Kitap Seçim Modülü - Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Report
2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ KİTAP MODÜLÜNE GİRİŞİ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ
"KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ
 10/01/2013 tarihli, 76198665/115/20165
sayılı ve 2013/2 nolu Genelge'de (Ocak
2013 tarih ve 2664 sayılı Tebliğler
Dergisi) 2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı
ders kitabı ihtiyaçlarının kitap seçim
modülüne girişi resmi ve özel okulların
kitap seçimi ile ilgili iş ve işlemlerin
"Kitap Seçim Modülü" girişinde
ayrıntılı olarak açıklanacağı belirtilmiştir.
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ
"KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ
 Kitap Seçim Modülü
 28/01/2013 tarihinde açılmış olup,
 25/02/2013 tarihinde kapatılacaktır.
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ÜCRETSİZ DERS KİTABI İHTİYAÇLARININ
"KİTAP SEÇİM MODÜLÜ"NE GİRİLMESİ
ilköğretim
ve
resmî
ortaöğretim
okul/kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin
ders kitapları, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında
da Bakanlığımızca ücretsiz olarak verilecektir.
Ücretsiz verilmek üzere satın alınacak ve baskısı
yapılacak ders kitabı miktarı, "Kitap İhtiyacı
Belirleme Ekranı"nda okul/kurumlardan alınan
verilere göre belirlenecektir.
 Bakanlığımızca
ücretsiz
dağıtılacak
ders
kitaplarının il/ilçe ve okul bazında dağıtım
planlarında bu veriler esas alınacaktır.
 Resmî
 2013-2014 eğitim-öğretim yılı için ihtiyaç
olarak girilebilecek ders kitapları listesi "Kitap
Seçim Modülü'nde veri girişine hazırlanmıştır.
Kitapların isim listesine Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğünün
http://dhgm.meb.gov.tr adresinde de yer
verilmektedir
2013-2014 eğitim-öğretim yılında kitap ihtiyacının karşılanmasında
eksiklik ve aksaklıkların yaşanmaması için
aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir
Takım kitaplarda Ders Kitabı sayısı ile Öğrenci
Çalışma Kitabı sayısının eşit girilmesi gerektiği
bütün yazışma ve açıklamalarda belirtilmesine
rağmen bu eşitliğin sağlanmadığı gibi bunlardan
birisinin unutulduğu belirlenmiş ve eksik veya
fazlalıkların önemli ölçüde bu durumdan
kaynaklandığı görülmüştür.
Veri girişinde bu konuya gerekli hassasiyet
gösterilecektir. Bu durum veri girişi sırasında
denetlenecektir.
 Öğrenci çantalarının hafifletilmesi amacıyla
Ders Kitabı ile Öğrenci Çalışma Kitabının
birleştirilerek birinci ve ikinci yarıyılda
okutulmak üzere 2 kitap halinde basılması
uygulamasına devam edilecektir.
 "Kitap Seçim Modülü"ne ihtiyaç girilirken
Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1. Kitap)
ile Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabının (2.
Kitap) da eşit sayıda olmasına dikkat
edilecektir.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilköğretimde:
1, 2 ve 3'üncü sınıfların birleştirilmiş olarak
öğrenim gördüğü okullarda Hayat Bilgisi
3'üncü sınıf kitaplarının kullanılacağı göz
önünde tutulacak ve kitap ihtiyacı bu duruma
göre belirlenecektir.
Ders, Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz
Kitapları kullanılacağı göz önünde tutulacak
kitap ihtiyacı bu duruma göre sisteme
girilecektir.
İlköğretimde tamamı Bakanlık yayını eğitim aracı olan
Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Bilişim
Teknolojileri, Medya Okur Yazarlığı, Teknoloji ve
Tasarım, Müzik ve Düşünme Eğitimi Öğretmen
Kılavuz Kitapları, birden çok sınıf seviyesine hitap
ettiğinden
bu
kitapların,
öğretmenlerinde
kullanılabilir 2008, 2009 2010 2011 veya 2012
baskıları bulunan okullar adı geçen öğretmen
kılavuz
kitaplarına
yeniden
ihtiyaç
göstermeyecektir.
