k udržení - získání profesní způsobilosti řidiče

Report
Pravidelné školení řidičů
k udržení - získání profesní způsobilosti řidiče
AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ŘIDIČŮ č. 16/2008/KK Ivan Hornek Cheb

Zákon číslo 247/2000 Sb.

ze dne 30. června 2000

o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Změna: 478/2001 Sb. (část)

Změna: 478/2001 Sb.

Změna: 175/2002 Sb.

Změna: 320/2002 Sb.

Změna: 411/2005 Sb.

Změna: 374/2007 Sb. ( NOVÉ „PROFESÁKY“)

Nové školení řidičů na profesní osvědčení

Zákon č.374/2007 Sb. - Euronovela zákona č.247/2000 Sb.



Zákon č.374/2007 Sb. byl schválen 6.12.2007 a je účinný od 1.4.2008. Zákon zásadním
způsobem změnil povinné školení řidičů nákladních automobilů a autobusů co do rozsahu,
co do osob, kterých se dotýká i co do subjektů poskytovatelů školení.
Zákon je povinnou transpozicí směrnice č. 2003/59/ES. Směrnice zcela nově zavádí pro
určité kategorie řidičů vlastnit osvědčení s platností ve všech členských státech EU. Ve
většině zemí EU pro řidiče nákladních aut a autobusů dosud stačilo pouze mít řidičský
průkaz. Zákon zavádí pro tyto řidiče povinnost vstupního školení v rozsahu 140 nebo 280
hodin. Toto školení budou muset absolvovat po níže uvedených datech všichni noví řidiči, na
něž se zákon vztahuje. Dále budou muset řidiči vždy v období 5 let absolvovat 35 hodin
školení. Toto školení bude rozděleno do 5 ročních školení po 7 hodinách.
Změna: 133/2011 Sb. ( NOVÝ TYP PRAVIDELNÉHO ŠKOLENÍ PRO DRŽITELE SK.“C“ STRAŠÍ 10.9.2009)
POSLEDNÍ ZMĚNA VE ŠKOLENÍ
Nová ustanovení § 48 zákona:
(4) Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a
neabsolvoval pravidelné školení předepsaným způsobem podle §
48, je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se
vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů,
zúčastnit se kurzu pravidelného školení v rozsahu 35 hodin; rozsah
ročního kurzu podle odstavce 2 se neuplatní.
(5) Ustanovení odstavce 4 platí obdobně i pro řidiče, kteří dosud
nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu
osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským
státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie6b), avšak
řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny C1, C1+E, C a C+E jim
bylo uděleno před 10. zářím 2009, a jde-li o řidičské oprávnění
skupiny nebo podskupiny D1, D1+E, D nebo D+E, před 10. zářím
2008
V praxi se bude jednat o případy, kdy
řidič s profesním průkazem přestane z jakéhokoli důvodu
vykonávat svoji práci a platnost jeho průkazu vyprší
řidič přestal vykonávat svoji práci v době platnosti průkazu,
nechodil dále na školení a před vypršením platnosti průkazu chce
průkaz obnovit a vyměnit za nový
řidič uvedený v § 48 odst. 5 zákona chce nyní nově vykonávat
práci řidiče
Podle dikce zákona se nejedná o zvláštní druh školení, jde pouze o
pravidelné školení v rozsahu 35 hodin. Zákon nenařizuje, že se má
absolvovat jako speciálně zaměřený kurz pro staronové řidiče. Stejně
tak je možné se prostě 5x za sebou přihlásit na stejné pravidelné
školení.



