Úřad práce Liberec

Report
krajská pobočka v Liberci
Informační a poradenské středisko pro
volbu povolání
Informace pro žáky a rodiče
- informace o školách
- přehled o učebních a studijních oborech
- obsahová náplň oborů
- informace o průběhu přijímacího řízení a o
požadavcích na přijetí žáků
- testy (schopností a předpokladů pro studium)
•
•
•
•
Další studium - VOŠ, VŠ, nástavby, studium jazyků.
Nástup do zaměstnání.
Podnikání (OSVČ).
Zahraničí - práce, studium, au-pair
(http: eures.europa.eu), (www.studentagency.cz).
•
Dobrovolná služba - Evropská dobrovolnická
činnost (www.mladezvakci.cz).
•
Armáda ČR - služba profesionálního vojáka
(www.army.cz).
Profesní výuka v Německu probíhá převážně v duálním systému
tz., že výuka probíhá jak ve firmách, tak ve škole.
Délka podle druhu profese 2 - 3,5 roku.
Náklady na výuku a platy pro učně hradí příslušná firma.
Po ukončení studia je možnost zůstat v PP u zaměstnavatele.
Možnost benefitů např. ubytování, jazykový kurz apod.
Začátek výuky od 1.8.
Podmínky: Znalost německého jazyka (výuka v NJ).
Absolvent SŠ nebo SOU.
Zájemci kontaktujte poradce EURES při ÚP
• Dovršení 18 let.
• Způsobilost k právním úkonům.
• Bezúhonnost - žadatel o ŽL nesmí být
pravomocně odsouzen v oboru podnikání.
•
Potřebné živnostenské oprávnění živnostenský list vydává Městský úřad živnostenský odbor.
•
Některé živnosti jsou vázané na určitý typ
vzdělání, kvalifikace a někdy i na dobu praxe.
•
Živnosti volné (obchodní činnost,
zprostředkovatelské služby apod.).
• Živnosti řemeslné - vyučení, vzdělání, nebo 6 letá
praxe (řemesla a služby).
• Živnosti vázané - vzdělání, požadavky vycházející
z předpisů a zákonů (opravy, elekt.revize, účetnictví,
chem.výroba, oční optika, psycholog.poradenství).
• Živnosti koncesované - k žádosti se vyjadřuje
určitý orgán státní správy (směnárenská činnost –
Česká národní banka). Je vydán ŽL + koncesní
listina.
•
Povinná účast na důchodovém pojištění (min.
1836Kč u hlavní činnosti, min. 735Kč u činnosti
vedlejší).
•
Povinná platba příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
•
•
•
Povinné zdravotní pojištění.
Plátce daně.
Nemocenské pojištění je dobrovolné (nemocenské
dávky, pomoc v mateřství).
• Poradenství.
• Rekvalifikace.
• APZ - poskytnutí podpory z finančních
prostředků aktivní politiky zaměstnanosti příspěvek není nárokový !!
Evropské služby zaměstnanosti
EURopean Employment Services
Mgr. Barbora Lavická – [email protected]
*slouží
občanům, kteří mají zájem pracovat v
členské zemi EU/EHP
*slouží zaměstnavatelům, kteří mají zájem
přijmout zaměstnance z jiné země EU/EHP
poskytuje informace :
*o
pracovních a životních podmínkách v
zemích EU/EHP a Švýcarsku
* o volných pracovních místech v zemích
EU/EHP a Švýcarsku - v ČR
* o užitečných dokumentech
- na co myslet
před odjezdem do zahraničí - průvodce po
institucích v ČR
* nabídka volných pracovních míst v rámci EU/EHP a
Švýcarska - evropský internetový portál pracovní
mobility
* poradenství - konzultace, přednášky
* nábory zaměstnanců v zahraničí
* burzy práce v rámci EU/EHP
* získávání informací spojených se zaměstnáváním
občanů v rámci EU/EHP v ČR
I. MLÁDEŽ PRO EVROPU
II. EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽBA
III. MLÁDEŽ VE SVĚTĚ
IV. SYSTÉMY NA PODPORU MLÁDEŽE
V. PODPORA EVROPSKÉ SPOLUPRÁCE V OBLASTI
MLÁDEŽE
* pro mladé lidi ve věku 18 – 30 let
* individuální x skupinové ( 2-30 dobrovolníků)
* doba trvání projektu 2-12 měsíců
* v rámci EDS lze vycestovat pouze jednou za život
* téma - kultura, umění, sport, sociální péče, ekologie,
kulturní dědictví, humanitární a záchranářské akce
* kapesné cca 95 EUR
* 90 % cestovních nákladů
Zájemcům o službu v ozbrojených silách ČR jsou k
dispozici oddělení náboru na krajských vojenských
velitelstvích (KVV).
