Prezentace 5

Report
PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál

Podle čl. 3 Ústavy ČR je „součástí ústavního pořádku ČR“

Čl. 15

Čl. 16
◦ Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena.
Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez
náboženského vyznání.
◦ 1 - Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo
víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně,
bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo
zachováváním obřadu.
◦ 2 - Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti,
zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují
řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.
◦ 3 - Zákon stanoví podmínky vyučování náboženství na státních
školách.
◦ 4 - Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o
opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu
veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti nebo práv a
svobod druhých.

Čl.14
◦ 1. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy,
uznávají právo dítěte na svobodu myšlení, svědomí
a náboženství.
◦ 2. Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy,
uznávají práva a povinnosti rodičů, a v
odpovídajících případech zákonných zástupců,
usměrňovat dítě při výkonu jeho práva způsobem,
který odpovídá jeho rozvíjejícím se schopnostem.
◦ 3. Svoboda projevovat náboženství nebo víru může
být podrobena pouze takovým omezením, jaká
předpisuje zákon a která jsou nutná k ochraně
veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví nebo morálky
nebo základních práv a svobod jiných.

§ 2 Svoboda náboženského vyznání
◦ (1) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je
zaručena. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství
nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo
veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo
zachováváním obřadu. Každý má právo změnit své náboženství
nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
◦ (2) Právo nezletilých dětí na svobodu náboženského vyznání nebo
být bez vyznání je zaručeno. Zákonní zástupci nezletilých dětí
mohou výkon tohoto práva usměrňovat způsobem odpovídajícím
rozvíjejícím se schopnostem nezletilých dětí.
◦ (3) Nikdo nesmí být nucen ke vstupu do církve a náboženské
společnosti ani k vystoupení z ní, k účasti nebo neúčasti na
náboženských úkonech či úkonech církve a náboženské
společnosti.
◦ (4) Každý má právo volit si duchovní nebo řeholní stav a
rozhodovat se pro život v komunitách, řádech a podobných
společenstvích.
◦ (5) Nikdo nesmí být omezen na svých právech proto, že se hlásí k
církvi a náboženské společnosti, že se účastní její činnosti nebo
že ji podporuje, anebo je bez vyznání.


§ 3 Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
◦ a) církví a náboženskou společností dobrovolné
společenství osob s vlastní strukturou, orgány,
vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy
víry, založené za účelem vyznávání určité
náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a
zejména s tím spojeného shromažďování,
bohoslužby, vyučování, duchovní služby a případně
obecně prospěšné činnosti,
◦ b) osobou hlásící se k církvi a náboženské
společnosti osoba, která podle svého přesvědčení a
vnitřních předpisů církve a náboženské společnosti
k ní přináleží,
Kánon 204:
1: Věřící jsou ti, kdo křtem přivtěleni ke Kristu stali se lidem Božím, a
proto se účastní, každý svým způsobem, na kněžském, prorockém a královském
poslání Krista a v souhlase s vlastními podmínkami jsou povoláni k vyplnění
poslání, které svěřil Bůh církvi ve světě.
2: Tato církev ustanovená a uspořádaná na tomto světě jako společnost,
trvá v katolické církvi, kterou řídí Petrův nástupce a biskupové, kteří jsou s ním v
jednotě.
Kánon 205:
V plném společenství s katolickou církví jsou na světě pokřtění, kteří se spojují v
jejím viditelném organismu s Kristem pouty vyznávání víry, svátostí a církevní
vlády.
Kánon 206:
1: S církví jsou zvláštním způsobem spojeni katechumeni, kteří pod
vlivem Ducha svatého zjevnou vůlí žádají o přičlenění k církvi, a proto, jak touto
touhou, tak i životem víry, naděje a lásky, spojují se s církví, která již o ně
pečuje jako o své
vlastní.

§ 7 - Zvláštní práva registrovaných církví a
náboženských společností
◦ (1) Registrovaná církev a náboženská společnost
může za podmínek stanovených tímto zákonem k
plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu
těchto zvláštních práv:
 a) vyučovat náboženství na státních školách podle
zvláštního právního předpisu,
 d) zřizovat církevní školy podle zvláštního právního
předpisu,

