2-DLM

Report
Účtování dlouhodobého
majetku
účtová třída 0
Definice dlouhodobého majetku
• Majetek, který je v podniku déle než 1 rok
Dělení dl. majetku
– NEHMOTNÝ – 01X
– HMOTNÝ odepisovaný – 02X
– HMOTNÝ neodepisovaný – 03X
– FINANČNÍ - 06X
NEHMOTNÝ – 01X
• Nehmotná podstata
• Cena vyšší jak 60 000,• Patří sem:
– zřizovací výdaje (výdaje vynaložené před
zřizováním podniku – poplatek za živ. list, sepsání
spol. smlouvy – poplatek notáři)
– software
– výsledky vývoje a výzkumu
HMOTNÝ odepisovaný – 02X
• Hmotná podstata
• Časem snižuje se jeho hodnota – odepisuje se
• Patří sem:
– stavby (bez ohledu na cenu)
– věci movité (cena nad 40 000,-)
– pěstitelské celky
– dospělá zvířata
– jiný DLHM
HMOTNÝ neodepisovaný – 03X
• Hmotná podstata
• Jeho hodnota se časem nesnižuje
• Patří sem:
– Pozemky, sbírky a umělecká díla – bez ohledu na
cenu
FINANČNÍ - 06X
• cenné papíry, podíly ve firmách
• důvod investice - vyplacené podíly na zisku
(dividendy) a získat rozhodovací vliv ve firmě
Moderní interaktivní výuka
• Video (charakteristika DLM)
– Dlouhodobý majetek
– Nákup interaktivní tabule
Vyřeš příklad
• UČEBNICE
– ÚLOHA 3.1.
Operativní evidence
• Inventární karta dlouhodobého majetku
• Hlavička IK – název, VC, umístění, zodpovědná
osoba, datum pořízení, odpisová skupina,
doba odepisování, způsob odepisování, K1, Kn
• Odpisový plán – č. ř., rok, odpis, oprávky, ZC
Ocenění DHM a DNM
• PŘI POŘÍZENÍ = vstupní cena
– pořizovací cena = při nákupu, cena fakturovaná +
vedlejší pořizovací náklady
– reprodukční cena = při vkladu, nalezení, daru,
určená soudním znalcem
– ve výši vlastních nákladů = při vlastní výrobě, z
kalkulačního vzorce
• PŘI VYŘAZENÍ = zůstatková cena
VPN
Patří do VPN
Nepatří do VPN
Záleží na rozhodnutí
účetní jednotky
Doprava a pojištění
Školení pracovníků obsluhy
Úroky z úvěru do zařazení
majetku do užívání
Projektové, geodetické a
jiné práce
Výdaje na opravu a
udržování
Úpravy před zařazením do
užívání
Kurzovní rozdíly
Clo
Úroky z úvěru po zařazení
majetku do užívání
Poradenské služby,
zprostředkování nákupu,
expertízy
Ocenění DFM
• PŘI POŘÍZENÍ
– pořizovací cena = při nákupu, cena kupní +
vedlejší pořizovací náklady (např. provize makléře)
– reprodukční cena = při vkladu, nalezení, daru,
určená soudním znalcem
• PŘI VYŘAZENÍ z evidence z důvodu prodeje
– Cena stanovená metodou FIFO
– Cena stanovená váženým aritmetickým
průměrem
Vyřeš příklad
• UČEBNICE
– ÚLOHA 3.2.
Moderní interaktivní výuka
• Video (ocenění DLM)
– Pořízení kopírky
Technické zhodnocení
• Přístavba, vestavba, nástavba, modernizace a
rekonstrukce, která u jednoho majetku za
jeden rok přesáhne částku 40 000,-
Malé technické zhodnocení
• Cena TZ nepřesáhne hodnotu 40.000,– U hmotného majetku se účtuje na 548
– U nehmotného majetku se účtuje na 518
Vyřeš příklad
• UČEBNICE
– ÚLOHA 3.3.
