Prezentace

Report
Trestní právo II.
Trestná součinnost
Igor Barilik
Právnická fakulta UK v Praze
Katedra trestního práva
[email protected]
Trestná součinnost
 Na trestné činnosti se podílí více osob
 Spolupachatelé
 Pachatel (spolupachatelé) a jiné další osoby
 Tr. čin zosnují, organizují, vyvolávají, usnadňují…
 Zužitkují výnosy z tr. činu
 Usnadňují pachatelům tr. činu vyhnout se stíhaní/trestu
Formy trestné součinnosti
 Účastenství
 V širším smyslu: spolupachatelství (§ 23 TZ) +
organizátorství, návod, pomoc (§ 24 TZ)
 V užším smyslu: organizátorství, návod, pomoc (§ 24 TZ)
 Některé formy přípravy – spolčení, srocení (§ 20 TZ)
 Formy tr. součinnosti ve zvláštní časti TZ

Např. podněcování k tr. činu, schvalování tr. činu, nadržování,
neoznámení tr. činu, nepřekažení tr. činu, podílnictví, legalizace
výnosů z tr. činnosti…
 Organizovaná zločinecká skupina (§ 129, 361 TZ)
 Znaky sk. podstaty „člen organizované skupiny“, „nejméně s
dvěma osobami“
Pachatel (§ 22 TZ)
 Trestně odpovědná fyzická osoba, která
bezprostředně spáchala trestný čin
 § 114 odst. 1, 2, 3 TZ – zvláštní/konkrétní subjekt
 Pro pachatelství nutná zvláštní vlastnost, způsobilost,
postavení
 Kdo nemá, nemůže být pachatel, ale může být účastník
Nepřímý pachatel (§ 22 odst. 2 TZ)
 Trestně odpovědná osoba, která ke spáchaní tr.
činu úmyslně užije jinou osobu jako „živý nástroj“
 Úmysl spáchat tr. čin prostřednictvím jiné osoby (ví o něj,
že nejedná, nejedná zaviněně, nebo nejedná v
požadované formě zavinění)
 Živý nástroj tr. neodpovědný nebo odpovědný omezeně
 Konstrukce umožňuje vyvození tr. odpovědnosti za
„účastenství“ na čině jinak trestném
Nepřímý pachatel (§ 22 odst. 2 TZ)
 § 22 odst. 2 TZ – taxativní výčet případů nepřímého
pachatelství
= důvody, proč není živý nástroj trestně odpovědný





Nedostatek věku, nepříčetnost
Jednání v omylu
Jednání za okolnosti vylučující protipr. (vis compulsiva)
Osoba sama nejednala (vis absoluta)
Nedostatek zavinění, zákonem požadované pohnutky
 Jiné možné případy?
Spolupachatelství (§ 23 TZ)
 Tr. čin je spáchán úmyslným společným jednáním
dvou či více trestně odpovědných osob
 Společné jednání – objektivní podmínka
 Každý spolupachatel svým jednáním naplní objektivní
stránku skutkové podstaty tr. činu
 Každý ze spolupachatelů vykoná část činnosti, které v
souhrnu tvoří jednání naplňující skutkovou podstatu
 Jeden spolupachatel vykoná jedno jednání, druhý druhé
jednání, skutková podstata je naplněna oběma jednáními
 Úmysl – subjektivní podmínka
 Ke znakům skutkové podstaty + ke společnímu jednání!
Souběžné (samostatné) pachatelství
 Situace obdobné spolupachatelství, ale o spolupachatelství
nejde!
 Osoby souběžně páchající tr. čin budou posouzeny jako
samostatní pachatele
 Vlastnoruční delikty

Např. soulož mezi příbuznými, dvojí manželství, křivá výpověď
 Chybí úmysl ke společnému jednání

Např. tři kapsáři nezávisle od sebe okrádají turisty na K. mostě
 Nedbalostní delikty

