روش تحقیق فراتحلیل

Report
‫می شرکت نمایید‬
‫نام کتاب الکترونیکی‬
‫روش تحقیق فراتحلیل‬
‫تهیه کننده‬
‫مادسیج‬
‫ارزش انسان به داشته هايش نيست‪ ،‬به چيزي است كه آرزوي بدست‬
‫آوردنش را دارد‪ .‬جبران خليل جبران‬
‫فراتحليل روش ي است كه براساس آن سعي مي شود كه تفاوت هاي موجود در تحقيقات انجام‬
‫شده قبلي را استنتاج نمود و در رسيدن به يك سري نتايج كلي و كاربردي از آن بهره گرفت‪.‬‬
‫(خلعتبري ‪)1387 ,‬‬
‫فراتحليل بيش از يك فن آماري يك روش شناس ي براي بررس ي نظامدار مجموعه اي از پژوهشها‪،‬‬
‫صورت بندي دقيق فرضيهها‪ ،‬انجام يك جستجوي جامع و تهيه مالك ورود يا حذف مقاله ها‪ ،‬ثبت و‬
‫نگهداري تركيب آماري داده ها و اندازه هاي اثر به دست آمده از بررس ي هاي متعدد‪ ،‬جستجوي‬
‫تعديل كننده ها و متغيرها ميانجي براي تبيين اثرات مورد نظر و گزارش نتايج است‪(.‬شیخی‪)1390،‬‬

similar documents