Stavba na cizím pozemku od 1.1.2014

Report
Nový katastrální zákon
Setkání geodetů 2012
JUDr. Eva Barešová
Český úřad zeměměřický a katastrální
Skalský dvůr 6. června 2012
Základní zákonné předpisy 1.1.2014
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Účinnost 1.1.2014
3081 paragrafů, 238 zrušených předpisů
Zákon č. xx/2012 Sb., o katastru nemovitostí
Účinnost 1.1.2014
Zrušeny budou:
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem
Zákon č. 344/1992 Sb., katastr nemovitostí ČR (katastrální
zákon)
Všechny provádějící předpisy
Základní změny
Definice nemovitosti
Stavba je součástí pozemku – superficies solo
cedit
Zásada materiální publicity
Předmět evidování v KN
Nová práva zapisovaná do KN
Nový obsah pojmů vklad a záznam
Nemovitosti, nemovité věci
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
§ 119 odst. 2 Nemovitostmi jsou pozemky a
stavby spojené se zemí pevným základem.
§ 120 odst. 2 Stavba není součástí pozemku
(zásada superficies solo cedit neplatí!)
Byt a nebytový prostor nejsou nemovitosti, ale
vztahují
se na něj předpisy o nemovitostech (§ 3 odst. 2
BytZ).
Nemovité věci (ne nemovitosti)
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (účinnost
1.1.2014)
Nemovité věci (§ 498 odst. 1) jsou
pozemky a
podzemní stavby se samostatným účelovým
určením,
věcná práva k nim,
práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.
Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není
součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z
místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato
věc nemovitá
§ 506 stavba dočasná,
§ 1159 jednotka je věc nemovitá,
§ 3055 stavba spojená se zemí pevným základem ve
vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku se
nestává součástí pozemku, ale je nemovitou věcí,
možná vodní díla
Veřejný seznam 1.1.2014
NOZ neobsahuje termín katastr nemovitostí,
ale jen obecný termín veřejný seznam
(vyjma přechodných ustanovení).
Do veřejného seznamu se budou provádět
zápisy.
Rozlišení vkladu a záznamu bude
obsahovat až katastrální zákon.
Superficies solo cedit od 1.1.2014
Návrat k zásadě superficies solo cedit, tj. povrch
ustupuje půdě, čili stavba je součástí pozemku.
§ 506
„Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod
povrchem stavby zřízené na pozemku a jiná
zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně toho,
co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve
zdech. Není-li podzemní stavba nemovitou věcí, je
součástí pozemku, i když zasahuje pod jiný
pozemek.“
Superficies solo cedit od 1.1.2014
Stavba se tak účinností NOZ stane součástí
pozemku, ale jen tehdy, pokud bude totožný
vlastník stavby s vlastníkem pozemku, na
němž stavba stojí.
Nikdo o své vlastnické právo však nepřijde,
ale vlastník pozemku bude mít předkupní
právo ke stavbě (tj. k právu stavby) a
stavebník bude mít předkupní právo
k pozemku.
Zásada materiální publicity
§ 984 NOZ
(1) Není-li stav zapsaný ve veřejném seznamu v souladu
se skutečným právním stavem, svědčí zapsaný stav ve
prospěch osoby, která nabyla věcné právo za úplatu v
dobré víře od osoby k tomu oprávněné podle zapsaného
stavu. Dobrá víra se posuzuje k době, kdy k právnímu
jednání došlo; vzniká-li však věcné právo až zápisem do
veřejného seznamu, pak k době podání návrhu na zápis.
(2) Pro nezbytnou cestu, výměnek a pro věcné právo
vznikající ze zákona bez zřetele na stav zápisů ve
veřejném seznamu se věta první odstavce 1 nepoužije.
Zásada materiální publicity
§ 985 NOZ
Není-li se stav zapsaný ve veřejném seznamu v
souladu se skutečným právním stavem, může se
osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, domáhat
odstranění nesouladu; prokáže-li, že své právo
uplatnila, zapíše se to na její žádost do veřejného
seznamu. Rozhodnutí vydané o jejím věcném
právu působí vůči každému, jehož právo bylo
zapsáno do veřejného seznamu poté, co dotčená
osoba o zápis požádala.
