Zimní údržba silnic

Report
Zimní údržba silnic
Obsah:
1. Úvod
2. Zákon č. 13/1997 Sb.
3. Plán ZÚS
4. Deník ZÚS
5. Technické vybavení střediska
6. GPS
7. Výkaznictví
8. Činnost dispečera
9. Dotazy a diskuze
10. Vědomostní test
11. Závěr
1. Úvod
ZÚS je jedna z nejsložitějších činností správců v rámci údržby
komunikací.
Činnost těchto správců v zimním období je přímou reakcí na
vývoj počasí, znalost místních poměrů a informací obdržených
z podpůrných zdrojů.
Profesní zdatnost, kvalitní informace o meteorologické situaci
a znalost krizových míst jsou základní předpoklady pro správné a
včasné rozhodnutí dispečera o nasazení mechanizmů.
Místně příslušná znalost pak je základem k správnému zvolení
technologie zimní údržby, která je na posádce posypových
mechanizmů.
2. Zákon č. 13/1997 Sb. a prováděcí
vyhláška č. 104/1997 Sb.
§ 2 Zákona 13/1997 Sb. - Rozdělení komunikací
§§§§ 12,12a,13 14 zákona 13/1997 Sb. -Součásti a příslušenství pozemních
komunikací
§ 26 zákona 13/1997 Sb. - sjízdnost a schůdnost pozemních komunikací
§ 27 zákona 13/1997 Sb. - Závada ve sjízdnosti
§ 1 vyhlášky 104/1997 Sb. – co to je údržba
§ 41 vyhlášky 104/1997 Sb. – odstraňování závad ve sjízdnosti
§§§ 42,43,44 vyhlášky 104/1997 Sb. – Plán zimní údržby
§§ 45,46 vyhlášky 104/1997 Sb. – Lhůty pro zmirňování závad ve sjízdnosti,
schůdnosti
Příloha č.6 vyhlášky 104/1997 Sb. – Plán a organizace zimní údržby
Příloha č.7 vyhlášky 104/1997 Sb. – Technologie zimní údržby
Příloha č.8 vyhlášky 104/1997 Sb. – Denní záznam o zimní údržbě a její
vyhodnocení
3. Plán ZÚS
3.1. Mapová část
• Mapa pořadí důležitosti
• Mapa tras jízd posypových mechanismů
• Mapa s určením tras pluhování
3.2. Textová část
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osoby odpovědné za zimní údržbu
Seznam silnic a kilometry údržby
Seznam mechanismů
Spojení s nepřetržitou službou
Seznam vedoucích zaměstnanců
Seznam úložišť posypového materiálu
Sjednaná výpomoc
Režim zimní údržby v chráněné krajinné oblasti
Doklady
3.3. Nastavení okruhů
• dodržení lhůt dojezdu
• dodržení optimální délky okruhů s přihlédnutím k:
- výškovému profilu
- horizontálnímu profilu
- šířkovému uspořádání silnice
- parkovacím a autobusovým zálivům, aut. zastávkám,
křižovatkám, odbočovacím a připojovacím pruhům
- intenzitě dopravy
• zohlednění možnosti a optimalizace otáčení vozidel ZÚS
• dodržení návaznosti okruhů v rámci dodavatele a optimalizace
přejezdů
• dodržení návaznosti okruhů a koordinace se sousedními
dodavateli
3.4. Koordinace dodavatelů do celku
•
•
•
•
spolupráce
výpomoc
společný dispečink
sdílení informací
4. Deník ZÚS
4.1. Forma:
• ručně psaná
• elektronická
4.2. Obsah:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vedoucí směny
Pracovníci směny
Domácí pohotovost
Vozidla a mechanismy v provozu
Povětrnostní situace
Stav sjízdnosti
Průběh služby
Upozornění na závady přecházející do další směny
5. Technické vybavení střediska
5.1. Vozový park:
•
•
•
•
•
•
•
sypače
nosiče radlic bez posypu
šípové pluhy
traktorové radlice a škrabky
nakladače
sněhové metače
sněhové frézy
5.2. Skladové hospodářství:
• uložení posypových
materiálů
• zásobníky zvlhčovacích
prostředků
5.3. Dispečink:
• funkce
• vybavení
5.4. Technologie ZÚS
•
•
•
•
opatření před zahájením zimní údržby
mechanické odklízení sněhu
odklizení sněhu s použitím chemických rozmrazovacích materiálů
odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci chemických
rozmrazovacích materiálů
• zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály
• odstraňování sněhu a náledí na místních komunikacích IV. Třídy
6. GPS
• funkce GPS
• výstupy GPS
• nastavení kontrolního systému
7. Výkaznictví
7.1. Sledované atributy výkonů
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pluhování s posypem chemickými prostředky
posyp chemickými prostředky
pluhování s inertním posypem
posyp inert
kontrolní jízdy sypačem
kontrolní jízdy OA
pluhování (bez posypu)
pluhování šípovými pluhy
pluhování traktorovou radlicí
odstraňování sněhu frézami
sůl
solanka
inert
7.2. Podklady dle zadavatele
Přednostně výstupy z GPS jakožto nejprokazatelnější
podklady pro prokázání jednotlivých atributů výkonu.
7.3. Lhůty
• sjednocení časového okna pro výkaznictví
• dodržování lhůt exportu dat investorovi z důvodu
kontroly a dalšího zpracování
8. Činnost dispečera
8.1. Získávání informací o sjízdnosti
•
oficiální zdroje – IZS, dispečinky dopravců, TV,
rozhlas, meteostanice a dohledové kamery,
vlastní meteostanice, hlášení řidičů sypačů,
kontrolní jízdy
•
neoficiální zdroje – hlášení zaměstnanců při cestě z
a do práce, webové kamery obcí, telefonáty občanů
a řidičů, odposlechy vysílaček řidičů kamionů,
hlášení starostů obcí
•
portál jsu.jsdi.cz, metis4.cz
8.2. Získávání informací o počasí
•
TV, rozhlas, meteoaplikace (METIS, Aladin ČHMÚ),
meteostanice a dohledové kamery, vlastní
meteostanice, spolupráce s dispečery ze sousedních
oblastí, místní i zahraniční meteoservery
• chmi.cz (aladin), yr.no, wetteronline.de,
wetterzentrale.de, pogodynka.pl, radar.bourky.cz,
medard-online.cz, skyfly.cz
8.3. Načasování a rozhodovací proces
• doba od zjištění závady ve sjízdnosti k výjezdu nesmí být delší
více jak 30 minut
• dodržování časových lhůt zajištění sjízdnosti
• závady ve sjízdnosti odstraňujeme anebo alespoň zmírňujeme
• včasný první zásah !
8.4. Rozhodovací diagram dispečera
• Viz. metis4.cz
8.5. Kontrolní a vyhodnocovací činnost
• provádí dispečer
• kontrola provádění zásahu dle zadání
• po provedení zásahu řidiči podávají dispečerovi
komplexní hlášení o zásahu a situaci na okruhu
• v případě poruchy technického zařízení či nedostupnosti
informačních systémů zajišťuje dispečer nápravu
• vše zaznamenávat do Deníku ZÚ
8.6. Adekvátnost zásahů
• sledování na úrovni silnic I. třídy a rychlostních komunikacích
• Adekvátnost je sledována v následujících výkonech zimní
údržby, a to v rámci stávajícího kontrolního mechanizmu ŘSD
ČR, který je založený na aplikaci Indexu náročnosti zimní
údržby:
- Posyp
- Pluhování
- Kontrolní jízdy osobním automobilem
- Kontrolní jízdy sypačem
- Spotřeba hmot - sůl
- Spotřeba hmot - solanka
- Spotřeba hmot – inert
9. Dotazy a diskuze
10. Vědomostní test
11. Závěr

similar documents