Prezentace

Report
Trestní právo I. (hmotné) – 4. seminář
Pojem trestného činu. Skutková podstata
trestného činu.
Igor Barilik
Právnická fakulta UK v Praze
Katedra trestního práva
[email protected]
Prezentace vytvořena kolektivem Igor Barilik, Katarína Danková a Kateřina Lukášová.
Definice trestného činu
§ 13 odst. 1: „Trestným činem je protiprávní čin, který
trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje
znaky uvedené v takovém zákoně.“
 Protiprávnost – z pohledu celého právního řádu
2
Pojem trestného činu – formální pojetí
 § 13 odst. 1: „Trestným činem je protiprávní čin,
který trestní zákon označuje za trestný a který
vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“
 Formální pojetí TČ
x 140/1961 Sb. – materiálně-formální pojetí
(spol. nebezpečnost +
naplnění zák. znaků)
 + Materiální korektiv
3
Materiální korektiv formálního pojetí TČ
 Hmotněprávní: subsidiarita trestní represe
 § 12 odst. 2: „Trestní odpovědnost pachatele a
trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat
jen v případech společensky škodlivých, ve kterých
nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného
právního předpisu.“
 Procesněprávní: zásada oportunity
 možnost zastavit tr. stíhání pro neúčelnost
(§ 172 odst. 2 písm. c) TŘ) nebo odložit věc před
zahájením tr. stíhání (§ 159a odst. 4 TŘ)
4
Kategorizace TČ
= odstupňování TČ podle závažnosti
Přečiny
TČ (§ 14 TZ)
Zločiny
Zvlášť závažné
zločiny
(§ 14 ods. 3 TZ)
 U mladistvých – provinění
5
Třídění TČ: účinek, jednání
Dle toho, zda zákon TČ formální (činnostní)
vyžaduje účinek
TČ materiální
TČ ohrožovací
(výsledečné)
Dle druhu následku
Dle způsobu
jednání
TČ poruchové
Komisivní TČ
Pravé/čistě omisivní TČ
Nepravé omisivní TČ
6
Třídění TČ: zavinění, vývojová stadia, objekt
Dle formy zavinění
TČ úmyslné (dolózní)
Nedbalostní (kulpózní)
Dle vývojových stadií
Příprava
Pokus
Dokonaný TČ
Dle objektu
systematika zvláštní části TZ
7
Třídění TČ: pachatel
Obecné TČ
konkrétní subjekt
Dle okruhu
možných
pachatelů
Zvláštní TČ
speciální subjekt
Vlastnoruční TČ
8
Pokračování v TČ
 § 116 TZ
 4 podmínky




Stejná skutková podstata
Stejný nebo podobný způsob provedení
Obj. souvislost – časová a místní
Subj. souvislost – společný záměr
x opakování – vícečinný souběh nebo recidiva
9
TČ hromadné, trvající
 TČ hromadné: mnohost útoků zakládá trestnost
 § 279 odst. 3 písm. b) TZ
 TČ trvající: udržování protiprávního stavu
 § 170 odst. 1 TZ
 Hmotné právo – 1 skutek a 1 TČ
 Oddělujícím mezníkem sdělení obvinění (doručení
usnesení o zahájení TS)
 § 12 odst. 11 TŘ
10
Znaky trestného činu
Protiprávnost
Vyloučena při okolnostech vylučujících protiprávnost
Typové znaky
tvořící sk.
podstatu TČ
Objekt
Objektivní stránka
Subjekt
Subjektivní stránka
Obecné
požadavky na
subjekt
Věk (dovršení 15 roku života - § 25 TZ)
Příčetnost (§ 26 TZ)
Rozumová a mravní vyspělost mladistvého
(§ 5 odst. 1 ZSVM)
11
Skutková podstata trestného činu (SKPČ)
 Def.: Souhrn typových znaků TČ vyjadřujících jeho
typovou škodlivost pro společnost a odlišujících ho od
jiných druhů TČ
 SPTČ ≠ TČ: SPTČ nezahrnuje obecné požadavky na
subjekt
 SPTČ ≠ skutek
 Znaky SPTČ v části obecné i zvláštní
12
Znaky SPTČ
 Obligatorní:
 K naplnění SPTČ musí být dány všechny její znaky
a dokonání
 Účastenství + Vývojová stadia rozšiřují její dosah
 Objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní
stránka
 Fakultativní
 Pouze některé SPTČ vyžadují ten který znak, který
pak musí být obligatorně naplněn
 Místo, čas, cíl, způsob jednání …
13
Fakultativní a obligatorní znaky SPTČ
 K naplnění SPTČ musí být dány všechny její
znaky a dokonání
 Účastenství + Vývojová stadia rozšiřují její dosah
 Fakultativní znaky: pouze některé SPTČ vyžadují
ten který znak, který pak musí být obligatorně
naplněn
14
Objekt trestného činu
 Společenské vztahy, zájmy a hodnoty chráněné
TZ (právní statky)
Skupiny znaků
Podskupiny znaků Jednotlivé znaky
Individuální objekt
TČ
Obligatorní znaky
Primární objekt
Fakultativní znaky
Sekundární objekt
15
Objektivní stránka trestného činu
Skupiny
znaků
Podskupiny Jednotlivé znaky
znaků
Objektivní Obligatorní
stránka
znaky
TČ
Fakultativní
znaky
Jednání
Konání
Opomenutí
Následek
Příčinný vztah mezi jedn. a následkem
Hmotný předmět útoku
Účinek
Příčinný vztah mezi jedn. a účinkem
Místo či doba činu
Prostředek
16
Subjekt, subjektivní stránka trestného činu
Skupiny
znaků
Podskupiny
znaků
Jednotlivé znaky
Speciální či
konkrétní
subjekt TČ
Fakultativní
znaky
Spec. subjekt (zvláštní postavení)
Subjektivní
stránka TČ
Obligatorní
znaky
Zavinění (úmysl/nedbalost)
Fakultativní
znaky
Cíl
Konkr. subjekt (zvláštní vlastnost)
Pohnutka (motiv)
Rozrušení způsobené porodem
17
Třídění SPTČ
Dle vyjádření Dle závažnosti
v zákoně
TČ
Dle struktury SPTČ
Popisné
Základní
Jednoduché
Odkazovací
Kvalifikované
Složité
blanketní
privilegované
Alternativní
kumulativní
Složené
18

similar documents