 Tebliğler Dergileri'nde Güzel Sanatlar ve Spor
Liseleri başlığı altında yer almasına ve "Kitap
Seçim Modülü"nde açıklama konulmasına
rağmen her yıl Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde
okutulan bazı ders kitaplarına diğer genel ve
meslekî
teknik
liseler
tarafından
ihtiyaç
gösterildiği görülmektedir. Bu nedenle her kitapla
ilgili "Açıklamalar" mutlaka okunacak ve kitabın
hangi okul türüne ait olduğu görülerek ihtiyaç
gösterilecektir.
 Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri kitaplarına
sadece adı geçen okullar tarafından ihtiyaç
gösterilecektir.
Her kitaba ait “Açıklamalar” bölümünde “Yeni
program, Henüz kitap yok, Yazım çalışmaları
devam ediyor” gibi ibareler bulunan kitaplar
tamamlanıp Talim ve Terbiye Kurulunca kabul
edildiği veya uygun bulunduğu takdirde
gönderilebilecektir. İhtiyaçların girilmesinde bu
durum göz önüne alınacaktır.
 Bilindiği üzere İlköğretim ve Ortaöğretim
Haftalık Ders Çizelgelerinde değişiklik
yapılmış ve çizelgelere zorunlu ve seçmeli
bazı dersler eklenmiştir. Bu dersler için
"Kitap Seçim Modülü'ne ders kitabı veya
öğretim materyali isimleri eklenmiştir. Bu
ders kitapları veya öğretim materyalleri
henüz planlama ve hazırlık aşamasında
olup bunlardan Talim ve Terbiye Kurulunca
kabul edilenlerin baskı ve dağıtımları
yapılacaktır.
 Seçmeli
olarak ilk defa Arapça dersi
görecek öğrencilerin bulundukları sınıflara
bakılmaksızın bu öğrenciler için Arapça 4
Ders, öğrenci Çalışma ve Öğretmen
Kılavuz Kitabı ihtiyaç olarak gösterilecektir.
Okul/kurumların kitap ihtiyaçlarını “Kitap Seçim
Modülü”ne girerken özellikle okutacağı
seçmeli dersleri iyi planlamaları ve kitap
ihtiyaçlarını bu planlama doğrultusunda
belirlemeleri gerekmektedir.
Kitap ihtiyacı girildikten sonra seçmeli derslerde
değişiklik yapmak kitap fazlalığı ve kitap
ihtiyacı oluşmasına neden olmaktadır. Böyle
bir durumla karşılaşmamak için gerekli
tedbirler
okul/kurum
yöneticilerince
alınacaktır.
 Bilindiği
üzere Ortaöğretimde Yabancı Dil
Öğretim Programları değiştirilmiş ve Talim ve
Terbiye Kurulunun 24/08/2011 tarihli 118 sayılı
Kararı ile İngilizce. 119 sayılı Kararı ile
Almanca ve 120 sayılı Kararı ile Fransızca
Öğretim Programı kabul edilmiş ve 20112012
eğitim-öğretim
yılından
itibaren
uygulamaya konulmuştur.
 Bu alana yönelik ders kitapları seviyelere göre
hazırlandığından
kitap
isimlerinde
sınıf
belirtilmemiştir. Bu nedenle yabancı dil İçin
bildirilecek ders kitabı ihtiyacı daha da önem
kazanmaktadır.
 Ortaöğretim Yabancı Dil (İngilizce. Almanca ve
Fransızca) ders kitaplarına ihtiyaç bildirirken
"Talim ve Terbiye Kurulunun 24/08/201 tarihli ve
118 sayılı İngilizce. 119 sayılı Almanca ve 120
sayılı
Fransızca
Öğretim
Programlarının
Uygulanmasına
Yönelik
“Açıklamalar”
Bölümünde belirtilen hususlar incelenecek,
ihtiyaç duyulan kitap miktarı bu açıklamalar
dikkate alınarak belirlenecektir.
 İhtiyaç bildirilen kitapların baskı ve dağıtımları
okullar açılmadan önce yapıldığından kitap
fazlalığına meydan verilmemesi bakımından
gerekli tedbirler alınacaktır.
 Yabancı Dil kitaplarına ihtiyaç bildirmede
tereddüde düşülmesi halinde Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı ve Ortaöğretim Genel
Müdürlüğünden bilgi alınacaktır.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
bağlı okul/kurumlarda "Meslekî Eğitim ve
Öğretim
Sisteminin
Güçlendirilmesi
Projesi" MEGEP kapsamında modüler
program uygulandığından bu okullarda sadece
genel bilgi ders kitabı ihtiyacı bildirilecektir.