Naleznete nás na adrese
Na Zápraží 4, 461 24 Liberec
Tel. 973 262 372, fax 973 262 380, e-mail
[email protected]
Europass je prvním jednotným celoevropským
souborem dokladů o vzdělání, osobních
kompetencích, jazykových dovednostech, odborné
kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.
Proč si pořídit Europass ?
Europass není cestovní doklad (jako např. cestovní
pas).
Europass má za cíl pomoci lidem překonávat obtíže
spojené s mobilitou.
Status studenta do konce prázdnin tj.do 31.8.
- nesmí pracovat po celý měsíc
- nesmí být v evidenci ÚP jako uchazeč o zaměstnání po
celý měsíc
• Zdravotní pojištění hradí stát.
• Daňový bonus pro rodiče i studenta.
• Přídavek na dítě.
• Vztahují se všechny obvyklé studentské slevy .
* Za absolventy SŠ ,VOŠ hradí zdravotní pojištění stát do konce
prázdnin.
* U VOŠ s 3,5 letým programem a absolutoriem v lednu je pojištění
hrazeno do ledna.
* U VŠ měsíc po závěrečných zkouškách.
* U opravných termínů (maturita, absolutorium) do 31.8.
* U náhradního termínu (ze zdravotních důvodů nevykonal student
závěrečnou zkoušku v řádném termínu) - status studenta až do dne
vykonání zkoušky.
Zdravotní pojištění je povinné.
Za studenty hrazeno státem nejdéle po dobu, kdy
mají status studenta tj. do 26 let věku.
U osob bez zdanitelných příjmů je povinnost platit
minimální pojistné 1080 Kč měsíčně.
Ze zákona máte povinnost informovat vaší
zdravotní pojišťovnu do 8 dnů o změnách.
zaměstnanec
4,5%
zaměstnavatel
9%
Co se hradí ze zdravotního pojištění :
lékařská péče
lékařská péče v nemocnici, operace - lékařské výkony
léky, zdravotnické pomůcky
Od r. 2010 student přestává být účasten na důchodovém
pojištění, tj. doba studia se nezapočítává do nároku na
důchod.
Sociální pojištění není povinné.
Dobrovolné důchodové pojištění pro rok 2013 – 1812 Kč.
Lze hradit dobrovolně max. 10 let
zaměstnanec
6,5%
zaměstnavatel
25 %
Účastni na soc.pojištění mají nárok na :
* Důchod
- starobní, částečně i plně invalidní (SD min 35 let
důchodového pojištění).
* Nemocenské dávky - ošetřovné.
* Peněžitou pomoc v mateřství (min 270 dní pojištění).
* Dávky v nezaměstnanosti.
Studenti nejsou účastni nemocenského
pojištění –nemají nárok na:
*
*
*
nemocenské dávky
peněžitou pomoc v mateřství
ošetřovné
II. důchodový pilíř
spočívá v celoživotním důchodovém spoření u vybrané penzijní
společnosti
- důchodové pojištění ve II. pilíři je dobrovolné
- smlouvu může uzavřít každý od 18 - 35 let
- smlouvu nelze zrušit - stornovat
- fondy nejsou pojištěné státem
Penzijní společnosti: ČSOB, Allianz, Česká spořitelna, Česká
pojišťovna, KB, Raiffeisen
Z 6,5 % soc. poj. se převádí 3,5 % na soukr. účet + 2 % si hradí
zaměstnanec sám.
