petice, shromažďování, spolky

Report
Účast veřejnosti ve veřejné
správě
Výkon ústavně zaručených práv
II.
31. března 2014
Výkon ústavně zaručených
práv

právo podílet se na správě věcí
veřejných
právo petiční
 právo shromažďovací
 právo sdružovací

Právo petiční












čl. 18 LZPS, z. č. 85/1990 Sb.
podání, jehož obsahem je příslušná žádost, návrh nebo
stížnost, podané ve veřejném nebo jiném společenském
zájmu, když toto podání je podpořeno podpisy více občanů
individuálně x společně s jinými
veřejný nebo jiný společenský zájem
§ 1 (4) – omezení podání petice
petiční výbor
adresáti petice – státní orgány, orgány územní samosprávy
povinnost petici přijmout X vyhovět
–do 5 dnů postoupit
–nebo do 30 dnů písemně odpovědět
není opravný prostředek
jednací řády a obdobné předpisy
Petice vs. jiná podání

X podněty, oznámení, stížnosti v zájmu
jednotlivce

podnět k veřejnému ochránci práv
Náležitosti petice



písemnost
jméno, příjmení, bydliště toho, kdo ji podává
petiční výbor
◦ jména, příjmení, bydliště všech členů + osoby
oprávněné členy výboru zastupovat

petice podporována ostatními adresáty VS:
◦ jméno, příjmení, bydliště, podpis
Právo shromažďovací





čl. 19 LZPS, z. č. 84/1990 Sb.
vyjádření postojů a stanovisek, proklamace názorů
svolavatel
princip oznamovací (výjimky)
oznámení

práva a povinnosti



zástupce příslušného úřadu
zákaz shromáždění
deliktní odpovědnost
◦
◦
◦
◦
účel
den a místo, doba zahájení
předpokládaný počet účastníků
opatření – soulad se zákonem
◦ svolavatele
◦ samotných účastníků shromáždění
◦ svolavatele
◦ účastníka shromáždění
◦ osob na shromáždění nezúčastněných
Právo sdružovací (spolčovací)


čl. 20 LZPS, z. č. 89/2012 Sb.
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob
občanská sdružení a jejich organizační jednotky
oprávněné jednat svým jménem,
 odborové organizace a organizace zaměstnavatelů a
jejich organizační jednotky oprávněné jednat svým
jménem,
 mezinárodní nevládní organizace zřízené nebo
vyvíjející činnost nebo mající sídlo v ČR a jejich
organizační jednotky oprávněné jednat svým
jménem,
 zvláštní organizace pro zastoupení zájmů České
republiky v mezinárodních nevládních organizacích

Povinnosti spolků





do tří let od dne nabytí účinnosti NOZ:
přizpůsobit stanovy úpravě NOZ a doručit je příslušnému
rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin
doplnit zapisované skutečnosti do veřejného rejstříku
do dvou let od ode dne nabytí účinnosti NOZ:
název spolku musí obsahovat slovo „spolek“ nebo
„zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“
◦ výjimka – z důležitých důvodů, zejména užívala-li právnická osoba
svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho
zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat (???)

od 1. ledna 2014 – návrhy na zápis, změnu zapsaných
údajů či jejich výmaz ve spolkovém rejstříku k místně
příslušnému rejstříkovému soudu
◦ návrh pouze na formuláři zveřejněném na webu Ministerstva
spravedlnosti („chytrý formulář“)
Založení a vznik spolku
spolek – alespoň tři osoby vedené
společným zájmem
 hlavní činnost – naplňování a ochrana
společných zájmů (nikoliv hospodářská
činnost)


založení spolku
◦ výsledek procesu zakladatelů

vznik spolku
◦ zápis do veřejného rejstříku
◦ fikce (30 dnů)
Stanovy
název a sídlo spolku,
 účel spolku,
 práva a povinnosti členů vůči spolku,

◦ případně určení způsobu, jak jim budou práva
a povinnosti vznikat,
určení statutárního orgánu
 příp. pobočný spolek jako organizační
jednotka spolku

Organizace spolku

statutární orgán
◦ kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda)

nejvyšší orgán spolku
◦ neurčí-li stanovy něco jiného, je nejvyšším
orgánem spolku členská schůze
◦ shromáždění delegátů (spolky svazové povahy)

kontrolní komise
◦ inkompatibilita

rozhodčí komise
◦ rozhodování sporných záležitostí náležejících
do spolkové samosprávy v rozsahu určeném
stanovami
Zánik spolku

zrušení
◦ soud
◦ vyvíjí zakázanou činnost, vyvíjí hospodářskou a
výdělečnou činnost, nutí třetí osoby k členství ve
spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho
podpoře, nebo brání členům ze spolku vystoupit
◦ likvidace

fúze (sloučení, splynutí)
◦ smlouva
◦ schválení nejvyšším orgánem spolku

rozdělení
◦ smlouva

similar documents