Např. dělníci vyhazují odpad z okna, zraní osobu dole
Odpovědnost spolupachatelů
 § 23 TZ – Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným
jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich,
jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).
 Odpovědnost v plném rozsahu – za celý způsobený následek
nebo škodu
 Vybočení ze společné dohody – exces
 Za těžší následek odpovídá vybočující spolupachatel sám
 Spáchání tr. činu za okolnosti podmiňující použití vyšší
trestní sazby
 Odpovědnost se posoudí u jednotlivých spolupachatelů
individuálně
Trestání spolupachatelů
 Výměra trestu:
 § 23 TZ – Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným
jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako
by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).
=> U každého ze spolupachatelů se užije tr. sazba za
spáchaný tr. čin
 Ukládání trestu:
 Obecné kritéria: § 39 odst. 1, 2, 3 TZ
 Zvláštní kritéria: § 39 odst. 6 písm. a) TZ
 Potřeba přihlédnout k tomu, jakou měrou jednání každého ze
spolupachatelů přispělo ke spáchání trestného činu.
Účastenství (§ 24 TZ)
 Formy účastenství: organizátorství – návod – pomoc
=> účastník: organizátor – návodce – pomocník
Účastník
(Org./Náv./Pom.)
účastní se
Pachatel /Spolupachatelé
(hlavní)
závislost
páchá/jí
Trestný čin
dokonaný/pokus
Subsidiarita účastenství
 Spolupachatelství
subsidiární
 Účastenství
 Organizátorství
subsidiární
 Návod
subsidiární
 Pomoc
Zásada akcesority účastenství
 Akcesorita účastenství – trestní odpovědnost účastníka je
závislá na trestní odpovědnosti (hlavního) pachatele
 Kvalitativně: Účastenství jenom na protiprávním, trestním
činu trestně odpovědného pachatele
 Kvantitativně: hlavní trestný čin musí dojít alespoň do stadia
pokusu, anebo je dokonán
 Jinak se jednání účastníka posoudí jako příprava k trestnému
činu (jen u obzvlášť závažných zločinů, pokud tak zákon
stanoví)
Příčinná souvislost
 Nutný příčinný vztah mezi činem účastníka a činem hlavního
pachatele
 Čin účastníka má vztah jenom k činu, který má znaky tr. činu
 Vyloučeno účastenství na činu beztrestném
 Např. sebevražda, umělé přerušení těhotenství, zneužívaní
návykových látek
 Proto samostatné trestné činy:



Účast na sebevraždě (§ 144 TZ)
Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství (§ 161
TZ), svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství (§
162 TZ)
Šíření toxikomanie (§ 287 TZ)…
 Vyloučeno účastenství na činu jinak trestném
 Např. okolnost vylučující protiprávnost, nízký věk, nepříčetnost
Další aspekty účastenství
 Účastenství je vyloučeno u osoby, kterou dané ustanovení
chrání
 Podání alkoholu dítěti (§ 204 TZ) – dítě
 Svádění k pohlavnímu styku (§ 202 TZ, viz § 203 TZ) – dítě
 Únos dítěte nebo osoby stižené duševní poruchou (§ 200 TZ)
– unesený
 Účast na sebevraždě (§ 144 TZ) – sebevrah (přeživší:)
 Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159-163 TZ) – těhotná
žena …
 Speciální/konkrétní subjekt tr. činu
 Pachatel musí mít požadovanou vlastnost
 Účastník může být i osoba bez této vlastnosti
Úmysl u účastenství
 Nutný dvojí úmysl:
 1. Úmyslné jednání účastníka (přímý i nepřímý úmysl)
 2. Účastník se účastní na úmyslném tr. činu
 Úmysl účastníka přispět k dokonání tr. činu
 Úmysl účastníka zahrnuje skutečnost, že se účastní na tr. činu
trestně odpovědného pachatele
Účastník
úmysl
účastní se
2.
Pachatel
- tr. odpovědný
1.
páchá
Tr. čin
- úmyslný
- k dokonání
Organizátorství (§ 24 odst. 1 písm. a) TZ)
 Zosnování nebo řízení spáchání tr. činu


Zosnování – iniciace dohody o spáchání tr. činu, vytvoření
plánu, zajištění vhodných osob, rozdělení úkolů…
Řízení – vydávaní příkazů, pokynů a úkolů, usměrňování trestné
činnosti
 Směruje k individuálně (aspoň v hlavních rysech) určenému
tr. činu
Organizátorství (§ 24 odst. 1 písm. a) TZ)
 Nejzávažnější forma účasti na páchání tr. činnosti
 Problematika „bílých koní“
De lege lata
Hlavní pachatel
De lege ferenda ?
Organizátor
= řídící pachatel
(teorie panství nad činem)
Organizátor
Návodce Pomocník
Hl. pachatel
Návodce Pomocník
Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)
 Úmyslné vzbuzení rozhodnutí v jiné osobě spáchat tr. čin

Např. přemlouvání, poučení, rozkaz, pohrůžka, rada, ujednání
za peníze…
 Směruje k určité osobě a k individuálně (aspoň v hlavních
rysech) určenému/určitelnému tr. činu
 Vždy konáním – písemně, ústně, konkludentně…
Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)
 Situace obdobné návodu:
 Utvrzování v rozhodnutí již rozhodnuté osoby –
posoudíme jako pomoc podle § 24 odst. 1 písm. c) TZ
(= psychická pomoc)
 Návod k individuálně neurčitému tr. činu / návod
individuálně neurčitých osob – posoudíme jako tr. čin
podněcování (§ 364 TZ)
Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)
 Další specifické situace:
 Nadbytečný návod = osoba je již rozhodnutá, návodce o tom
neví a přece navádí
 Teoreticky je to pokus návodu (v skutkovém omylu)
 Bezvýsledný návod = návodce úspěšně vzbudil rozhodnutí
jiného spáchat tr. čin, k pokusu ani dokonání tr. činu ale
nedošlo
 Nezdařený návod = návodce ani nevzbudil takové rozhodnutí
 Situace posoudíme jako přípravu k „naváděnému“ tr. činu podle
§ 20 odst. 1 TZ