Oddělení státní sociální podpory
* Posuzuje a vyplácí dávky SSP (např. přídavek na
dítě, rodičovský příspěvek, porodné, příspěvek na
bydlení).
* Dávky hmotné nouze.
* Příspěvek na mobilitu.
* Příspěvek na péči.
Měsíční životní minimum
3410 Kč
Měsíční existenční minimum
2200 Kč
Více na http://mpsv.cz/cs/1852
ISTP (www.istp.cz)
*jobtip
*nsp
*dat cz
*kpm
poradce při výběru povolání
více informací o povoláních
databáze dalšího vzdělávání
katalog pracovních míst
www.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz
Oddělení zaměstnanosti
* Zprostředkovatelské služby v oblasti zaměstnanosti.
* Vyplácí podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.
* Rekvalifikační kurzy.
* Poradenská a informační činnost.
* Portál MPSV www.portal.mpsv.cz
* Projekty Evropských sociálních fondů – ESF.
* Volba povolání.
Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
* Dnem osobního podání písemné žádosti u příslušného ÚP na
kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky ÚP, v jejímž
územním obvodu má trvalé bydliště.
* Platný doklad totožnosti - OP.
* V den evidence nesmí být žadatel v pracovní neschopnosti.
* V den evidence musí být ukončen pracovní poměr s výjimkou
zaměstnání, které nepřekročí měsíční výdělek 4000Kč/hrubého.
* Nově se mohou zaevidovat studenti soustavně se připravující
na budoucí povolání, pokud získaly v rozhodném období (tj.2
roky) dobu důchodového pojištění v délce 12 měsíců.
Na evidenci máte právo, ale není to povinnost.
Po dobu evidence je za Vás hrazeno zdravotní pojištění státem.
Zájemce o zaměstnání
Zájemcem o zaměstnání se může stát fyzická
osoba, která má zájem o zprostředkování
zaměstnání a za tímto účelem požádá o zařazení do
evidence zájemců o zaměstnání.
O zařazení do evidence zájemců o zaměstnání lze
požádat kterýkoliv úřad práce na území České
republiky.
Zájemci o zaměstnání úřad práce zprostředkovává
vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit i
rekvalifikaci.
Evidencí na ÚP přijímáme práva, ale i povinnosti.
Změny související s evidencí na ÚP je uchazeč povinen hlásit
nejpozději do 8 kalendářních dnů.
* nástup do zaměstnání - zahájení podnikání
* nemoc
* změnu osobních údajů (bydliště, příjmení, účet)
* zahájení studia
Nástup do nekolidujícího zaměstnání je uchazeč povinen
nahlásit nejpozději v den nástupu do tohoto zaměstnání a to
osobně, e-mailem nebo písemně.
* Po dobu výkonu NZ
je zastavena podpora v
nezaměstnanosti (pokud na ni má uchazeč nárok).
* Nekolidující zaměstnání je zaměstnání, které může
uchazeč vykonávat v průběhu evidence na ÚP.
* Nesmí přesáhnout hrubý měsíční příjem
4000 Kč (tj.
polovinu min. mzdy).
* Uchazeč dokládá výši měsíčního příjmu a to nejpozději
do konce následujícího měsíce.
Povinnosti uchazeče
* Dostavovat se na ÚP v
předem stanoveném
termínu.
* Projednat doporučenky do zaměstnání do 3
pracovních dnů (pokud není stanoveno jinak).
* Dostavovat se na rekvalifikaci.
* Na vyzvání doložit doklady podstatné pro
zprostředkování zaměstnání (doklady o vzdělání ,
kvalifikaci, potvrzení lékaře o pracovním omezení).
Sankční vyřazení
Pokud uchazeč bez vážných důvodů:
* Odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání.
* Maří součinnost s úřadem práce (nedochází na sjednané
termíny, odmítne lékařské vyšetření pracovní způsobilosti).
* Odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se
kurzu ve stanoveném rozsahu, odmítne bez vážných důvodu
nabídku rekvalifikace.
Správní řád 500/2005 Sb.
