Granty alebo ako dostať peniaze do regionálneho basketbalu

Report
III. REGIONÁLNY
BASKETBALOVÝ WORKSHOP
V BRATISLAVE
GRANTY, ALEBO AKO DOSTAŤ PENIAZE
DO REGIONÁLNEHO BASKETBALU
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
PRVÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO
GRANT:
 Definovanie žiadateľa(predkladateľa)
 informácie o sebe ako žiadateľovi (názov organizácie, právna forma
organizácie, sídlo organizácie, štatutárny zástupca organizácie, číslo
účtu, kontakty, celková výška požadovaného grantu alebo dotácie)
 Určenie kontaktnej osoby, ktorá bude v prípade schválenia žiadosti
zodpovedať za administratívne riadenie projektu
 V prípade ak so žiadateľom spolupracuje aj iná organizácia (partner
projektu), uvedie údaje aj o partnerovi
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO
GRANT:
1.Názov projektu:
 stručný, jasný, výstižný
 musí korešpondovať s myšlienkou projektu
2.Stručný popis projektu:
 definovať celkový cieľ projektu, jeho efekt,
 prínos pre cieľové skupiny
 aktivity na dosiahnutie úspešných výsledkov
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT:
3.Zaradenie projektu v rámci vyhláseného programu
(oblasti podpory):
 program alebo oblasť podpory zadáva poskytovateľ grantu
alebo
dotácie
 žiadateľ musí zaradiť svoj projekt do vopred predvoleného
programu
alebo oblasti podpory
4. Celková výška požadovaného grantu alebo dotácie
 Je nutné neprekračovať výšku maximálnej dotácie a
zároveň dodržať minimálnu výšku dotácie alebo grantu.
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT:
5.Miesto realizácie projektu
 Je potrebné uviesť presnú adresu, kde sa bude projekt
realizovať.
6.Dĺžka trvania realizácie projektu
 Je potrebné uviesť začiatok realizácie projektu a ukončenie
realizácie projektu,
 za začiatok realizácie projektu sa považuje napr. začiatok
výstavby basketbalového ihriska,
 za ukončenie projektu sa považuje dobudovanie ihriska,
vrátane jeho otvorenia a uvedenia do prevádzky.
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT:
7.Cieľová skupina projektu:
 (napr. študenti FTVŠ, basketbalové kluby na území
Bratislavy).
8.Súčasný stav projektu (odôvodnenie projektu):
 prečo chceme projekt realizovať – odôvodniť miesto,
cieľovú skupinu a aktivitu
 Odôvodnenie projektu musí byť jasné, zreteľné a
dostatočne konkrétne. (napr. údaje zo štatistického
úradu, výročnej správy VŠ)
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
9.Ciele projektu:
 definovať
 Hlavný cieľ projektu
 Špecifické ciele projektu
10. Aktivity projektu:
 každá zverejnená výzva má vymedzené oprávnené aktivity,
 je dôležité, aby aktivity viedli k dosiahnutiu cieľov projektu a naplneniu
cieľov príslušnej výzvy (ciele výzvy bývajú definované v samotnej výzve),
 Je potrebné popísať zabezpečenie naplánovaných aktivít,
 pri špecifikácii jednotlivých aktivít žiadateľ uvedie aj realizátora príslušnej
aktivity a zdôvodní tento výber.
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
10. Aktivity projektu:
 dôležité je uviesť aktivity, ktoré budú externe dodávané
(subdodávkou)
 jednotlivé aktivity projektu by mali byť vo väzbe na časový
harmonogram projektu, musia na seba nadväzovať a musí medzi
nimi existovať logická súvislosť a previazanie
 až z aktivít projektu dokáže hodnotiaca komisia reálne posúdiť
opodstatnenosť projektu, ako aj opodstatnenosť finančných
nákladov na projekt
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
11. Harmonogram realizácie projektu:
 je vyjadrením časovej postupnosti jednotlivých aktivít projektu a ich
logickej väzby na projekt,
 je to konkrétne určenie dátumu začiatku a ukončenia jednotlivých
aktivít podľa mesiacov príslušného kalendárneho roka(napr.
prípravné práce - úprava terénu, september 2014). Každá aktivita sa
navrhuje v rámci konkrétneho mesiaca, pričom nemusí byť určený
presný dátum začatia a ukončenia aktivity,
 prostredníctvom takto zostaveného mesačného rozvrhu aktivít sa
dá posúdiť ich reálnosť a logická náväznosť,
 za oprávnené výdavky projektu sú považované iba výdavky, ktoré
vznikli v čase realizácie projektu.