 "Kitap ihtiyacının MEBBİS ortamına girilmesi
ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin dokümanlar.
"Kitap Seçim Modülü"nün "Okutulan Kitap
Güncelleme/Ekleme” ekranındaki "Kitap
Seçim Modülü Kılavuzu" linkindeki dosyada
bulunmaktadır.
 Bu link tıklanarak dosyada bulunan "Kullanım
Kılavuzu" ve "Genelge" okunacak ve veri
girişi bu dokümanlarda da yer alan aşağıdaki
açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır:
KİTAP SEÇİM MODÜLÜ”NE İHTİYAÇ GİRECEK
OKUL/KURUMLAR İÇİN MODÜLÜ
KULLANIM KILAVUZU
“Kitap Seçim Modülü”ne ilk giriş işlemi
yapıldığında bizi Şekil 1 deki gibi bir ekran
karşılamaktadır.
Bu ekranda, Yayımlar Dairesi Başkanlığı tarafından
sisteme eklenilen duyuru bilgileri yer almaktadır.
Bu ekrana giriş yaptıktan sonra “Yeni Duyurular”
olup olmadığına bakılması gerekmektedir.
Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı”na tıkanılarak ihtiyaçların girilmesi
sağlatılır. Bu ekrana ilk giriş yapıldığında kitap ihtiyaçları daha
önce girilmediği için aşağıda görüldüğü gibi çıkar.
Kitap ihtiyacı belirlemek için “Yeni” butonuna basılır. Bu
işlemden sonra aşağıdaki gibi bir ekran açılır.
Açılan bu ekranda “Sınıf/Kitap” gurubu bölümü
seçimi yapıldığında o grupta bulunan kitaplar
listelenir. Listelenen kitaplardan uygun olan
seçildikten sonra Açıklama alanı ve Yayınevi
adı otomatik olarak dolar. Bu ekranda
yapılacak olan son işlem, istekte bulunulacak
olan kitap sayısının “Kitap Sayısı” bölümüne
girilmesidir. “Kaydet” butonuna basıldıktan
sonra Şekil 4 deki gibi bir sayfa ekranda
görülür.
"Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na veri girişi aşağıdaki
açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.
"Kitap Seçim Modülü" açılınca "sol menü" de yer alan
Kitap İhtiyacı Belirleme düğmesine tıklanarak "Kitap
İhtiyacı Belirleme Ekranı" gelecektir.
"Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"nda 2013-2014 eğitimöğretim yılında okutulacak ders kitaplarının isimleri
ilköğretimde “SINIFLAR” ve “DİĞER”
ortaöğretimde ise “ALFABETİK GRUPLAR” halinde
listelenmiştir.
"Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"nda kayıt
eklemek için "yeni"
düğmesi
seçilecektir.
Gelen ekranda kitabın ilköğretim okullarının
sınıfına göre İÖ1, İÖ2, İÖ3, İÖ4, İÖ5,
İÖ6, İÖ7, İÖ8'inci sınıf veya "DİĞER",
ortaöğretim okullarının kitabın ismine
göre A-D, E-İ, K-S, T-Z alfabetik grupları
seçeneklerinden biri seçilecektir.
 Bu ekranda, Kurum için seçilmiş kitaplar
bölümünden eklediğiniz kitaplar otomatik
olarak liste oluşturacaktır. Kitap ihtiyacının
sisteme girilmesi için öngörülen tarihler
arasında istenildiği zaman kitap isimlerinin
sol yanlarında bulunan dosya şeklindeki
seçim butonu tıklanarak seçilen kitapla ilgili
kitap sayıları düzeltilebilir ya da yanlış
seçim yapıldıysa bu kitapla ilgili sayı
silinebilir.
İhtiyaç duyulan tüm kitaplar için seçim işlemi bittikten sonra yukarıdaki
“Yazdır” butonuna basılarak raporlar ekranın açıklaması sağlatılır.
Bu işlemle seçmiş olduğunuz kitapların listesi çıkartılarak
dosyalanır. Bu ekranın görüntüsü Şekil 5 deki gibidir.
Alınan liste incelenerek ihtiyaç duyulan bütün kitapların “Kitap
Seçim
Modülü”ne
girilip
girilmediği
kontrol
edilir.
Girilmeyen/unutulan kitap varsa bunların da girilmesi sağlanır.
Bu işlemlerden sonra “Kitap seçim Modülü”ndeki işleminiz
tamamlanacaktır.