*V rámci zahájeného správního řízení
ve věci
sankčního vyřazení z evidence ÚP je uchazeč
písemně vyzván, aby se k řízení písemně nebo ústně
vyjádřil a to do 5 kalendářních dnů. V této lhůtě má
možnost doložit vážné důvody (nemoc, pracovní
pohovor, OČR…).
Po sankčním vyřazení má uchazeč možnost se
znovu zaevidovat po uplynutí 6 měsíců.
Ukončení evidence
*Na vlastní žádost - písemně, e-mailem.
*Nástupem do zaměstnání - zahájení
podnikání (doložení pracovní smlouvy).
Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o
zaměstnání, který:
*získal v rozhodném období zaměstnáním nebo jinou
výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v
délce alespoň 12 měsíců - tuto podmínku lze splnit i
započtením náhradní doby zaměstnání
*požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v
nezaměstnanosti
*ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti
přiznána, není poživatelem starobního důchodu
Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemá uchazeč o
zaměstnání:
*Se kterým byl v posledních 6 měsících před zařazením do
evidence uchazečů o zaměstnání ukončen pracovněprávní
vztah z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým
způsobem a porušení dodržování stanoveného režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce.
*Kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek a tento
příspěvek je vyšší než podpora v nezaměstnanosti. Pokud
je tento příspěvek nižší, náleží mu podpora v
nezaměstnanosti ve výši odpovídající rozdílu mezi
podporou v nezaměstnanosti a příspěvkem.
*Který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti
přiznána, vykonává nekolidující zaměstnání.
Za náhradní dobu zaměstnání se považuje doba:
* přípravy osoby se zdravotním postižením k práci
* pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
* osobní péče o dítě ve věku do 4 let
* osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního
předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby
ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost)
nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o
zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby;
tyto podmínky se nevyžadují, jde-li osobu, která se pro účely
důchodového pojištění považuje za osobu blízkou
* výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy
dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace
Ministerstva vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě
smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby
překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu
* osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle
zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost)
Podpůrčí doba:
*do 50 let věku
*nad 50 do 55 let věku
*nad 55 let věku
5 měsíců
8 měsíců
11 měsíců
Rozhodující je věk uchazeče dosažený ke dni podání žádosti o
podporu v nezaměstnanosti.
2 měsíce
65 %
2 měsíce
50 %
po zbývající dobu 45 %
při rekvalifikaci
60 %
Z průměrného měsíčního čistého (pravděpodobného) výdělku
- v posledním ukončeném zaměstnání
- z vyměřovacího základu u OSVČ
45 % po celou podpůrčí dobu
pobírá uchazeč který, ukončil poslední zaměstnání
- sám dle § 50 ZP výpovědí
- dohodou dle § 49 ZP
- ve zkušební době ze strany zaměstnance dle § 66
bez vážných důvodů
* v případech, kdy doba předchozího zaměstnání je splněna
započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje
jako poslední zaměstnání
* uchazeč o zaměstnání bez svého zavinění nemůže osvědčit výši
průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího
základu
* u uchazeče nelze stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo
vyměřovací základ
0,15 násobek
0,12
0,11
0,14 násobek
při rekvalifikaci
3662 Kč
2929 Kč
2685 Kč
3418 Kč
z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí
předchozího roku
Z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1 - 3
čtvrtletí 2012 tj. z částky 24408 Kč.
Max. výše PvN 0,58 násobek
14157 Kč
Max. výše PvR 0,65 násobek
15866 Kč
Call centrum (kontaktní centrum) služeb zaměstnanosti - poradenská linka
Kontaktní centrum služeb zaměstnanosti poskytuje obecné informace a je
Vám k dispozici v případě, že potřebujete radu z oblasti působnosti zákonů:
1. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Poradenství pro zprostředkování zaměstnání.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Evidence a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.
Rekvalifikace.
Trh práce.
Aktivní politika zaměstnanosti.
Cílené programy k řešení zaměstnanosti.
Zprostředkování zaměstnání agenturami práce.
Zahraniční zaměstnanost a Evropské služby zaměstnanosti (EURES).
