Lesnické právo

Report
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm
Lesnictví patří pod Ministerstvo zemědělství Mze
K lesnictví se přiřazuje také myslivost, včelařství a
rybářství
 Legislativa na


http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/legislativa/legislativa-cr/lesnictvi/uplnazneni/
Stát vlastní přibližně 61,5% českých lesů
O 86% z nich pečuje státní podnik Lesy české
republiky LČR, s.p. http://www.lesycr.cz/cs/


Účel zákona: zachovat les, pečovat o něj jako
národního bohatství, tvořící nenahraditelnou složku
životního prostředí, podpora trvale udržitelného
hospodaření v lese










Účel zákona
Pozemky určené k plnění funkcí lesa PUPFL
Kategorizace lesů
Obecné užívání lesů
Lesní hospodářské plány, lesní hospodářské osnovy
Obnova, ochrana, těžba lesa
Lesní stráž
Státní správa lesů
Sankce
Každý má právo vstupovat do lesa na vlastní
nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a
suchou na zemi ležící klest, při tom je povinen les
nepoškozovat.


V lese je zakázáno:




Znečisťovat les odpady
Rušit klid a ticho
Poškozovat a těžit stromy
Jezdit stát s motorovými
vozidly

V lese je zakázáno:





Jezdit a stát s motorovými vozidly
Provádět terénní úpravy
Narušovat půdní kryt
Budovat chodníky
Stavět oplocení a jiné objekty
Jízda na motorkách a čtyřkolkách v lese je
v současnosti velkým problémem

V lese je zakázáno:
 Kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
 Jezdit na kole a koni mim stezky
 Tábořit mimo vyhrazená místa
(bivak –nouzové přespání pod širou oblohou, není táboření)
„Hotel Choč“ – na Slovensku
je možné nocování v salaších
Nocování v kempu je legální a cenově dostupné
reprodukční materiál – semenný materiál (šišky),
plody, semena), řízky, očka, kříženci, kořeny rouby,
pruty, části rostlin, přirozené zmlazení
 reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze
jako identifikovaný, testovaný, kvalifikovaný nebo
selektovaný
 zdroj reprodukčního materiálu musí být uznán

účel - udržení rovnováhy v krajině šetrné
hospodaření s přírodními zdroji
 významný krajinný prvek – hodnotná část přírody,
náleží zde lesy, nesmí se poškozovat
 územní systém ekologické stability ÚSES –
umožňuje přírodní rovnováhu, přirozená nebo přírodě
blízká společenstva
 obecná druhová ochrana – všechny druhy jsou
chráněny před poškozováním a zničením

speciální druhová ochrana – zvláště chráněné druhy rostlin,
živočichů a hub, seznam je v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb.
 stromy rostoucí mimo les jsou chráněny před poškozováním
a ničením, povolení ke kácení není nutno žádat při vlastnictví
dřeviny o obvodu do 80 cm
 památné stromy jsou stromy významné věkem, vzhledem č i
historickou událostí
 jedinečná území se vyhlašují jako zvláště chráněná území,
jsou to kategorie: národní park NP, chráněná krajinná oblast
CHKO, národní přírodní rezervace NPR, přírodní rezervace PR,
národní přírodní památka NPP, přírodní památka PP
 Natura 2000 je soustava chráněných území v EU, tvoří ji
evropsky významné lokality EVL a ptačí oblasti PO

NPR –malé území s významem
národním či mezinárodním
chrání jedinečné přirozené
ekosystémy
 NPR – nejpřísněji chráněné
území v ČR
 Např. Radhošť, Razula, Salajka,
Mazák, Kněhyně-Čertův mlýn

NP – velké území s významem
národním či mezinárodním
chrání jedinečné přirozené
ekosystémy
 NP – Podyjí, KRNAP, Šumava,
České Švýcarsko
 V lesích NP hospodaří ochrana
přírody (správa NP)

Lesy jsou naše přírodní bohatství.
Hospodaření v nich musí být v souladu
s platnou legislativou.

similar documents