Okutulacak ders kitabının adı, gelen listeden
seçilecek ve kitaba ilişkin özel "Açıklamalar"
dikkatle okunarak ihtiyaç duyulan kitap sayısı ilgili
kutucuğa girilecektir.
Kitap ihtiyacı; öğrenci ve dersi okutan öğretmen sayısı
toplamı dikkate alınarak girilecektir.
Takım kitaplarda ise; Ders Kitabı ve Öğrenci Çalışma
Kitabı, veya Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (1.
Kitap) ile Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı (2.
Kitap) eşit sayıda ve öğrenci ile dersi okutan
öğretmen sayısı toplamına,
Öğretmen Kılavuz Kitabı dersi okutan öğretmen
sayısına eşit olacaktır.
Kitap sayısı ilgili kutucuğa girildikten sonra
mutlaka "üst menü" de yer alan "kaydet”
düğmesine tıklanacaktır.
Belirtilen işlemler, okulun ihtiyaç duyduğu
her bir ders kitabı için ayrı ayrı
uygulanacaktır .
İlköğretimde DİĞER bölümünde;

Bilişim Teknolojileri Öğrenci Çalışma Kitabı 6, 7
ve 8 (Seçmeli) ile Bilişim Teknolojileri
Öğretmen Kılavuz Kitabı 6-8 (Seçmeli),

Müzik 4-5 ve 6-8 Öğretmen Kılavuz Kitapları,

Beden Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı 1-8,
Düşünce Eğitimi Öğretmen Kılavuz Kitabı,
Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuz Kitabı ve
Medya Okur-Yazarlığı Öğretmen Kılavuz Kitabı
bulunmaktadır.
Bu kitaplar için "DİĞER" bölümü tıklanacaktır.
 Ortaöğretim Haftalık Ders Çizelgelerinde
yapılan değişiklik sonucu ortaöğretim
kurumlarına seçmeli olarak konulan
Ortaöğretim Kur'an-ı Kerim, Ortaöğretim
Hz. Muhammed'in Hayatı ve Ortaöğretim
Temel Dini Bilgiler seçmeli ders kitaplarına
K-S alfabetik grubunda yer verilmiştir.
Girilmiş olan herhangi bir kayıt ile ilgili
düzeltme yapmak veya kayıt silmek için
sayfanın altında oluşan listedeki kitap
kodunun başında yer alan "açık klasör"
şeklindeki resim tıklanarak ve tekrar bu
kitaba ait ekrana dönülerek istenilen
işlem yapılabilecektir.
Kitap sayıları girildikçe okul için
belirlenen kitaplar ve miktarları aynı
sayfanın altında liste halinde yer
alacaktır
Oluşan liste incelenecek, ihtiyaç
duyulan kitapların tamamının
girilip
girilmediği
kontrol
edilecektir.
Kitap ihtiyacının giriş işlemi tamamlanıp
verilerin dökümü alındıktan sonra ekranın
"sağ üst" köşesinde yer alan "çıkış
düğmesi"
tıklanarak "Kitap İhtiyacı
Belirleme Modülü"nden çıkılacaktır.
İhtiyaç duyulan bütün kitapların giriş işlemi
tamamlanıp kaydedildikten sonra "üst
menü" de yer alan "yazıcı resmine“
tıklanarak girilmiş olan verilerin dökümü
alınacak ve alınan liste okul/kurum
müdürlüklerince
kontrol
edilerek
onaylanacaktır.
Onaylı listenin bir sureti dosyalanacak, bir
sureti de ilçe millî eğitim müdürlüğüne
gönderilecektir. Kitapların okullara dağıtımında
bu listelerde yer alan sayılar esas alınacaktır.
İnternet bağlantısı olmayan okulların kitap ihtiyaçları,
İnternet bağlantısı olan okullardan ve/veya ilçe
milli eğitim müdürlüğünden girilecektir.
2013-2014 eğitim ve öğretim yılında ilk defa
açılması planlanan ilköğretim ve ortaöğretim
okullarının kitap ihtiyaçları, okulun bağlı
olduğu ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından,
en yakın okuldan girilecek ve kitaplar teslim
alındığında yeni açılan okula verilmesi
sağlanacaktır.
 Kitap Seçimi yapan veya yapmayan kurumlar
ile tercih edilen kitap sayıları, il/ilçe milli
eğitim müdürlükleri tarafından sistemin
kapatılma tarihinden önce kontrol edilecektir.
