Prednáška č.2

Report
1.Rozdelenie a označovanie oceli, liatin, neželezné
kovy a ich zliatiny
2.Druhy strojárskych výrob
3.Štruktúra výrobného procesu
Prednáška č.2
Ocele sa delia do hlavných skupín
1.) podľa použitia a mechanických a
fyzikálnych vlastnosti
2.) podľa chemického zloženia
Ocele podľa použitia
 Konštrukčné
 Nástrojové
Podľa chemického zloženia
 Uhlíkové
 zliatinové
NELEGOVANÉ OCELE
a) Ocele obvyklých akostí (B)
b) Akostné ocele (Q)
c) Nelegované ušľachtilé ocele (S)
LEGOVANÉ OCELE
a) Akostné
b) ušľachtilé
a)
b)
Ocele na odliatky
Ocele tvárnené
EN 10079 Definícia oceľových výrobkov
1) Pre každú oceľ môže byť stanovená iba 1
značka
2) Pre ocele podľa národných noriem členov
CEN a pre ostatné ocele stanoví značky
príslušná národná normalizačná organizácia
1.) Ocele pre oceľové konštrukcie pre
všeobecné použitie – „S“
a) ocele pre tlakové nádoby – „P“
b) ocele na potrubia – „L“
c) ocele na strojné súčiastky – „E“
2.) Ocele na výstuž do betónu – „B“
3.) Ocele na predpínaciu výstuž do betónu – „Y“
4.) Ocele na koľajnice – „R“
5.) Ocele na ploché výrobky valcované za studena
k ťahaniu s vyššou pevnosťou – „H“
6.) Ocele mäkké na ploché výrobky pre tvárnenie
za studena – „D“
- ďalej nasleduje jedno z písmen
„C“- pre ploché výrobky valcované za
studena
„D“- pre ploché výrobky valcované za tepla
pre bezprostredné tvárnenie za studena
„X“- pre ploché výrobky bez určenia
spôsobu valcovania
7.) Tenké oceľové a pocínované plechy a
pásy, pochromované oceľové plechy a
pásy – „T“
-nasleduje: „H“– jednoducho valcované
8.) Plechy a pásy pre elektrotechniku – „M“
1.) Nelegované ocele – obsah Mangánu pod
1%
2.) Nelegované ocele so stredným obsahom –
Mn≥1%, nelegované automatové ocele a
legované ocele s obsahom legúr pod 5%
3.) Legované ocele – minimálne jeden
legujúci prvok≥5%
4.) Rýchlorezné ocele – „HS“
Čísla oceliam sa prideľujú na základe
charakteristických vlastností:
 Chemické zloženie
 Vlastnosti, ktoré sa zabezpečujú pomocou
normalizovaných skúšok (tvrdosť, pevnosť...)
 Vhodnosť pre ďalšie spracovanie
 Vhodnosť pre zvláštne použitie
1.XXXX(XX)
1 – oceľ
.XX – číslo skupiny ocele
.xxXX(XX) – poradové číslo. Čísla v
zátvorke sú pripravené pre prípadné
použitie.
- Číselné použitie je možné použiť aj pre
iné materiály
Ocele nelegované



Ocele obvyklých akostí 1.00, 1.90
Ocele akostné napr.:
- 1.01, 1,91 konštrukčné pre všeobecné
použitie
- 1.02, 1.92 ostatné konštrukčné pre TZ
Ocele ušľachtilé napr.:
- 1.15 nástrojové ocele
- 1.16 nástrojové ocele a iné
Ocele legované


Ocele akostné napr.:
- 1.08, 1.98 ocele so zvláštnymi
fyzikálnymi vlastnosťami
Ocele ušľachtilé
- 1.20, 1.21 nástrojové ocele
„FL“ – plochý výrobok
„B“ – tyč
„W“ – drôt
„FO“ – výkovok
„C“ – odliatok
„TS“ – bezošvá rúra
„TW“ – zvarovaná rúra


