tv a net IPTV legáln*

Report
tv a net
IPTV legálně
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
tv a net
Už se těšíme, až v krbu,
nebo krbových kamnech
zapraská dřevo
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
Televizní program - jen ve zkratce:
•Nákup jednotlivých pořadů (práva k jejich
užití včetně podmínek užití)
•Zpracování nakoupených pořadů
•Výroba vlastních pořadů
•Sestavení pořadů do schématu denního
vysílání, časový rozvrh
•Self-promotion
•Zpracování reklamních podkladů
•Reklamní pauzy
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
Programy – volně terestricky šířené – používáme
zkratku FTA (Free To Air). Řada z nich v HD
verzích. V mnoha případech součást nabídky HD.
Programy placené – kódované. V různých typech
nabídek, nebo tematických balíčcích. Různými
způsoby dále zpoplatněné. Řada z nich opět v HD
verzích. Opět v mnoha případech součást nabídky
HD.
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
Další distribuce tv. programů koncovým klientům:
Přes uzavřené sítě
(v síti jsou zapojeni jen klienti operátora sítě,
koncové body sítě jsou konkrétně definovanésmlouva s klientem, k signálu programů nemá
přístup jiný subjekt, než účastník sítě, ke
konkrétní programové nabídce mají přístup jen
klienti odpovídajícími smlouvami)
• prostřednictvím sítě kabelové televize,
• prostřednictvím sítě IPTV
• satelitní platforma s adresným koncovým
klientem
Pro tyto formy další distribuce mají vysílatelé zakoupena či
ošetřena práva k pořadům.
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
Základní otázky zda operátor sítě:
o splňuje podmínky pro převzaté vysílání tv.
programů?
o Má potřebné smlouvy s ochrannými
autorskými organizacemi?
o Jak získal programy FTA a má souhlasy
vysílatelů těchto programů, včetně vysílatele
ze zákona, tedy České televize?
o Jak získal placené programy a má smlouvy
s poskytovateli placených programů?
o Neklame své klienty tvrzením, že tv.
programy mají zadarmo?
o Nabízí doplňkové služby typu TS, Archiv,
OTT, apod. a má tyto ošetřeny v duchu práv
původních vysílatelů programu?
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
?
tv a net
Subjekt pro takovouto svoji činnost má mít:
•Registraci u RRTV podle zákona 231/2001 Sb. o
rozhlasovém a televizním vysílání.
•Smlouvy s kolektivními správci autorských práv podle
zákona 121/2000 Sb. o právu autorském.
•Souhlasy vysílatelů včetně České televize podle zákona
231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání a
zákona 121/2000 Sb. o právu autorském a zákona
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích.
•Smlouvy s poskytovateli placených programů.
•Důkladně ošetřeny parametry doplňkových služeb
v duchu toho, jak mají práva k těmto službám ošetřeny
původní vysílatelé programu.
§
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
Užití tv. programů v režimu převzatého vysílání,
což je dtto nabídka služby televize v síti,
FTA programy (SD, HD) – souhlas vysílatele programu. Nebo
smlouva s dodavatelem televizní služby pro danou síť, která řeší
pronájem sítě a obsahuje ustanovení o souhlasech vysílatelů
programů s dalším užitím.
Placené programy – je nutné mít uzavřenou smlouvu
s poskytovatelem programu, reportovat počty uživatelů nabídky
s daným programem a platit sjednanou cenu za předplatitele a
měsíc. Pokud je dodávka televizní služby do sítě prostřednictvím
dodavatele (většinou pronájem sítě pro takovou službu), pak musí
výše uvedené povinnosti plnit dodavatel služby.
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
Něco ze smluvních podmínek
při nákupu práv k pořadům,
ze strany dodavatelů obsahu
Lineární služba (Linear Service) se míní Free to Air
Television a Základní programová
nabídka pro předplatitele pro kabelové,
satelitní a IPTV vysílání (šíření).
