Finance, Banky, Úrokové operace, Instrumenty

Report

označením peněžní formy kapitálu, který má
podobu zápůjček nebo výpůjček na finančních
trzích nebo u finančních institucí.

se cokoli, co je všeobecně přijímáno při placení
za zboží a za služby nebo při úhradě dluhu.

Můžeme charakterizovat jako soustředění
nabídky volných peněžních prostředků a
poptávky po nich a soustavu institucí a
nástrojů k soustřeďování a používání
(umísťování) těchto peněžních prostředků za
účasti finančních zprostředkovatelů.

Finanční trh je systém nástrojů a vztahů mezi
nimi, jejichž prostřednictvím dochází
k soustřeďování a přelévání volných finančních
prostředků na základě nabídky a poptávky.




peněžní trh
kapitálový trh
primární trh
sekundární trh



Soustřeďování dočasně volných zdrojů
peněžních prostředků
Pružné přelévání kapitálu mezi odvětvími
(alokace volných zdrojů tam, kde je jejich
využití nejefektivnější)
Přerozdělování volných zdrojů (přeměna úspor
v investice)




Riziko úpadku dlužníka
Riziko snížení hodnoty kapitálu
Riziko snížení příjmu ze zapůjčeného kapitálu
Riziko spojené s potřebou rychlé návratnosti
úvěru




Riziko úpadku dlužníka
Riziko snížení hodnoty kapitálu (Inflace,
snížení hodnoty akcií, …)
Riziko snížení příjmu ze zapůjčeného kapitálu
Riziko spojené s potřebou rychlé návratnosti
úvěru



přímo
polopřímo
nepřímo



Věřitelé
Dlužníci
Finanční zprostředkovatelé



vstupují na finanční trh, představují spojení
mezi dlužníky a věřiteli
Zprostředkovatel, který zajišťuje přesun peněz,
nebo kapitál
mají 2 základní formy:
1.
banky
2.
nebankovní finanční zprostředkovatelé:





pojišťovny:
penzijní fondy:
vzájemné fondy:
podílové a investiční fondy
firmy cenných papírů



liberalizace na finančních trzích
nárůst volatility peněžních a finančních veličin
– volatilita = pohyb hodnot
rozvoj techniky a technologie




transformace peněz a kapitálu
redukce transakčních nákladů
monitorování bonity dlužníka
racionalizace platebního systému






stimulační
motivační
stabilizační
alokační
distribuční
Shromažďovací







alokační
obchodní (likvidity)
cenotvorná (informační)
diverzifikace rizika
realizace vlastnických práv
funkce uchovatele hodnoty
depozitní





peníze
dluhové instrumenty
investiční instrumenty
finanční instrumenty
reálné instrumenty
předmět instrumentu je aktivum, ze kterého mi
plyne nárok budoucí cash flow





investiční cenné papíry
cenné papíry kolektivního investování
odvozené investiční nástroje
složené investiční nástroje
speciální typy smluv
většinou nemají hmatatelnou podobu; v situaci
inflace ztrácejí hodnotu
 patří sem všechny typy cenných papírů
 deriváty
 pojistné produkty
 bankovní účty
většinou hmatatelné podoby
 v situaci inflace a nestability většinou hodnota
roste
 drahé kovy
 drahokamy


Investování chápeme i jako pořízení
takového aktiva, které v budoucnosti
přinese
svému
vlastníkovi
určitý
ekonomický prospěch
investice je oběť dnešní jisté hodnoty
(spotřeby) ve prospěch budoucí nejisté
spotřeby



Investiční cenné papíry
CP vydané fondem
Deriváty


ČNB
Ministerstvo financí



informace o bankovním sektoru v ČR,
bankovní dohled ČNB
centrální registr úvěrů, který spravuje ČNB




seznam pojišťoven působících v ČR a jejich
vybrané souhrnné údaje
seznam pojistných matematiků
seznam a registr pojišťovacích
zprostředkovatelů a likvidátorů pojistných
událostí
informace ke zkouškám odborné způsobilosti
pro pojišťovací zprostředkovatele či makléře





informace o pravomocných rozhodnutích ČNB
o nabídkách převzetí a o manažerských
obchodech
seznamy subjektů působících na kapitálovém
trhu ČR,
seznamy kótovaných cenných papírů,
informace pro zájemce o makléřské zkoušky



přehled penzijních fondů působících v ČR
indikátory jejich hospodaření
výroční zprávy orgánů dohledu nad penzijním
připojištěním






zabezpečení dostatečných informací
spolehlivosti finančního trhu
řízení monetární politiky
Upravuje fungování burzy
Upravuje mimoburzovní trh
centrální depozitáře







Zákon o České národní bance č. 6/1993 Sb.
Zákon o bankách č. 21/1992 Sb.
Zákon č. 87/1995Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu
Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování
Zákon č. 591/1992 Sb. , o cenných papírech
Zákon č. 190/2004 Sb. , o dluhopisech






Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se
státním příspěvkem
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských
států Evropské unie na území České republiky
Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti
kapitálového trhu
Zákon č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník
Zákon č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník
(spotřebitelské smlouvy o finančních službách)
Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o
změně některých dalších zákonů (zákon o
nabídkách převzetí)


Banka bývá charakterizována jako
zprostředkovatel pohybu finančních
prostředků mezi jednotlivými ekonomickými
subjekty.
Úroková instituce


Úrok vyjádřený v procentech z hodnoty
zapůjčeného kapitálu se nazývá úrokovou
sazbou.
úrokové období - období, za něž se úroky platí
nebo připisují k dluhu, zvolí rok (což je
nejčastější praxe), úroková sazba se označuje
symbolem p.a. – z latinského per annum.


jednoduché úročení
složeném úročení


úročení polhůtné (dekurzívní)
úročení předlhůtné (anticipativní)






u = úrok,
K = kapitál,
p = úroková sazba v %,
d = doba splatnosti ve dnech,
i = úroková míra v setinách,
t = doba splatnosti v letech



K0= hodnota dluhu na počátku (vyplacená
částka).
I = úroková sazba v setinách p.a.
K1= kapitál splatný za rok

Za období t roků:
splátka = úmor + úrok

Uvedeme na ilustrativním příkladu pětiletého
úvěru 200000 Kč při 9% úrokové sazbě výpočet
anuity a porovnání běžného (tab.1) a anuitního
splácení tohoto úvěru (tab.2).
Rok Úvěr na
Úroky
Úmor
Splátka
Úvěr na
počátku
konci
roku
roku
1
200000
18000
40000 58000
160000
2
160000
14400
40000 54400
120000
3
120000
10800
40000 50800
80000
4
80000
7200
40000 47200
40000
5
40000
3600
40000 43600
0
Rok
Úvěr na
Úroky
Úmor
Splátka
Úvěr na
počátku
konci
roku
roku
1
200000
18000
33418
51418
166582
2
166582
14992
36426
51418
130155
3
130155
11714
39704
51418
90451
4
90451
8140
43278
51418
51418
5
47172
4246
47172
51418
0

similar documents