Zásada materiální publicity
§ 986 NOZ
(1) Kdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen
zápisem provedeným do veřejného seznamu
bez právního důvodu ve prospěch jiného, může se
domáhat výmazu takového zápisu a žádat, aby to
bylo ve veřejném seznamu poznamenáno. Orgán,
který veřejný seznam vede, vymaže poznámku
spornosti zápisu, nedoloží-li žadatel ani do dvou
měsíců od doručení žádosti, že své právo uplatnil
u soudu.
Zásada materiální publicity
(2) Požádal-li žadatel o poznamenání spornosti zápisu do
jednoho měsíce ode dne, kdy se o zápisu dozvěděl,
působí jeho právo vůči každému, komu popíraný zápis
svědčí nebo kdo na jeho základě dosáhl dalšího zápisu;
po uplynutí této lhůty však jen vůči tomu, kdo dosáhl
zápisu, aniž byl v dobré víře.
(3) Nebyl-li žadatel o zápisu cizího práva řádně
vyrozuměn, prodlužuje se lhůta podle odstavce 2 na tři
roky; lhůta počne běžet ode dne, kdy byl popíraný zápis
proveden.
Rozhrady
§ 1024 NOZ
(1) Má se za to, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné
podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi
sousedními pozemky jsou společné.
(2) Společnou zeď může každý užívat na své
straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní
výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. Nesmí
však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co sousedovi
překáží v užívání jeho části.
Nově žaloba na určení hranice
pozemku od 1.1.2014
Doposud nelze podat žalobu na určení hranice
pozemku.
§ 1026
„Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo
pochybné, má každý soused právo požadovat,
aby je soud určil podle poslední pokojné držby.
Nelze-li ji zjistit, určí soud hranici podle
slušného uvážení.“
Stavba na cizím pozemku od
1.1.2014
§ 1084
(1) Stavba zřízená na cizím pozemku připadne vlastníkovi
pozemku.
(2) Vlastník pozemku nahradí osobě, která zřídila na cizím
pozemku stavbu v dobré víře, účelně vynaložené náklady.
§ 1086
Kdo v dobré víře zřídil na cizím pozemku stavbu, má právo
domáhat se po vlastníku pozemku, který o zřizování stavby
věděl a bez zbytečného odkladu ji nezakázal, aby mu
pozemek převedl za obvyklou cenu.
Také vlastník pozemku má právo po zřizovateli stavby
požadovat, aby pozemek koupil za obvyklou cenu.
Přestavek od 1.1.2014
§ 1087 NOZ
Zasahuje-li trvalá stavba zřízená na vlastním
pozemku jen malou částí na malou část cizího
pozemku, stane se část pozemku zastavěného
přestavkem vlastnictvím zřizovatele stavby; to
neplatí, nestavěl-li zřizovatel stavby v dobré víře
Přídatné spoluvlastnictví
§ 1223 NOZ
(1) Věc náležící společně několika vlastníkům
samostatných věcí určených k takovému užívání,
že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený
celek, a která slouží společnému účelu tak, že
bez ní není užívání samostatných věcí dobře
možné, je v přídatném spoluvlastnictví těchto
vlastníků. Týká-li se přídatné spoluvlastnictví
nemovité věci zapisované do veřejného seznamu,
zapíše se do veřejného seznamu i přídatné
spoluvlastnictví.
Právo stavby
§ 1240 a násl. NOZ
Opět bude zavedeno právo stavby pro případy, kdy bude
pozemek zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka)
mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu.
Právo stavby
právo dočasné (ne více než 99 let)
bude to nemovitá věc
bude vznikat, zápisem do veřejného seznamu
bude je možné zatížit i převést
může být zřízeno tak, že se vztahuje i na pozemek,
kterého sice není pro stavbu zapotřebí, ale slouží k
jejímu lepšímu užívání.