Internetový simulcat Lineární služby tedy souběžný
přenos prostřednictvím internetu je
možný jen za podmínek stanovených
dodavatelem obsahu a na jím
autorizovaném zařízení
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
Doplňkové služby, se kterými se v současnosti nejčastěji můžeme setkat:
EPG
tv a net
– zde nejsou problémy
Archiv / Catch up - jedna z nejdražších doplňkových
služeb.
Možné problémy:
 Lze programy a libovolné pořady archivovat?
 Pokud ano, na jakou dobu?
Start
over ne, provádí operátor výběr pořadů,
 Pokud
které lze archivovat?
Multiscren
 Má vysílatel vykoupena práva i pro distribuci
na další zařízení?
 Pokud ano, jaké jsou technické podmínky
pro takovou distribuci?
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
Pause TV
 Má vysílatel vykoupena práva pro takovou
službu?
PVR
 Adresný přístup konkrétního koncového
klienta. Správně by měl být pořad uložen v
stb každého uživatele této služby.
 Jaké jsou technické podmínky pro
takovou službu?
Pause TV
Time shift
 Má vysílatel vykoupena práva pro takovou
službu?
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
Nedodržení dříve uvedených bodů může u
distribuce znamenat:
 porušení autorského zákona.
 Porušení zákona o rozhlasovém a tv.
vysílání.
 Porušení práv vysílatele k použití pořadů
a s tím spojené sankce vůči vysílateli,
které tento následně přenese na subjekt,
který porušení způsobil.
 Porušení technických podmínek, spojených
s právy vysílatele.
A s tím spojené sankce vůči vysílateli.
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
Předejití problémům spojených s porušeními
operátor nemůže jen tak používat tv. programy pro
podporu svého podnikání. Je nutné rozhodnutí:
provozovatel
převzatého
vysílání
pronájem sítě
pro poskytování
televizní služby
nelegální užití
tv. programů
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
Předejití problémům spojených s porušeními
provozovatel
převzatého
vysílání
Držitel registrace pro převzaté tv. vysílání, splňuje
podmínky podle zákona o rozhlasovém a televizním
vysílání. Má ošetřeny smluvní vztahy s vysílateli, má
nastaveny doplňkové služby podle podmínek vysílatelů.
Při užívání placených tematických programů má
zajištěno kódování programů a přístup k programům
jen klientům s předplatným daného programu, nabídky
či tematického balíčku.
pronájem sítě
pro poskytování
tv. služby
Operátor by se měl ujistit, že smluvní poskytovatel je
držitel registrace pro převzaté tv. vysílání, splňuje
podmínky podle zákona o rozhlasovém a televizním
vysílání. Má ošetřeny smluvní vztahy s vysílateli, má
nastaveny doplňkové služby podle podmínek vysílatelů,
resp. operátor sítě bude poskytovat doplňkové služby
podle podmínek vysílatelů Při užívání placených
tematických programů je zajištěno kódování programů a přístup k programům
jen klientům s předplatným daného programu, nabídky či tematického balíčku.
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
tv a net
Nepředejití problémům spojených s porušeními
nelegální
užití
tv. programů
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
RRTV,
RVR
ČTÚ, RÚ
Materiály
„tv a net“
tv a net
Informační spolupráce
Ohlášení od
programerů
Ohlášení od
operátorů
Dohledání
nelegálního
užití tv. prog.
Doplnění
i informací
a podkladů
Ověření
Kontaktování
nelegála a jednání
o nápravě
Informační spolupráce
Jiné (např. audity)
OSA, SOZA,
Intergram,
SLOVGRAM
Ověření
nápravy
ANO
Předání k
uzavření
smluv.
vztahu
Soudní
jednání
Oznámení
Policii
Doplnění
podkladů
NE
Konzultace s
právní
kanceláří
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014
tv a net
Děkuji za Vaši pozornost
Kontakt: Jiří Hojgr, e-mail: [email protected] mobil: +420 601 591 142
IPTV Legálně – podzimní workshop ISP Consulting
Přerov 7.11.2014

similar documents