právní prostředky ochrany práv z ochranné známky

Report
PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PRÁV
Z OCHRANNÉ ZNÁMKY
20.11.2013
Mgr. Boris Brázdil
LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti
1. Právní rámec
 Právní předpisy České republiky – soukromé právo
•
•
•
•
•
•
zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (ZOZ)
prováděcí vyhláška č. 97/2004 Sb. k zákonu o ochranných známkách
zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z duševního vlastnictví (ZVPDV)
zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (ObčZ)
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (ObchZ)
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (OSŘ)
 Právní předpisy České republiky – veřejné právo
•
•
•
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného
vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví (ZOO)
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (ZOS)
2
 Předpisy Evropské unie
•
•
nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
nařízení Rady ES č. 1383/2003 o opatřeních proti zboží podezřelému
z porušení práv duševního vlastnictví
 Mezinárodní smlouvy
•
•
•
Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (64/1975 Sb.)
Madridská dohoda o potlačování falešných údajů o původu zboží (64/1963 Sb.)
Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (191/1995 Sb.)
3
2. Druhy ochranných známek v České republice
 Národní ochranné známky zapisované Úřadem průmyslového
vlastnictví
 Mezinárodní ochranné známky podle Madridské úmluvy (Úmluva) a
Protokolu k této Úmluvě


zákon č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách (směrnice č. 89/104/EHS)
zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
 Ochranné známky Společenství zapisované Úřadem pro harmonizaci
ve vnitřním trhu


nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství
zákon č. 221/2006 Sb. o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
4
3. Subjekty
 Oprávněné osoby
 vlastník ochranné známky
 oprávněný uživatel ochranné známky
 Osoby porušující práva z ochranné známky
 Úřad průmyslového vlastnictví
 Orgány veřejné moci
 Celní správa
 ČOI
 Státní zastupitelství
 Soudy
5
4. Základní práva vlastníka ochranné známky
 Výlučné právo užívat ochrannou známku




právo umístit ochrannou známku na výrobky a obaly
právo nabízet výrobky pod ochrannou známkou, uvádět je na trh a
skladovat
právo dovážet a vyvážet výrobky pod ochrannou známkou
právo užívat ochrannou známku na obchodních listinách a v reklamě
 Právo vyloučit z tohoto užívání třetí osoby (tzv. zápovědní právo)


právo zakázat užívání označení shodného s ochrannou známkou
právo zakázat užívání označení, u kterého existuje pravděpodobnost
záměny s ochrannou známkou
 Právo používat ochrannou známku

oprávnění udělit licenci
 Právo ochrannou známkou disponovat


právo převést ochrannou známku
právo zatížit ochrannou známku zástavním právem
6
5. Právní prostředky ochrany práv z ochranné známky
 Soukromoprávní prostředky ochrany
 žádost nebo žaloba na poskytnutí informace (§3 ZVPPV)
 zajištění předmětu důkazního prostředku (§ 78b OSŘ)
 návrh na vydání předběžného opatření (§74 a násl. OSŘ)
 civilní žaloba (§79 a násl. OSŘ)
 Veřejnoprávní prostředky ochrany
 žádost o zásah celního úřadu
 podnět ke kontrole ČOI
 trestně právní aspekty porušení práv z ochranné známky
7
6. Žádost nebo žaloba na poskytnutí informace o původu a
distribučních sítích zboží a služeb (§3 ZVPDV)
 Žádost nebo žaloba směřuje k osobám, které
a.
b.
c.
d.
drží zboží porušující právo k ochranné známce
užívají služby porušující právo k ochranné známce
poskytují služby užívané při činnostech porušující právo k ochranné známce
jsou osobami uvedenými pod písm. a, b nebo c, označeny jako osoby účastnící
se výroby, zpracování, skladování nebo distribuce zboží či poskytování služeb
 Informace musí být povinnou osobou poskytnuta v přiměřené době
 Informace musí obsahovat údaje o