Služebnosti a reální břemena
od 1.1.2014
Dojde k návratu ke služebnostem a
reálním břemenům, které budou společně
nazývány věcnými břemeny (§ 1257 a
násl.).
Budou vznikat zápisem do veřejného
seznamu.
Nájem a pacht do veřejného
seznamu od 1.1.2014
§ 2203 NOZ
Je-li pronajatá věc zapsána do veřejného seznamu,
zapíše se do veřejného seznamu i nájemní právo, pokud
to navrhne vlastník věci nebo s jeho souhlasem
nájemce.
§ 2333 NOZ
Je-li propachtovaná věc zapsána do veřejného seznamu,
zapíše se do veřejného seznamu i pachtovní právo,
pokud to navrhne vlastník věci nebo s jeho souhlasem
pachtýř. To platí i v případě, že je do veřejného seznamu
zapsána jednotlivá věc náležející k propachtované
hromadné věci.
Vkladový princip od 1.1.2014
Vkladový princip při převodu vlastnického práva
k nemovitosti bude zachován.
Bude stanoveno, že „Převádí-li se vlastnické
právo k nemovité věci zapsané ve veřejném
seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem
do takového seznamu.“.
Vkladový princip bude i při vzniku ostatních
věcných práv.
Návrh nového
katastrálního zákona
Věcný záměr schválen vládou 4.1.2012
Paragrafované znění návrhu duben 2012
3.2.2012 – 2.3.2012 meziresortní připomínkové
řízení
Předloženo vládě koncem dubna 2012
Účinnost shodně s NOZ 1.1.2014
Předmět evidence
v katastru nemovitostí od 1.1.2014
pozemky v podobě parcel,
budovy, kterým se přiděluje číslo popisné nebo evidenční,
budovy, kterým se číslo popisné ani evidenční nepřiděluje,
pokud jsou hlavní stavbou na pozemku, nejedná-li se o
drobné stavby, pokud nejsou součástí pozemku nebo práva
stavby,
jednotky (vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a podle
NOZ),
právo stavby,
nemovitosti, o nichž to stanoví jiný zákon.
Předmět evidence v KN od 1.1.2014
Předmětem evidence v KN nebudou
Podzemní stavby
Rozestavěné budovy
Předmětem evidence v KN možná budou
Vodní díla, pokud vodní zákon stanoví, že se
jedná o nemovité věci a že se zapisují do KN.
Rozšíření obsahu KN od 1.1.2014
Nově i cenové údaje (ze smluv) a údaje pro
daňové účely (daňové základy od Generálního
finančního ředitelství) – tyto údaje jen tomu, kdo
prokáže svou totožnost a uvede účel
Údaj o tom, že se jedná o dočasnou stavbu
Úplná znění prohlášení o rozdělení práva k domu
na vlastnické právo k jednotkám
Katastrální operát
Katastrální operát je veden v listinné nebo
elektronické podobě.
Zápis právních vztahů do KN od
1.1.2014
Zápisy právních vztahů vkladem, záznamem nebo
poznámkou.
Vklad je zápis do KN, kterým se zapisují věcná práva,
práva s povahou věcných práv a práva ujednaná jako
věcná práva.
Záznam je zápis do KN, kterým se zapisují práva
odvozená od vlastnického práva.
Poznámka je zápis do KN,m kterým se zapisují významné
informace týkají se evidovaných nemovitostí nebo v KN
zapsaných vlastníků a jiných oprávněných.
Zápis právních vztahů do KN od
1.1.2014
Zápisy práv se do KN provádějí na základě písemností v
listinné podobě nebo v elektronické podobě, vyhotovené
způsobem stanoveným jiným právním předpisem.
Pokud je listina vyhotovena v elektronické podobě, musí
být opatřena časovým razítkem.
Listina pro zápis do KN musí být určitá a srozumitelná.
Týká-li se právo, které má být na základě listiny zapsáno
do KN, jen části pozemku evidovaného v KN, musí být s
listinou spojen geometrický plán, který část pozemku
vymezuje. GP se považuje za součást listiny.
Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy byl návrh
na zápis doručen katastrálnímu úřadu.
Zápis právních vztahů do KN od
1.1.2014
Po doručení listiny pro zápis právních vztahů do KN,
vyznačí se, že právní vztahy jsou dotčeny změnou, tzv.
plomba.
Po vyznačení plomby katastrální úřad o tom informuje
účastníky vkladového řízení prostřednictvím datové
schránky. Jinak, než datovou schránkou se informace
nezasílá.
Do katastru nemovitostí se budou
zapisovat tato práva od 1.1.2014
vlastnické právo,
věcné břemeno (služebnosti a reální břemena),
zástavní právo,
podzástavní právo,
budoucí zástavní právo
předkupní právo s účinky věcného práva
Do KN se budou zapisovat tato
práva od 1.1.2014
právo nezbytné cesty,
výměnek, budoucí výměnek
přídatné spoluvlastnictví,
správa svěřenského fondu,
výhrada vlastnického práva,
právo zpětné koupě,
Do KN se budou zapisovat tato
práva od 1.1.2014
zákaz zcizení nebo zatížení sjednaný jako
věcné právo,
výhrada práva lepšího kupce,
ujednání o koupi na zkoušku,
nájem,
pacht,
vzdání se práva na náhradu škody na
pozemku.
Přezkum vkladové soukromé listiny
§ 19
Před rozhodnutím o povolení vkladu KÚ zkoumá u
vkladové listiny, která je soukromou listinou, zda
vkladová listina splňuje náležitosti listiny pro zápis do
KN
obsah listiny doložené k návrhu na vklad odůvodňuje
navrhovaný vklad,
právní jednání je učiněno v předepsané formě,
účastník řízení není omezen právními předpisy v
nakládání s nemovitostí,
Přezkum vkladové soukromé listiny
k právnímu jednání byl udělen souhlas podle jiného
předpisu,
z obsahu listiny a jeho porovnáním s dosavadními
zápisy v KN není patrný důvod, pro který by bylo
právní jednání neplatné,
Navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v KN
(na překážku povolení vkladu není, pokud logickou
mezeru mezi zápisem v KN a navrhovaným vkladem
podle vkladové listiny navrhovatel doloží současně s
návrhem na vklad listinami, které návaznost vkladové
listiny na dosavadní zápisy v KN doplní)
Přezkum vkladové veřejné listiny
Pokud je vkladová listina sepsána jako veřejná
listina, KÚ zkoumá, zda
veřejná listina splňuje náležitosti listiny pro zápis do
KN
obsah veřejné listiny doložené k návrhu na vklad
odůvodňuje navrhovaný vklad a
navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v KN.
Rozhodnutí o povolení/zamítnutí
vkladu
Rozhodnutí o povolení vkladu se poznamená ve
spise (nabývá právní moci)
Účastníci obdrží vyrozumění o vkladu (změnový
výpis z KN) – již ne! vracení listiny s doložkou
(listina se bude přikládat k návrhu jen 1x!!)
Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je přípustná
žaloba podle OSŘ
Správní poplatky od 1.1.2014
Zpoplatněny budou vklady (včetně těch,
které dosud jsou záznamem), nikoliv
záznam a poznámky
Geometrický plán
Geometrický plán je neoddělitelnou
součástí listiny, podle které má být
proveden zápis do katastru,
je-li třeba předmět zápisu zobrazit do
katastrální mapy
má-li být zpřesněno jeho geometrické a
polohové určení předmětu zápisu nebo
byl-li průběh hranice určen soudem.
Údaje KN po 1.1.2014
Údaje v KN se vedou podle dosavadních
právních předpisů do doby, než jednotlivé
evidované údaje budou dotčeny změnou.
KÚ jsou oprávněny uvést zápisy v KN do
souladu s tímto zákonem i dříve z moci
úřední.
Trvalá stavba
O údajích o budově evidované podle
dřívějších předpisů se má za to, že se jedná
o trvalou stavbu.
Děkuji za pozornost

similar documents