Právní úprava násilného ukončení těhotenství v českém právním řádu

Report
PRÁVNÍ ÚPRAVA
NÁSILNÉHO UKONČENÍ
TĚHOTENSTVÍ
V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU
Násilné ukončení těhotenství před
rokem 1950
Trestněprávní úprava

Zákon trestní o zločinech, přečinech a
přestupcích č. 117/1852 Ř.z.
vyhnání plodu vlastního
1-5 let těžkého žaláře (pokus 6 měs.-1 rok)
 vyhnání cizího plodu
1-5 let těžkého žaláře (při ohrožení
těhotné 5-10 let)

Trestněprávní úprava

•
•
Pojmy:
Plod (ze života vyháněný)
Dítě (ze života vyhnané)
= lidský jedinec
Trestněprávní úprava
Odložení dítěte na odlehlém místě
1-5 let těžkého žaláře, pokud přežilo
5-10 let těžkého žaláře, pokud zemřelo

•
•
Odložení dítěte na navštěvovaném místě
6 měs. – 1 rok těžkého žaláře, pokud
přežilo
1-5 let žaláře, pokud zemřelo

•
•
Trestněprávní úprava
Zavraždění dítěte matkou
Doživotní těžký žalář

V případě nemanželského dítěte (10-20 let
žaláře, resp. 5-10 let)
Občanskoprávní úprava
Císařský patent č. 946/1811 Sb.
z.s.,všeobecný zákoník občanský
 nasciturus iam pro nato habetur quotiens de
commodo eius agitur
 Pojem:
• nenarozené dítě = lidský jedinec
 Narozené dítě se pokládalo za živé,
nebyl-li prokázán opak
•
Ústavněprávní úprava
• Ústava

z r. 1920
plná a naprostá ochrana života
Násilné ukončení těhotenství po
roce 1950
Trestněprávní úprava
Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon
 Pojmy:
• Plod
• Novorozené dítě

Usmrcení
obou je trestné
Časová hranice odlišující oba pojmy není
přesně určena
Trestněprávní úprava
Usmrcení vlastního plodu
až 1 rok odnětí svobody (i za žádost po
jiném či udělení svolení jinému)
 Usmrcení cizího plodu se souhlasem
těhotné
1-5 let odnětí svobody (resp. 3-10 let)
 Vražda novorozeného dítěte matkou
5-10 let odnětí svobody

Trestněprávní úprava
Potrat nebyl trestný, pokud:
 donošení plodu by vážně ohrozilo život
těhotné nebo jí způsobilo těžkou a
trvalou poruchu zdraví
 některý z rodičů trpí dědičnou nemocí
Potrat mohl být vykonán:
 se souhlasem těhotné (resp. zák. zástupce)
• s potvrzením úředního lékaře
Občanskoprávní úprava
Pojem:
dítě, které je počato

•
Subjektem práv se stalo jen, když se
narodilo živé

Speciální právní úprava
zákon č. 68/1957 Sb. o umělém přerušení
těhotenství
Důvod přijetí zákona v něm uvedený:
• ohrožení zdravého vývoje rodiny
 Pojem:
• přerušení těhotenství

Speciální právní úprava
Interrupční komise
 trestněprávní úprava přímo v zákoně:
vykonavatel, návodce, pomocník
 absolutní beztrestnost těhotné
- retroaktivní působení

Trestněprávní úprava
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon
 pro pomocníka či návodce:
max. 1 rok odnětí svobody (resp. 1-5 let)
 pro vykonavatele:
1-5 let odnětí svobody (resp. 2-8 let; 5-12
let)
 vražda novorozeného dítěte matkou
3-8 let odnětí svobody

Občanskoprávní úprava

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Pojem:
 počaté dítě


Subjektem práv pouze, narodí-li se živé
Speciální právní úprava
zákon č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení
těhotenství
- Konec interrupčních komisí
- Interrupce, na základě žádosti ženy (resp.
zákonného zástupce nebo toho, komu
byla svěřena do výchovy)
o do 12 týdnů těhotenství bez omezení
o od 12 týdnů do 24 týdnů těhotenství jen
ze zákonných důvodů

Ústavněprávní ochrana

Listina základních práv a svobod
 Pojmy:
• každý
• lidský život

Článek 6 odst. 1, věta první: Každý má právo
na život

Článek 6 odst. 2: Nikdo nesmí být zbaven
života
Ústavněprávní ochrana
Článek 6 odst. 4: Porušením práv podle
tohoto článku není, jestliže byl někdo
zbaven života v souvislosti s jednáním,
které podle zákona není trestné
 Článek 6 odst. 3: Trest smrti se
nepřipouští
 Článek 6 odst. 1, věta druhá:
Lidský život je hoden ochrany již před
narozením

Trestněprávní úprava
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 interrupce bez souhlasu těhotné
• 2-8 let odnětí svobody (resp. 3-10 let; 512 let; 8-16 let)
 interrupce se souhlasem těhotné
• 1-5 let odnětí svobody (resp. 2-8 let; 3-10
let; 5-12 let)
 Trestnost přípravy

Trestněprávní úprava
Návodce
• až 2 roky odnětí svobody
(resp. 6 měsíců-5 let; 1 rok-6 let)

Pomocník
• až 1 rok odnětí svobody
(resp. 6 měsíců-5 let; 1 rok-6 let)

Trestněprávní úprava
 Absolutní
beztrestnost těhotné ženy
 Vražda novorozeného dítěte matkou
• 3 roky-8 let odnětí svobody
 Nedovolené nakládání s lidským
embryem a lidským genomem
• až 3 roky odnětí svobody nebo zákaz
činnosti (resp. 3-8 let; 5-12 let nebo
propadnutí majetku)
Shrnutí
Pojmy v právní řádu ČR:
lidský plod či embryo
počaté dítě
lidský život před narozením

•
•
•

Zrušení interrupčního zákona

similar documents