Moderní interaktivní výuka
• Video (technické zhodnocení)
– Doplňky do auta
– Jazyková učebna
Způsoby pořízení
•
•
•
•
•
Nákupem
Darem
Nalezením
Vlastní výrobou
Převod z osobního majetku podnikatele
Účtování pořízení
04 =
041 – pořízení nehmotného majetku
042 – pořízení hmotného majetku
043 – pořízení finančního majetku
Účtování záloh
Účtování zařazení
Vyřeš příklad
• UČEBNICE
– ÚLOHA 3.7.
– ÚLOHA 3.8.
– ÚLOHA 3.9.
Odepisování
• Odpis = Vyčíslení hodnoty opotřebení
dlouhodobého majetku za 1 rok
• Dělení
– Účetní = stanoví si je podnik sám
– Daňové- podle Zákona o dani z příjmu
• Rovnoměrné
• Zrychlené
Výpočet odpisů
• Daňové odpisy
odepisujeme od 1.1. bez ohledu na datum pořízení, počítáme roční odpisy
– Rovnoměrné odpisy
– Zrychlené odpisy
• Účetní odpisy
odepisujeme od data pořízení, počítáme měsíční odpisy
Pojmy
• Oprávka – suma odpisů, opotřebení
dlouhodobého majetku za dobu používání
• Vstupní cena – cena s níž byl majetek pořízen a
zařazen do užívání
• Zůstatková cena- vstupní cena snížená o celkovou
hodnotu odpisů(VC-oprávky)
• Zvýšená zůstatková cena - je zůstatková cena
zvýšená o hodnotu technického zhodnocení.
• Zvýšená vstupní cena - je součet vstupní ceny a
technického zhodnocení
Vyřeš příklad
• UČEBNICE
– OPAKOVACÍ ÚLOHA
– ÚLOHA 3.4.
Moderní interaktivní výuka
• Video (odepisování DLM – daňové odpisy)
– Nákup auta
Účtování odepisování
Způsoby vyřazení dlouhodobého
majetku
•
•
•
•
•
Prodej
Likvidace
Přeřazení z podnikání do osobního vlastnictví
Bezúplatný převod (darováním)
Manko / škoda
Účtování vyřazení
• 1. krok - ½ ročního odpisu
• 2. krok – doúčtování zůstatkové ceny
• 3. krok – vyřazení majetku z evidence
Další účtování při vyřazení majetku
(Doklad o použití)
Vyřeš příklad
• UČEBNICE
– ÚLOHA 3.10.
– ÚLOHA 3.11.
– VYŘEŠENÉ ÚLOHY (DAROVÁNÍ, PŘEVOD DO OS.VLASTNICTVÍ)
• SBÍRKA PŘÍKLADŮ
– ÚLOHA 3.1.
– ÚLOHA 3.2.
– ÚLOHA 3.3.
– ÚLOHA 3.4.
Dlouhodobé cenné papíry
• Majetkové - Kupujeme za účelem získání
podílů ve firmě a mít rozhodovací právo,
výnosem jsou dividendy
– 061, 062,063
• Dluhové – např. státní dluhopisy přináší příjem
do státního rozpočtu, kupující získává při
zpětném odkupu garantovaný úrok
– 065
Účtování DFM - pořízení
Účtování DFM - prodej
• Vyřazení v evidence
• Prodej
Účtování DFM – dividendy, podíly na
zisku
Dividendy byly zdaněny srážkovou daní
Účtování DFM – dluhové CP
• Nákup
• Zpětný odkup
Vyřeš příklad
• UČEBNICE
– ÚLOHA 3.12.
– ÚLOHA 3.13.
Zopakuj si
• MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ
– PŘÍKLAD 4
– PŘÍKLAD 5
• SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ
–
–
–
–
–
–
PŘÍKLAD 2.1.
PŘÍKLAD 2.2.
PŘÍKLAD 2.3.
PŘÍKLAD 2.4.
PŘÍKLAD 2.5.
PŘÍKLAD 2.6.

similar documents