Brede eerste graad

Report
Dag SO 3 febr. 2014
Werkwinkel Brede eerste
graad
1
Dag SO
3 febr. 2014
Agenda
• Wat zegt het masterplan?
 maatregelen
 brede eerste graad in de structuur SO
• De eerste graad in het SO, lopende gesprekken:
 opstellen ‘matrix’ in Akov
 verkenning scenario’s basisopties
• Inhoudelijke uitdagingen
 differentiatie
 flexibele leertrajecten
 leerbegeleiding
• Knelpunten
Dag SO
3 febr. 2014
2
Wat zegt het masterplan?
• Oriënterende functie 1e graad werkt onvoldoende.
• Eerste leerjaar B slaagt niet in zijn opzet.
• Veel basisopties en beroepenvelden.
 Leerlingen met dezelfde cognitieve mogelijkheden presteren ondermaats
en zitten daardoor te snel vast in een bepaald traject.
 In sommige basisopties bereikt een groot deel van de leerlingen de
eindtermen niet.
• Overgang BaO – SO is te bruusk.
Dag SO
3 febr. 2014
3
Maatregelen (enkele) in het masterplan
• Versterken getuigschrift basisonderwijs (eenvormiger en transparanter)
Sept.2014: koppelen getuigschrift basisonderwijs aan eindtermgerelateerde
leerplandoelstellingen.
• Geleidelijker maken overgang BaO – SO:
 vakkenstructuur en inzetten van vakleraren
in 3e gr BaO en 1e gr SO op elkaar af te stemmen;
 techniek en wetenschappen (en Frans) worden leergebieden
(leermeesters vanaf sept. ‘14).
• Individueel leerlingendossier.
• Toegang SO:
 sept. 2014: taalscreening bij overgang BaO – SO;
 sept. 2015/2016: afhankelijk van al of niet getuigschrift BaO naar Astroom of B-stroom.
Dag SO
3 febr. 2014
4
Structuur eerste graad volgens het masterplan
Invoering gereduceerde basisopties: sept. 2017
Dag SO
3 febr. 2014
5
Structuur schakelblok volgens het masterplan
masterplan spreekt niet
van beroepenvelden
Invoering gereduceerde beroepenvelden: sept. 2017
Dag SO
3 febr. 2014
6
Stelling
Elke GO! school met ‘eerste graad’ biedt zowel
eerste graad als schakelblok aan (huidige Astroom en B-stroom)
Dag SO
3 febr. 2014
7
Eerste graad in het SO
Waar willen we naartoe? Voorstel derde graad GO!
Dag SO
3 febr. 2014
8
Eerste graad in de structuur van het SO
Waar willen we naartoe?
Derde graad:
Studierichtingen die aansluiten op volgonderwijs of arbeidsmarkt
Doorstroming
Dubbele finaliteit
Arbeidsmarkt
Brede tweede graad:
keuze van studiedomein, brede studierichtingen
Brede eerste graad: geen voorafname van studiekeuze
Eerste graad
Dag SO
3 febr. 2014
Schakelblok
9
Basisopties
Voorstel GO!
Dag SO
3 febr. 2014
10
Scenario’s basisopties
‘Akkoord’ over:
• geen voorafname van studiekeuze
• geen extra doelstellingen
GO!, twee voorstellen
• 1 basisoptie
• evenveel als er studiedomeinen zijn (major – minor)
VSKO
• één voorstel, nl. 3 basisopties:
 Taal en wetenschappen (breed)
 Taal en cultuur (gericht)
 Wetenschappen en techniek (gericht)
Keuze/beslissing zal door de politiek gemaakt worden
Dag SO
3 febr. 2014
11
Schakelblok
Voorstel GO!
Dag SO
3 febr. 2014
12
Scenario’s schakelblok
GO!, voorstel:
• 1 beroepenveld met informatie en advies over domeinen
VSKO
• één voorstel, nl. 2 beroepenvelden:
 Producten (en diensten)
 Personen (en diensten)
Keuze/beslissing zal door de politiek gemaakt worden
Dag SO
3 febr. 2014
13
Stelling
Elke GO! school met een eerste graad biedt de
volledige waaier van
basisopties/beroepenvelden aan.
Dag SO
3 febr. 2014
14
Inhoudelijke uitdagingen in eerste graad
Elke leerling geven waar hij/zij recht op heeft: differentiatie
Basisvorming aanbieden in
verschillende abstractieniveaus
en moeilijkheidsgraden
op basis van
leerplannen met extra
doelstellingen en extra
uitdagingen
Dag SO
3 febr. 2014
15
Masterplan:
Differentiatiemogelijkheden: techniek, wiskunde/wetenschappen, kunst,
economie, Nederlands, moderne talen (Frans en Engels), Klassieke
talen
Stellingen
In het eerste leerjaar moet geen Latijn
aangeboden worden omdat dit een
voorafname van studiekeuze is.
Scholen van het GO! organiseren in de eerste
graad niveaugroepen voor de vakken van de
basisvorming.
Dag SO
3 febr. 2014
16
Inhoudelijke uitdagingen in eerste graad
Elke leerling geven waar hij/zij recht op heeft: flexibele
leertrajecten
• Zie werkwinkel Flexibele leertrajecten (mogelijk sinds 2011)
Masterplan:
Attestering in eerste graad:
• voldoende informatie bij de motivatie;
• C-attest uitzonderlijk na 1e leerjaar;
• na 1e leerjaar: B-attest niet mogelijk, wel A-attest met verplichte
remediëring;
• B-attest sluit (in principe) overzitten uit (enkel mits explicitering van de
klassenraad).
Dag SO
3 febr. 2014
17
Stelling
Elke GO! school stelt de attestering in de
eerste graad uit tot einde tweede leerjaar.
Dag SO
3 febr. 2014
18
Inhoudelijke uitdagingen in eerste graad
Elke leerling geven waar hij/zij recht op heeft: sterk
leerbegeleiding
Masterplan
• individueel leerlingendossier
• nadruk op differentiatie en flexibiliteit
• opdrachten voor klassenraad
Werkwinkel M-decreet
• ander publiek in eerste graad?
Dag SO
3 febr. 2014
19
uitgebouwde
Knelpunten
Brede eerste graad sluit aan bij PPGO, maar:
• gaat niet ver genoeg;
• brede eerste graad vergt heel wat competenties van scholen en
leerkrachten. Zijn we er klaar voor:
 mindset?
 competenties onderwijzend personeel?
 competenties beleid (organiseren)?
• onderwijs met twee snelheden?
Dag SO
3 febr. 2014
20
Dag SO
3 febr. 2014
21

similar documents