 Bu işlem için "Kitap Seçim Modülü"nün açılış
ekranı olan "Kurum Bilgileri" sayfasındaki
"Raporlar" seçeneği tıklanarak kitap seçimi
yapmayan veya eksik yapan kurumların listeleri
alınacak; seçim yapmaları ve eksiklerini
tamamlamaları için gerekli uyarılar zamanında
yapılacaktır.
"Kitap Seçim Modülü" veri girişine kapatıldıktan sonra
kitap isminin eklenmesi söz konusu olmayacağından
Modülde sınıflara ve alfabetik gruplara göre
hazırlanan kitap isim listesinin tamamının taranması
ve
ihtiyaç
bildirilmeyen
kitap
kalmaması
sağlanacaktır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılı için bildirilecek ders
kitaplarının tamamının listesi Destek Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nün
http://dhgm.meb.gov.tr
adresinde yer almaktadır.
 "Kitap Seçim Modülü" veri giriş işlemlerine
25 Şubat 2013 Pazartesi günü mesai saati
sonunda kapatılacaktır.
 Ancak listelerinin doğruluğunu, eksik
yada hatalı girişlerin kontrolü için tüm
okul/kurumların kitap veri girişlerini
18 Şubat 2013 Pazartesi gününe
kadar tamamlaması gerekmektedir.
Sisteme
girilen verilerin
doğruluğundan ve
ileride doğacak kitap ihtiyacı veya fazlalığından
veri girişlerini yapan okul/kurum müdürlükleri
sorumlu olacaktır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılı kitap ihtiyacı,
yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde "Kitap
İhtiyacı Belirleme Ekranı"na girilecek; okul
müdürlüklerince il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne
ya da doğrudan Bakanlığımıza kesinlikle yazılı
veya
şifahi
olarak
kitap
ihtiyacı
bildirilmeyecek bildirilen kitap
ihtiyaçları
değerlendirmeye
alınmayacak
ve
kitap
ihtiyaçları karşılanmayacaktır.
"Kitap İhtiyacı Belirleme Ekranı"na bilgi girişi
sürecinde karşılaşılan sorunlar Yayımlar Dairesi
Başkanlığının 0312 212 81 45 /4139 - 4137 numaralı
telefonlarından bilgi alınabilecektir. Ancak, "Kitap
Seçim Modülü"nde yer almayan kitap isimleri ile
MEGEP kapsamında okutulacak modüllerle ilgili bilgi
talebinde bulunulmayacaktır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında resmî ve özel bütün
ilköğretim ve ortaöğretim okul/kurumlarında
öğrenim görecek öğrencilerin ihtiyaç duyduğu ders
kitabı sayısının doğru ve sağlıklı bir şekilde tespit
edilerek sisteme girilmesi için gerekli her türlü önlem
okul/kurum müdürleri tarafından alınacaktır.
ÜCRETSİZ KİTAP GİRİŞLERİNDE
EN ÇOK GÖRÜLEN YANLIŞLIKLAR
 Kitap girişleri öncesi hazırlık yapılmıyor, kitap listeleri






çıkarılmıyor.
Kitap girişleri yapılırken öğrenci hareketliliği göz
önüne alınmıyor, eksik giriş yapılıyor.
Herhangi bir sınıfın 1 veya 2 dersi unutuluyor.
Ders Kitabı ile çalışma kitabı eşit girilmiyor.
Ders Kitabı giriliyor çalışma kitabı girilmiyor veya tersi
oluyor.
1 veya 2 dersin bir ders kitabı tüm sınıflarda girilmiyor.
Öğretmen Kılavuz kitabı girişleri unutuluyor.
ÜCRETSİZ KİTAP GİRİŞLERİNDE
EN ÇOK GÖRÜLEN YANLIŞLIKLAR
 Öğretmen Kılavuz kitapları, öğretmen sayısı kadar





değil öğrenci sayısı kadar giriliyor.
Bilgisayar kitapları seviye olarak girilmiyor, sınıf olarak
giriliyor.
Yabancı dil dersleri öğretmen eşliğinde
girilmediğinden yanlış işleniyor. Anadolu lisesi yabancı
dil kitapları normal liselerde de giriliyor
Seçmeli dersler yanlış giriliyor.
Açıklamalar iyi okunmuyor.
Kitap girişlerini tek kişi yapıyor kontrolü sağlanamıyor.

similar documents