Limitované na zvlášť závažné zločiny, kde to zákon stanoví
Návod (§ 24 odst. 1 písm. b) TZ)
 Úmysl u návodu – nutný dvojí úmysl
 Úmyslné vzbuzení rozhodnutí
 Návod ke spáchání úmyslného tr. činu; úmysl návodce
směruje k dokonání
Návodce
navádí
1.
Pachatel
úmysl
2.
páchá
pokus
tr. čin
dokonaný
 Trestnost agenta provokatéra

Judikatura: Teixeir de Castro v. Portugalsko, Lüdi v. Švýcarsko
Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ)
 Kauzální podpora jiné osobě při páchání tr. činu
 Úmyslné umožnění nebo usnadnění spáchání tr. činu
 Demonstrativní výčet činností:
 Fyzická pomoc: opatřením prostředků, odstraněním překážek,
vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu
 „Volavka“ a „zeď“ již nejsou spolupachatelé
 Posouzení jako spolupachatele bylo kritizováno jako přísné
 Problém při pokračování v tr. činu – když si pachatel a
pomocník (zeď) při jednotlivých útocích střídají pozice,
nebude se jim moct sečíst škoda

Psychická pomoc: radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem
přispět po tr. činu
Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ)
 Směruje k určité osobě a k individuálně (aspoň v hlavních
rysech) určenému/určitelnému tr. činu
 Před nebo při spáchání tr. činu

Až do momentu ukončení trestné činnosti
 Konáním i opomenutím (= negativní pomoc)

Opomenutí zvláštní povinnosti konat – např. hlídač nezamkne
vchod a nezapne alarm, aby umožnil pachateli ukradnout obraz
z galerie
Pomoc (§ 24 odst. 1 písm. c) TZ)
 Situace obdobné pomoci:
 Spolupachatelství
 Pomocník se nepodílí přímo a bezprostředně na jednání
popsané v skutkové podstatě, jeho jednání není součástí útoku
pachatele/spolupachatelů, ale tento útok umožňuje nebo
usnadňuje
 Nepřekažení tr. činu ( §367 TZ), neoznámení tr. činu (§ 368
TZ) – samostatné tr. činy, NE negativní pomoc
 Pomoc pachateli po ukončení tr. činnosti – posoudíme jako
tr. čin nadržování (§ 366 TZ), neoznámení tr. činu (§ 368 TZ),
podílnictví (§ 214-215 TZ) nebo legalizace výnosů z trestné
činnosti (§ 216-217 TZ)
Zánik trestnosti účastenství
 § 24 odst. 3, 4 TZ
 Účastník dobrovolně upustí od dalšího účastenství na činu, a
zároveň
 Pachatel odstání nebezpečí vzniklé zákonem chráněnému
zájmu, nebo učiní oznámí v době, kdy nebezpečí může být
ještě odstraněno
 U více účastníků se posuzuje individuálně
 Zániku tr. odpovědnosti účastníka, který takto jednal,
nebrání, je-li čin spáchán ostatními pachateli nezávisle na
jeho dřívějším přispění k činu nebo přes jeho včasné
oznámení (§ 24 odst. 4 TZ)
Trestání účastenství
 § 24 odst. 2 TZ
 Výměra trestu:
 Podle sazby za tr. čin, k němuž účastenství směrovalo,
jestliže zákon nestanoví něco jiného
 Formy účastenství jsou si rovné
Trestání účastenství
 Ukládání trestu:
 Nezávisle na trestání hlavního pachatele
 Obecné kritéria: § 39 odst. 1, 2, 3 TZ
 Zvláštní kritéria: § 39 odst. 6 písm. b) TZ
 Potřeba přihlédnout k významu a povaze účasti na spáchání tr.
činu
 Přitěžující okolnosti – zákaz dvojího přičítání (§ 39 odst. 4 TZ)
 Např. okolnost podle § 42 písm. o) se přičítá jenom pachateli
organizujícím tr. činnost, ne účastníkovi – organizátorovi
 U pomoci možnost zvážit mimořádné snížení trestu odnětí
svobody pod dolní hranici trestní sazby (§ 58 odst. 5 TZ)
Literatura
 Použitá v prezentaci
 Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. s. 287-323.
 Pro seminář
 Uvedena v Přehledu

similar documents