Seminar-1-danove-pravo-15-10-2014

Report
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
15. října 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
Daň
Pojem daňového práva
Ústavní základ daňového práva
Systém daňového práva
Prameny daňového práva
Daňová soustava
Daňověprávní vztahy
Základní konstrukční prvky daně
Ostatní konstrukční prvky daně

teoretická definice daně
◦ nenávratné, nedobrovolné, neekvivalentní a
nesankční peněžité plnění ukládané na základě
zákona spravované státem nebo jinými osobami
vykonávajícími veřejnou správu, které je veřejným
příjmem veřejných rozpočtů, a to příjmem zpravidla
neúčelovým, řádným, pravidelným a plánovaným

3
daň v užším a širším slova smyslu

◦ jako součást finančního práva
◦ jako samostatné právní odvětví

daňové právo / poplatkové právo / celní právo
/ berní právo / právo povinných peněžitých
plnění / právo daňových příjmů veřejných
rozpočtů
vymezení v užším smyslu

vymezení v širším smyslu

4
daňové právo
◦ soubor právních norem upravujících příjmy veřejných
rozpočtů označené jako daně
◦ soubor právních norem upravujících daňové příjmy
veřejných rozpočtů, tj. daně, poplatky a jiná obdobná
peněžitá plnění
5

Ústava 1920

Ústava 1948

Ústava 1960

Ústavní zákon z roku 1968

čl. 11 odst. 5 Listiny
 „daně a veřejné dávky vůbec mohou se ukládati jen na základě
zákona“
 „Daně a veřejné dávky lze ukládat toliko na základě zákona.“
 neupravovala
 „daně a poplatky možno ukládat jen na základě zákona“
 „Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“
Daňové
právo
6
obecná část
zvláštní
část
Daňové
právo
7
hmotné
procesní
ústavní zákony
I.
◦
II.
◦
◦
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
8
čl. 4 a 11 Listiny základních práv a svobod
mezinárodní smlouvy
zamezení dvojího zdanění
administrativní spolupráce (výměna informací)
právní předpisy Evropské unie
zákony a zákonná opatření Senátu
(nařízení vlády)
vyhlášky
(interní normativní instrukce)
(judikatura)
9

daňové právo hmotné

daňové právo procesní
◦ zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
◦ zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
◦ zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí
nemovitých věcí
◦ zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční
◦ zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
◦ zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
◦ část 45.-47. zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů
◦ zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
◦ zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
◦ zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
◦ další zákony upravující poplatky, odvody, úhrady, pojistná atd.
◦ zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
◦ dříve zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
I. Daně
II. Poplatky
Jiná obdobná peněžitá plnění
•clo
•veřejná pojistná
•odvody
•úhrady
•příspěvky atd.
10
A.
B.
C.
11
základní členění daní
členění podle kompetence daňového příjmu
jiná členění daní
důchodové
přímé
Daně
majetkové
nepřímé
12
Majetkové
daně
v klidu
bezúplatný
převod
transferové
daně
úplatný
převod
13
inter vivos
mortis
causa
nemovitých
věcí
movitých
věcí
státní rozpočet
státní
výlučné
Daně
místní
sdílené
14
Státní fond
dopravní
infrastruktury

podle vzájemné kombinace
 analytické daně
 syntetické daně

podle periodicity
 daně pravidelně se opakující
 daně případové
15
Státní poplatky
soudní
16
správní
Místní
poplatky
Ostatní
poplatky


peněžní vztahy týkající se soustřeďování
peněžní masy ve formě daní ve veřejných
rozpočtech regulované finančním (daňovým)
právem
prvky




17
subjekty
objekt
obsah
majetkový aspekt
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
18
Subjekt
Předmět
Základ
Sazba
(Výpočet)
(Období)
(Rozpočtové určení)
(Splatnost)

Napadené znění zákona o spotřebních daních
 „Pro účely tohoto zákona se rozumí malým
nezávislým pivovarem taková právnická osoba nebo
fyzická osoba, jejíž roční výstav piva (dále jen
"výstav") není větší než 200.000 hl a která splňuje
podmínky podle zvláštního předpisu.“

malý nezávislý pivovar – 2 znaky
 roční výstav piva není větší než 200.000 hl –
stanoveno zákonem
 splňuje podmínky podle zvláštního předpisu –
stanoveno vyhláškou
19




