Vplyv banskej *innosti na biotu

Report
negatívny dopad na kvalitu ŽP
 vznikol antropogénnou činnosťou
 staré banské diela, haldy, odkaliská, staré
skládky odpadu, územie zničené armádou
– potencionálne: areály podnikov,
produktovody, poľnohospodárske
dvory,hnojiská
 potreba identifikácie a kvantifikácie
vypracovaním environmntálneho auditu,
objektívne zhodnotiť situáciu, rozhodnúť o
postupe

databáza starých banských diel - Štátny
geologický ústav Dionýza Štúra
 17 tis. – haldy (6418), štôlne (4913), pingové
ťahy (4556), odkaliská (10)
 riziká: kontaminácia vysoko
mineralizovanými banskými
vodami,výluhmi z háld,
odkalísk, výsypiek a
odvalov s obsahom
toxických látok
/napr. Hg, Cd, Pb, Cu/

• ťažba Sb a Au prebiehala od r. 1790 do r. 1965
•zostaté haldy a odkaliská po ťažbe
Vody, pôdy - výrazné znečistenie povrchových
vôd, pôd a riečnych sedimentov v povodí toku
Olšava
- prekročená
limitná hodnota pri
As až 400násobne (pôdy)
a pri Sb až 100násobne (vody)
Fauna, flóra - Sb: ovplyvnuje rast rastlín
As: v nadzemnej časti
rastlín a ich využívanie v
tradičnom
ľudovom liečiteľstve,
potenciálne nebezpečné pre
herbivorné živočíchy.
 Obyvateľstvo:
-používanie kontaminovanej
vody z domových studní,
odkaliskového materiálu na stavebné
účely, kontaminovaných pôd na
pestovanie kultúrnych rastlín.
V minulosti sa vody niektorých banských
diel využívali ako zdroje pitnej vody.





Lokalita: Markušovce (Košický kraj)
Veľkosť: z pôvodných 10 ha(1980) 35 ha (2006)
Hĺbka materiálov: 38 m
9 901 160 ton ulozeneho kalu
Vznik:1963 – 1974, Pri činnosti odštepného
závodu Želba, a.s.
Spišská Nová Ves
v Rudňanoch
Krokusová, 2010
•
•
•
v posledných rokoch morfológiu povrchu
odkaliska zmenila ťažba flotačných kalov.
ťaženie časti najvrchnejších vrstiev na priemyselne
využiteľné piesky (na obsyp potrubi)
ministerstvo životného prostredia SR vydalo pre
odkalisko Osvedčenie o výhradnom ložisku
Markušovce I. – baryt č. 56/79/2005-7 zo dňa
25.1.2005 pre firmu SABAR, s.r.o. Markušovce.
• centrálna časť
odkaliska- jemnejší
materiál a nižšie
zastúpenie barytu
• okraje- hrubšie podiely
a relatívne vyššie
zastúpenie barytu
Krokusová, 2010






Ľ. Jurkovič et al.: Opustené Sb ložisko Poproč – zdroj
kontaminácie prírodných zložiek v povodí Olšavy
Portál geologického ústavu Dionýza Štúra
mapserver.geology.sk
RNDr. Juliana Krokusová, PhD. , 2010: Likvidácia starej
environmentálnej záťaže na príklade odkaliska Markušovce.
Ústav regionálnych a národnostných štúdií PU, Prešov
dostupné na
:http://www.fhpv.unipo.sk/~francova/pdf/Odkalisko%20Mark
u%C5%A1ovce.pdf
http://www.enviromagazin.sk/enviro2012/enviro2/12_premen
y.pdf

similar documents