Rozhodující je dle výkladu termín vydání PPZŘ (profesáku)
Od data vydání je potřeba do 365 dnů provést první pravidelné
školení ( to se však některým řidičům nepovedlo, protože toto
stanovisko bylo vyhlášeno déle jak po roce co se profesáky
začly vydávat)
Další pravidelná školení se pak musí provést v dalších letech v
následných 365 dnech po 1 roce 2 roce 3 roce a 4 roce.
Např.: datum vydání : 30.09.2008

1. školení
v době od 01.10.2008 do 30.09.2009

2. školení
v době od 01.10.2009 do 30.09.2010

3. školení
v době od 01.10.2010 do 30.09.2011

4. školení
v době od 01.10.2011 do 30.09.2012
Poslední 5. školení
v době od 01.10.2012 do 30.09.2013
Pozor neopravňuje řídit sk CE,DE
když nemáte oprávnění v řidičském
průkazu
Jaké doklady musí mít řidič motorového vozidla při řízení s sebou……….
A které doklady musí na výzvu policisty předložit….??????
jaké doklady musí mít řidič u sebe a jaké musí předložit
a komu, které doklady předkládá
§6
(8) Řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe
a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu2),
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu9),
d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87
odst.3.
(12)
Na výzvu policisty je řidič motorového vozidla
povinen předložit doklady podle odstavce 8
policistovi ke kontrole. Na výzvu strážníka obecní
policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji je
řidič motorového vozidla povinen předložit
strážníkovi ve stejnokroji nebo celníkovi ve
stejnokroji ke kontrole doklady podle odstavce 8
písm.a) a b).
I v bodovém systému je za to trest, i když
se počet přidělených bodů od 1.8.2011
snížil z 5 na 3
Překontrolujte si své údaje
-není nutné vozit s sebou
-přinést vždy na pravidelné
školení
-mít všech 5 školení než vyprší
platnost „profesáku“
duplikát






(1)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů zahrnuje
vstupní školení a následná pravidelná školení.
(2)Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se
účastnit řidič, který
a) je občanem členského státu Evropské unie a má na území
České republiky trvalý pobyt,
b) je občanem členského státu Evropské unie a má na území
České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185
dnů v kalendářním roce, nebo
c) je občanem jiného než členského státu Evropské unie a
vykonává závislou práci5) pro zaměstnavatele usazeného na
území České republiky nebo podniká na území České
republiky,
pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje
řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo
podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění
uznávané jako rovnocenné.



g) vozidel používaných při přepravě věcí,
které řidič využije při výkonu své závislé
práce nebo podnikání, pokud řízení není
hlavním předmětem výkonu závislé práce
nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby a
i) zemědělských a lesnických traktorů.
Ve stručnosti co Ti řidiči, kteří mají ŘP teprve po 10.09.2009 ??????
Sk: C,CE,C1,C1E10.9.2009
Sk: D,DE,D1,D1E10.9.2008
MUSÍ ABSOLVOVAT VSTUPNÍ ŠKOLENÍ
140 hod. nebo 280 hod.
Za současné legislativy, je po provedení školení, které se skládá z výuky
ale i z výcviku, potřeba složit zkoušku.
Zkouška se skládá z 80 otázek, tedy je pouze teoretická.
Je však již zcela jisté, že bude i tato oblast výrazně
novelizována a to v horizontu 2 max. 3 let.
Obdobně jako v přípravě žadatelů o řidičská oprávnění bude
pozměněn nejen obsah přípravy, ale především systém a
způsob zkoušek na získání „profesáku“
TESTY VSTUPNÍ ŠKOLENÍ
celkem 80 otázek z každého předmětu 10 musí být správně v každém předmětu 7.
• Teorie pokročilého racionálního řízení a ZBJ
• Uplatnění vnitrostátních a mezinárodních
právních
• Bezpečnost provozu a ekologický provoz vozidla
• Poskytování služeb a logistiky
• Hospodářské prostředí a organizace dopravního
trhu
• Sociálně-právní prostředí v silniční dopravě
• Zdravotní rizika a jejich předcházení
• Prevence a řešení mimořádných událostí
Změny v pravidlech od
1.8.2011
Pravidelné školení řidičů
k udržení - získání profesní způsobilosti řidiče

similar documents