20
Rozpor s čl. 79 odst. 3 Ústavy: „Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní
samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li
k tomu zákonem zmocněny.“
První pojmová náležitost (produkce do 200 000 hl) je zákonem rámcově zřetelně
vymezena a na tomto základě může ministerstvo vyhláškou specifikovat
podrobnosti.
Pokud jde o druhý pojmový znak chráněného předmětu, totiž "nezávislost",
přenechal zákonodárce jeho vymezení prováděcímu předpisu, tj. nižší právní
normě. Ze zákona vyplývá, že chráněné pivovary musí kromě vymezení své
produkce splňovat jakési další podmínky, avšak toto "něco dalšího" ponechává se
vyhlášce a tím se dostává vymezení základní pojmové náležitosti, která má pro
definici chráněných pivovarů konstitutivní význam, mimo vliv zákonodárce.
Splnění blíže neoznačených podmínek zvláštního předpisu, které se pak "ex post"
stávají konstitutivními znaky zákonem chráněného předmětu, vzbuzuje dojem, že
by bylo možné stejně neurčitě formulovat zákonodárcovo zmocnění výkonné moci
i v jiných oblastech života společnosti.


21
Formulace čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle něhož daně a
poplatky lze ukládat jen na základě zákona, umožňuje bližší úpravu druhotnou
normou.
Dikce § 2 písm. i) zákona ČNR č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 260/1994 Sb.,
podle našeho názoru umožňuje vydání prováděcího předpisu ve smyslu Ústavy . K
tomu lze konstatovat, že toto ustanovení zákona vymezuje základní znaky pro
poskytnutí daňové úlevy uvedením skupiny subjektů charakterizovaných jako malý
nezávislý pivovar s ročním výstavem piva nepřesahujícím 200 000 hl. Tím jsou
určeny hlavní zákonné znaky subjektu určité daňové povinnosti. K tomu zákon
ještě uvádí, že pivovar této kategorie má splňovat podmínky podle zvláštního
předpisu. Zmocnění k vydání prováděcího předpisu je obsaženo v čl. II bodu 5
zák. č. 260/1994 Sb., v němž zákonodárce deleguje normotvornou pravomoc na
Ministerstvo zemědělství, které má příslušný právní předpis vydat v dohodě s
Ministerstvem financí. Za daného právního stavu zákon splňuje základní podmínky
dostatečné určitosti. Prakticky jde nyní pouze o bližší konkretizaci pojmu
nezávislosti, který je jako jeden ze znaků v zákoně uveden.

lišit

poplatník

plátce

další subjekty

(ručitel, plátce daně)
22
 subjekt daňověprávního vztahu
 subjekt daně
 daňový subjekt




23
příjem
věc (živé zvíře, ovladatelná přírodní síla)
jednání nebo úkon
činnost
Základ daně
valorický specifický
24
Sazba daně
lineární
poměrná
pevná
progresivní
degresivní
klouzavá
25
stupňovitá
Základ daně
0 – 121 200
121 200 – 218 400
218 400 – 331 200
331 200 a více
Základ daně
0 – 121 200
121 200 – 218 400
218 400 – 331 200
331 200 a více
26
Klouzavá
Daň
12 %
14 544 Kč + 19
33 012 Kč + 25
61 212 Kč + 32
Ze základu přesahujícího
%
%
%
Stupňovitá
Daň
12 %
19 %
25 %
32 %
121 200 Kč
218 400 Kč
331 200 Kč
27
28
29

základ

sazba

daň
30

zdaňovací období

x jednorázové daně
31
státní rozpočet
státní
výlučné
Daně
místní
sdílené
32
Státní fond
dopravní
infrastruktury

jednorázově

ve splátkách

zálohově
33
a.
osvobození
 věcné, osobní
b.
c.
d.
e.
f.
g.
34
daněprosté minimum
paušální daň
minimální základ daně
sleva na dani
daňové zvýhodnění
minimální výše daně
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
35

similar documents