Die*a so *peciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami a výchovná

Report
ZŠ s MŠ A. Bernoláka
Školské stredisko poradenských služieb

78 žiakov so ŠVVP (MŠ + ZŠ 1. – 9. roč.), z toho 27 tvoria žiaci 1.stupňa

3 špeciálne pedagogičky,1 externý psychológ a 4 asistentky učiteľa

Individuálna práca s dieťaťom (ZŠ, MŠ)


Práca so skupinkami detí ( s poruchami učenia, s problémami v správaní,
s nadanými žiakmi)
Psychoterapeutické sedenia pre matky s externou psychologičkou
Dieťa
so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími
potrebami (ŠVVP)
&
výchovná činnosť
Najdôležitejší je
vnútorný postoj vychovávateľa
nesmie byť odsudzujúci, znevažujúci, ale
akceptujúci, milujúci, prijímajúci a otvorený postoj
ako základ pre pomoc dieťaťa so špeciálnymi potrebami
prijatie dieťaťa takého, aké je a dôvera v jeho silu a schopnosti
zmena v sebe =
poruchu dieťaťa nebrať ako tragédiu či nešťastie, ale ako VÝZVU
netrestať dieťa za správanie, ktoré je typické pre jeho poruchy
Špeciálnopedagogické aspekty práce
vychovávateľa:
● individuálny prístup k dieťaťu
● akceptovanie druhu a stupňa poruchy
● byť informovaný o výsledkoch diagnostiky
● podieľať sa na tvorbe a plnení IVVP
● využívať špeciálne výchovné postupy vo výchove
mimo vyučovania
ŠVVP dieťa , je dieťa, ktoré má:









poruchy zraku, sluchu, mentálne poruchy , poruchy
pohybového aparátu
poruchy aktivity a pozornosti (hyperaktívne deti)
poruchy pozornosti a psychomotorického tempa (komótne,
spomalené deti)
zdravotne oslabené (epilepsia, cukrovka, degeneratívne
poruchy a iné)
poruchy učenia (dys- poruchy)
nadanie
poruchy správania
narušenú komunikačnú schopnosť
sociálne znevýhodnené prostredie
Čo pomáha deťom so ŠVVP

častá relaxácia (t.j. uvoľnenie, pomáha im rýchly odpočinok - telesný i duševný -

kontakt fyzický / očný / osobný rozhovor

hry, programy, pracovné listy zamerané na rozvoj vnímania, myslenia, reči,

záujmové krúžky, šport

humor /ktorý má liečivé účinky/ a nadľahčenie napätej situácie, „doberanie si“ dieťaťa.

terapie
uvoľnením svalov)
koncentráciu pozornosti, pravo-ľavú orientáciu, jemnú motoriku atď.
Špeciálne výchovné postupy:






Arteterapia – výchova cez výtvarné činností
Muzikoteprapia - výchova zvukové činnsoti
Biblioterapia - výchova cez poučné čítanie
Dramatoterapia - výchova cez dramatizáciu
Choreoterapia – výchova prostredníctvom pohybu
Výchova hrou
Arteterapia- výchova cez výtvarnú
činnosť




kreslenie, maľovanie, batikovanie, sochárstvo, ručné práce...
vyjadrovanie svojich pocitov a predstáv cez farby, materiál
rozvíja jemnú motoriku, ventiluje emócie
spontánne tvorenie (nie riadené) uvoľňuje u detí prežívané
emócie, strach, túžby a problémy. Upokojuje , učí citlivosti a
pomáha sústrediť sa na vlastné vnútro
Muzikoterapia- výchova hudbou





forma zážitkového učenia
rôzne hudobné nástroje (+vlastne vyrobené) , tvorba zvukov
vlastným telom (ruky, nohy, ústa)
dieťa prezentuje samé seba iným ako obvyklým spôsobom
(bez slov len prostredníctvom produkcie zvukov)
dychové cvičenia, vizualizácia ( snívanie a predstavovanie si
vecí, po ktorých, dovoľuje precítiť ich priebeh, čím sa zvyšuje
pravdepodobnosť, že sa naozaj stanú)
rozvíja a cibrí sluch, sluchovú pamäť, zmysel pre rytmus ,
následnosť
Biblioterapia – výchova cez poučné
čítanie





liečebné účinky čítania
podpora psychického zdravia
správna voľba knihy
čítanie rozprávok
čítanie biblických príbehov
(pomáha prekonať strach, predchádzať agresivite, vzdeláva,
inšpiruje k ďalším úvahám, ponúka vzory pre svoje konanie,
rozširuje slovnú zásobu)
Dramatoterapia-výchova cez
dramatizáciu

pantomíma, scénka, hra s predmetom, bábkou, maňuškou, tvorba
scenára a príbehov, príprava kostýmov, scény

hranie rôznych postáv (paradoxne) pomáha lepšie spoznať seba
samého a porozumieť svojim potrebám

dieťa sa stáva sebavedomejším, učí, ako sa zachovať v rôznych
situáciách, prejavovať svoje emócie navonok


cez hru môžno efektívne riešiť problémy, rozvíjať sociálne cítenie,
tvorivosť, prehlbovať spoluprácu, vzájomné vzťahy, uľahčuje
pochopenie druhých
rozvíja a kultivuje reč, tvorivosť, empatiu, fantáziu
Choreoterapia- výchova tancom




improvizácia pri hudbe (tanec, pohybové cvičenia)
vyjadrenie svojich pocitov, zosúladenie tela a duše
dieťa si lepšie uvedomí svoju telesnosť, začne akceptovať
samé seba a mať rado svoje telo
Rozvíja hrubú motoriku, koordináciu, rovnováhu, zmysel pre
rytmus
Ďakujem za pozornosť
Mgr. Viera Krištofíková
školský špeciálny pedagóg

similar documents