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
12. Rozpočet projektu:
 rozpočet projektu by mal byť efektívny/ transparentný ,
 do rozpočtu môžu byť zahrnuté len
nevyhnutné na realizáciu projektu
vychádzať z reálnych cien na trhu,
náklady, ktoré sú
a zároveň musí
 komentár k rozpočtu- potrebné uviesť jednotlivé položky
rozpočtu. V rámci komentára je potrebné uviesť názov
jednotky (položky), počet jednotiek, jednotková cena a
celkové náklady v rámci položiek.
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
12.b. Spolufinancovanie projektu :
je miera spoluúčasti žiadateľa o grant alebo dotáciu na financovaní projektu,
ktorú definitívne a konečne znáša žiadateľ,
 určuje sa tu časť finančných prostriedkov , ktoré žiadateľ musí vložiť do
financovania projektu a ktorú nemôže žiadať od poskytovateľa grantu
alebo dotácie,
 Miera spolufinancovania žiadateľa býva určená vo výzve,
 Výška spolufinancovania žiadateľa býva rozdielna, vo väčšine prípadov to
býva 5 až 10% celkových oprávnených výdavkov projektu. V niektorých
prípadoch môže byť aj nulová, t.z. že všetky výdavky projektu uhrádza
poskytovateľ grantu alebo dotácie.
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
13. Publicita projektu:
 každý žiadateľ o dotáciu alebo grant je povinný zabezpečiť informovanosť
a publicitu projektu
 tlačové správy v médiách, miestnych či regionálnych periodikách,
informačnými plagátmi v mieste jeho realizácie alebo v mieste sídla
žiadateľa o grant alebo dotáciu
 uverejnenie článkov a tlačových správ v médiách či periodikách býva
oprávneným výdavkom žiadosti, t.z. že aktivitu publicita a informovanosť
projektu je možné zahrnúť aj do rozpočtu projektu
 podmienky publicity projektu bývajú uverejnené v samotnej výzve a v
rámci každej výzvy môžu byť rozdielne
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
14. Čestné vyhlásenie žiadateľa:
 v niektorých žiadostiach
vyhlásenie žiadateľa
o grant alebo dotáciu je čestné
 je nutné ho podpísať štatutárnym zástupcom žiadateľa
(organizácie)
 štatutárny zástupca organizácie na základe čestného
vyhlásenia prehlasuje pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti
 okrem podpisu štatutárneho zástupcu je potrebná aj pečiatka
organizácie, ktorá o daný grant či dotáciu žiada
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
TRETIA ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT:
 žiadateľ pripája všetky povinné prílohy k žiadosti podľa zoznamu,
 zoznam povinných príloh býva uverejnený buď na konci žiadosti alebo vo
výzve ,
 niektoré druhy príloh nesmú byť staršie ako 3 mesiace,
 Úrady a organizácie majú od zákona právo vydať potvrdenie do 30
kalendárnych dní,
 chýbajúca povinná príloha môže znamenať vylúčenie žiadosti o grant
alebo dotáciu zo schvaľovacieho procesu.
Pred podaním žiadosti je potrebné overiť:
 či je žiadosť vypísaná na správnom vzore tlačiva žiadosti
 či je každá časť žiadosti správne vyplnená a či sú zodpovedané všetky otázky
 je potrebné overiť rozpočet projektu, či bol dodržaný minimálny a maximálny
limit dotácie, či komentár rozpočtu projektu je v súlade s požadovanou
výškou dotácie a či sa v ňom nenachádzajú logické chyby
 či žiadosť obsahuje všetky povinné prílohy a či sú tieto prílohy zoradené
podľa poradia
 stanovený počet originálov a kópií podľa výzvy.