obchodní firmě a sídle výrobce, zpracovatele, skladovatele, distributora,
dodavatele nebo předchozího držitele zboží nebo služby
údaje o vyrobeném, zpracovaném, dodaném, skladovaném, přijatém nebo
objednaném množství a o ceně obdržené za dané zboží a služby
8
7. Zajištění předmětu důkazního prostředku (§ 78b a násl. OSŘ)
 Na návrh oprávněného za účelem provedení důkazu soud zajistí
 zboží nebo přiměřený vzorek zboží, jehož výrobou bylo porušeno právo
 materiál a nástroje, které byly použity k výrobě nebo rozšiřování zboží
 dokumenty týkající se zboží
 Účastníkem řízení o zajištění je oprávněný a osoba mající důkazní
prostředek u sebe
 Soud může uložit oprávněnému povinnost složit jistotu až ve výši
100.000,- Kč
 Soud uloží oprávněnému povinnost podat ve stanovené lhůtě žalobu
9
8. Předběžné opatření (§ 74 a násl. OSŘ)
 Je nařizováno jak před, tak i po zahájení soudního řízení
 Účel předběžného opatření:
 zatímně upravit poměry účastníků soudního řízení nebo
 zajištění výkonu soudního rozhodnutí
 Navrhovatel je povinen složit jistotu ve výši 50.000,- Kč
 Soud rozhodne o návrhu do 7 dnů od podání
 Předběžným opatřením je uložena povinnost
 nenakládat s určitými věcmi nebo právy
 něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet
 Soud uloží navrhovateli, aby podal ve stanovené lhůtě žalobu
10
9. Civilní žaloba (§ 79 a násl. OSŘ)
Druhy nároků: nároky nepeněžité povahy, nároky peněžité povahy a nároky
smíšené povahy
 Nároky nepeněžité povahy (§ 4 ZVPDV)
 stažení výrobku z trhu


trvalé odstranění nebo zničení těchto výrobků
stažení, odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo
používaných při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo z ochranné
známky
 Nároky peněžité povahy (§ 5 ZVPDV)
 náhrada škody včetně ušlého zisku
 právo na vydání bezdůvodného obohacení, které porušovatel získal
 Nároky smíšené povahy
 právo na přiměřené zadostiučinění
 právo uveřejnit rozsudek na náklady porušovatele
11
10. Nekalá soutěž (§ 44 - 55 ObchZ)
 Pojem tzv. Generální klausule
 jednání v hospodářské soutěži
 jednání v rozporu s dobrými mravy soutěže
 je způsobilé přivodit újmu jinými soutěžitelům, spotřebitelem nebo
dalším zákazníkem
 Klamavé označení zboží a služeb (§ 46 ObchZ)
 Vyvolání nebezpečí záměny (§ 47 ObchZ)
 Nároky z nekalé soutěže
 nárok na zdržení se protiprávního jednání
 nárok na přiměřené zadostiučinění (i v penězích)
 nárok na náhradu škody
 nárok na vydání bezdůvodného obohacení
12
11. Spolupráce s celním úřadem
 Kompetence celního úřadu dané
 zákonem č. 191/1999 Sb., ZOO (nařízení Rady ES č. 1383/2003)
 zákonem č. 634/1992 Sb., ZOS
 Postup celního úřadu dle ZOO
 zajišťuje zboží, o němž je důvodné podezření, že jeho výrobou nebo
úpravou byla porušena práva
 zajišťuje zničení tohoto zboží
 vyřazuje zboží z obchodování
 projednává přestupky a správní delikty
 Návrh majitele práv na zahájení řízení o určení, že zadržené zboží je
padělek
 Přestupky
 Správní delikty
13
12. Spolupráce s ČOI
 Předložení dokumentace k provedení posouzení výrobků nebo služeb
 osvědčení o registraci ochranné známky
 licenční smlouva
 fotografie originálních výrobků a padělků, katalogy atd.
 Informace o místě výskytu padělků
 Složení přiměřené jistoty za účelem úhrady nákladů
 Ukládaná opatření (zajištění, vydání, odnětí, propadnutí, zabrání,
zničení)
 Ukládané sankce
 pokuta dle zákona na ochranu spotřebitele až 50.000.000,- Kč
 pořádkové pokuty až 50.000,- Kč za maření, narušování nebo jiné
ztěžování kontroly
14
Děkujeme za pozornost!
15
Kontakt
LTA Melzer Brázdil s.r.o. advokáti
Anglická 140/20, 120 00 Praha 2
Tel: +420 246 089 010
Boris Brázdil, advokát
[email protected]
16

similar documents