Zákon o kontrole

Report
Zákon o kontrole
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon o kontrole
Autor prezentace
JUDr. Zdeňka Bartušková
oddělní spotřebitelské legislativy
1
Zákon o kontrole
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
- platnost od 19. 7. 2012
- účinnost od 1. 1. 2014
Ruší zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Důvod přijetí nového právního předpisu
- značná roztříštěnost
- nejednotnost
- četná duplicita
kontrolní postupů ve veřejné správě.
Zákon o kontrole
Autor prezentace
JUDr. Zdeňka Bartušková
oddělní spotřebitelské legislativy
2
Zákon o kontrole
Nový právní předpis – obecným právním předpisem
-
stanoví jednotná pravidla základního kontrolního postupu pro všechny
druhy kontrolní činnosti – kontrola, inspekce, dozor či dohled
Vymezuje společné základní instituty
• pověření ke kontrolní činnosti
• okamžik faktického zahájení kontroly
• vlastní průběh kontroly (přizvané osoby, vstup na pozemky, do staveb a
jiných prostor, práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolovaného)
• formulování kontrolních zjištění do výstupu z kontroly (protokol,
odebírání vzorků)
• doručování a opravné prostředky
Zákon o kontrole
Autor prezentace
JUDr. Zdeňka Bartušková
oddělní spotřebitelské legislativy
3
Zákon o kontrole
Oproti stávající právní úpravy
 rozšíření působnosti – vztahuje se na postup všech kontrolních orgánů nejen tzv. vnější kontrola vykonávaná orgánem veřejné správy dle
zvláštních předpisů, ale i kontroly výkonu přenesené působnosti
územních samosprávných celků a kontroly tzv. dekoncentrovaných
orgánů státní správy (MF vůči finančním úřadům , MPSP vůči správám
sociálního zabezpečení)
 úkony předcházející kontrole – skutečnosti zjištěné mohou sloužit jako
podklad pro kontrolní zjištění (kontrolní nákup)
 zahájení a ukončení kontroly – výslovně upraven moment zahájení (§ 5)
a moment ukončení (§ 18)
Zákon o kontrole
Autor prezentace
JUDr. Zdeňka Bartušková
oddělní spotřebitelské legislativy
4
Zákon o kontrole
 jednoznačnější vymezení práv a povinností jak kontrolujícího subjektu,
tak kontrolované osoby (§§ 6 – 10)
 Odběr vzorků – postup, náhrada (§ 11)
 Protokol o kontrole – náležitosti, lhůty pro vyhotovení – 30 dnů, složitější
60 dnů od provedení posledního kontrolního úkonu (§§ 12)
 Opravné prostředky – námitkové řízení – lhůta pro podání prodloužena
na 15 dnů, stanovení postupu a lhůt pro vyřízení námitek – 7 dnů, jinak
nadřízená osoba 30 dnů, možnost prodloužení o dalších 30 dnů,
nahlížení do spisu, došetření (§§ 13 – 14)
 Přestupky a správní delikty – vypuštěn institut pořádkové pokuty,
neposkytnutí součinnost nebo neumožnění výkonu kontroly není
hodnoceno jako porušení procesní povinnosti, ale hmotně právní
povinnosti (§§ 15 – 16)
Zákon o kontrole
Autor prezentace
JUDr. Zdeňka Bartušková
oddělní spotřebitelské legislativy
5
Zákon o kontrole
 Pokuty – do 500 000,- Kč (§§ 15 – 16)
 Převzetí výkonu kontroly nadřízeným správním orgánem - důvodem
vyšší efektivita, ochrana veřejného zájmu, nečinnost (§ 24)
 Spolupráce kontrolních orgánů – ochrana a šetření práv kontrolovaných
osob, zásada „dobré správy“, vzájemná informovanost a koordinace
činnosti (§ 25)
 Zveřejňování informací o kontrolách – cílem zvýšení transparentnosti a
informování veřejnosti, povinnost alespoň jednou ročně zveřejnit
informace o výsledcích kontrol (§ 27)
Zákon o kontrole
Autor prezentace
JUDr. Zdeňka Bartušková
oddělní spotřebitelské legislativy
6
Zákon o kontrole
Další legislativní úpravy
– cílem odstranění neodůvodněných odchylek či duplicit ve vztahu k obecné
úpravě kontrolního řádu
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon o kontrole
Autor prezentace
JUDr. Zdeňka Bartušková
oddělní spotřebitelské legislativy
7
Děkuji za pozornost
Zákon o kontrole
Autor prezentace
JUDr. Zdeňka Bartušková
oddělní spotřebitelské legislativy
8

similar documents