Odporúčame, aby si žiadateľ ponechal aspoň 1 kópiu žiadosti pre vlastné
potreby
Pred podaním žiadosti je potrebné overiť:
 všetky potrebné časti žiadosti opečiatkované a podpísané
zodpovednou osobou (napr. štatutárnym zástupcom
organizácie)
 koľko ks originálov a ks kópií žiadostí treba odovzdať
 originál žiadosti o grant alebo dotáciu obsahuje originálne
listiny (štatúty, potvrdenia)
 žiadosť je potrebné zviazať predpísaným spôsobom (napr.
hrebeňová väzba, pevná väzba) a zaslať ju na adresu uvedenú
vo výzve
Kompletizovanie a kontrola
žiadosti o grant alebo dotáciu:
Pri kompletizovaný žiadosti je potrebné dodržať nasledovný
postup:
 Trojnásobná kontrola kompletnosti žiadosti
 Zviazanie originálu a kópií žiadosti
 Napísanie sprievodného listu
 Vloženie do obálky (v niektorých typoch výziev býva presne
uvedené, čo je potrebné na obálku napísať, zo strany žiadateľa je
potrebné uvedené dodržať)
Kompletizovanie a kontrola
žiadosti o grant alebo dotáciu:
 Žiadosť o grant alebo dotáciu žiadateľ odovzdáva formou, aká
je predpísaná vo výzve (napr. osobne, poštou, kuriérom,
elektronicky)
 Žiadosť o grant alebo dotáciu odporúčame odovzdať osobne
 Dôležité je všímať si presný čas uzávierky
 V prípade odoslania žiadosti poštou niekedy stačí, ak je na
obálke pečiatka pošty zo dňa, kedy je termín uzávierky
Schvaľovací proces Žiadosti:
EXISTUJÚ VIACERÉ FÁZY HODNOTIACEHO PROCESU:
 V 1. štádiu ide o tzv. formálnu kontrolu administratívnych náležitostí
projektu
 V prípade chýbajúcich príloh žiadateľovi príde od poskytovateľa
grantu alebo dotácie výzva na doplnenie chýbajúcich
 Žiadateľ po doručení tejto výzvy je povinný najčastejšie do 7 dní od
doručenia tejto výzvy predložiť (poslať) chýbajúce prílohy Termín
doručenia sa môže meniť (3 až 10 dní)
Schvaľovací proces Žiadosti:
 2. štádium schvaľovacieho procesu - tzv. odborné
hodnotenia
 kontroluje sa kvalita projektu, ciele projektu, trvalá
udržateľnosť
 Po odbornom hodnotení projektu býva žiadateľovi
zaslaná informácia o schválení, príp. nechválení
projektu
Realizácia projektu:
V rámci realizácie projektu prebiehajú tieto aktivity:
 Podpis zmluvy s poskytovateľom grantu alebo dotácie
 Úprava rozpočtu a aktivít na základe požiadaviek poskytovateľa
 Realizácia jednotlivých krokov (aktivity)
 Monitoring projektu (kontrola priebehu realizácie projektu,
fotodokumentácia jednotlivých fáz projektu, publicita projektu)
 Záverečná správa a záverečné vyúčtovanie projektu
Možnosti čerpania finančných
prostriedkov z grantov a dotácií










Nadácia Orange: www.nadaciaorange.sk
Nadácia Slovenskej sporiteľne: www.nadaciaslsp.sk
Nadácia Ekopolis: www.ekopolis.sk
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu: www.nadaciaspp.sk
Nadácia Pontis: www.nadaciapontis.sk
Nadácia VÚB: www.nadaciavub.sk
Nadačný fond Slovak Telekom: www.fondst.sk
Nadácia Ekopolis: www.ekopolis.sk
Ekofond: www.ekofond.sk
Grantový program Baumit: www.tusanampacituchcemezit.sk
Ďakujeme za pozornosť
Mgr. Katarína Semanková
Mgr. Tokošová Lenka
Oddelenie projektového riadenia
Oddelenie projektového riadenia
Miestny úrad Bratislava- Petržalka
Miestny úrad Bratislava- Petržalka
[email protected]
[email protected]

similar documents