1_Aktualni_vyvoj_v_oblasti_PO

Report
Aktuální informace o požární
bezpečnosti staveb
1) přehled změn právních předpisů
2) technická pravidla a doporučení
3) změny norem v souvislosti s výtahy
4) zkušební předpis - ZP 30
5) změny kodexu norem PBS a jim příbuzným
6) plánované změny norem PBS
7) informace o aktuálních stavbách a problémech
8) nedostatky projektů PBŘ a chyby projektantů
Ing. Michal Valouch
Ing. Jiří Pokorný Ph.D
30. 1. 2013
Novela zákona č. 183/2006 Sb.,
Změny přijaté zákonem č. 350/2012 Sb.:
účinnost novely od 1. ledna 2013
• ve výkonu veřejné správy
• v kvalifikačních požadavcích
• ve zjednodušení na úseku územního rozhodování
(jedna stavba - jedno rozhodnutí)
• zjednodušení na úseku stavebního řádu (např. povinný
autorský dozor, postavení OS)
Změny souvisejících předpisů:
• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a 13 dalších
zákonů
Hlavním cílem novely je urychlení,
a povolování jednotlivých staveb
zjednodušení
a
zlevnění
přípravy
Novela zákona č. 183/2006 Sb.,
• Novela mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
v částech:
• výkonu SPD v oblasti stavební prevence § 31 odst. 1
písm. b)
- původní „slovní“ popis dle druhu řízení je nahrazen podrobnějším
rozpisem s odkazem na příslušné paragrafy staveb dle SZ
Novela zákona č. 183/2006 Sb.,
• Změny prováděcích vyhlášek ke SZ:
-
legislativně technické úpravy vyvolané novelou SZ
• návrh změny vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb
- stanoví obsah a rozsah dokumentace pro vydání umístění stavby
nebo zařízení
- stanoví obsah a rozsah společné dokumentace pro vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
- nové znění všech příloh
- z hlediska PBS stanové obsah a náležitosti PD a situace
- snaha o sjednocení podmínek dle vyhlášek 23/2008 Sb., v platném
znění a 246/2001 Sb.
Novela zákona č. 183/2006 Sb.,
• Změny prováděcích vyhlášek ke SZ:
• návrh změny vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území
- pouze změny vyvolané vazbou na jednotlivá ustanovení SZ
- § 21 upravuje požadavky na využívání pozemků staveb pro bydlení a
rodinnou rekreaci a umisťování staveb na
• návrh změny vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě
územního
a územního opatření
řízení,
veřejnoprávní
smlouvy
- nově upraven obsah žádosti o územně plánovací informaci
- zrušeny oba formuláře žádostí a obsah žádostí je stanoven pouze
rámcově
Nový občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
• Účinnost od 1. ledna 2014 (3081 paragrafů)
• Stavba se stává součástí pozemku (nemovitost)
• Dočasné stavby jsou nemovitosti - nebudou součástí
pozemku
• Stavba nebude předmětem evidence v katastru
nemovitostí (pouze pozemek)
• Právo stavby je věc nemovitá
(právo dočasné - platí 99 let – eviduje se)
• Stavebník je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu
• Stavba na cizím pozemku připadá vlastníkovi
pozemku
Novela vyhlášky č. 268/2006 Sb.,
o technických požadavcích na stavby
• Vyhláška č. 20/2012 Sb.
účinnost od 1. února 2012
• TP staveb pro skladování minerálních hnojiv,
přípravků a
(§ 3, § 53a)
• dostatečné
prostředků
na
ochranu
větrání
a
vytápění
pobytových místností (§ 11 odst. 3 a 5)
• dostatečný
rostlin
obytných
přívod venkovního vzduchu do
místností se spotřebiči paliv (min. požadovaný
spalovací vzduch) (§ 11 odst. 6)
Aktuální informace
Pravidla pro správnou praxi
Změny v roce 2012:
• TPG 304 02 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu
• TPG 609 01 (Z1) Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak
do 4 bar včetně. Umísťování a provoz
• TPG 702 04 (Z2) Plynovody a přípojky z oceli
s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
• TPG 905 01 (Z2) Základní požadavky na bezpečnost
provozu plynárenských zařízení
Pravidla pro správnou praxi
Změny v roce 2012:
• TPG
920 22 Protikorozní ochrana v zemi
uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a
údržba zařízení aktivní ochrany
• TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů
na plynná paliva. Revize spalinových cest
• TPG 921 02 Vizuální hodnocení svarových spojů
na plynárenských zařízeních z polyetylenu
Pravidla pro správnou praxi
Připravované předpisy a dokumenty:
• TPG 700 04 Stanovení technického stavu plynovodů nad
4 bar do 10 bar včetně
• TPG 900 01 Názvosloví a zkratky v plynárenství
• TPG 920 26 Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
Pravidla pro správnou praxi
Připravované předpisy a dokumenty:
• TP LPG 200 00 Skladování a prodej tlakových nádob se
zkapalněnými uhlovodíkovými plyny (LPG)
• TPG 982 01 Vybavení garáží a jiných prostorů pro
motorová vozidla s pohonným systémem CNG
• TPG
983 02 Plynové
bioplynových stanic
hospodářství
• Metodika rizik VTL plynovodů
zemědělských
Děkuji za pozornost
Otázky ?
Ing. Michal Valouch
Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26
148 01 Praha 414
[email protected]
+420 950 819 860
Část 2
Ing. Jiří Pokorný Ph.D

similar documents