Informace o volných místech.
2. Zákon č.118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-
jak postupovat při uplatnění mzdových nároků, pokud je zaměstnavatel v insolvenci
3.Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- vybraná ustanovení vztahující se k zákonu 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
- neposkytuje pracovně právní poradenství
4. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů
- obecné informace o jednotlivých dávkách státní sociální podpory
5. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění
pozdějších předpisů
6. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů
Kontaktní informace
Provozní doba: pondělí - pátek od 8.00h - 20.00h.
Telefon: 420 - 844 844 803
* za hovor z pevné linky zaplatí volající 1.53 Kč/min.vč. DPH
* za hovor z mobilní sítě 4,50 Kč/min.vč. DPH
E- mail:
kontaktní[email protected]
[email protected]
Kontaktní centra mají celorepublikovou působnost.
Pracovní smlouva
Náležitosti pracovní smlouvy dle § 34 odst.1
* druh práce
* místo výkonu práce
* den nástupu
odst.3 Zaměstnavatel je povinen uzavřít pracovní smlouvu
písemně.
odst.4 Jedno vyhotovení obdrží zaměstnavatel a jedno
zaměstnanec.
Zkušební doba § 35
*písemně jinak je neplatná
*nejpozději v den nástupu
*maximálně 3 měsíce u vedoucích
zaměstnanců 6 měsíců
*dodatečně nelze prodlužovat
Pracovní poměr na dobu určitou
§ 39
*doba určitá nesmí přesáhnout 3 roky
ode dne vzniku PP
*může být opakováno nejvýše 2x tj.
maximálně 9 let
Skončení pracovního poměru § 48
ods.1
a) dohodou
b) výpovědí
c) okamžitým zrušením
d) zrušením ve zkušební době
ods.2 Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím
sjednané doby.
ods.5 U osob se zdravotním postižením je zaměstnavatel
povinen písemně informovat úřad práce
Dohoda § 49
* dohodnou-li se zaměstnavatel se
zaměstnancem na rozvázání pracovního
poměru, končí pracovní poměr
sjednaným dnem
*dohoda musí být písemná, jinak je
neplatná
Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody § 50
1) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i
zaměstnanec. Výpověď musí být písemná a doručená druhému
účastníku.
2) Zaměstnavatel jen z důvodu výslovně uvedeného v § 52 ZP.
3) Zaměstnanec může dát výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez
uvedení důvodu.
Výpovědní doba je 2 měsíce §51
Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne
příslušného kalendářního měsíce.
Výpověď daná zaměstnavatelem § 52
Zaměstnavatel může dát výpověď jen z důvodů:
*ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
*přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část
*stane-li se zaměstnanec nadbytečným (snížení stavu
zaměstnanců, nebo jiné organizační změny)
*nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku
vykonávat dosavadní práci
*nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady pro řádný výkon
práce
*porušení pracovních povinností
*porušení léčebného režimu dle § 301 a)
Okamžité zrušení pracovního poměru §55
Zaměstnavatel
*Pokud byl zaměstnanec
pravomocně odsouzen pro
úmyslný trestní čin (VTOS delší než 1 rok), nebo pro
úmyslný trestní čin spáchaný při plnění pracovních
úkolů (VTOS na nejméně 6 měsíců).
*Pokud zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z
pracovně právních předpisů zvlášť hrubým
způsobem.
Okamžité zrušení pracovního poměru §56
Zaměstnanec
a) pokud zaměstnanec podle lékařského posudku
nemůže vykonávat práci bez vážného ohrožení svého
zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů od
předložení posudku výkon jiné vhodné práce
b) pokud zaměstnavatel nevyplatil mzdu – plat nebo
náhradu mzdy – platu (nebo jakoukoli část platu či
mzdy) do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti
Skončení pracovního poměru na dobu
určitou § 65
*uplynutím sjednané doby
* i způsoby dle § 48 ods. 1,3 (dohodou, výpovědí, okamžitým
zrušením, ve zkušební době)
Pokračuje-li zaměstnanec po uplynutí sjednané doby s
vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že
se mění tento pracovní poměr z doby určité na dobu
neurčitou.