číselné označenie sa využíva iba pri
normalizovaných liatinách
označenie môže obsahovať maximálne 6
kombinácií symbolov, ktoré sa však nemusia
používať všetky
Kombinácia 1: EN
Kombinácia 2: Symboly pre liatinu
(G – odliatok, J – liatina)
Kombinácia 3: Symboly pre tvar grafitu
L – lupienkový
S – guličkový
M – temperovaný
V – vemikulárny
N – bez grafitu
Y – zvláštna štruktúra
Kombinácia 4: Symboly pre mikroalebo makroštruktúru
A – austenit
F – ferit
P – perlit
M – martenzit
L – ledeburit
Q – kalené
T – kalené a popúšťané
B – s čiernym lomom
W – s bielym lomom
Kombinácia 5: Symboly pre klasifikáciu podľa
mechanických vlastností alebo chemického
zloženia
Kombinácia 6: Symboly pre dodatkové
požiadavky
1.) zliatiny určené k tvárneniu
2.) zliatiny určené k odlievaniu
Rozdelenie podľa fyzikálnych vlastnosti a
najvýznamnejší zástupcovia
 Ľahké kovy – Al, Mg, Ti
 Kovy s nízkymi teplotami tavenia – Pb, Sn, Hg, Zn
 Kovy so strednými teplotami tavenia – Cu, Ni
 Kovy s vysokými teplotami tavenia – V, Mo, W
 Kovy ušľachtilé – Ag, Au, Pt
Výrobný proces – súhrn činnosti v dôsledku
ktorých sa východzie materiály resp.
polotovary menia na hotové výrobky s
vlastnosťami zodpovedajúcimi ich
funkčnému určeniu.
Technická príprava výroby - zahrňuje
všetky činnosti spojené s návrhom
výrobku, prípravou výrobnej
dokumentácie, overenia, návrhom
organizácie a riadenia výrobného procesu
Základné časti štruktúry strojárskeho
výrobku spravidla tvoria:
a) Súčiastka
b) Podskupina
c) Skupina (montážny celok)
d) Výrobok (zariadenie)
Súčiastka – je časťou strojárskeho výrobku,
spravidla vyrábaná z jedného kusu
materiálu rôznymi technologickými
metódami bez montáže
Podskupina - je viac súčiastok spojených do
jedného celku, ktorý vstupuje samostatne
do montážneho celku
Skupina (montážny celok) - je samostatná
časť výrobku z hľadiska funkčného alebo
montáže, je zložený z viacerých
podskupín
Výrobok (zariadenie) - je finálny
strojárenský výrobok (automobil,
výrobný stroj...) pozostávajúci z
viacerých skupín spolu zmontovaných
Hromadná výroba
 Výrobky úzkeho sortimentu a štandardného
typu vyrobeného pre široký okruh
spotrebiteľov (auta, bycikle...)
 Na jednom miesta sa dookola opakujúca
jedna operácia
 Usporiadanie výrobného zariadenia podľa
postupnosti technologického procesu vo
forme plynulých liniek
Sériová výroba (malosériová,
strednesériová, veľkosériová)
 Vyrábajú sa skupiny súčiastok pravidelne
nasledujúc po určitých prestávkach
 Na väčšine pracovných miest sa
niekoľkokrát periodicky opakuje tá istá
operácia
 Malosériová – veľkosť dávky tvorí
obyčajne niekoľko jednotiek do 100
 Strednesériová – medzi malou a
veľkosériovou výrobou do 500
 Veľkosériová – veľkosť dávky do 1000
súčiastok
Kusová výroba
 Vyrábajú sa výrobky širokého sortimentu v
malých množstvách a často individuálne
 Výroba výrobkov sa obyčajne neopakuje resp.
opakuje po dlhších prestávkach
 Na pracovných miestach sa periodicky
neopakujú tie isté operácie
 Využívanie univerzálnych strojov
KAN BAN
 v súčasnosti najprogresívnejší a najnovší typ
strojárskej výroby – cyklická výroba
 Plne automatizovaná tvorená robotizovanými
pracoviskami v podstate v jednej linke
(automobilky)
 Základné dáta sú tvorené zdrojmi,
procedúrami a procesmi
[1] Kráľ J., Zdravecká E. – Základy strojárskej výroby ,
elfa s.r.o. ,Košice 2004, ISBN 80-89066-72-0 , 142s.
[2] Klempirstvy Prokop., Dostupný z WWW:
<http://www.kpro.cz/vlastnosti-materialu.html>.
[online] [25.11.2012]
[3] PRONAR, Dostupný z WWW:
<http://www.pronar.cz/valcova-stopka-din338cobalt-katskup305.php>. [online] [25.11.2012]
[4] Compel Metal s.r.o., Dostupný z WWW: <http://
www.compel-metal.sk/sk/druhy-odliatkov/tvarnaliatina.html >. [online] [25.11.2012]
[5] RM Team, Dostupný z WWW:
<http://www.rmteam.sk/?opravystarterov=sluzby&rmteam=8>. [online] [25.11.2012]

similar documents