondice zvířat přijatých na jatky

similar documents