Odstupné § 67
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání
pracovního poměru výpovědí danou
zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm.
a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od
zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
odstupné ve výši nejméně :
a) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho
pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,
b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho
pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a
méně než 2 roky,
c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho
pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního
poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů
uvedených v § 52 písm. d) nebo dohodou z týchž důvodů
(pro pracovní úraz či nemoc z povolání), přísluší od
zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné
ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.
Dohoda o provedení práce § 75
Dohoda o pracovní činnosti § 76
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní
činnosti musí být uzavřena písemně; jedno
vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá
zaměstnanci.
* Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce
uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.
Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná
zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním
roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o
provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato
dohoda uzavírá.
* Je-li měsíční odměna vyšší než 10000Kč, podléhá
sociálnímu i zdravotnímu pojištění (tj. zaměstnanec má
nárok na náhradu mzdy v 21 dnech pracovní neschopnosti).
(1) Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou
osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže
kalendářním roce 300 hodin.
(2) Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat
práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené
týdenní pracovní doby.
(3) Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny
stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na
kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za
období 52 týdnů.
(4) Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je
možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni;
jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez
uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem,
v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité
zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro
případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.
Minimální mzda § 111
8000Kč hrubého/měsíc
*Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny
za práci v základním pracovněprávním vztahu podle
§ 3. Mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být
nižší než minimální mzda. Do mzdy a platu se pro
tento účel nezahrnuje mzda ani plat za práci
přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci,
za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci
v sobotu a v neděli.
Dávky NP jsou
* Nemocenské dávky.
* Peněžitá pomoc v mateřství.
* Ošetřovné.
* Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
* max. 380 kalendářních dní od vzniku pracovní neschopnosti
* výše nemocenského za kalendářní den činí 60 % denního
vyměřovacího základu
* podpůrčí doba začíná 22. kalendářním dnem trvání dočasné
pracovní neschopnosti nebo 22. kalendářním dnem nařízené
karantény
* ochranná doba 7 kalendářních dní od ukončení posledního PP
PN
PN
PN
1-3 den - žádné finanční plnění
4-21 den - náhrada mzdy (pouze pracovní dny+ svátky)
od 22 dne - nemocenské dávky
* podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je
účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270
kalendářních dní v posledních dvou letech přede
dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství
* podpůrčí doba u peněžité pomoci v mateřství činí 28
týdnů u pojištěnky, která dítě porodila
* ochranná doba 180 kalendářních dní od ukončení
posledního PP
* Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v
zaměstnání práci z důvodu ošetřování
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo
úraz
2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci
nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo
členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době
bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou
osobou
* Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle
a) 9 kalendářních dnů,
b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v
trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo
povinnou školní docházku.
* Výše ošetřovného za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího
základu.
Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v
odstavci 2. žije se zaměstnancem v domácnosti.
*Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se
vyplácí za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na
jinou práci nebo ustanovení na jiné služební místo.
*Těhotné zaměstnankyni se vyrovnávací příspěvek v
těhotenství a mateřství vyplácí nejdéle do počátku
šestého týdne před očekávaným dnem porodu.
Zpracoval Ing. Malkovský
Vývoj míry nezaměstnanosti v roce 2013
10.8%
10.4%
10.0%
9.6%
9.2%
8.8%
8.4%
8.0%
7.6%
7.2%
6.8%
6.4%
6.0%
5.6%
5.2%
4.8%
4.4%
4.0%
3.6%
3.2%
2.8%
2.4%
2.0%
1.6%
1.2%
0.8%
0.4%
0.0%
8.3%
8.4%
8.4%
8.1%
8.2%
8.3%
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
2012
okres Liberec
Zpracoval Ing. Malkovský
Liberecký kraj
září
říjen
listopad
prosinec
Děkuji za pozornost
Ivana Prokešová
poradce pro volbu povolání
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Liberci
Dr. Milady Horákové 580/7
Tel: 950 134 447
E-mail: [email protected]

similar documents