Actiz - Verenso

Report
De Wet Langdurige Zorg
Franz Roos
Directeur Verenso
juni 2014
Wat doet Verenso?
• Via media standpunten bekend maken
– Persberichten, tv-uitzendingen, MC
• Overleg met ActiZ
– Over GRZ, afbouw verzorgingshuizen
• Overleg LHV
– Specialist ouderengeneeskunde in eerste lijn
• Overleg beroepsgroepen
– Gezamenlijk standpunt over kwaliteit
• Overleg VWS
– Specialist ouderengeneeskunde in ZVW
• Oproep leden
– Meld ervaringen met veranderingen in de zorg
Resultaten
In de pers wordt steeds vaker de mening
van een specialist ouderengeneeskunde of
van Verenso gevraagd.
Het wordt duidelijk dat er een specialist
ouderengeneeskunde bestaat en dat dit vak
ertoe doet.
Actiz
• ActiZ accepteert de gevolgen van de WLZ
als een politieke beslissing
• ActiZ is tegen richtlijnen en indicatoren
• Acties gericht op beperken schade
(personeel en vastgoed)
• Instellingen moeten zelf bepalen hoe ze
met de nieuwe omstandigheden omgaan.
Er zijn goede en er zijn slechte
instellingen
LHV
• SO moet in de eerste lijn
• SO moet in de ZVW
• SO verantwoordelijk voor patiënten met
zzp5+ in eerste lijn
• SO 7x24 uur beschikbaar voor advies
Beroepsgroepen
• Samen met NVKG en LHV standpunt over
GRZ en herstelzorg
• Samen met V&VN aanpak richtlijnen en
kwaliteitsbeleid
• Samen met V&VN, NIP, Physician
Assistants, NVFG reactie WLZ
VWS
• Inspreken vaste kamercommissie volksgezondheid
• Brieven sturen naar kamerleden en VWS
• Gesprekken voeren met staatssecretaris, directeur
generaal, ambtenaren
• VWS ontdekt de specialist ouderengeneeskunde
• VWS voorstander van SO in eerste lijn
Wat is ons doel?
• WLZ. Ja, maar!!
• Eens met uitgangspunten WLZ. Wij missen:
– Eerstelijn consulten
– Crisisopvang
– Herstelzorgbedden
– Dagbehandeling/dagopvang
– Palliatieve zorg
• SO moet binnen de ZVW kunnen werken en declareren
Waar gaan we heen?
Voorlopig resultaat
• Met de LHV trekken wij op voor een financiering uit de
ZVW
• Met Nza overleg over financieringsmogelijkheden ZVW
• VWS wil behandeling ouderenzorg over 2 jaar
onderbrengen in de ZVW
• Tussenoplossing: via subsidieregeling consulten en
medebehandelaarschap eerste lijn, financiering
palliatieve consulten, crisbedden en tijdelijke opnames
• Hierover verder overleg met VWS. Uitgangspunt: in
principe blijven mogelijkheden SO in WLZ gelijk aan de
AWBZ
• Samen met V&VN invulling geven aan structurele
middelen voor kwaliteitsverbetering
Onzekerheid blijft voorlopig
• Wordt de WLZ in 2015 ingevoerd?
• Komt de SO in de ZVW?
Speerpunten Verenso
• Samenwerken op inhoud met LHV en V&VN
• Structurele voorziening voor kwaliteit en richtlijnen
• SO moet kunnen werken daar waar de doelgroep zich
bevindt. Thuis, verpleeghuis, etc
• SO moet binnen verpleeghuis kwaliteitsslag maken door
zichzelf en de behandeldienst beter te positioneren
• Opleiding is nodig om in te kunnen spelen op
veranderingen binnen het verpleeghuis en het werken
in de eerste lijn

similar documents