§ 15
◦ (1) Ve školách lze v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle §
2 vyučovat náboženství. Náboženství mohou vyučovat
registrované církve nebo náboženské společnosti, kterým bylo
přiznáno zvláštní právo vyučovat náboženství ve státních
školách,10) a to i společně na základě jejich písemné dohody.
◦ (2) V základních a středních školách zřizovaných státem, krajem,
obcí nebo svazkem obcí se vyučuje náboženství jako nepovinný
předmět, pokud se k předmětu náboženství uskutečňovanému
danou církví nebo náboženskou společností přihlásí ve školním
roce alespoň 7 žáků školy. K vyučování náboženství lze spojovat
žáky z několika ročníků jedné školy nebo více škol, nejvýše však
do počtu 30 žáků ve třídě. Spojovat žáky z více škol k vyučování
náboženství lze na základě smlouvy mezi příslušnými školami,
která upraví rovněž úhradu nákladů spojených s tímto
vyučováním.
◦ (3) Vyučovat náboženství může v pracovněprávním vztahu k
právnické osobě, která vykonává činnost dané školy, pověřený
zástupce církve nebo náboženské společnosti, který splňuje
předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle
zvláštního právního předpisu.2) Pověření vydává statutární orgán
církve nebo náboženské společnosti, v případě římskokatolické
církve statutární orgán příslušného biskupství.

§ 14 Učitel náboženství
◦ Učitel náboženství získává odbornou kvalifikaci
vysokoškolským vzděláním získaným studiem v
akreditovaném magisterském studijním programu
 a) v oblasti teologických věd,
 b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů náboženství, nebo
 c) v oblasti pedagogických nebo společenských věd a
vysokoškolským vzděláním získaným studiem v
akreditovaném bakalářském studijním programu v
oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů náboženství, nebo vzděláním v programu
celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou
školou a zaměřeném na přípravu učitelů náboženství.

§ 3 Předpoklady pro výkon činnosti
pedagogického pracovníka
◦ (1) Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo
splňuje tyto předpoklady:
 a) je plně způsobilý k právním úkonům,
 b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou
činnost, kterou vykonává,
 c) je bezúhonný,
 d) je zdravotně způsobilý a
 e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále
stanoveno jinak.

§ 22
◦ odst. 5 Pedagogický pracovník, který vedle přímé
pedagogické činnosti, pro kterou má odbornou
kvalifikaci, vykonává také další přímou pedagogickou
činnost v rámci druhu práce sjednaného v pracovní
smlouvě, pro kterou nemá odbornou kvalifikaci, splňuje
pro pracovněprávní účely předpoklad podle § 3 odst. 1
písm. b).
◦ odst. 7 Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo
školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání
po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu
pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad
odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto
činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou
kvalifikací. Tím není dotčena odpovědnost ředitele školy
nebo školského zařízení za odbornou a pedagogickou
úroveň vzdělávání a školských služeb podle zvláštního
právního předpisu

Z. č. 561/2004 Sb. § 111 Zájmové vzdělávání

Vyhl. č. 74/2005 Sb. § 11 - Zájmové vzdělávání je
poskytováno zpravidla za úplatu.

◦ (1) Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného
času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové
vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové
vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních
družinách a školních klubech.
Z. č. 563/2004 Sb. § 17 odst. 2 Pedagog volného času,
který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v
zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních
pro zájmové vzdělávání, získává odbornou kvalifikaci
◦ a) vzděláním podle odstavce 1, nebo
◦ b) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením
vzdělávacího programu středního vzdělávání a 1. vzděláním v
programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou
školou a zaměřeném na pedagogiku, nebo 2. studiem pedagogiky.

Ve škole – v působnosti školských předpisů
◦ Pedagogický pracovník
 Splnění předpokladů podle zákona o pedagogických
pracovníků
 Pracovně-právní vztah se školou
 Postavení učitele ve škole
◦ Nepovinný předmět – bez úplaty
◦ Zájmové vzdělávání – tzv. „kroužek“ – může být za
úplatu

V prostoru školy na základě smlouvy s farností

Ve farnosti – na faře nebo v jiném prostoru
užívaném farností
◦ Tím je to farní aktivita, i když si zachovává některé rysy
školní výuky!
◦ Není v působnosti školských předpisů

III. kniha – Učitelská služba církve
◦ Stať I – Služba Božího slova
 Hlava I – Hlásání Božího slova
 Hlava II – Katechetická výuka – kánony 773 – 780





Zařazení není samoúčelné – má teologické
důvody
Katechetická výuka součást služby Slova
Hlásání je důležitá součást posvěcující služby
církve
Apostolicita – proto kanonická mise od
biskupa
A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte
evangelium všemu stvoření. (Mk 16; 15)





Zřizování nepovinného předmětu náboženství ve
státních školách čj. 3518/2005 v ACAP 5/2005
Směrnice o školním vyučování náboženství
čj. 3202/2008 v ACAP 10/2008
Kanonická mise ke katechetické službě a výuce
náboženství čj. 3921/2003 v ACAP 6/2003
Směrnice o kanonických misích ke katechetické
službě čj. 4765/2004 v ACAP 6/2004
Působení církve ve školství – výuka náboženství
čj. 5017/2014 v ACAP 6/2014

similar documents